Dni So snow ca 2009 tuż tuż

Komentarze

Transkrypt

Dni So snow ca 2009 tuż tuż
Czasopismo samorządowe Sosnowca
wydanie bezpłatne
czerwiec 2009 Nr 6 (336)
www.kuriermiejski.com.pl
[email protected]
NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395
Dni Sosnowca 2009 tuż tuż
Ledwie kilka dni pozostało
do inauguracji tegorocznych Dni
Sosnowca. Impreza, która od lat
przyciąga dziesiątki tysięcy sosnowiczan, na trwałe wpisała się
w pejzaż kulturalny miasta. Tegoroczne obchody święta mają
szansę na przyciągnięcie jeszcze
większej
liczby
widzów.
A wszystko za sprawą dwóch
wydarzeń – trzydniowego maratonu z tańcem spod znaku You
Can Dance oraz z okazji Olimpijskiego Pikniku Rodzinnego.
Ta ostatnia impreza rozpocznie się w niedzielę i sprowadzi
do Sosnowca takich „artystów”
sportu, jak Artur Partyka, Jagna
ľ
reklama
Marczułajtis, czy Henryk Średnicki – jedynego polskiego mistrza świata w boskie amatorskim, a na co dzień mieszkańca
Zagórza.
Blok taneczny, który rozpocznie się w piątek a zakończy
w niedzielę, z pewnością zainteresuje młodych sosnowiczan.
Nie zabraknie bowiem Tito, znanego z produkcji TVN – You
Can Dance, ale także tancerzy
tańca towarzyskiego, czy artystów łączących taniec i teatr
w jedno spoiwo. Na dodatek
chętni mogą wziąć udział
w warsztatach tanecznych.
Rzecz jasna Park Sielecki będzie tętnić życiem od rana do wieczora od piątku do niedzieli także przy okazji występów na dużej scenie. W tym
roku do Sosnowca zawitają tacy
artyści, jak choćby: Kazik z zespołem Buldog, DŻEM, Kasia
Kowalska, Maciej Maleńczuk
z zespołem Psychodancing, czy
nieśmiertelni Wanda i Banda.
Szczegółowy program Dni Sosnowca 2009 zamieszczamy po-
ľ
reklama
niżej, już teraz serdecznie zapraszając mieszkańców miasta, ale
także gości spoza Sosnowca
do odwiedzenia Parku Sieleckiego i jego okolic od piątku do niedzieli. RED
PROGRAM DNI
SOSNOWCA 2009
SCENA W PARKU SIELECKIM
PIĄTEK 05.06.
16.30 – PUSTKI
18.00 – SEARCHING FOR CALM
19.30 – KAZIK & BULDOG
SOBOTA 06.06.
16.00 – DŻEM
17.30 – KASIA KOWALSKA
19.00 – SKANKAN
20.30 – MACIEJ MALEŃCZUK
TANIEC NA ULICY
PIĄTEK 05.06.
15.30 – Odsłonięcie ŻYWEGO
POMNIKA ŻYWYCH TANCERZY
16.00 – Tańce „dawne” – prezentacja tańców pogańskich, dworskich i ludowych.
18.30 – Pokazy i warsztaty salsy
prowadzone przez TORRES SALSA GROUP
21.00 – Międzynarodowa rewia
latynoska AFRO CARNAVAL
SOBOTA 06.06.
11.00 – SŁONECZY TURNIEJ –
otwarty turniej tańca towarzyskiego dla dzieci*
17.00 – POKAZY MISTRZÓW
TAŃCA TOWARZYSKIEGO
17.30 – POKAZ TAŃCÓW RÓŻNYCH: – taniec izraelski, hinduski, irlandzki – pokazy
połączone z warsztatami dla każdego
21.30 – POKAZY MISTRZÓW
TAŃCA TOWARZYSKIEGO
* turnieje organizowane
przy współpracy z Miejskim Klubem im. J. Kiepury w Sosnowcu
NIEDZIELA 07.06.
11.00 – OTWARTY PARKIET –
prezentacja szkół tańca z Sosnowca i miast
ościennych – prezentacja dająca
możliwość pokazania dorobku
i osiągnięć szkołom tańca, warsztatom tanecznym, zespołom tańca
itp.
18.00 – Pokazy tańca współczesnego – hip hop, break dance,
jazz, taniec nowoczesny – w wykonaniu grupy TITO SQUAD –
wszyscy członkowie grupy byli
uczestnikami programu YOU
CAN DANCE.
Pokazy przeplatane warsztatami
dla wszystkich widzów
21.30 – TANIEC OGNIA – spektakl w wykonaniu międzynarodowej grupy
artystów
OLIMPIJSKI PIKNIK
RODZINNY
NIEDZIELA 07.06.
11.00 – Wyścig kolarski
13.30 – Widowisko dla dzieci CALINECZKA w wyk. Zespołu
Szkół Specjalnych nr 2 w Sosnowcu
14.00 – Koncert zespołu taneczno
wokalnego Kiepurki
15.00 – Program estradowy dla
dzieci pt. „Olimpijskie Dalmatyńczyki”
Maciej Maleńczuk i jego Psychodancing będą jedną z największych atrakcji tegorocznych Dni
16.00-17.00 – Pokazy i prezentacje przygotowane przez sosnowieckie kluby sportowe
17.30 – Mecz finałowy turnieju
piłki siatkowej MKS MOS „Płomień”
18.00 – Koncert grupy STAUROS
19.00 – Pokazy i prezentacje
przygotowane przez sosnowieckie
kluby sportowe
19.30 – Koncert grupy WANDA I BANDA
OLIMPIJSKI PIKNIK RODZINNY przygotowany pod patronatem
POLSKIEGO KOMITETU
OLIMPIJSKIEGO, z udziałem
przedstawicieli PKOL i polskich
olimpijczyków:
Ar tura PARTYKI, Henryka
ŚREDNICKIEGO, Rafała
SZNAJDERA, Jagny MARCZUŁAJTIS, Małgorzaty NIEMCZYK oraz najbardziej uhonorowanych sosnowieckich spor towców, uczestników Mistrzostw
Świata i Europy. Prowadzenie
imprezy – Maciej Dowbor.
Organizatorem imprezy jest Urząd
Miejski w Sosnowcu. Sponsorem
Strategicznym jest firma CTL
Maczki - Bór Sosnowiec, Sponsorem Głównym jest PLEJADA Centrum Handlowe Sosnowiec,
Sponsorem Dni Miasta są Browary
Tyskie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
reklama
reklama
Szybka konsolidacja
złotówkowy kredyt hipoteczny
jedna niższa rata zamiast wielu
DomBank Hipoteczny Oddział
GETIN Banku SA
reklama
Biuro Kredytów Hipotecznych w Sosnowcu
ul. Modrzejowska 22, tel. 032 368 31 00
Doradcy Kredytowi:
Krzysztof - 601 913 027, Iza - 601 911 192
Ryszard - 661 910 844
2
czerwiec 2009 nr 6
na luzie
Dni studentów
Zwiedzanie muzeum nocą
Tekst i foto: Gabriela Kolano
Występ zespołu HURT wyjątkowo przypadł do gustu studenckiej braci
Teks t i foto: Gabriela Kolano
Jak niemal w każdym mieście
akademickim także w Sosnowcu odbywały się Juwenalia,
w ramach których zorganizowano kilkanaście imprez kulturalno-sportowych, organizowa-
nych głównie przez i dla studentów. Zagłębiowskie Juwenalia trwały od 14 do 16 maja.
– W tym ro ku już po raz
szó sty stu den ci orga ni zują
swoje największe święto w Sosnowcu. I co war te podkreślenia sosnowieckie Juwenalia są
jedyną imprezą organizowaną
w całości wyłącznie przez studentów, przez co nabierają specyficznego, niezależnego charakteru. Jest to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania
najważniejszych i najmodniejszych trendów w kulturze mło-
Mali Bibliożercy
Już po raz dru gi Miej ska Bi blioteka Publiczna w Sosnowcu pod czas Ogól no pol skie go
Tygo dnia Bi bliotek wy ło ni ła
naj ak tyw niej szych mło dych
czy tel ni ków. Przez ca ły rok
szkol ny skru pu lat nie li czo no
ilość wypożyczanych książek,
w efekcie czego wybrano największych Bibliożerców. Wiel-
dzieżowej i studenckiej – mówi Małgorzata Małecka, członek biura organizacyjnego Juwenaliów Zagłębiowskich.
Tegoroczna impreza obfitowała w występy muzyczne zespołów studenckich na plenerowym kon cercie w Osie dlu
Aka de mic kim Uni wer sy tetu
Śląskiego na Pogoni. Gwiazdą
wie czo ru by ły ze spo ły Hurt
oraz Akurat, a na zakończenie
wystą pi ła
gru pa
tań ca
z ogniem Hel l fi re. Po nadto
licz ne atrakcje dla stu den tów
przygotował Klub Stu denc ki
Kon ku ren cja oraz Cen trum
Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA wraz z klubem
AfreeKANA. Swoje propozycje dla studentów przedstawiły
także Klub Bilardowy Falcon,
Restauracja Sphinx, kino Helios oraz Fantasy Park w Centrum Handlowym Plaza.
Jak co ro ku pa tro nat
nad ob cho da mi Ju we na liów
objął rektor Uniwersytetu Śląskie go Wie sław Ba nyś oraz
pre zy dent mia sta So snowca
Ka zi mierz Gór ski. „Ku rier
Miejski” objął nad imprezą patronat medialny.
Najaktywniejszymi
Bibliożercami zostali:
Jakub Uchnast SP nr 4,
Aleksandra Tybor SP nr 1,
Wojciech Konarski SP
nr 42, Aleksandra Janoszek SP nr 45, Joanna Brudnowska SP nr 25,
Daniel Cembrzyński SP
nr 6, Alicja Dzwonek SP
nr 20, Jakub Nawrot SP
nr 29, Aleksandra Hasik
SP nr 21, Joanna Sokół SP
nr 4, Joanna Naziemiec SP
nr 32, Karolina Bocheńska
SP nr 33, Dariusz Kałdowski SP nr 35, Kuba Dyc SP
nr 37, Wojciech Kędracki
SP nr 23, Bartosz Dworzyński SP nr 38, Gabrielia
Mutz SP nr 4, Katarzyna Brzezińska SP nr 45,
Grzegorz Piętak SP nr 36,
Weronika Piwowarska SP
nr 12 oraz Patryk Strączek
SP nr 19.
ki finał, w którym nagrodzono
lau re atów od był się 13 ma ja
w Oddziale dla Dzieci i Młodzie ży Bi bliote ki Głów nej
przy ul. Parkowej.
Dzie ci z rąk dy rek tor so snowieckiej książnicy Mieczysławy Szulc otrzymały dyplomy oraz na gro dy książ kowe.
Nawią zując do cza sów Ja -
na Gu ten berga bi bliote ka za proponowała warsztaty edukacyjne o tematyce drukarskiej.
Za ję cia
po dzie lo ne
by ły
na trzy stanowiska: czer palni
papieru, drukar ni i ilustratorni. Każdy uczestnik mógł wydrukować sobie por tret Gutenberga i przy okazji samodzielnie stworzyć papier czer pany.
Ta niety powa lekcja hi sto rii,
przybliżyła czasy średniowiecza dzieciom i młodzieży. GK
diusz Chęciński, śląski komendant
wojewódzki policji Dariusz Biel
i poseł Jarosław Pięta, zmagali się
z pytania dotyczącymi epok literackich, nazwisk pisarzy i bohaterów literackich. Największą trudność
uczestnikom sprawiły jednak zadania otwarte: napisanie dwuwiersza
o jednym z pisarzy epoki romantyzmu oraz maturalnej fraszki.
Najlepszymi znawcami języka
polskiego okazali się bibliotekarze,
na kolejnych miejscach uplasowali
się kolejno: naukowcy, samorządowcy i policjanci. Trudno tylko
stwierdzić czy wyniki były rezultatem rzeczywistego stanu wiedzy
uczestników czy ściąg ukrytych
w kanapkach przygotowanych
przez organizatorów.
Żartobliwy egzamin dojrzałości połączony z akcją charytatywną na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Sosnowcu, przypadł
w Ogólnopolskim Dniu Godności
Osób Niepełnosprawnych. Zabawa miała na celu pomoc uczniom
Zespołu Szkół Specjalnych nr 4
w Sosnowcu. W trakcie egzaminy
bowiem odbył się kiermasz przedmiotów wykonanych przez podopiecznych placówki. Cały dochód otrzymany ze sprzedaży
(ok. 800 zł) trafił do kasy placówki i przeznaczony zostanie na pomoce dydaktyczne. GK
Matura BIS
W Maturze Bis z języka polskiego
zorganizowanej przez sosnowiecką
uczelnię Humanitas, 5 maja rywalizowali ze sobą przedstawiciele różnych grup zawodowych. W teście
udział wzięli m.in: parlamentarzyści, samorządowcy, licealiści, mundurowi, sportowcy i dziennikarze.
W przeciągu 40 minut „maturzyści”, wśród których znaleźli się m.
in: wiceprezydent miasta Sosnowca
Zbigniew Jaskiernia, radny Arka-
23 maja w Muzeum w Sosnowcu odbyła się po raz kolejny
„Noc w Muzeum”. Jest to jedyna w roku okazja, by zwiedzić i to
za darmo wszelkie zakamarki Muzeum. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 17 i trwała aż
do późnej nocy.
W tym roku publiczność mogła obejrzeć cykl wystaw: „Droga
do wolności. Od Legionów Dąbrowskiego do Legionów Piłsudskiego”, „Dzielnice Sosnowca
– Ostrowy Górnicze, Kazimierz
Górniczy, Porąbka, Maczki”, „Zabytki historyczne kraju żilińskiego”
i „Tatry na dawnej fotografii”. Sosnowieckie Muzeum przygotowało dla zwiedzających także dodatkowe atrakcje. Goście mogli obejrzeć pokaz „Chorągwi Czarnego
Rycerza” z Ogrodzieńca oraz
wziąć udział w organizowanych
przez rycerzy konkurencjach
zręcznościowych. Ponadto Winiarnia „U Renarda” częstowała gości
grochówką, nie zabrakło również
tradycyjnie już możliwości skosztowania wyrobów Spółdzielni
Mleczarskiej „Jogser” w Sosnowcu. A wszystko to przy występie
Ząbkowickiej Kapeli Folklorystycznej „Komitywa”.
Najbardziej wytrwali mogli
wziąć udział w „Konkursie dla
Nocnych Marków”, który sprawdzał wiedzę z prezentowanych wystaw. Nagrody ufundowali: Klub
im. Jana Kiepury, Wydział Informacji i Promocji Miasta UM oraz Muzeum w Sosnowcu. Na zakończenie
dyrektor Muzeum – Zbigniew Studencki zaprezentował najnowsze
wydawnictwa muzealne.
Goście sosnowieckiego Muzeum nie nudzili się ani przez chwilę
Bliżej sąsiadów
Maj w sosnowieckim Muzeum
upłynął pod znakiem kultury
słowackiej. W tym miesiącu
odbył się szereg imprez mających na celu zapoznanie zwiedzających nie tylko ze sztuką
naszych południowych sąsiadów, ale także z jego florą i fauną, muzyką, a nawet tradycyjnymi potrawami.
Inauguracja I Miesiąca Kultury Słowackiej, bo to o tej imprezie mowa, rozpoczęła się 4
maja podpisaniem umowy
o współpracy pomiędzy Muzeum w Sosnowcu a Považskskim Múzeum w Žilinie
w Republice Słowackiej na lata 2009-2010. W tym dniu
również otwarto wystawę „Zabytki historyczne kraju žilińskiego”. Następnie odbył się
reklama
szereg imprez tematycznych
dotyczących Słowacji: wykłady, multimedialne prezentacje,
wieczór poezji słowackiej
z udziałem Mariana Milcaka
i Valerija Kupki oraz pokaz
wyrobu przedmiotów i ozdób
z drutu „Zapomniane rzemiosło”.
