Do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w

Transkrypt

Do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w
........................................................
........................................................
(nazwisko i imię)
(nazwisko i imię)
..........................................., dnia .................................
..............................................., dnia .............................
Do
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
Do
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
w ............................................................
w ............................................................
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Ochotniczej Straży
Pożarnej.
.............................................................
.............................................................
(podpis)
(podpis)
Prośbę popieramy:
Prośbę popieramy:
1. ................................................................................ podpis ..................................................
1. ................................................................................ podpis ..................................................
(nazwisko i imię oraz funkcje w OSP)
(nazwisko i imię oraz funkcje w OSP)
2. ................................................................................ podpis ..................................................
(nazwisko i imię oraz funkcje w OSP)
2. ................................................................................ podpis ..................................................
(nazwisko i imię oraz funkcje w OSP)
Ś L U B O W A N I E:
Ś L U B O W A N I E:
„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie
uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym
w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”
Podpis strażaka: ................................................................
„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie
uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym
w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”
Podpis strażaka: ................................................................
UCHWAŁA ZARZĄDU
UCHWAŁA ZARZĄDU
Dnia ............................................. .20........ r. uchwałą Zarządu Nr .........................................
Dnia ............................................. .20........ r. uchwałą Zarządu Nr .........................................
Ob. ................................................................................................. przyjęty został na członka
Ob. ................................................................................................. przyjęty został na członka
zwyczajnego Ochotniczej Straży Pożarnej w ..........................................................................
zwyczajnego Ochotniczej Straży Pożarnej w ...........................................................................
...................................., dnia .............................. 20 ....... r.
...................................., dnia .............................. 20 ....... r.
Sekretarz
..............................................................
Prezes OSP
.....................................................................
Sekretarz
................................................................
Prezes OSP
...................................................................