Powiatowy Lekarz weterynarii

Transkrypt

Powiatowy Lekarz weterynarii
Ostróda, dnia 14 grudnia 2015 r.
INSPEKCJA W E TERYNARYJN A
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
j j j . i ’3 t l
205
W OSTRÓDZIE
Andrzej Jankowski
L. d 2
-
K iA
12- 1 5 1
...w
j
J
Do zatwisr.
‘
Urzędy Gm/n
wg rozdzielnika
Nasz znak: PIWz chz.4200 drób/1/2015
2015 -12- T 6
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje o zagrożeniu wystąpienia wysoce
zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
W ostatnim okresie odnotowano ogniska choroby we Francji i Włoszech.
W związku z powyższym, proszę o rozpowszechnienie wśród rolników posiadających drób
(przyzagrodowe utrzymywanie drobiu) i gołębie, w sposób przyjęty w Gminie poniższych
informacji:
-
dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia;
-
należy zabezpieczyć przed ich dostępem obiekty w gospodarstwach tak aby nie miały one
kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą;
-
szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski należy zachować w gospodarstwach
zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych;
-
właściciele drobiu muszą pamiętać, że zarówno oni, jak i osoby odwiedzające gospodarstwo
(samochody), mogą przenieść wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, w sytuacji gdy nie
będą przestrzegali zasad bioasekuracji (maty dezynfekcyjne przed wejściem do budynków),
dlatego wskazane jest posiadanie w gospodarstwie mat dezynfekcyjnych oraz środków
dezynfekcyjnych w ilości niezbędnej do doraźnej dezynfekcji;
-
pasza dla drobiu i gołębi musi pochodzić ze znanego źródła, zabezpieczona przed dostępem
gryzoni i zwierząt dzikich, w tym dzikich ptaków.
W przypadku zaobserwowania u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować
wystąpienie choroby zakaźnej należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej
grypy ptaków oraz zgłaszać Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenie wystąpienia tej choroby.
Y IA
IAT
TO
OWY
PO W
LEK ARZ
w
Andrzej JcmkawJki y
P o w ia t o w y I n s p e k t o r a t W e t e r y n a r ii u l. S ie n k ie w ic z a 13, 1 4 -1 0 0 O s t r ó d a
teł.: (89) 646-59-73, fax: (89) 646-59-73 w.25, e-mail: [email protected],
www.bip.ostroda.piw.gov.pl

Podobne dokumenty