W przybliżeniu kultury słowackiej udział wzięła również
Art Cafe MUZA, w której to zagrała słowacka grupa jazzowa
AMC TRIO. Występ zespołu
zakończyła degustacja słowackiej kuchni.
Patronat honorowy nad szeregiem imprez objął Konsul Generalny Republiki Słowackiej
w Krakowie Ivan Horsky oraz
prezydent miasta Sosnowca Kazimierz Górski. GK
czerwiec 2009 nr 6
3
wywiady „Kuriera”
Z budową nie należy zwlekać
Rozmowa z Wiesławem Wójcikiem, sosnowieckim radnym reprezentującym klub Prawa i Sprawiedliwości
– Jakie Pańskim zdaniem powinny być priorytetowe cele w pracach Rady Miejskiej?
Generalnie, jednym z priorytetów Rady Miejskiej jest
doprowadzenie do sytuacji, w której gmina (jako jednostka samorządowa) ma niekwestionowaną pozycję
i pełne możliwości działania w obszarach tzw. służby
publicznej. Tymi obszarami są przede wszystkim
oświata, pomoc społeczna, służba zdrowia, budowanie i realizacja strategii rozwoju miasta, dbanie o ochronę środowiska, czystość, porządek i przestrzeganie prawa.
W pozostałych obszarach (np. sport, kultura, budownictwo, transport, komunikacja) władze gminne mogą
pełnić jedynie rolę inspirującą i wspomagającą. Ponadto, gmina winna pełnić rolę koordynatora działań
w poszczególnych obszarach (oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia, rekreacji itd.). Jak najwięcej inicjatywy, aktywności powinno zostać przekazane w ręce mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych
instytucji.
W przypadku Sosnowca w ramach powyższych priorytetów jest jeszcze wiele do zrobienia. Sosnowiec jest
ciągle w okresie transformacji – powoli rodzi się społeczeństwo obywatelskie. Rada Miejska powinna doprowadzić do pobudzenia aktywności mieszkańców
i przyspieszenia procesu transformacji. Powstało
wprawdzie Centrum Organizacji Pozarządowych, jednak jest to dopiero początek jego działalności. Są też
inne obszary, w których zbyt mała jest aktywność
mieszkańców m.in. chodzi o odpowiednio częste i skuteczne domaganie się przez mieszkańców respektowania swoich praw (np. jako konsumentów, pacjentów,
petentów urzędów).
W poszczególnych dzielnicach brak jest jednak miejsc
kulturotwórczych. Częściowo taką rolę pełnią: Klub
im. Jana Kiepury na Pogoni oraz kluby w Kazimierzu
i Maczkach. Jest nadzieja, że po uzyskaniu odpowiedniego lokum Klub im. Jana Kiepury będzie w pełni realizował funkcje kulturotwórcze dla Pogoni, jak i całego miasta. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja
w Zagórzu (kilkudziesięciotysięcznej dzielnicy). Taką
funkcję mógłby pełnić tam „Plac Papieski”, który
w swoim planie, poza terenem parkowym, ma różne
obiekty religijne, kulturalne i sportowe. Jednak jego
budowa ciągle jest opóźniana.
Zmorą miasta jest brak miejsc parkingowych oraz słaba drożność i jakość dróg osiedlowych. Dojazd służb
ratowniczych do poszczególnych bloków jest w wielu
przypadkach bardzo utrudniony lub niemożliwy.
Kolejny priorytet można ująć w hasło: „Szkoła przyjazna dziecku”. Szkoły winny stać się wizytówką miasta.
Powinny to być miejsca najbezpieczniejsze w mieście,
gdzie dzieci i młodzież chętnie przebywają, gdyż znajduje się w nich odpowiednie obiekty sportowe (boiska,
sale gimnastyczne), bogate zaplecze dydaktyczne, estetyczne i bezpieczne toalety oraz szatnie i korytarze.
Kolejnym priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom
opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie. Może
to stać się poprzez rozwój i właściwy nadzór nad miejską służbą zdrowia oraz koordynacja z usługami medycznymi świadczonymi przez inne jednostki. Realizowana restrukturyzacja Szpitala Miejskiego jest jakąś
szansą na osiągnięcie wspomnianych celów.
A jakie są Pańskie, jako radnego, priorytety na ten
rok?
Jednym z głównych priorytetów jest kontynuacja
(a właściwie) rozpoczęcie prac nad budową „Placu Papieskiego”. Oczywiście, jest to decyzja prezydenta,
z którą nie należy jednak zwlekać.
Z powodu stosowania złej technologii naprawiania
uszkodzonej nawierzchni dróg de facto jeździmy przez
większość roku po „dziurawych” drogach. Nawet
w naszych warunkach klimatycznych nie musimy być
na to skazani. Przykładów aż nadto dostarczają inne
kraje, będące w strefie klimatycznej podobnej do naszej (np. Czechy czy Niemcy). Uważam, że należy zastosować nieco droższą, lecz per saldo znacznie tańszą
technologię naprawy uszkodzonych dróg.Miasto chlubi się dynamicznie rozwijającym się osiedlem przy ulicy Kukułek. Jednak do tej pory nie pojawiły się drogi
ani oświetlenie na skończonej już częścią osiedla. Należy ten brak uzupełnić jak najszybciej. Podobnie
na osiedlu „Środula” od lat mieszkańcy czekają
na przebudowę (lub budowę) kanalizacji i dróg. Najwyższy czas, aby to wreszcie zostało zrealizowane.
Kluczowe jest uruchomienie szybkiej ścieżki reakcji
służb miejskich na dewastację mienia (np. wiat przystanków autobusowych). Może to stanowić również
główny element odstraszający, poprzez pokazanie siły
i sprawności zarządzających miastem.
Wiele mówi się o tym, że najważniejsze w ochronie
zdrowia są profilaktyka i rehabilitacja. Są to jednak obszary, które w naszym mieście poważnie kuleją. Sosnowiec powinien rozpocząć jak najszybciej prace
nad budową nowoczesnego basenu z pełnym zapleczem rehabilitacyjnym. W ramach restrukturyzowanego Szpitala Miejskiego planuje się powstanie Centrum
Rehabilitacji. Powinno to być jednak Centrum nie tylko z nazwy, lecz w pełni realizujące potrzeby mieszkańców. Takie Centrum powinno być konkurencyjne
dla jednostek niepublicznych i dać możliwość podjęcia
terapii bez „absurdalnych” kolejek (aktualnie długi
czas oczekiwania w wielu wypadkach podważa sensowność podejmowanych działań rehabilitacyjnych).
– Pozytywnie, czy też może negatywnie
ocenia Pan politykę władz miasta?
Ta ocena nie jest jednoznaczna. W obecnej i częściowo w poprzednich kadencjach samorządu podjęto
działania, mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację kluczowych dla miasta inwestycji. Miasto zaangażowało się we wzmocnienie pozycji wydziałów szkół wyższych w naszym mieście,
czego najbardziej spektakularnym efektem jest nowy
gmach neofilologii przy ulicy Grota-Roweckiego. Są
ukończone lub w trakcie wykonywania remonty czy
przebudowy wielu dróg, remontowane (lub budowane) boiska szkolne, otwarto Sosnowiec dla inwestorów
(najistotniejszym jest powstanie obiektu targów Expo-Silesia). Jednak duża liczba istotnych dla miasta inwestycji jest ciągle przed nami, a wiele z nich ma niewielkie szanse realizacji w najbliższym czasie. Wystarczy
wspomnieć o braku realizacji pełnego dociążenia
oczyszczalni ścieków „Radocha”, nierealizowanej budowie kanalizacji wschodniej części miasta, ciągle czekającej na wykonanie sali koncertowej czy zwlekanie
z budową infrastruktury na Placu Papieskim. To sprawia, że ocena sumaryczna polityki władz Sosnowca
nie może być pozytywna.
– Podczas sesji absolutoryjnej wstrzymał się Pan
od głosu. Dlaczego?
Jedynym możliwym rozwiązaniem było, według mnie,
wstrzymanie się od głosu. Prezydent nie wykazał determinacji w realizacji tego, co jest dla miasta dobre.
W pewnym momencie podlegał naciskom politycznym
różnych grup i w końcu w coraz mniejszym stopniu był
wrażliwy na argumenty merytoryczne (szczególnie było to widoczne przy dyskusji nad referendum w sprawie przejęcia przez miasto wywozu śmieci).
– W ostatnim czasie głośno jest wobec projektu
PO dotyczącego referendum w sprawie wywozu
śmieci. Jakie jest Pańskie stanowisko w tej sprawie?
Dbanie o czystość i estetykę miasta winno leżeć w zakresie kompetencji i bezpośredniej odpowiedzialności
władz miejskich. Oczywiście miasto może zlecić wywóz śmieci lub inne prace porządkowe różnym firmom, jednak sama odpowiedzialność za czystość miasta nie powinna być przekazana innym podmiotom. Jeśli bowiem odpowiedzialność za utrzymanie czystości
w mieście rozłożona jest na różne niezależne podmioty (np. spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców czy właścicieli poszczególnych nieruchomości itd.), to zawsze
pozostanie „strefa niczyja”, leżąca poza zasięgiem zainteresowania działających firm (na przykład z powodu pozornej nieopłacalności), gdzie często pojawiają
się tzw. dzikie wysypiska śmieci. Ponadto, obligatoryjne płacenie przez każdego mieszkańca ustalonej kwoty za wywóz śmieci sprawi, że nie będzie kalkulować
się „oszczędzanie” na śmieciach, poprzez wywożenie
ich np. do lasu czy przydrożnych rowów.
Chciałbym podać jeszcze jeden – chyba najważniejszy – argument. Wywóz śmieci może stać się przedsięwzięciem przynoszącym znaczące zyski pod warunkiem, że będzie znajdować się w rękach instytucji mającej całościowy wgląd w rodzaj i ilość śmieci
wytwarzanych na terenie gminy. Wówczas może dojść
do rzeczywistej segregacji śmieci i recyklingu. Taką
instytucją ma szansę stać się właśnie gmina.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Tomasz Bienek
Policja zaciska pasa
Rozmowa z insp. inż. Markiem Walczyńskim, Komendantem Miejskim Policji w Sosnowcu
Panie komendancie, jaka
jest kondycja sosnowieckiej
policji w dobie trwającego
kryzysu ekonomicznego?
Stan bezpieczeństwa w Sosnowcu w okresie pierwszego kwartału bieżącego roku był porównywalny do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ogółem
wszczęliśmy postępowania przygotowawcze w 1364 sprawach.
W tej liczbie było o 114 mniej
spraw o charakterze kryminalnym niż w 2008 roku. Największy spadek wszczęć postępowań
odnotowaliśmy w kategorii kradzieże mienia.
Niestety nie we wszystkich kategoriach przestępstw kryminalnych daje sie zauważyć tendencje zniżkowe. Wzrost nastąpił
w rozbojach (o 15 czynów),
w kradzieżach z włamaniem
(o 18 tego typu przypadków)
oraz w kradzieżach samochodów (o 6 takich przestępstw).
Pozytywnym aspektem jest
wzrost wskaźnika wykrywalności przestępstw. Wykrywalność
ogólna osiągnęła poziom 82,3
procent, a w przypadku przestępstw kryminalnych 76,1 procent.
W pierwszym kwartale 2009 roku na drogach naszego miasta
zanotowano 27 wypadków drogowych oraz 478 kolizji. W porównaniu do roku ubiegłego jest
to wzrost o 26 zdarzeń drogowych. W ich wyniku poniosła
śmierć jedna osoba a 31 zostało
rannych.
Czy policja ma wystarczające fundusze, np. na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy, paliwo i sprzęt?
Tegoroczny budżet zmusza nas
do podejmowania różnych
przedsięwzięć organizacyjnych
i zmiany taktyki prowadzonych
działań. Ma to doprowadzić
do utrzymania osiągniętego poziomu stanu bezpieczeństwa
w mieście.
Nasi przełożeni zapewniają nas,
że funduszy nie zabraknie
na pensje policjantów i pracowników oraz na świadczenia dodatkowe. Zapewnione są również środki na paliwo do radiowozów. Są one jednak mniejsze
niż w roku minionym, jednak
sytuacja ta nie może wpłynąć
na prawidłową reakcję na zgłoszone inter wencje. Racjonalne
gospodarowanie środkami transportowymi wymaga elastyczności w podejmowaniu decyzji
i umiejętnego wykorzystywania
sił będących aktualnie w służbie.
Niestety w bieżącym roku nie
przystąpimy do rozbudowy Komisariatu nr I przy ul. Piłsud-
skiego 32. Dokumentacja architektoniczna tego obiektu została
już wykonana. Brak środków finansowych nie pozwala jednak
na podjęcie inwestycji. Ponadto
z budżetu miasta uzyskaliśmy
środki finansowe w wysokości 500 tysięcy zł, które planujemy wykorzystać na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-adaptacyjnych w naszych
budynkach.
Czy w sosnowieckiej komendzie należy spodziewać
się zwolnień? Czy w ostatnim czasie policjanci sami
odchodzą z pracy?
Stan kadrowy podobnie jak w
latach poprzednich ulega zmianie. W okresie pierwszego kwar-
tału ze służby zostało zwolnionych 13 funkcjonariuszy. Natomiast przyjęliśmy „z cywila”
dziesięciu nowych policjantów.
Nastąpiły też zmiany między
jednostkami. Z naszej komendy
odeszło do innych jednostek sześciu policjantów, tyleż samo
przyjęto do służby w Sosnowcu
z innych jednostek.
Aktualnie posiadamy 13 vacatów. W okresie drugiego kwartały zostanie zwolnionych pięciu
funkcjonariuszy. Jednakże nastąpi uzupełnienie stanu etatowego
poprzez przyjęcie nowych policjantów.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Tomasz Bienek
4
czerwiec 2009 nr 6
prosto z miasta
Otwarto przetarg – budowa wkrótce
Rusza inwestycja na Placu Papieskim
Już tylko tygodnie pozostały
do wbicia pierwszych łopat
na Placu Papieskim przy ul.
Gwiezdnej. Choć pierwsze pomysły budowy najpierw obiektu sakralnego, potem widowiskowego
pojawiły się zaraz po wizycie Ojca Świętego w Zagórzu, przez lata plac leżał odłogiem, bo zmieniała się koncepcja zagospodarowania terenu. W końcu radni
doszli do porozumienia; teraz
wszystko zależy od budowlańców.
Przypomnijmy – szczegóły
nowego projektu zagospodarowania Placu Papieskiego ustalono ostatecznie pod koniec 2008
roku. Zgodnie z nową koncepcją
większy nacisk zostanie położony na obiekty sportowo-rekreacyjne wokół ołtarza-sceny. Sama barka ma być też mniejsza
niż
przewidywano.
Prace
przy budowie potrwają, według
wstępnych zapowiedzi, do 2010
roku i pochłoną ok. 3 mln zł.
Na razie na zagospodarowanie terenu między ulicami Rydza Śmigłego, 11 Listopada
i Gwiezdnej wydano 180 tysięcy zł. Tyle kosztowały projekty
i uzbrajanie terenu.
Prace opóźniły się, bo pierwotny pomysł budowy tzw. barki, czyli połączenia pomnika,
sceny i ołtarza zakwestionowali
radni obecnej kadencji. Choć
na ten cel miasto zabezpieczyło
Wizualizacja Placu Papieskiego
wcześniej ok. 4 mln złotych, cała procedura wróciła do punktu
wyjścia.
