PoRZĄDEK oBMD sEsJI MAŁoMIcAcH w DNIU 05

Transkrypt

PoRZĄDEK oBMD sEsJI MAŁoMIcAcH w DNIU 05
PoRZĄDEK oBMD sEsJI XLIV RADY MIEJSKIEJ
MAŁoMIcAcH w DNIU05luteso2010ROKU
( uchrvalony).
Porodekobradl
2 Przcdsllwicnicootudku.
] Pż'ęcie PmlokoIuz xL||sesjizdnia23 ltudi]a2009rokU.x|-lll $sjiz dńi.
4, |nronaĆja BunlklŹn z okEsu m'ędzys.s'jl.so i sP ud'!'. z \lykonania uchwal.
5' |nfomcjJ Pu\odn'.frścFo R'dr MieJśrqz ok*U mi.d4 \e',ncgo
i Pż.\odnicząclch&onisji RadyMiejsliej'
ó l cĘ.|acj. iaPylanb mdn).h. so|lyól i PB\YŃlicaccgo
sińor.4du Micszk!ńcó*'
7, Podjęci.uchwałł śońwie|
. s}raźeni'zgodyn! udŹie|enie
bonifikalyodc.ny spBdiży ]oko|uniesfka|nego
*fuz u
udzjalcms grudciczbywonymna trcz dljctrry w lrybieb.2plzdll3o\Ę/n(u1'Pi6lołsk.12/4).
. Ęrdenń 4ody il udzie|eniebonifiloty od ccny sprdaż}' |ololu |nicsfłaInesownz z
udzial.m\ gnlcic zbtmrm na trcz (aj.ncy $ try'bieb€ z Prt'ryoĘm (u|'sIowilńl(a l/5)'
. {tńćnii
4ody n' udzic|.nie boni|ik.') Ód co} 5prćd.4 |ok.h ńicszłilncPo \'ro z
fuzialeń $ gfunci. zb)ar"'ym n! rez naj.ńc) s t'bi. b.zpŹ.la'so$}m (u| Piólo}srd 7/6)'
. \ryd.nia 4od} tr! udżi.|.nie bonitikaq od Ć.ń} spEdl4, Io|.!|! mi.szka|ne.!Ó waz z
udzi'Icń s g ncic zbyslnyń na a.z ńajcncyw lr}biebezpŹ.llllo\ryn (U| J'!! P!\h || |42)'
. y}mżeniazgody|i udzie|enie
qmzu
bonifilolyod ccfy sPredaĄ' |okllu|n]gśfka|nego
udzialemwlnncic 7'bywinyńna ż*ZtrłjcDtc}w trybjcbczp.bld.so$u (!|' Mi.kicvica 1]/2).
. s}6żcniazlo'ly n. udric|cljcbolifi(lty od Ćctrysp@dą'|otlLu |ni.szkalnego
wruz
udfialenrvrrurci. ĄŃanym na @z Mj.m.) l tlybieb€ z p'alllgoN)ń (uI'M,c,sk|ono$kici4/]I
. n}nu n'a zgody n! udzi.I.ni. bonilikŹl) Ń .cny spŹ.d'Ą IÓkŹ|umicsd!|n€o
*ńz z
udzirlem \ gmDcie .b$ań)m m rcz n.jcmcy w tr}bi. bc2pful.lgorym (u|'sło!ia'is|a |/ |).
. pż.jęda abudo$nn..j nieMhÓmości polołotrcj\Y. *si Lubiechó\'
. fl*'ierdzeniaMiljskicmufałladovi Gospod!*i Komun n.j s MolońicaĆh,jakÓ
pż.dsiębio66vu
rcd|ifującemu
nalercniegniny M omiceadł'i! z zlktgsuaopalŹcnii w wod|
iodplo*adaniaścickó}'laryfolżzwodtch ł |jch.etr iŚovck d|trŻbio@vĘoaopllż.nia
s \od- i7borc\.goodp'o\adTen
r .Bl o \ t r J o k e .t . o l
- usb|.niadoplaldo$aNki lm.lodydosm.anej odbiońoDÓrudo'oski lhrś.iekólr
od.bnnr.h od don!\.órv'
' mi.n.iją.a Bh{a|ę \r spB{ 'e otreśl.ni.
!óm)d !a{.k opla! pÓnÓśżon'chpfuf shścicic|i
n'.ruchonościa uslusi
odbielmiaŃpdó$ końunalnychoczopń'n]inia zbionikóN bezodplywoN'chi lńnśponu
nieczystości
cieklyĆh.
- aopinioła|jo pro].ktuuchwały
sejoiku wojetódzhvaLubusticgoN spllsig ]ikyidJcji
- KirdioIo!iczn.3osomodzic]'t!o
LUbuskiego
szpi&|! spsji|istycmĘo luImonoLogiĆaÓ
Pub|icfu
eEÓ ll!'ju opicki zdlÓ\lÓhqj wToŹ}hiu.
. aopinio\!'nin pro,chu uchNaly Radt Polli'lu żjg.ński.Bo \ sprilli. okEśleniarc7tladu
n! trcn'e p.vidfo aśJńlr'.!Ó $ rclU.loIo.
8od/'npnc\.p|.L osó|Dodo\Ępn\.h
. 7JN'erdćniJ p|Jnuodnosr M|eF.o\o$'shtrn'L.
3. lnrom!.ja z pń. Ridy Posialu zlgańskicBo'
9' spBŃofdaniez ł}kÓtraniauchval RadyM]cjśkiej
a II póloca 2oo9r
10'|'te.Pe]acj9
i apytatrid'lieszkańcórv'
l2 Odpo$iedrina inrc.pchcic.
|3. hfonn..jc i ośti'dcćtria