Imię i nazwisko autora pracy Imię i nazwisko promotora pracy

Transkrypt

Imię i nazwisko autora pracy Imię i nazwisko promotora pracy
Załącznik do Zarządzenia nr 14/2010
Rektora UKSW z dnia 15 marca 2010 r.
Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 39/07
Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007r.
Imię i nazwisko autora
pracy
Imię i nazwisko promotora
pracy
Wydział
Kierunek studiów
Specjalność
Tytuł pracy
Niniejszym oświadczam, że zachowując moje prawa autorskie, udzielam Uniwersytetowi
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z ww.
pracy bez ograniczeń czasowych w zakresie rozpowszechniania pracy poprzez publiczne udostępnianie
pracy w wersji drukowanej i elektronicznej , w taki sposób, aby każdy zainteresowany mógł mieć do niej
dostęp w miejscu, w którym praca jest przechowywana tj.: w Archiwum UKSW lub w Bibliotece UKSW.
--------------------------------------------/podpis /

Podobne dokumenty