– Pojawiły się głosy, że miastu obiekt o takim rozmachu nie
jest potrzebny, że przydałyby się
obiekty bardziej użyteczne dla
mieszkańców – mówi Grzegorz
Dąbrowski, rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. – Rozpisaliśmy konkurs
na nowy projekt. Wystartowały
w nim dwie firmy.
Przetarg wygrała firma SAR
Spółka z o.o. z Katowic. Projektanci rozdzielili plac na strefę sacrum, która mieścić się będzie
wokół ołtarza – barki, oraz
na strefę sportową. Według nowej
koncepcji przestrzeń zajmowana przez Kalendarium Papieskie
wraz z przynależnymi istniejącymi i już zaprojektowanymi obiektami będzie fragmentem najbardziej odsłoniętym i otwartym.
Wokół tzw. strefy sacrum zasa-
Gabriela Kolano
Nagrody zasłużonych
dla Miasta Sosnowca
Nagrodzeni (na zdj. prof. Jadwiga Romańska – Gabryś)
odebrali honorowe odznaki z rąk prezydenta Kazimierza
Górskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Daniela
Miklasińskiego podczas Gali I Europejskiego Festiwalu
Tenorów w Sosnowcu
Profesor Jadwiga Romańska – Gabryś oraz ksiądz Jan Szkoc zostali
uhonorowani odznaką „Zasłużonego dla Miasta Sosnowca”. Kapituła pod przewodnictwem Daniela
Miklasińskiego rekomendując obie
kandydatury prezydentowi, zwróciła uwagę na liczne zasługi obu
osób.
Jadwiga Romańska – Gabryś to
jedna z najwybitniejszych postaci
scen polskich, primadonna Opery
Krakowskiej. Na scenie tejże opery
wystąpiła w kilkudziesięciu premierach, jednak jej głos można było usłyszeć nie tylko w kraju. Artystka ma za sobą kilkaset koncertów, m.in. w Niemczech,
Szwajcarii, czy Rosji.
Z kolei ksiądz Jan Szkoc, to
emerytowany proboszcz parafii
św. Tomasza Apostoła na Pogoni,
którą kierował w latach 1986
– 2008 r. Przed rokiem ks. Szkoc
przeszedł w stan spoczynku.
Odznakę „Zasłużony dla Miasta Sosnowca” przyznaje osobom
fizycznym lub instytucjom prezydent na wniosek kapituły za wybitne zasługi dla miasta lub heroiczne czyny. Rok temu odznaka
przypadła Janowi Antoniemu
Strzeleckiemu, honorowemu patronowi i prezesowi Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków IV Liceum im. Stanisława
Staszica oraz II Liceum im. Emilii Plater. RED
dzone zostaną sosny, które latem
zapewnią cień i podkreślać będą
spokojny charakter tego miejsca.
Jedna z głównych zmian to stworzenie strefy parkowo-sportowej.
Strefa ta w rzeczywistości będzie
rozdzielona na 2 części: wschodnią i zachodnią.
Niedawno wśród radnych
wywiązała się dyskusja, jakie
partie obiektu budować najpierw. Zdecydowano w końcu,
że w pierwszej kolejności poło-
żona zostanie instalacja wodna i kanalizacyjna oraz elektryczna pod głównym obiektem,
czyli scena.
– Jest to słuszna koncepcja,
bo jaki byłby sens tworzenia
parku, alejek i fontann, skoro
potem podczas budowy barki
cześć tych obiektów trzebaby
rozkopać i zniszczyć, by ciężki
sprzęt mógł dojechać na miejsce
budowy – mówi Grzegorz Dąbrowski.
W części zachodniej powstać
mają tory do uprawiania jazdy
na deskorolkach, łyżworolkach
i rowerach wyczynowych.
Ukształtowanie i podział nawierzchni przewiduje możliwość swobodnego ruchu pieszych, co oznacza wytyczenie
deptaków i alejek. W części
wschodniej przewidziano więcej
zieleni, powstanie sporo trawników z drzewami i krzewami. Tu
znajdą się place zabaw dla dzieci i młodzieży oraz boiska.
Przy głównych alejkach powstaną oczka wodne. Ta koncepcja
podoba się mieszkańcom.
– Uważam, że decyzja o poszerzeniu placu na Gwiezdnej
o obiekty sportowe jest trafna – mówi Wojciech Łaski z Sosnowca. – Takich miejsc nigdy
za wiele. Z pewnością przydadzą się młodzieży. Barka przydawałaby się jedynie podczas
Wyróżnienie dla sosnowieckiego
Muzeum
Sosnowiec biegał
Dwa zagłębiowskie muzea – rodzime w Sosnowcu oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie
otrzymały Nagrody Marszałka Województwa
Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2008 roku. Ta prestiżowa nagroda trafiła do Sosnowca
„Za dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego” za program edukacyjny „Od Trójkąta Trzech
Cesarzy do Traktatu w Schengen”. Muzeum
w Sosnowcu otrzymało także czek na 10 tys.
złotych. Z kolei Będzin doceniono za trzy tomową monografię „Będzin 1358 – 2008”, wydaną
z okazji jubileuszu 650. rocznicy nadania Będzinowi przywileju lokacyjnego.
Obu in sty tu cjom ser decz nie gra tu luje my! R E D
9 maja w Parku Sieleckim odbył
się II Sosnowiecki Bieg w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 60
biegaczy, którzy rywalizowali na dwóch
trasach o długości 600 i 3000 metrów.
Dystans 600 metrów pokonywały
dzieci do lat 16, natomiast 3-kilometrową trasę wszyscy powyżej 16. roku życia. Celem imprezy było rozpowszechnianie biegów masowych wśród mieszkańców naszego miasta. Zwycięzcy
otrzymali drobne upominki i certyfikaty.
– Świetny pomysł, uważam, że takich
imprez powinno być organizowanych
w mieście jak najwięcej, nie tylko
przy okazji ogólnopolskiej akcji. Spora
Nowe autobusy na sosnowieckich
drogach
4 pojazdy marki Solaris, każdy o wartości 1 mln
złotych, uzupełniły tabor sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Autobusy
zostały zakupione ze środków przedsiębiorstwa,
ale niebagatelną część dołożyła Gmina Sosnowiec.
Sosnowiecki PKM aktywnie walczy także
o środki unijne, w efekcie po zagłębiowskich
drogach porusza się już 41 nowoczesnych pojazdów. A to, jak zapowiadają przedstawiciele
PKM nie koniec. Następne dwa Solarisy mają
się pojawić do końca czerwca.
Nowe autobusy będą monitorowane wokół,
jak i wewnątrz autobusu. Pojazdy trafiły do obsługi linii 815 oraz 808 i 807. W weekendy dodatkowo będą obsługiwać linię 35. RED
uroczystości religijnych i imprez
organizowanych co jakiś czas,
z boisk będzie można korzystać
częściej.
Młodzi sosnowiczanie doceniają też akcenty sportowe, które uwzględnili projektanci.
– Myślę że nowa koncepcja
jest bardziej przyjazna mieszkańcom – twierdzi Marcin Kita.
– Dobrze, że pomyślano o amatorach deskorolek i łyżworolek,
bo w mieście jest mało obiektów, z których mogliby korzystać. Osobiście żałuję, że wśród
planowanych obiektów nie powstanie basen.
Na razie przetarg wciąż jest
otwarty. Choć do rozpoczęcia
robót pozostało niewiele czasu,
to z pewnością nie zaczną się
one przed 14 czerwca. Mieszkańcy regiony będą mogli
uczestniczyć w uroczystościach
rocznicy papieskiej wizyty.
– Chcemy wspólnie przeżyć
rocznicę wizyty następcy św. Piotra w naszym mieście – informuje
ks. Jarosław Kwiecień, rzecznik
prasowy Diecezji Sosnowieckiej.
– Uroczystość rozpocznie msza
św. o godz. 18.00. Planowany jest
także koncert muzyki religijnej.
Zaprezentują się również ruchy
i stowarzyszenia działające w diecezji sosnowieckiej.
Tomasz Bienek
frekwencja to dowód na to, że organizacja takich imprez ma sens. Nie każdego
stać na wyczynowe uprawianie spor tu.
Biegać można zawsze i wszędzie – mówił Tomasz Jakuszewski, jeden z uczestników biegu.
Wysoka frekwencja ucieszyła także
władze miasta. – Staramy się wychodzić
na przeciw oczekiwaniom naszych
mieszkańców. Bieganie to jedna z najpopularniejszych form aktywnego spędzania wolnego czasu. Sosnowiecki bieg zapewne na stałe wejdzie do kalendarza imprez w naszym mięście – podkreślał
Zbigniew Jaskiernia, zastępca prezydenta miasta, który wręczył zwycięzcom nagrody. KP
czerwiec 2009 nr 6
5
rada miejska
44. sesja Rady Miejskiej
1,6 mln zł pożyczki dla szpitala
Sprawy szpitala zespolonego,
inwestycji oraz budowy sali koncertowej przy sosnowieckiej
Szkole Muzycznej zdominowały
obrady podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej 21 maja.
Obrady rozpoczął przewodniczący RM Daniel Miklasiński
od informacji o wynikach kontroli NIK. – Najwyższa Izba
Kontroli sprawdzała Wydział
Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym naczelnika Wojciecha Guzika, i cieszy,
że według NIK nie ma się kompletnie do czego przyczepić
– mówił Daniel Miklasiński, powodując rozweselenie na sali.
W odpowiedzi prezydent
Kazimierz Górski mówił o coraz częstszych kontrolach.
– Kontroli ci u nas dostatek,
problem jedynie w tym, że
w ostatnich latach są one coraz
dłuższe i trwają nawet do 6 miesięcy. To paraliżuje pracę urzędu. Pracownicy muszą przygotowywać materiały, obsługiwać
kontrole. Martwi mnie to, że
kontrole są przysyłane od nas
samych, nie będę mówić, kto je
przysyła – mówił z naciskiem
prezydent, który przy okazji poinformował, iż 90 tysięcy ulotek
zostanie dostarczonych mieszkańcom Sosnowca w związku
z referendum w sprawie podatku śmieciowego, które odbędzie
się 7 czerwca.
– Rozpoczął się ciąg 3 przetargów w sprawie Placu Papieskiego, pierwszy dotyczy technicznej strony, nazywanej przez
niektórych barką. Niech sobie to
nazywają barką jak chcą, w każdym razie dziś otrzymałem pozwolenie na budowę, i równoległe rozpoczynamy drugą i trzecią procedurę przetargową, by
wszystkie te inwestycje prowadzić równocześnie. Chcemy
w tym roku, by powstały elementy amfiteatru oraz alejek
spacerowych. Podkreślanie słowa barka jest niepotrzebne. To
tylko element techniczny, w którym będą wszystkie elementy
potrzebne do zasilania tego
miejsca w prąd, chodzi też o odprowadzanie wody. Nie budujemy kolosa, który odpłynie – mówił prezydent do radnych.
– Bardzo bym chciał, żebyśmy jako rada, ja jako prezydent
współpracowali. Dbając o dobro
naszego miasta. Uczestnicząc
razem i w sukcesach, i w porażkach. Krytyka, która jest dla
krytyki tylko czyniona, nie jest
dobra. Możecie krytykować prezydenta, siebie nawzajem, ale
nie niszczmy tego wszystkiego,
co robi się w mieście – apelował
prezydent.
Radni wysłuchali następnie
sprawozdania zastępcy prezydenta Zbigniewa Jaskierni z realizacji Programu Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sosnowcu za 2008 rok.
Według zastępcy prezydenta
wciąż wiele jest do zrobienia, by
usprawnić życie osobom niepełnosprawnym. Głównie rozwiązując problemy infrastrukturalne. Jednocześnie miasto stara się
Apel do ministra
Sosnowieccy radni, w odpowiedzi na apel
prezydenta Kazimierza Górskiego w sprawie
Sali koncertowej przy sosnowieckiej szkole
muzycznej postanowili wystosować apel
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt z Sosnowca znalazł się wraz
z kilkoma innymi na tzw. liście rezerwowej.
Teraz będą się odbywać internetowe konsultacje społeczne, mające wyłonić projekty,
które otrzymają dofinansowanie z budżetu
centralnego. Na liście podstawowej znalazły
się jedynie 3 projekty, z Wrocławia, Warszawy i Gdańska.
– Jest szansa, by do Sosnowca trafiły pieniądze na budowę sali koncertowej. Złożyliśmy niezbędne dokumenty w tej sprawie
o pozyskanie 20 mln złotych, i teraz ministerstwo będzie ogłaszać społeczne konsultacje,
w których mogą wziąć udział stowarzyszenia, organizacje. Apeluję, żebyśmy wszyscy
mówili o tym, że ta sala nie jest tylko dla
szkoły, ale dla całego regionu. Proszę, byśmy
włączyli się w te konsultacje społeczne. Byśmy przekonali urzędników w Warszawie, że
taka sala jest tu potrzebna. Dla całego regionu – informował prezydent podczas sesji.
Radni w odpowiedzi postanowili wystosować apel do Ministra Kultury i Sztuki o dofinansowanie budowy sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
w ramach swoich możliwości
robić wiele, by te niedogodności
wyeliminować.
O sytuacji w dziedzinie inwestycji wiele mówił z kolei zastępca prezydenta Ryszard Łukawski. Informując nie tylko
o wspomnianej sali koncertowej,
ale przede wszystkim o gospodarce wodno-ściekowej. – Musi
powstać zakład utylizacji odpadów oraz miejsce, gdzie będą
składane odpady. Będziemy
mieć także magazyny na materiały niebezpieczne, lekarstwa,
sprzęt AGD, czyli te wszystkie,
które zagrażają środowisku – informował Ryszard Łukawski,
który zapewnił też, że do końca
października będzie oddany
do użytku basen przy Żerom-
skiego, niezależnie od tego, czy
miasto otrzyma na ten cel dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Sporną kwestią okazało się
przyznanie Szpitalowi Miejskiemu pożyczki w wysokości 1,6
mln złotych. Co prawda Komisja Budżetowa pozytywnie oceniła wniosek, ale radni mieli
sporo wątpliwości.
– Dlaczego ta pożyczka jest
udzielana? Dlaczego w takiej
kwocie, tak małej lub tak dużej.
Skąd pieniądze weźmie szpital,
by oddać tę pożyczkę? Co dalej?
Działania dyrektora nie spełniają oczekiwań, podobnie działania rady społecznej – mówił radny Wojciech Kulawiak. Wtórował radnemu Krzysztof Haładus:
– Restrukturyzacja jeszcze się
nie rozpoczęła, a dowiadujemy
się, że sytuacja szpitala jest coraz gorsza. Dochodzą też informacje, że dyrektor szpitala z jednej strony zwalnia część pracowników, a z drugiej zatrudnia
swoich znajomych.
Zupełnie inaczej na sprawę
patrzy Wiesław Suwalski, członek społecznej rady przy szpitalu. – Szpital jednocześnie prowadzi restrukturyzacje i inwestycje.
Efekty będą po zakończeniu procesu restrukturyzacji. Jeśli ocieplono jeden budynek, to efekty
będą widoczne dopiero, kiedy ta
termomodernizacja się zakończy.
Apeluje do radnych, by nie doprowadzali do paniki. – Proszę,
by radni otrzymali dokładny plan
finansowy – mówił z kolei Tomasz Rogala (PiS).
Tak dla gimnazjum!
Rada Miejska w Sosnowcu popiera celowość budowy sali koncertowej
przy zespole Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury w jego rodzinnym mieście
Sosnowcu z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Apel poprzez stronę internetową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafił do Warszawy.
