Interpelacja 27.01.2016 - czasnazmianywmiescie.pl

Transkrypt

Interpelacja 27.01.2016 - czasnazmianywmiescie.pl
Racibórz, 27.01.2016r
Sokolik Zbigniew
Radny Rady Miasta Racibórz
Prezydent Miasta Racibórz
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miasta
1) Jeszcze raz postanowiłem odnieść się do Zarządzenia nr 589/2016 Prezydenta Miasta Raciborza
z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie odwołania Pana Norberta Miki ze stanowiska dyrektora
Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu.
W treści uzasadnienia
tegoż zarządzenia, powołano się na protokół z kontroli doraźnej
przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3 w Raciborzu. Z trzech kontrolujących osób, jedna działała na
podstawie nieprawidłowego upoważnienia nieżyjącego Prezydenta
Jana Osuchowskiego,
dodatkowo nie podpisanego przez niego, druga bez jakiegokolwiek upoważnienia. Kontrola
wykazała, że oferta na kwotę 13.161,00 zł została przekroczona o kwotę 1.788,97 zł, co potwierdza
faktura nr 1324/14/S wystawiona przez firmę ZAMTECH.
Niestety,
komisja, która zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.), w szczególności art.24 ust.2 pkt.2/ tej
ustawy, powinna działać sumiennie, sprawnie i bezstronnie, przeinacza fakty, stosuje
niedopowiedzenia, stwarzając pozór jakoby doszło do nieprawidłowości.
Kontrolujący pomijają milczeniem fakt, iż nie została przekroczona kwota wykonanej inwestycji,
a na fakturze widnieje dodatkowa pozycja zakupu urządzenia o nazwie Switch D-link 48 port, na
który to zakup UM wyraził zgodę. To o tę kwotę wysokość faktury zwiększyła się, a oferta nie
obejmowała początkowo wskazanego wyżej zamówienia, które dokonane zostało w terminie
późniejszym.
Jest to tylko jeden z przykładów absurdalnych zarzutów pokontrolnych.
W związku z powyższym,
pytanie: kto poniesie koszty przegranej sprawy związanej z
bezpodstawnym odwołaniem dyrektora Gimnazjum nr 3 ? Czy koszty te poniosą podatnicy?
2) W związku z wynikami kontroli przeprowadzonej przez RIO, zapytuję:
a/ Czy Pan Prezydent zwrócił do kasy Urzędu Miasta niesłusznie pobrany ekwiwalent za zaległy
urlop w 2013 roku w wysokości 9.456,96 zł ? Dla wielu mieszkańców naszego miasta jest to kwota
sześciomiesięcznego wynagrodzenia (Centrum Raciborza ma problem z ubóstwem - wniosek
Prezydenta z diagnozy wyznaczenia obszarów zdegradowanych).
Nieudzielenie należnego urlopu pracownikowi to wykroczenie przeciwko prawom pracownika
(art.282 KP) podlegające karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Czy za to też zapłacą podatnicy
Raciborza ?
b/ Czy nadal Prezydent stosuje dodatki zadaniowe zakwestionowane w protokole RIO jako
niezgodne z przepisami ustawy z dnia 21.11.2008 r o pracownikach samorządowych, wliczone do
wynagrodzenia wybranych pracowników UM w wysokości 15.120,00 miesięcznie, co daje rocznie
kwotę 181.440,00 zł?
3) Kolejna sprawa to problem, który od 04.09.2014 r. zgłaszał jeden z mieszkańców Raciborza.
Mieszkaniec zwrócił się do Urzędu Miasta o udostępnienie Rejestru Umów zawieranych przez
Urząd Miasta. Dopiero po złożeniu skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Racibórz, na stronie
BIP Urzędu Miasta opublikowano Rejestr Umów zawartych w okresie od 1.07.2015r. do
31.10.2015r. Nie ujawniono Rejestru Umów za lata 2013-2014. Dodatkowo Pan Prezydent wynajął
profesjonalną Kancelarię Adwokacką, aby reprezentowała go w sporze z mieszkańcem, który chce
ujawnienia faktur z 2013 roku i 2014 roku.
Proszę o informację, ile i jakie umowy podpisane zostały przez Urząd Miasta z kancelariami
prawnymi, bądź indywidualnie działającymi prawnikami, dotyczące zarówno stałej i jak również
jednostkowej obsługi prawnej, w tym spraw sądowych, za okres 2013r-2015r ?
Jaki jest koszt tej obsługi prawnej rocznie, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia
Kancelarii Adwokackiej reprezentującej Urząd Miasta w sporze (przeciwko Panu Jarosław Łęcki) o
nie ujawnienie rejestru umów i faktur za okres od 2013 r. do 2015 r.?
4) Proszę o informację jaki jest miesięczny koszt wywozu śmieci do innego RIPOKU (nasz RIPOK
nadal jest nieoddany do użytkowania). W odpowiedzi proszę o wskazanie kwot z rozbiciem na
koszt transportu oraz koszt odbioru śmieci za tonę?
Ponadto proszę o udostępnienie mi ostatecznej kalkulacji stawki za wywóz śmieci, która została
uchwalona w grudniu 2015r.
Z poważaniem
Sokolik Zbigniew