Przy okazji dyskusji podczas sesji radny Krzysztof Haładus (PiS) zgłosił wniosek o niezwłoczne podjęcie przez Wydział
Informacji i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego działań popularyzujących i zachęcających mieszkańców miasta i regionu
do włączenia się w konsultacje dotyczące
budowy sali koncertowej, takich jak: ogłoszenia na portalach internetowych, plakaty
w szkołach i instytucjach, pisma do stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Drugi wniosek radnego dotyczył zorganizowania i sfinansowania wyjazdu do Warszawy
na konferencję konsultacyjną przedstawicieli szkoły, urzędu, radnych, środowisk
kulturalnych, oraz absolwentów szkoły muzycznej. RED
Jeszcze rok temu, mimo apeli rodziców, uczniów, ale także części
radnych, to co wydawało się niemal pewne, nie doszło do skutku.
Radni, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej rok temu zagłosowa li prze ciw ko utwo rze niu
Gim na zjum nr 27 w Ostrowach
Gór niczych. Tym razem, podczas
ostatniej sesji sosnowieccy rajcy
zagłosowali na „tak”.
Jak podkreślał przewodniczący
Ko mi sji Oświa ty An drzej Ma dej
(PO), on i jego koledzy pod wpływem argumentów grona pedagogicznego zmienili opinię. Z kolei
rad ny Zbi gniew Dziewa nowski
(PIRS) od po cząt ku na le żał
do zwolenników powstania szkoły
w tym miej scu. – Ta mło dzież
na to zasługuje – podkreślał radny.
O potrzebie powstania gimnazjum w Ostrowach Gór ni czych
mówiono od lat. Trudno było jednak do te go po mysłu prze ko nać
radnych. Podkreślających nie tylko niż de mo gra ficz ny, aspek ty
ekonomiczne, ale także ofer tę innych gimnazjów położonych, jak
podkreślali przeciwnicy pomysłu,
tuż obok. Argu men ty ro dzi ców,
twierdzących, że to „tuż obok” nie
jest do koń ca praw dą zby wa no.
Trudno jednak było nie zauważyć,
że so snowiec cy gim na zja li ści
z Ostrowów Gór niczych częściej
wybierali pobliską szkołę w Strzemieszycach, znajdującą się w Dąbrowie Gór niczej. I to tam płynęły pieniądze z subwencji oświatowej z budżetu państwa.
Zdecydowanym orędownikiem
powstania gimnazjum była dyrektor ZSO nr 6, An na Wosz czek,
przekonująca, że budynek szkoły
już ist nieją cej nie jest do koń ca
wy ko rzysta ny. A uczniowie po winni się integrować ze sobą, zamiast rozdzielać po skończonej nauce w szkole podstawowej.
Osta tecz nie rad nych te argu menty przekonały, i podczas sesji
zagłosowali za powstaniem gimna zjum. Po nieważ w Ze spo le
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 6
działało już Gimnazjum Specjalne nr 22, rad ni mu sie li je prze nieść do Ze spo łu Szkół Usłu go wych w Sosnowcu. RE D
Kolejne głosy ze strony
Krzysztofa Haładusa (PiS),
oraz Wojciecha Kulawiaka
(PO) sprowokowały do zabrania głosu Macieja Adamca
(PIRS). – Kolega radny Suwalski stara się dokładnie pewne
sprawy wytłumaczyć, ale nie
słuchacie. Ja mam tylko jeden
apel, proszę radnych, którzy reprezentują kluby prawicowe,
żeby na temat restrukturyzacji
się nie wypowiadali. Dlatego,
że nie potraficie restrukturyzować. Potraficie tylko zamykać!
Więc po co o tym rozmawiać?
– odparował Adamiec swoim
kolegom.
Sytuację na sali uspokoił
przewodniczący Rady Daniel
Miklasiński. – Każda restrukturyzacja wymaga czasu i pieniędzy. Te koszty będą, naszym zadaniem jest takie pilnowanie dyrekcji szpitala, i pomoc jej, żeby
w miarę szybko ten proces przebiegał. I przede wszystkim, żeby
poprawić warunki leczenia
w Sosnowcu – mówił przewodniczący.
– Wszystko, co do tej pory
w medycynie robiliśmy, robiliśmy wspólnie, i tak powinno być
tym razem. Teraz mamy same
straty, bo z jednej strony stare
musi działać, a tworzymy nowe.
To rodzi koszty – argumentował
prezydent Kazimierz Górski.
Ostatecznie 17 radnych głosowało „za” udzieleniem pożyczki, dwóch było przeciw, a 9
radnych się wstrzymało.
Jarosław Adamski
Referendum już
w niedzielę
7 czerwca sosnowiczanie nie tylko wy bio rą swo ich kan dy da tów
do Parlamentu Europejskiego, ale
także zadecydują, jak będzie wyglądał system wywozu śmieci. Jeśli więk szość od powie na „tak”
(przy od powied niej fre kwen cji)
– gmina przejmie obowiązek wywożenia śmieci z całego miasta.
Koszt, związany z wywozem pokryją w całości mieszkańcy w postaci podatku śmieciowego. Jego
wysokość to ok. 6 złotych w skali mie sią ca. Ci z miesz kań ców,
którzy dotąd za śmieci płacili np.
spół dziel niom miesz ka niowym
w ra zie przy ję cia po dat ku bę dą
płacić tylko raz.
Projekt popiera większość radnych. Choć podczas debaty referendalnej na sali sesyjnej padały
także głosy przeciwko organizacji re fe ren dum. Re fe ren dum, by
by ło waż ne mu si przycią gnąć
do urn przy naj mniej 30 pro cent
osób upraw nio nych do gło sowa nia. RE D
6
czerwiec 2009 nr 6
porady
Niepełnosprawność,
a niezdolność do pracy
Joanna Biniecka
System orzecznictwa o niepełnosprawności i system
orzecznictwa o niezdolności
do pracy dla potrzeb rentowych
to dwie rożne sprawy, które nie
mają ze sobą nic wspólnego.
Zajmują się tym dwie różne instytucje. I tak:
– o niepełnosprawności decydują komisje powoływane przez
starostów
– o niezdolności do pracy decyduje ZUS.
Instytucje te działają na podstawie zupełnie innych przepisów, a lekarze orzecznicy jednego i drugiego systemu badają
pacjentów i wydają decyzje
w zupełnie różnych celach.
W związku z tym może się zdarzyć, że osoba niepełnosprawna zostanie uznana za zdolną do pracy. Bo przecież tak bywa – niepełnosprawni mogą
być pracownikami co najmniej
tak samo dobrymi (a nawet lepszymi) niż osoby pozbawione
ułomności. Osoba poruszająca
się na wózku inwalidzkim
– a więc niewątpliwie niepełnosprawna – może być znakomitym grafikiem komputerowym, dziennikarzem, muzykiem itp. Warto przypomnieć,
że prezydent USA F. D. Roosevelt był niepełnosprawny.
Natomiast renta jest świadczeniem, które wypłaca się
osobom, które miały to nieszczęście utracić zdolność
do pracy, a nawet również
do samodzielnej egzystencji.
Ponieważ każdy podlega takiemu ryzyku, wszyscy są obowiązkowo od niego ubezpieczeni. Gdy zdarzy się jakiś wypadek lub choroba, która
sprawi, że nie będziemy mogli
pracować (i to nie tylko w swoim zawodzie, ale w ogóle),
wówczas ZUS wypłaci coś
w rodzaju pensji-odszkodowania. Jeśli lekarz orzecznik
uzna, że istnieje szansa
na przekwalifikowanie się pacjenta, dzięki czemu będzie on
mógł wykonywać inną pracę
niż dotychczas, to choćby był
bardzo chory, może nie dostać
orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. I tak np.
gór nik chory na pylicę płuc,
może przekwalifikować się
na sprzedawcę w kiosku i nadal
z powodzeniem sam na siebie
zarabiać. War to pamiętać, że
świadczenie rentowe, wypłacane przez ZUS z tytułu ubezpieczenia społecznego, przysługuje wyłącznie osobom ubezpieczonym, które odpowiednio
długo opłacały składki (co najmniej przez pięć lat w ciągu
ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę) i spełniają określone warunki do jego przyznania.
Wszystko
szczegółowo
omawia ustawa o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
DTŚ do Mysłowic, ale nie
do Sosnowca
Remont do
listopada
Roz po czę ły się pra ce przygotowawcze przy projekcie
Drogowej Trasy Średnicowej skierowanej w stronę Mysłowic. Umowę w tej sprawie pod pi sał Mar sza łek Wo jewódz twa Bo gu sław Śmi giel ski. Do ku ment po zwo li
na przygo towa nie pla nów bu dowy oraz na uzyska nie
zgo dy na roz po czę cie prac bu dow la nych na od cin ku
Ka towi ce – Mysłowi ce. Koszt bu dowy niewiel kie go 2
– ki lo metrowe go od cin ka łą czą ce go DTŚ z A4 to 160
mln złotych. Urząd po zyskał w su mie na ten od ci nek
DTŚ 25 mln Eu ro, 20 mln złotych do ło żą Mysłowi ce,
reszta będzie pochodzić z budżetu urzędu. Koszt budowy ca łej wschod niej czę ści DTŚ oce nia się na po nad 1,5 mld zło tych. A to ozna cza, że bez pie nię dzy
z bu dżetu pań stwa bu dowa, zwłasz cza na od cin ku So snowiec – Dą browa Gór ni cza po zo sta nie tyl ko w sfe rze pla nów. Obu miast bowiem nie stać na tak du żą in we stycję. RE D
Przez po nad 5 mie się cy bę dzie
trwać re mont od cin ka o dłu go ści 6
ki lo me trów na tra sie S -86 z So snowca do Ka towic. Przed stawi cie le Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jowych i Au to strad – od powie dzial nej za re mont tak dłu gi czas
tłu ma czą kom pli ka cja mi ja kie bę dą towa rzyszyć prze bu dowie. Kie rowcy mu szą się li czyć z korka mi
pod czas wy łą czeń po szcze gól nych
pa sów ru chu. Re mont obej mie nie
tyl ko jezd nie, ale tak że skar py
i chod ni ki. Dla te go już te raz war to
ko rzystać z in nych szla ków, omija ją cych ten od ci nek. Koszt re mon tu
to po nad 27 mln złotych. RED
reklama
„Miki“ Biuro Usług Turystycznych
Przy okazji przypominamy
kwoty aktualnych, najniższych rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy:
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
– 675,10 zł
renta z tytułu częściowej
niezdolności do pracy
– 519, 30 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 810,12 zł
renta z tytułu częściowej
niezdolności do pracy
w związku z wypadkiem lub
chorobą zawodową
– 623,16 zł.
41-200 Sosnowiec, ul. Harcerska 4/58, tel./fax 293 62 94, 0602 48 50 71
e-mail: [email protected]
rejestr Organizatorów Turystyki 111/99
Gwarancja ubezpieczeniowa z tytułu świadczonych usług turystycznych nr 1505/ WA/ 195/ 2007
Oferujemy:
- wycieczki szkolne z programami
edukacyjnymi
- zielone i zdrowe szkoły
- kolonie, obozy, zimowiska
- „zielone przedszkola“ - turnusy dla
przedszkolaków
- wycieczki dla zakładów pracy
- usługi przewozowe
- usługi przewodnickie i pilotażowe
- imprezy okolicznościowe
- obozy sportowe
R Z E T E L N A, PR O F E S JO N AL NA OR G AN I Z A C J A, D OB R E R E FE R E N C JE
OD Z A DO W O L O NY C H K L I E NT ÓW , 1 5 - L E T N I ST AŻ P R A C Y W T UR Y ST YC E ,
MO Ż L I W O ŚĆ Z AP Ł A T Y W R AT AC H , A T R A KC Y J NE C E NY .
reklama
okalowych
w Sosnowcu
przy
ul. Partyzantów
do wynajęcia
korzystnych
warunkach
garaże
i lokale
przeznaczone
Miejski
Zakład Zasobów
Lokalowych
w Sosnowcu10a
przyposiada
ul. Partyzantów
10a posiada na
do wynajęcia
na korzystnych
warunkach
garaże
i lokale użytkowe
użytkowe przeznaczone
na
działalność
gospodarczą usytuowane
w atrakcyjnych
punktach
handlowychczęści
centralnej
części miasta
jak również w
w poszczególnych
jego dzielnicach:
ą usytuowane
w atrakcyjnych
punktach
handlowych
centralnej
miasta,
jak również
poszczególnych
jego dzielnicach:
Lp.
użytk.
m2
00
32
1.
00
50
70
24
26
66
Niepodległości 17
2.
Objazd 4
Instalacja elektryczna,
3. wodno
Targowa
16
- kanalizacyjna,
wc - wspólne
4.
Sobieskiego 3 B
5.
Czysta 9
ADM Pow. użytk.
w m2
1
Wyposażenie lokalu
Adres lokalu
ADM
Pow. użytk.
w m2
Wyposażenie lokalu
UWAGI
19,24 + część wspólna Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc wspólne z
Lokal usytuowany na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą – medyczną. Do pow. pokoju doliczana
11,38
jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku
innymi użytkownikami
Lokal
usytuowany na parterze w budynku
12 391,53
elektryczna, wodno - kanalizacyjna
11 Legionów
przeznaczonym w całościInstalacja
na działalność
pawilon
gospodarczą.
3 53,27
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc
Wejście do lokalu z korytarza. Korytarz wspólny z pozostałymi
użytkownikami
4 87,14 + piwnica
27,28 budynku.
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Do sprawdzenia instalacja elektryczna.
1
4
Stawka
UWAGI
Lp
.
UWAGI
166,78
minimalna
12,00
Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna,
w budynku wolnostojącym
3 Lokal usytuowany
204,63
centralnego ogrzewania,
Lokal usytuowany w pawilonie.
wc
Do sprawdzenia instalacja elektryczna, licznik elektryczny zdjęty.
Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce.
Instalacja elektryczna , wodno-kanalizacyjna, wc
Pomieszczenie usytuowane w budynku frontowym i oficynie.
12
Kołłątaja 9
4
13
Piłsudskiego
7a - boks
garażowy
4
24,00
Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna
6,00
8,00
15,00
Lokal usytuowany od strony frontowej budynku
budynek prywatny
6,00
Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej. Licznik
elektryczny zdjęty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna.
w administracji MZZL
Lokal usytuowany na parterze od strony bocznej budynku.
Instalacja elektryczna, wc Dotychczasowy
w ciągu dwóch tygodni
4 15,95najemca przekaże klucze
Kierocińskiej
_
wspólne 8 - garaż
od daty wynajmu.
6.
7.
59
47
Adres lokalu
Wyposażenie lokalu
Dobrzańskiego 99
Instalacja elektryczna
5
niski parter: pok. nr 1
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. wc - wspólne
5
od 4,14 do 5,60
Instalacja elektryczna
9.
Saperów 5
5
21,50
Instalacja elektryczna i wodna
10.
Dobrzańskiego 142
Instalacja elektryczna
8,00
Lokale usytuowane
w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni lokali doliczana jest
niski parter:
proporcjonalna
pok. nr 2 - część
12,59pomieszczeń wspólnego użytku.
Dobrzańskiego 99
5
Saperów 5, 5a,
7
5 Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym.
Instalacja elektryczna
Od 4,14 d0 5,60
14
Instalacja elektryczna,
centralnego ogrzewania,
8wodno-kanalizacyjna,
.
Saperów 5,5a,7cwg
2,66
pok. nr 1 - 17,43
Lokal usytuowany
nanrparterze
17,43 pok.
2 12,59w klatce schodowej, wejście od
strony zaplecza. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do
lokalu
2 tygodni od daty najmu.
pok.
nrw3ciągu
- 13,69
pok. nr 14 - 29,01
10- 6,00
piętrowym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Garaż usytuowany w kompleksie pomieszczeń gospodarczych bez możliwości
podłączenia
energii elektrycznej,
wymagane
Boks garażowy
usytuowany
w budynku
mieszkalnym
użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
pok.
nr 15 -18,05
Lokal
usytuowany
na parterze w klatce schodowej.
pok. nr 3 – 13,69
pok. nr 4 - 13,25
pok. nr 5 – 12,21
pok. nr 14 - 29,01
pok. nr 15 18,05
Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna, c.o.
wc wspólne
Lokale usytuowane w budynku przeznaczonym w całości na
działalność gospodarczą. Do powierzchni lokali doliczana jest
proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku.
5,00
4 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych.
15
5 około
610 na parterze wInstalacja
wodno-kanalizacyjna,
Lokal
usytuowany
klatce schodowej.
Do c.o. Instalacja elektryczna do remontu.
6 boksów usytuowanych w budynkach mieszkalnych.
Pomieszczenia do remontu kapitalnego usytuowane na parterze budynku.
8,00
5,00
sprawdzenia
instalacja elektryczna. Instalacja
Licznik elektryczna,
elektryczny
zdjęty.
8,00
budynku przeznaczonym
w całości na działalność gospodarczą medyczną – przychodnia „Klimontów”.
5
11,50; 18,50; 19,20
wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o. – Lokale usytuowane na I piętrze wInstalacja
elektryczna, wc
wodno-kanalizacyjna, c.o.
12,06
Lokale usytuowane na I piętrze w budynku przeznaczonym
wspólne z innymi
Dobrzańskieg
i cwg
5
11,50
w
całości
na
działalność
gospodarczą
medyczną
–
przychodnia
Do
powierzchni
pokoi
doliczana
jest
proporcjonalna
część
pomieszczeń
wspólnych
tj.
korytarzy
i
wc
15,60
piętro
kotłownia lokalna
użytkownikami budynku,
o 124 I piętro
18,50
„Klimontów”. Do powierzchni pokoi doliczana jest
16
c.o. – kotłownia lokalna
proporcjonalna
część pomieszczeń
wspólnych
tj. korytarzy i wc.12,00
Lokal usytuowany w pawilonie handlowym na parterze od strony zaplecza.
Instalacja elektryczna
do sprawdzenia.
Lokal zostanie
12.
8 21,92
Wojska Polskiego 102
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc – wspólne z sąsiednim
Instalacja elektryczna,
Lokal
usytuowany
na
parterze
w
klatce
schodowej.
Do
przekazany
do
dyspozycji
w
ciągu
dwóch
tygodni
od
daty
przydziału.
lokalem,
c.o.
wodno-kanalizacyjna, c.o.
sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.
i cwg
Lokal usytuowany na parterze w klatceInstalacja
schodowejwodno13.
9 8,41
Królowej Jadwigi 2
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z innymi
Pomieszczenia do remontu kapitalnego usytuowane na parterze12,00
kanalizacyjna, c.o.
budynku. Do powierzchni lokali doliczana jest proporcjonalna
5
około
610
17 Dobrzańskieg
użytkownikami
o 142
Instalacja elektryczna do
część wspólnego użytku.
remontu.
Wspólne
wc
50,00
Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą.
14.Instalacja
9 106,00
Modrzejowska
32a
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
elektryczna,
wodno-kanalizacyjna,
Lokal usytuowany na parterzeklimatyzacja,
w klatce schodowej.
centralnego ogrzewania,
Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu 2
Instalacja elektryczna,
wc 12
tygodni od wynajmu.
5,00
frontowym. Istnieje możliwość doprowadzenia
instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Do .
15.
9 41,60
Wspólna
Instalacja elektryczna, wc na strychu
18 Dąbrowszczak
Lokal usytuowany
w piwnicy budynku
6 Lokal usytuowany
13,71na III piętrze w budynku
wodno-kanalizacyjna,
ów 17
wc
sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny
zdjęty.
elektryczna,124 I
11.Instalacja
Dobrzańskiego
16.
budynek prywatny w
Instalacja elektryczna,
administracji MZZL
wodno-kanalizacyjna,
wc
9
126,23
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, telefon
Lokal usytuowany w podziemnym Pasażu handlowo- usługowym. Opłata za użytkowanie kompleksu socjalno – sanitarnego wynosi
70,00
netto 1,00 zł/m². Opłata za eksploatację i konserwację urządzeń – netto 0,81 zł/m² wynajmowanej powierzchni. Bliższych informacji
Wspólna 12
udziela administracja Pasażu pod nr telefonu 368-17-75. W lokalu nie
możeusytuowany
być prowadzona
działalność
– typu bar fast
budynek
Lokal
na III
piętrze gastronomiczna
w budynku frontowym.
Istnieje
Instalacja
elektryczna, wc
Warszawska 3/20
wytwarzane są opary
tłuszczu.
19
prywatny w
9 – food w których
41,60
możliwość doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. Do
na
strychu
administracji
sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęt
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 2,3 tel. 032 MZZL
290-18-34 lub 290-18-69 Informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej www.mzzl.pl nasz e-mail:
Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do
sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.
[email protected]
Instalacja elektryczna, ADM - 1 ul. Sportowa 2 tel: /032/ 291-50-75 ADM - 2 ul. Lwowska 29 tel: /032/ 291-70-57 ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a tel: /032/ 266-33-59 ADM - 4 ul. Dęblińska 7 tel: /032/ 266-32-73 ADM - 5 ul.
Saperów
11/2 tel: /032/
ADMusytuowany
- 6 ul. Grota
Roweckiego
59 tel:
/032/ 291-36-74 ADM - 7 ul. Boh. Monte Cassino 8a tel: /032/ 263-22-23 ADM - 8 ul. Jodłowa 4 tel: /032/ 263-38-51 ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23 tel: /032/
wodno-kanalizacyjna,
wc294-78-58 Lokal
w piwnicy
od strony
zaplecza.
Modrzejow266-80-26 Pasaż - ul. Modrzejowska 1a tel: /032/ 368-17-75/76
20
ska 32a
9
142,50
Taras usytuowany na II piętrze. Stawka nie mniejsza niż 3 zł /m2.
„Forum”
Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna,
Lokal usytuowany od strony zaplecza w piwnicy. Licznik
elektryczny zdjęty.
Instalacja elektryczna,
Lokal usytuowany na I piętrze w budynku przeznaczonym w
czerwiec 2009 nr 6
kultura
7
Sosnowiec - europejska stolica tenorów
Jesteśmy tuż przed przesłuchaniami 18 startujących w konkursie artystów. Chciałbym
jednak zacząć od czegoś innego. Czy muzyka klasyczna może być interesująca dla młodych ludzi?
Oczywiście, nie kto inny jak Jurek Owsiak zadzwonił z propozycją kolejnego występu podczas
Przystanku Woodstock. W zeszłym roku młodzież
siedziała do rana i słuchała muzyki klasycznej. 250
tysięcy osób!
To nie jest prawda, że młodzież tego nie chce. Nikt
im tego po prostu nie proponuje. To jest tak, jak
ktoś mówi, że nie lubi klasyki. A co pan zna z klasyki? Nic – słyszymy w odpowiedzi. Oni po prostu
doznali uniesienia, mówię o Woodstock. To był jeden potężny huk zadowolenia. Bawili się fenomenalnie. Myślę, że ludzie boją się, że wyjdą na niemoty, niedoszkolone, słuchając klasyki. Ale przecież nie od razu trzeba słuchać Szymanowskiego,
można zacząć od Ravela. Ludzie dojrzewają, potrzebują też innej muzyki, niż tylko bum, bum
bum, bum.
Maestro, mówił Pan, że mamy piękne przysłowie „Swego nie znamy, cudze chwalimy”
– rzeczywiście tak jest?
Dokładnie tak. Mamy kolosalne sukcesy, zarówno
w sztuce, jak i muzyce. Czy ktoś wie, że było fenomenalne przyjęcie „Pasji według św. Łukasza”
Krzysztofa Pendereckiego, w Anglii? Nikt o tym
nie pisze. Media bardzo często zajmują się tym, jaką bieliznę nosi jakaś tam celebrytka. A nie tym,
co osiągnęli polscy ar tyści. Tu na Śląsku żyją
wspaniali artyści, jest Górecki, jest Kilar, tu był Jerzy Duda-Gracz. To potęgi twórczości. My cały
czas gapimy się na zachód, a stamtąd nie przychodzi tylko coś wyjątkowego. Oni za to mają znako-
mitą promocję. Jeśli w Polsce po raz 17 ukazuje
się publikacja z zachodu, w której nie ma żadnego
polskiego malarza, to przepraszam napiszmy własną publikację. Nie potrafimy wykorzystać własnego potencjału. Myślimy wciąż, że jesteśmy gdzieś
z tyłu. Tymczasem jesteśmy na przedzie sztuki
światowej.
Czy Sosnowiec, zatem, może stać się takim
miejscem, w którym nie tylko promuje się
nowe głosy, ale też takim w którym popularyzuje się w ogóle polską sztukę?
Oczywiście, Sosnowiec już się kojarzy i z Kiepurą, z tym konkursem. Każdy, kto widzi informację
o konkursie, musi spojrzeć gdzie ten Sosnowiec leży. Co to za miasto. Ci ludzie, którzy tu będą, rozpowiedzą, że to znakomite dla sztuki miejsce. Sosnowiec jest wart pokazania, tego że to prężne miasto, centrum artystyczne. I to co mówił prezydent
Kazimierz Górski, musi być zbudowana odpowiednia sala, godna zarówno Jana Kiepury, jak i tego
miasta. To jest bardzo muzykalne miasto, tu działa znakomity Klub im. Jana Kiepury, który robi
fantastyczne rzeczy, Pani Jola Szczurek bardzo
wiele robi. Tu jest działanie od podstaw, jeśli chodzi o kulturę. Bo to nie sposób raz pójść do filharmonii, i mówić że jestem muzykalny.
Maestro rok temu mówił Pan, że bardzo
trudno być znakomitym tenorem. Trzeba lat
ćwiczeń, talentu. Czy polskie głosy, polscy
tenorzy ze swoim talentem dorównują najlepszym na świecie?
Niektórzy tak. Natomiast tym głosom brak takiego
bodźca. Ze smutkiem stwierdzam, że Opera Śląska, i dyrektor Tadeusz Serafin, to jest jedyny teatr,
który stara się promować polskich ar tystów.
Antoni Libera w sosnowieckiej
książnicy
Znawca, popularyzator i insceni za tor twórczo ści Sa mu ela
Bec ket ta go ścił w So snow cu 25 maja. Antoni Libera znany jest przede wszystkim dzięki „Ma da me”. Powieść opo wiadająca w ironiczny sposób
o cza sach mło do ści au to ra,
które przypadały na peerelowską, szarą rzeczywistość, pełna wielu nawiązań m.in. do innych pisarzy oraz nauk np. filozofii, szybko zdobyła rzeszę
czy tel ni ków oraz do ce nio na została przez licznych kryty ków li te rac kich. Książ ka
szybko znalazła się na listach
be st sel le rów, a w 1999 ro ku
nominowana była do Literackiej Nagrody „Nike” i uhonorowana prestiżową nagrodą im.
Andrzeja Kijowskiego.
– Autor pojawił się na naszym spotkaniu głównie po to
aby promować swoją najnowszą książ kę „Go dot i je go
cień”. Jest to tak że ko lej na oka zja dla au to ra, by spo tkać się ze swoimi czytelnikami – mówi Elwira Kabat-Georgijewą, za stęp ca dy rek to ra
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sosnowcu.
Twórca znany jest także, jako tłumacz dzieł Oskara Wilde’a i tragedii Sofoklesa. Dokonał również nowego przekładu „Makbeta” Szekspira oraz
ka no nu po ezji Frie dri cha
Hölderli na. Li be ra jest też
Gabriela Kolano
Rozmowa z Maestro Wiesławem Ochmanem, Przewodniczącym jury, podczas I Europejskiego Konkursu Tenorów w Sosnowcu
nak, że ta sztuka, którą reprezentuje Janek Kiepura,
to jest właśnie to co przetrwa. NOSPR, Filharmonia Śląska, Opera Śląska, to wszystko przetrwa.
Maestro a może kłopot jest w mecenacie?
Może potrzeba takich wielkich wydarzeń, jak
konkurs Chopinowski, znacznie częściej niż
co 5 lat, które pociągną za sobą te nieco
mniejsze imprezy?
Ma Pan racje. To jest bardzo słuszna uwaga,
do promocji kultury potrzeba pieniędzy. Samo się
nic nie wypromuje na świecie. Jeżeli Blechacz nagrał cudowną płytę, którą kupiłem, to ja nic o tej
płycie nie czytałem. To są rewelacyjne nagrania,
wydane przez Deutsche Grammophon. Wystarczy 15 sekund w dzienniku wieczornym informacji na ten temat. Natomiast mówią, że ostatnia płyta Madonny źle się sprzedaje.
Współpracuje ze szkołami artystycznymi. Jeśli rozejrzeć się dalej, to z tą promocją jest dość marnie.
Sprowadza się ciągle gości zza granicy. I mimo, że
mamy bardzo dobre, a często lepsze polskie głosy.
Przepraszam, że wejdę w słowo. Czy zatem
jest tak, że trzeba na początek osiągnąć
sukces poza Polską, by doceniono nas tu
na miejscu?
Tak jest, niestety to się nie zmieniło. Proszę zwrócić uwagę, Krystian Zimerman miał szereg świetnych koncertów, o żadnym w Polsce nie pisano.
Poza ostatnim.
Właśnie, bo był skandal. Dlaczego nie pisać, że
osiągnął sukces w Carnegie Hall, jakiego ta scena od dawna nie pamiętała? Natomiast, to jakie pantofle kupuje pani X, Y, to jest ważne. Wierzę jed-
Z jakimi nastrojami przystępuje Pan do pracy podczas konkursu?
To dość trudne zadanie. Czasem widzi się wyjątkowe zdolności głosu, którym dysponuje śpiewak,
i widzi się, że on jest źle prowadzony. Bywa tak, takich też mamy pedagogów. Natomiast ja jestem absolutnie optymistycznie nastawiony do tej roboty.
Najgorsza rzecz jaka może się przytrafić, to poczucie, że można kogoś skrzywdzić. Wie Pan, ja
na tych wszystkich konkursach walczyłem o to, by
nikogo nie skrzywdzić. Człowiek, który wychodzi
po konkursie musi mieć przekonanie, że nieudało
mi się, bo byli lepsi. A nie, nieudało mi się, bo w jury siedzieli tacy jurorzy. To bardzo trudna sprawa.
Bardzo dziękuję za rozmowę
Rozmawiał: Jarosław Adamski
Targi Muzyczne
Spotkanie z twórcą prowadził poeta Krzysztof Siwczyk
znawcą twórczo ści Sa mu ela
Bec ket ta, prze ło żył i wy dał
wszystkie dzieła dramatyczne
autora.
– To właśnie Antoni Libera
udowod nił mi nieraz po przez
swoje prace, że moje rozumienie twórczo ści Bec ket ta jest
nieprawidłowe, powierzchowne, płytkie – dodaje prowadzący roz mowę Krzysz tof Siw czyk.
Spotkanie odbyło się w ramach piątej edycji Sosnowieckich Dni Li te ra tu ry. Miej ska
książnica przy okazji tegorocznej imprezy gościła w tym czasie wie lu twórców. W tym
m.in.: Edwarda Lutczyna, Jacka Durskiego, Wiesława My-
śliwskiego, Kazimierza Orłosia, Joannę Olech, Roksanę Jędrzejewską -Wró bel, Barba rę
Gruszkę – Zych, Mariana Kisiela, Pawła Barańskiego, Pawła Sar nę, Sławomira Matusza,
Jerzego Suchanka, czy Bronisława Wildsteina.
Program tegorocznych spotkań z li te ra tu rą obej mował
także cykl wykładów „Akademia Literatury” oraz sesję dotyczą cą twórczo ści Wi tol da
Gom browi cza (z oka zji 40.
rocz ni cy śmierci pi sa rza).
Po raz pierwszy od by ły się
również Warsztaty KrytycznoLiterackie.
Tekst i foto: Gabriela Kolano
Exploris zadowoliło nie tylko muzyczne gusta sosnowieckich fanów muzyki klubowej, nie
mniej istotne były efekty wizualne
Przez 3 dni, od 14 maja Sosnowiec stał się centrum muzycznym, i to nie tylko ze względu
na Festiwal Muzyki Klubowej
Exploris. W Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia
przy okazji targów muzycznych
Music Show gościli sprzedawcy
i producenci instrumentów muzycznych, sprzętu scenicznego
i nagłośnieniowego. Swoją ofertę zaprezentowali również
przedstawiciele firm zajmujących się sprzedażą sprzętu car
audio oraz sieci muzycznych
sklepów. Zapoznać się można było z ofertą profesjonalnych
opakowań transportowych, pod-
łóg, band i ekranów diodowych
oraz nowości z zakresu urządzeń oświetleniowych. Dla
zwiedzających wystąpił m.in.
zespół TOMATO, Metro, Vintage oraz Urszula Dudziak. Targom towarzyszyły również pokazy laserów oraz konferencje
i dyskusje.
Podobnie jak w roku ubiegłym podczas targów odbył się
Festiwal Muzyki Klubowej
Exploris. W tym roku impreza miała miejsce na dwóch scenach: dużej we wnętrzu hali oraz
małej na zewnątrz, w namiocie.
Liczne lasery, panele i wizualizacje wywarły niezapomniane
wrażenia na uczestnikach imprezy, a występujący artyści zadowolili zapewne największych fanów muzyki klubowej. Na scenie wystąpili m.in.: Ian Carey,
Voodo & Serano, 2-4 Grooves,
Adam De Great & DJ Tomii,
Rydel oraz DJ Monkey. Ogłoszono również konkurs dla młodych DJów. I miejsce zajął Marcel Pytel znany jako DJ Marcel
McCloud, II miejsce przypadło
Zbigniewowi Rosie czyli DJ Ravenowi, natomiast na III pozycji
uplasowała się DJ Ninca-Monika Smolec.
Tekst i foto: Gabriela Kolano
8
czerwiec 2009 nr 6
kultura
Triumf muzyki
Gabriela Kolano
Arnold Rutkowski bezapelacyjnie zwyciężył w I Europejskim Konkursie Tenorów
Sosnowiec 2009
Adams Sobierajski, Arnold Rutkowski oraz Kirlianit Cortes-Galvez z Kolumbii okazali się
najlepszymi tenorami konkursu
Gabriela Kolano
Od 13 do 16 maja stolicą tenorów,
nie tylko europejską, ale światową
był Sosnowiec. Miasto, w którym
urodził się Jan Kiepura coraz silniej zaznacza swoją obecność
na artystycznej mapie, i to nie tylko Polski. Spośród wszystkich biorących udział w konkursie główna nagroda przypadła Arnoldowi
Rutkowskiemu, który wyjechał
z Sosnowca nie tylko z dumnym
trofeum, ale także z czekiem na 10
tys. Euro. Konkurs zorganizował
Miejski Klub im. J. Kiepury
wspólnie z Urzędem Miejskim
oraz Mazowieckim Teatrem Muzycznym. Patronat nad konkursem
objęli Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik,
Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski oraz Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski. Patronat medialny nad konkursem objęła redakcja „Kuriera
Miejskiego”.
To pierwszy tego typu konkurs
w Polsce, kierowany wyłącznie
do tenorów. Do udziału w nim zaproszono absolwentów akademii
muzycznych, którzy nie ukończyli 30. roku życia. W jury zasiedli:
Wiesław Ochman, Zdzisława Donat, Jadwiga Gabryś-Romańska
oraz Bogdan Paprocki. Trzyetapowe przesłuchania konkursowe odbywały się w Teatrze Zagłębia
w Sosnowcu.
– To wyjątkowa impreza, która
w dwuletnim cyklu będzie promować Sosnowiec w całej Europie
– podkreślała dyrektor Klubu im.
Jana Kiepury Jolanta Szczurek.
– Mimo iż nie mamy sali godnej imienia Jana Kiepury postanowiliśmy zaryzykować organizację
konkursu, który pozwoli nam się
zbliżyć nie tylko do sali, ale
i do Europy. Duszą całej sprawy
jest pani Jola Szczurek. Klub Kiepury w tym roku otrzyma nową
siedzibę, która pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać potencjał Sosnowca, i jego mieszkańców.
Chcemy, by artyści, którzy pojawili się w Sosnowcu wywieźli stąd
jak najlepsze wspomnienia – podkreślał prezydent Kazimierz Górski.
Gabriela Kolano
18 śpiewaków wzięło udział w I Europejskim Konkursie Tenorów imienia Jana Kiepury
Specjalną nagrodę ufundował Wiesław Ochman – trafiła ona w ręce młodego
utalentowanego śpiewaka z Ukrainy – Witalija Wydry
– Udało nam sie zgromadzić 18 tenorów, nie tylko z Polski. Poziom jest bardzo wysoki,
i to chyba, jeśli się nie mylę, jedyny tego typu konkurs w Europie. Tym bardziej się cieszymy
z tego powodu – mówił Włodzimierz Izban, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego. – To
wyjątkowe miasto, które zasługuje na ten konkurs, miasto, które
może być rzeczywistą europejską
stolicą tenorów – podkreślał dyrektor Izban.
Podczas trzech etapów konkursu, które odbywały się
z udziałem publiczności w Teatrze im. Zagłębia, artyści musieli się zaprezentować z jak najlepszej strony. Jury, jak podkreślał
jego Przewodniczący Wiesław
Ochman, oceniało nie tylko technikę głosu, ale i inter pretację
oraz umiejętności aktorskie, które także były w cenie. W finałowym – trzecim etapie wystąpili:
Kirlianit Cortes-Galvez, Krzysztof Gasz, Arnold Rutkowski,
Adam Sobierajski, Andrzej Wiśniewski, Witalij Wydra, Aleksander Jan Zuchowicz.
Ostatecznie Jury pierwsze
miejsce przyznało Arnoldowi Rutkowskiemu, soliście Opery Wrocławskiej, który współpracuje też
z Mazowieckim Teatrem Muzycznym. W nagrodę zwycięzca otrzymał 10 tys. euro. Drugie miejsce
zajął Kirlianit Cortes-Galvez z Kolumbii (5 tys. euro), a trzecie
Adam Sobierajski (2,5 tys. euro).
Nagrodę specjalną, w wysokości 4
tys. złotych, ufundowaną przez
Wiesława Ochmana otrzymał Witalij Wydra z Ukrainy.
Wyróżnienia przyznano Aleksandrowi Zuchowiczowi, Krzysztofowi Gaszowi oraz Andrzejowi
Wiśniewskiemu. Nagrody pozaregulaminowe ufundował: Teatr
Wielki w Poznaniu, Opera Bytomska, MTM Operetka im. J. Kiepury w Warszawie.
Nagrody wręczono podczas
uroczystej Gali, która odbyła się 16
maja w zagórzańskiej hali.
Teatralne Nagrody
Muzyczne
Podczas uroczystej Gali
nagrody trafiały nie tylko
do rąk tenorów. Rozdano
także laury w 12 kategoriach w ramach Teatralnych Nagród Muzycznych
im. Jana Kiepury. Krakowska inscenizacja „Diabłów
z Loudun” została najlepszym spektaklem, za najlepszego reżysera uznano
Laco Adamika, Piotr Friebe i Aleksandra Kubas zostali najlepszymi śpiewakami. Tytuł najlepszego
dyrygenta przypadł dyrektorowi Opery Śląskiej
w Bytomiu Tadeuszowi
Serafinowi. Za najlepszą
debiutantkę uznano Lizę
Wesołowską oraz pracującego w Mediolanie Krystiana Krzeszowiaka. Najlepszymi tancerzami zostali Maksim Kileyeu i Marta Kulikowska de Nałęcz,
a choreografem Jarosław
Świtała. Za najlepszego
scenografa uznano natomiast Tatianę Kwiatkowską. Nagrodę specjalną
za całokształt pracy muzycznej przyznano wybitnemu tenorowi Bogdanowi
Paprockiemu.
Uczestnicy konkursu
Bartosz Borkowski; Michał
Borkowski; Kirlianit Cortes
– Galvez; Paweł Fundament; Krzysztof Gasz; Taras Ivaniv; Leonard Marynowski; Wojciech Poprawa;
Arnold Rutkowski; Wojciech Skibiński; Adam Sobierajski; Hubert Stolarski;
Sylwester Targosz-Szalonek; Jarosław Wewióra;
Andrzej Wiśniewski; Witalij
Wydra; Paweł Wytrążek;
Jan Aleksander Zuchowicz.
Jarosław Adamski
107 lat Jana Kiepury
Tekst i foto: Gabriela Kolano
Po raz kolejny, 16 maja w dniu
urodzin sosnowieckiego tenora Jana Kiepury przygotowano
szereg uroczystości. Przedstawiciele władz miasta Sosnowca, Miejskiego Klubu im. Jana Kie pu ry oraz Ma zowiec kie go Te atru Mu zycz ne go
„Operetka” im. Jana Kiepury
w War szawie zło ży li kwia ty
pod
ta bli cą
pa miąt kową
przy uli cy Ma jowej 6, gdzie
mieszkał śpiewak oraz pod jego pomnikiem przy placu Stulecia.
– Zebraliśmy się tu po raz
siód my, oby uczcić pa mięć
zna ko mi te go so snowiec kie go
śpiewaka Jana Kiepury. Wła śnie od sied miu lat je go po mnik znaj duje się w cen trum
naszego miasta – przypomniał
Paweł Du sza, na czel nik Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu ki pod czas uroczystości.
W tym dniu od by ło się
rów nież wrę cze nie na gród
laureatom konkursu „Jan Kiepura –Sosnowiecki Bard” organizowanym przez Klub Kiepu ry dla uczniów szkół pod stawowych i gim na zjów.
Zwycięzcami tegorocznej edycji ze szkół podstawowych zostali kolejno od miejsca pierwsze go: Ka ro li na Pech ta ze
Szko ły Pod stawowej nr 40,
Dominika Dębińska ze Szkoły
Podstawowej nr 45 oraz Mateusz Malarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 9. Z grona gimnazjalistów wyróżnieni natmiast
zo sta li: Ja kub Si ko ra z Gim na zjum nr 16 oraz Mi ko łaj
Sko ru pa i Ra fał Smu ga
z Gimnazjum nr 9.
Od by ła się tak że Wiel ka
Gala Kiepurowska w Hali Widowiskowo- Spor towej „Zagórze”. Po raz dru gi przy zna no
Teatralne Nagrody Muzyczne
im. Ja na Kie pu ry w 12 ka te go riach oraz za pre zen towa li
się laureaci pierwszego Europejskiego Konkursu Tenorów.
Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz władz miejskich złożyli kwiaty
pod pomnikiem Jana Kiepury w centrum miasta
czerwiec 2009 nr 6
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
9
10 czerwiec 2009 nr 6
Dni Sosnowca
Dni Sosnowca
reklama
reklama
czerwiec 2009 nr 6
11
12 czerwiec 2009 nr 6
ekologia
Śmieci do segregacji!
W wywozie śmieci nastąpi ekologiczna rewolucja
Gabriela Kolano
18 maja w Urzędzie Miejskim
odbyło się spotkanie władz
miasta z mieszkańcami, zorganizowane w ramach społecznych konsultacji dotyczących
planów budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Na konferencji zapowiedziano powstanie nowoczesnej
wywózki oraz utylizacji produkowanych przez mieszkańców
odpadów.
W przeddzień referendum
(mającego się odbyć 7 czerwca), w którym sosnowiczanie
podejmą decyzję, czy wywozem śmieci zajmie się kompleksowo gmina, czy też nadal
to zarządcy i administratorzy
będą dbać o sprzątanie, opracowywany jest plan ekologicznej zbiórki odpadów.
Obecnie
obowiązujące
w Polsce przepisy w zakresie
gospodarki odpadami, jak również unijne dyrektywy stawiają nowe wymagania przed polskimi miastami. Głównym celem jest recykling oraz
segregacja śmieci.
– Polityka ekologiczna państwa zakłada, że w 2010 roku
w stosunku do 1990r. dwukrotnie wzrośnie udział odpadów
z sektora gospodarczego odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w produkcji. Deklaruje się wdrożenie nowoczesnych „małoodpadowych”
i „bezodpadowych” metod czystej produkcji – rozpoczął spotkanie Ryszard Łukawski, zastępca prezydenta Sosnowca.
– Racjonalna gospodarka odpadami wymaga kompleksowych rozwiązań, dostosowanych do unijnych standardów.
Aby spełnić zarówno pol-
skie, jak i europejskie wymogi
związane z gospodarką odpadami
gmina
przystąpiła
do projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”.
Jednocześnie ubiegając się
o dofinansowanie ze środków
Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
– Na projekt składają się cele szczegółowe, które zostały
podzielone na cele krótkoterminowe i długookresowe – wyjaśniała Irena Machaj–Gut,
Główny Specjalista ds. Technicznych Jednostki Realizującej
Projekt. – Cele krótkoterminowe to wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz rekultywacja istniejącej kwatery
składowania odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne.
Cele długookresowe to dalszy
rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz bardzo
ważna kontynuacja edukacji
ekologicznej.
Kluczowe dla projektu jest
powstanie nowego, spełniającego unijne wymogi wysypiska odpadów. Teren tej inwestycji jest zlokalizowany w granicach
administracyjnych
Sosnowca, pomiędzy dzielnicami Klimontów i Maczki
przy ulicy Grenadierów, czyli
na obszarze byłej kopalni piasku Maczki-Bór.
– Nowe wysypisko będzie
podzielone na trzy strefy – dodaje Tomasz Staroń, podinspektor – Specjalista ds. Administracyjnych i Public Relations JRP. – Teren A to
składowisko odpadów. Miejsce
to zostanie zrekultywowane,
Segregacja śmieci ma być podstawą kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu
a docelowo powstanie tam
skład odpadów budowlanych.
Z kolei na terenie B projekt
przewiduje budowę kolejnej
niecki składowiska, budowę
kwater do składowania odpadów komunalnych oraz innych
niż niebezpieczne, kwaterę
do składowania odpadów azbestowych, budowę systemu drenażowego wraz z awaryjną
przepompownią wód gruntowych. Teren obok składowiska
pod planowany Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych nazwano terenem C. Planuje się
tam budowę podstawowych
obiektów technologicznych
przetwarzania odpadów tj.: linii segregacji odpadów, kompostowni odpadów zielonych,
instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, linii demontażu odpadów wielkogabarytowych, magazynu
odpadów niebezpiecznych.
Dodatkowo w ramach Projektu przewiduje się opracowanie projektu selektywnej zbiórki odpadów i wdrożenie programu edukacyjnego dla
systemu selektywnego gromadzenia odpadów.
Jednak oprócz wysypiska
wielkie znaczenie mają też no-
we pojemniki na odpadki, które pojawią się na naszych podwórkach.
– Skłaniamy się na podziale
śmieci na „mokre” i „suche”
– tłumaczy Ryszard Łukawski.
– Do pojemników suchych będą trafiały butelki, papier itp.
Do mokrych – np. odpadku kuchenne, które zakład będzie
przetwarzał na kompost. Doświadczenia europejskie wykazują, że taka segregacja
na szczeblu poszczególnych
mieszkań najlepiej się przyjmie. Oczywiście konieczną będzie szeroko zakrojona akcja
edukacyjna i przyzwyczajenie
Zwycięzcy wybrani
Przyznano nagrody w ekologiczno-plastycznym konkursie
„Zielone miasto przyszłości”
ogłoszonym w marcu przez sosnowieckie Muzeum. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 7 maja w Pałacu Schoena.
Trzecia, tegoroczna edycja
konkursu skierowana była
do uczniów szkół podstawowych
z klas IV-VI z terenu Zagłębia
Dąbrowskiego. Jego celem było
zainteresowanie uczniów tematyką ekologii, kształtowaniem
w nich szacunku do otaczającego je środowiska przyrodniczego oraz wychowania w duchu
odpowiedzialności za swoje postępowanie, wynikające z troski
o losy planety.
Zadaniem uczniów było
przedstawienie ekologicznego,
zielonego miasta przyszłości
w dowolnej technice plastycznej.
W rywalizacji udział wzięło 227
prac z 18 szkół. Zdecydowana większość uczestników pochodziła z Sosnowca.
Jury w składzie: Monika Banach-Kokoszka – historyk, Joanna Krzysztofik – artysta-plastyk,
Agnieszka Mańko – kulturoznawca, Jadwiga Syrek – specjalista do spraw promocji i marketingu (SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.), wyłoniło
laureatów.
Miejsce pierwsze zajęła Kasia Kozieł ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Sosnowcu, drugie
zdo był Paweł Le narczyk ze
Szko ły Pod stawowej nr 4
w Będzinie, natomiast miejsce
trzecie zajął Dawid Syposz ze
Szko ły Pod stawowej nr 15
w Sosnowcu. Przyznano również 18 wyróżnień, otrzymali
je: Aleksandra Stopińska, Kordian Chromik, Bar tłomiej Jochymczyk, Nicol Ślacan, Natalia Seweryn, Aleksandra Małysa, Alek san dra Zdań ska,
Emi lia Sta chur ska, Ju sty na Kłosowicz, Kasia Kluczewska, Angelika Kubas, Dominika Matusiewicz, Michał Seweryn,
Ka li na
Woj nar,
Jo an na Kę dzier ska, Do mi nik
Loppe, Sylwia Sadłowska oraz
Piotr Brzozowski.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci książek i artykułów plastycznych sponsorowane przez fir mę SARPI
Dąbrowa Gór nicza Sp. z o.o.
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi
oraz Muzeum w Sosnowcu.
Tekst i foto: Gabriela Kolano
Laureaci podczas spotkania w sosnowieckim Muzeum
mieszkańców do nowych
norm.
Ogólny koszt projektu szacuje się na ok. 77, 3 mln zł,
przy czym środki gminy
to 27, 4 mln zł, a dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności – 49,9 mln zł.
– Planowany termin złożenia aplikacji o dofinansowanie
przedsięwzięcia ze środków FS
to obecny miesiąc – informuje
Tomasz Staroń. – Decyzję
w tej sprawie dostaniemy najprawdopodobniej w trzecim
kwartale 2009 roku.
Tekst i foto: Tomasz Bienek
czerwiec 2009 nr 6
13
historia
Cerkwie prawosławne
w Sosnowcu
MIEROSZEWSKI
Stanisław
(1727 – 1803), starosta będziński, kapitan
wojsk królewskich
Urodził się 23 września 1727 r., był synem Kazimierza. Dziedzic Małobądza, Mijaczowa, Gzichowa, Podlipia, Zagórza, Klimontowa i Niwki.
W 1786 r. nabył od Antoniego Krzcielskiego starostwo będzińskie. Rezydował początkowo w Gzichowie, a później w Zagórzu. Był kapitanem wojsk
królewskich i komisarzem królewskim. Do zagórskich włości włączył folwark i osadę Brzezie (późniejszy Wańczyków). Znany był z nakładania i egzekwowania od chłopów dużych pańszczyzn. Żonaty od 1756 r. z Magdaleną von Schamb, miał
z nią pięcioro dzieci – córki Joannę i Marię oraz
synów Józefa, Ignacego i Wawrzyńca. Zmarł 5 listopada 1803 r. Pochowany został u boku żony
w kościele będzińskim.
MIEROSZEWSKI
Józef
(1759 – 1833), starosta będziński
Na terenie Sosnowca w obecnych
jego granicach czynne były trzy
cerkwie prawosławne. Kamień
węgielny pod budowę najstarszej
z nich p.w. św. Aleksandra Newskiego w ówczesnej Granicy
(obecnie Maczki) położono we
wrześniu 1876 r. Budowla założona została na planie krzyża greckiego z ośmioboczną wieżą
na skrzyżowaniu ramion, druga
niższa wieża umieszczona była
na końcu jednego z ramion.
Otwory okienne o wykroju łuku
zdobiła dekoracja architektoniczna. Dach cerkwi kryty był blachą
a kopuła złocona. Do 1910 r. cerkiew p.w. św. Aleksandra Newskiego stanowiła odrębną parafię.
Rozpadający się i nie wykorzysta-
ny budynek zburzono w latach 50. XX w.
Do dnia dzisiejszego zachowała
się jedynie cerkiew p.w. Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii (rzymskich męczennic z czasów cesarza
Hadriana) przy obecnej ulicy Kilińskiego. W dniu 15 sierpnia 1888 r.
położono kamień węgielny pod jej
budowę, a w rok później została
oddana do użytku. Jej fundatorami
byli m.in. niemieccy fabrykanci zamieszkujący Sosnowiec: Schönowie, H. Dietel, K. Gamper i inni
oraz, co ciekawe, przemysłowcy
i finansisci żydowskiego pochodzenia. Budowla wykonana została w stylu neobizantyjskim wg projektu Prokofiewa z Piotrkowa. Cerkiew zbudowana jest na planie
krzyża – jedno z ramion podtrzymuje wieżę, drugie prezbiterium.
Świątynię wyposażono w bogaty
ikonostas dębowy wykonany przez
moskiewskiego artystę – Lebiediewa, ufundowany przez braci
Schönów. Ciekawostką jest również czteropiętrowa dzwonnica
umieszczona nad sklepieniem.
Fundatorem ośmiu dzwonów był
Henryk Dietel. W 1890 r. ustanowiono tutaj parafię, której pierwszym proboszczem został Joan
Wasiliewicz Lewickij. Współcześnie funkcję tę pełni ks. mitrat płk
Sergiusz Dziewiatowski. Parafia
należy aktualnie do diecezji łódzko-poznańskiej i zrzesza wiernych
z województwa śląskiego oraz
wschodniej Opolszczyzny.
Trzecią cerkiew p.w. św. Mikołaja wzniesiono w latach 1901
– 1905 przy ówczesnej ulicy Parkowej w pobliżu, obecnego węzła komunikacyjnego nazywanego popularnie „ślimakiem”. Była to okazała neobizantyjska
budowla z pięcioma cebulastymi
kopułami i dostawioną od zachodu wieżą. Świątynia przejęła
funkcję kościoła parafialnego,
a cerkiew w pobliżu dworca kolejowego stała się jej filią. Początkowo obiektami zarządzał J.
W. Lewickij, a następnie ojciec
Konstanty Iwanowicz. Z pobudek politycznych, pod pretekstem
zagrożenia budowlanego spowodowanego szkodami górniczymi
została zburzona w 1938 r.
BUDRYK Witold
ował studia m.in. na Wydziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej.
W 1924 r. uzyskał dyplom inżyniera górniczego w Akademii Górniczej w Krakowie, po czym podjął
pracę w kopalni „Modrzejów”
na stanowisku kierownika robót
górniczych. Prowadził również
działalność naukowo-badawczą;
od 1928 r. w AG, gdzie został zatrudniony. W 1928 r. otrzymał tytuł doktora, a w 1930 r., po habilitacji, profesora. Pełnił m. in. funkcje
prodziekana
(1934-36)
i dziekana (1936-39) Wydziału
Główna ulica w Zagórzu nosiła nazwę szeregowego Iwana Kamyszewa, żołnierza 172. pułku 13 Dywizji Piechoty Armii Czerwonej, który zginął bohaterską śmiercią w walce z hitlerowcami. Na początku lat 90. XX w. niefortunnie zmieniono jej
nazwę na „Braci Mieroszewskich”. To sformułowanie jest nieprawidłowe. Jak wynika z przeprowadzonych przez historyków badań z Zagłębiem
Dąbrowskim nie byli związani żadni bracia Mieroszewscy. Zapewne chodziło o uczczenie pamięci
Stanisława (ojca) i Józefa (syna). Mieszkańcy Zagórza nazywają ją potocznie ulicą Mieroszewskich.
20 lat minęło…
(1891 – 1958), inżynier górnik, naukowiec
Urodził się 24 lutego 1891 r.
w Białymstoku, jako syn Michała,
urzędnika kolejowego i Emilii
z Olechowiczów. Po ukończeniu
szkoły realnej w Białymstoku studiował w Instytucie Górniczym
w Petersburgu. W 1914 r. wyjechał
na praktykę do Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie zastał go wybuch I wojny światowej. Pracował
w kopalni „Niwka”, a następnie
w Centrali Odbudowy Galicji we
Lwowie (od 1917) i Ministerstwie
Robót Publicznych w Warszawie
(1919-22). Jednocześnie kontynu-
Urodził się 17 września 1759 r. w Zagórzu, jako
syn Stanisława i Magdaleny z domu von Schamb.
Dziedzic dóbr gzichowskich i zagórskich, starosta
będziński. Od króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III otrzymał tytuł hrabiowski. Postać anegdotyczna, mówiono o nim „hrabia Józef”. Hodował
owce, w jego posiadłościach powstały liczne
owczarnie. Za osiągnięcia w tej dziedzinie otrzymał od cara order św. Stanisława. Był dwukrotnie
żonaty: z Konstancją Woźnicką (zmarła za młodu)
i Jadwigą Siemieńską, z którą miał trzy córki.
Za sprawą drugiej żony rozbudował kościół
w Niwce, gdzie w 1826 r. utworzono parafię,
do której należały dobra Mieroszewskich. Zmarł 6
kwietnia 1833 r. Wdowa po Józefie Mieroszewskim, Jadwiga była inicjatorką i współfundatorką
parafii w Zagórzu. Po jej śmierci dobra zagórskie
przeszły w ręce Siemieńskich.
Górniczego. Aresztowany 6 listopada 1939 r. z innymi krakowskimi
profesorami akademickimi, więziony był do lutego 1940 r. w Sachsenhausen
i
Oranienburgu.
Po uwolnieniu wykładał w nowoutworzonej Szkole Górniczo–Hutniczo–Mierniczej w Krakowie
i brał czynny udział w tajnym nauczaniu akademickim. Po wojnie
kontynuował pracę w Akademii
Górniczo–Hutniczej
(AGH)
w Krakowie, m. in. jako dziekan
Wydziału i rektor uczelni (195658). Był ponadto doradcą nauko-
wym Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego, członkiem Rady Naukowej Głównego Instytutu
Górnictwa, a od 1952 r. Członkiem
Rzeczywistym Polskiej Akademii
Nauk. Wydał kilkadziesiąt prac naukowych ze wszystkich dziedzin
górnictwa. Autor podręczników,
skryptów i ekspertyz naukowych.
Zmarł 18 listopada 1958 r. w Krakowie.
W Sosnowcu imię Witolda Budryka nosi niewielka uliczka w pobliżu osiedla domków jednorodzinnych „Nowa Wanda”.
4 czerwca br. przypada dwudziesta rocznica pamiętnych
wyborów do Sejmu i Senatu. Z tej okazji w sosnowieckim Muzeum 3 czerwca o godz. 16 odbędzie się wykład
z cyklu „Akademia Wiedzy o Zagłębiu” pt. „Przemiany
polityczne na terenie Sosnowca w 1989 roku”, który wygłosi Sebastian Rosenbaum z Biura Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Tematyka
wykładu obejmuje m.in. przygotowania NSZZ „Solidarniość” i KM PZPR do tych wyborów. Dzień później udostępniona zwiedzającym zostanie składająca się z kilkunastu fotoram miniwystawa prezentująca druki ulotne poszczególnych komitetów, które zgłosiły swoich
kandydatów do wyborów w dniu 4 czerwca 1989 roku
na terenie Sosnowca.
Kolumnę redaguje Michał Węcel
14 czerwiec 2009 nr 6
Szukamy
opiekuna dla
psa
„Jestem pięknym psim
dzie ciacz kiem z wyglą du po dob nym do jam nicz ka. Skąd
je stem – nie wia do mo, jed ne
co jest na sto pro cent pew ne,
to to, że potrzebuję domu i miło ści. Mam w sobie mnó stwo
energii, któ rą chęt nie wy ko rzystam na spa ce rach i za ba wach z Tobą. Moja sierść jest
krót ka i błysz czą ca, je stem
niewielkich rozmiarów.
Proszę nie przechodź obojęt nie obok moje go ape lu:
PROSZĘ O DOM!!!.
Za in te re sowa nych ad op cją
prosimy o kontakt pod numerem tel: 605-635-400.
reklama
prosto z miasta
Najlepsi ratownicy
medyczni są u nas!
Już po raz szósty Policealna Szkoła Medyczna w Sosnowcu była organizatorem „Spartakiady Ratownictwa Medycznego”
Tekst i foto: Krzysztof
Polac zkiewicz
W zawodach o charakterze
ogólnopolskim wzięło udział
aż siedemnaście drużyn z różnych zakątków naszego kraju.
Zwyciężyli ratownicy z Sosnowca, którzy w pokonanym
polu zostawili ekipę z Rybnika.
Trzecie miejsce zajął team
z Katowic.
Do rywalizacji przystąpiły
czteroosobowe drużyny, które
to czy ły boje za rów no w konkurencjach teoretycznych, jak
i prak tycz nych. Na po czą tek
uczestnicy musieli rozwiązać
test z zakresu stanów zagrożenia życia oraz far ma ko lo gii.
Na stęp nie ra tow ni cy mu sie li
wy ka zać się w kon ku ren cji
po le ga ją cej na udzie le niu
w sposób prawidłowy pomocy
po szko dowa nym w czte rech
symulowanych akcjach. Rywali zują ce eki py mu sia ły zmie rzyć się między innymi z urazami, chorobami wewnętrznymi, na głym za trzy ma niem
krą że nia. Naj wię cej emo cji
Uczestnicy zawodów byli poddawani najróżniejszym sprawdzianom, które mają pomóc nie
tylko im, ale także ofiarom wypadków
wywołało zorganizowanie akcji ratunkowej w miejscu strzela ni ny i udzie le nie po mo cy
po szko dowa ne mu ban dycie,
„po strze lo ne mu” dwu krot nie
przez policję. Tradycyjnie dru-
ży ny nie wie dzą wcze śniej
w ja kich sy mu lowa nych ak cjach będą musieli brać udział.
– Wszyst kie akcje są bardzo
zbli żo ne do tych z życia. Ich
róż no rod ność sprawia, że
udział w spar ta kia dzie to nie
tyl ko powta rza nie pro ce dur,
ale przede wszyst kim waż ny
elementem procesu szkolenia
przyszłych ra tow ni ków me dycznych. Uczestnicy zgodnie
powtarzali, że konkurencje były bardzo trud ne. Wy ma ga ły
od ra tow ni ków nie ma łych
umiejęt no ści. Dla wie lu by ły
spraw dzia nem moż li wo ści,
nie któ rym da ły od powiedź
na py ta nie, w któ rym z ele men tów mu szą się do szko lić
– powiedziała Agnieszka Kielesińska, jedna z organizatorek
spar takiady.
Organizatorzy nie kryli radości z liczby uczestników, którzy wzięli udział w spar takiadzie. – Nie spodziewaliśmy się
tak szerokiego odzewu. Oprócz
zespołów ze Śląska przyjechały
drużyny z Krakowa, Tar nowa
czy Rzeszowa, a nawet Puław
i Jasła – podkreśla Monika
Szydłowska-Gajda z biura organizatorów zawodów.
czerwiec 2009 nr 6
prosto z miasta
Dar serca dla Kuby
Plac szkoły zatętnił tego dnia życiem
reklama
Nie tylko młodzież bawiła się podczas jarmarku
Tekst i foto: Gabriela Kolano
16 maja na dziedzińcu Szkoły
Podstawowej nr 6 w Sosnowcu
odbyła się kolejna edycja Jarmarku Cudów, z którego dochód
w całości przeznaczony zostaje
na jednego z uczniów szkoły, Jakuba Majzla. Kuba od lat zmaga
się z postępującym zanikiem
mięśni, aby pomóc mu w walce
z chorobą uczniowie, rodzice
oraz grono pedagogiczne co roku organizują rodzinny festyn.
Wszelkie zdobyte podczas imprezy pieniądze przeznaczone
zostają na długą i kosztowną rehabilitację, która jest chłopcu
niezbędna.
– Spotkaliśmy się po raz
czwarty i mam nadzieję, że nie
ostatni, mimo tego, że Kuba jest
już w szóstej klasie. Wiemy, że
wybrał kolejną szkołę niedaleko
nas, bowiem zdecydował się
na Gimnazjum nr 16, więc mamy nadzieję, ze uda nam się
wspólnie kontynuować tradycję
jar marku – mówi Małgorzata
Mike, dyrektor szkoły podstawowej.
Tegoroczna impreza tak jak
poprzednie obfitowała w wiele
atrakcji. Plac szkolny był pełen
straganów z wypiekami, ręcznie
wykonanej biżuterii, książkami
i zabawkami dla najmłodszych.
Uczniowie mogli próbować
swoich możliwości w zawodach
sportowych, w tym w strzelaniu
z łuku. Dużym zainteresowaniem wśród chłopców cieszyła
się możliwość jazdy motocyklem, a wśród dziewczynek kucykiem.
– Na scenie wystąpiły liczne
grupy teatralne i taneczne m.in.
zobaczyć można było zespół
tańca nowoczesnego Iguana
Dance, odbyły się pokazy sztuk
walki karate i capoeira, a koncert
dał zespół Kompilacja – dodaje
Małgorzata Mike.
W trakcie imprezy trwały
również liczne licytacje na rzecz
chorego chłopca. Pod młotek
trafiły m.in. czapeczka z autografem Rober ta Kubicy, tomik
wierszy z dedykacją od Jacka
Cygana, gadżety od zespołu Feel oraz olejne obrazy o tematyce
marynistycznej Karola Bondarenki.
W sumie, podobnie jak w roku ubiegłym uzbierano kwotę
ponad 16 tys. złotych, która
przekazana została za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy
Chorym na Dystrophie Musulorum w Nowym Chechle dla Jakuba.
– Uzbieraliśmy sporą sumę.
Spełniło się nasze marzenie. Jak
widać jesteśmy bardzo wrażliwi
na krzywdę drugiego człowieka
– dodaje dyrektor Małgorzata
Mike.
Aby po móc Ku bie moż na również wpłacać pieniądze
na kon to stowa rzysze nia:
Bank Spółdziel czy Świerklaniec, 83 8467 0001 0000 3522
2000 0001, z dopiskiem „Dla
Jakuba Majzela”.
Wolontariusze znowu w akcji
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy sosnowieckiego MOPS-u,
pracowników biblioteki publicznej, pracowników socjalnych
oraz partnerów projektu będzie
możliwe wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci z rodzin
mających trudności opiekuńczo–wychowawcze. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom
korepetycji, udział w zajęciach
pozaszkolnych oraz pobudzenie
aktywności wśród społeczności
lokalnej.
Wolontariat polega na inicjowaniu i wspieraniu działań
na rzecz rozwoju społeczności
lokalnej.
W maju, z inicjatywy koordynatora wolontariatu MOPS
Sosnowiec – Barbary Kasza,
pracowników Punktu Terenowego Nr 6 oraz kierownika Fili nr 3
Miejskiej Biblioteki PublicznejMagdy Chodowiec, ruszył kolejny projekt wolontarystyczny
w dzielnicy Sosnowiec-Klimontów.
Rozpoczęcie projektu odbyło się 6 maja w Fili nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Klimontowie spotkaniem au-
Wolontariuszy wciąż jest za mało, przekonywano podczas
spotkania w sosnowieckiej bibliotece z Piotrem Dolnym
torskim z poetą, wolontariuszem MOPS Sosnowiec Piotrem Dolnym. – Jest to człowiek niezwykły. Choć sam jest
niepełnosprawny i często musi
zmagać się z przeciwnościami
losu, znajduje w sobie jeszcze
siły, by pomagać innym, za co
zresztą został uhonorowany tytułem „Wolontariusza 2008 roku” – mówi Barbara Kasza.
– W bibliotece mogliśmy poznać go jeszcze z innej strony
– jako człowieka o wrażliwej
duszy poety. Jego przepełnione
miłością, tęsknotą i nadzieją
wiersze, głęboko wzruszyły
zgromadzoną w filii publiczność, a uczestnicy tego spotkania zgodnie przyznali, że Piotr
ma nie tylko dobre, ale i piękne
wnętrze.
Osoby zainteresowane projektem oraz wolontariatem mogą się zgłaszać do koordynatora
wolontariatu MOPS Sosnowiec
Barbary Kasza do Punktu Terenowego Nr 1 ul. Kisielewskiego 4 Sosnowiec–Zagórze,
tel. 032 2920203 lub tel.
kom. 500536369 oraz drogą e-mail [email protected] TB
reklama
15
16 czerwiec 2009 nr 6
prosto z miasta
Neoliberalizm
postawiłby do kąta
Grzegorz Kołodko gościł w Sosnowcu
Hospicjum było obecne także na sosnowieckiej „Patelni”
Zakwitły „Pola nadziei”
Sosnowieckie Hospicjum im. św.
Tomasza Apostoła zakończyło
w maju kampanię „Pola nadziei”.
W zamierzeniach „Pola nadziei”
mają informować o działalności hospicjów, a przy okazji uwrażliwiać
na krzywdę ciężko chorych, niestety często umierających ludzi. Innym, nie mniej ważnym celem, jest
pozyskiwanie nowych wolontariuszy do prac hospicyjnych: organizacyjnych, administracyjnych, opiekuńczych oraz pozyskiwanie środków finansowych na zapewnienie
opieki hospicyjnej.
Idee zapoczątkowała w 1997 roku organizacja Marie Curie Cancer
Care z Edynburga, najlepszy obecnie ośrodek onkologiczny oferujący
pomoc chorym na raka w ich własnych domach. W Polsce „Pola nadziei” po raz pierwszy zorganizowane zostały 12 lat temu przez Towarzystwo
Przyjaciół
Chorych
„Hospicjum im. św. Łazarza”
w Krakowie, które od 25 lat prowadzi akcję zbierania funduszy
reklama
na rzecz opieki dla osób terminalnie
chorych. W roku obecnym do kampanii przyłączyło się aż 37 hospicjów z 36 miast Polski, m.in. Częstochowy, Gdańska, Warszawy i Zakopanego.
Sosnowickie hospicjum do międzynarodowej inicjatywy przyłączyło się po raz pierwszy. Udział w niej
wzięło ponad 50 palcówek szkolno–wychowawczych. Akcja prowadzona w naszym regionie trwała
od jesieni, a rozpoczęła się uroczystym sadzeniem żonkili (symbolu
nadziei) w październiku 2008 roku.
Nie brakowało w tym czasie ulicznych zbiórek pieniędzy, licznych
konferencji i wykładów naukowych
dotyczących nowotworów, na występach artystycznych dzieci i młodzieży kończąc. Uroczyste podsumowanie „Pól nadziei” miało miejsce w sosnowieckim Gimnazjum
nr 16 im. Marii Konopnickiej 22
maja.
Tekst i foto: Gabriela Kolano
We wtorek 12 maja w budynku
Neofilologii UŚ przy ul. Grota-Roweckiego odbyło się spotkanie ze znanym ekonomistą i politykiem prof. Grzegorzem Kołodko. Spotkanie, połączone
z promocją jego książki „Wędrujący świat”, poświęcone było
głównie analizie przyczyn obecnego kryzysu oraz roli, jaką
w zapobieganiu takim zjawiskom mogą odegrać koła polityki i biznesu.
Podczas trwającego ponad dwie godziny wykładu Kołodko za główną przyczynę załamania gospodarki uznał zwolenników doktryny neoliberalizmu.
– Ekonomiczna dewiacja,
jaką jest ten nurt uznaje, iż
wszystko jest na sprzedaż,
a w świecie są tylko te rzeczy,
na których można zarobić – argumentował były minister gospodarki. – Takie myślenie nie
ma nic wspólnego z liberalizmem, który jest słusznym kierunkiem ekonomii. Liberalizm
to wolny rynek, i wszyscy jego
uczestnicy.
Neoliberalizm,
za pomocą kłamliwych informacji służy tylko wzbogacaniu
się i tak już bogatych elit. Te
wąskie grupy interesu czynią
to kosztem większości, szkodząc jej.
Zdaniem wykładowcy ten
właśnie proces prowadzi do kryzysu. Grzegorz Kołodko starał się
wyjaśnić, czy można było uniknąć takiego biegu wypadków. Jego zdaniem, przyczyn obecnego
kryzysu należy szukać w decyzjach i posunięciach podjętych 30
lat temu. Jego zdaniem zamiast
iść w kierunku gospodarki wolnorynkowej, postawiono na rozwiązania neoliberalne, co finalnie
jest katastrofalne w skutkach.
– Trzy lata temu było już
za późno, żeby przeciwdziałać
kryzysowi – twierdził ekonomista. – Znaczna część winy, jeśli
chodzi o Polskę, leży po stronie
polityków. Nie potrafili, i wielu
z nich nadal nie potrafi lub nie
chce, wykorzystać ogromnego
atutu, jakim jest geopolityczne
położenie naszego kraju.
Jednocześnie profesor wyraził
przekonanie, że nadal nasz kraj
ma szanse obronić się przed skutkami kryzysu. Argumentował
też, że należy już myśleć o znacznie gorszym kryzysie, jaki może
nadejść za kilkanaście lat.
Krytykując neoliberalizm Kołodko zwracał uwagę na wielkie
dysproporcje w dzisiejszym
świecie. – Zadajmy sobie pytania, jak to jest, że Ameryka Północna, Zachodnia Europa czy Japonia osiągnęły taką pozycję,
a jednocześnie mamy afrykańskie kraje tzw. trzeciego świata
– dywagował profesor. – Jaką
drogę przeszły gospodarki innych
państw, że stały się potęgami.
A co będzie dalej? Czy zachowają swoją pozycję? Jako doświadczony uczony i sprawdzony polityk, ale także jako podróżnik,
który odwiedził 137 krajów, patrzę na procesy w przeszłości
i staram się sobie odpowiedzieć
na to pytanie.
Grzegorz Kołodko poświęcił
nieco miejsca swojej najnowszej
pracy, wydanej w ubiegłym roku. „Wędrujący świat” jego autorstwa to przewodnik po współczesnym świecie, uwzględniający rozmaite dziedziny życia
i nauki. Autor tłumaczy zachodzące wczoraj i dziś procesy polityczne i gospodarcze, i jak sam
przyznaje, chce otworzyć oczy
czytelnikowi ciekawemu prawdy
o świecie. TB
Książka dla
myślących
Prof. Grzegorz Kołodko
Napisałem „Wędrujący świat” trochę
na przekór. Ktoś kiedyś stwierdził, że powinienem napisać
książkę nafaszerowaną skomplikowanymi definicjami
ekonomicznymi,
z mnóstwem matematycznych wzorów,
z której nikt nic nie
zrozumie. Postanowiłem zrobić dokładnie na odwrót. Napisałem mądrą książkę, zawierając w niej
mój naukowy i analityczny punkt widzenia świata, pamiętałem, że pisać i mówić trzeba w sposób
przystępny. Dedykuję tę pracę wszystkim myślącym i inteligentnym ludziom.
czerwiec 2009 nr 6
prosto z miasta
17
Los dworca bezpieczny?
Sporo kontrowersji wzbudziły
pogłoski, jakoby sosnowiecki
Dworzec Główny PKP miał
zniknąć z prestiżowej listy śląskiego Szlaku Zabytków Techniki. Obawy te pojawiły się po zapowiedzi Urzędu Marszałkowskiego,
który
chce
zweryfikować, jakie obiekty
spełniają wymogi szlaku i mogą
dalej figurować w tym spisie.
Oburzenie w Zagłębiu ewentualnym skreśleniem dworca
z listy zabytków jest tym większe, że to jedyny obiekt z naszego regionu znajdujący się
na Szlaku Zabytków Techniki.
Choć urzędnicy wojewódzcy
Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4
S ekr. tel./fax 032/266-0791, cen trala tel. 032/2660 4 - 9 4,
e-mail: [email protected];
strona inter netowa:
www.teatrzaglebia.pl
nie chcą na razie wypowiadać
się nad dalszymi posunięciami
w sprawie zabytkowego budynku, to przyznają, że z listy mogą
zniknąć te obiekty, które nie
spełniają takich wymogów, jak
odpowiednia ilość miejsc parkingowych oraz imprez organizowanych w oparciu o te zabytki.
Z potencjalnymi zarzutami
co do sosnowieckiego dworca
jako zabytku techniki nie zgadzają się urzędnicy z sosnowieckiego magistratu.
– Zarzut, że w otoczeniu
Dworca Głównego nic się nie
dzieje, byłby raczej nietrafiony
15 lat; „ANIOŁY I DEMONY”
12.30, 15.15, 18.00, 20.45.
Prod. USA, 140 min., od 12 lat
– komentuje całą sprawę Grzegorz Dąbrowski, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. – Choć obiekt należy
do kolei, zorganizowana przez
miasto impreza muzyczna „Kolej na bluesa” cieszyła się sporą
popularnością, a nie jest to jedyna inicjatywa promująca dworzec, który nota bene należy
do PKP, nie do gminy. Zrobimy
co możemy, by dworzec zachował należny sobie status zabytku
i stanowił atrakcję.
Zamieszanie oraz szum medialny wokół całej sprawy stara
się też uspokajać Paweł Dusza,
p. o. naczelnika Wydziału Kul-
tury i Sztuki UM w Sosnowcu.
– Nie padły przecież żadne
konkretne zapowiedzi, zalecam
więc spokój – mówi Paweł Dusza, który wcześniej pełnił funkcję Miejskiego Konser watora
Zabytków w Sosnowcu. – Jeśli
pojawią się jakiekolwiek plany,
żeby dworzec zniknął z listy,
zrobimy wszystko co w naszej
mocy aby temu przeciwdziałać.
Sosnowiecki Dworzec Główny powstał w 1859 roku. Zaprojektował go włoski architekt Enrico Marconi, tam sam, który był
autorem projektu szpitala, wyburzonego podczas budowy gmachu Neofilologii przy ul. Grota
reklama
W TYM TYGODNIU
REPERTUAROWYM FILMEM
ZASTRZEŻONYM JEST
TYTUŁ „DUCHY MOICH
BYŁYCH”.
1
reklama
D la nas zych Czytelników mam y
d o wy g r a n i a :
1 p o d wó j n e z a p r o s z e n i e n a
s pektakl „Miłość to ta kie
pros te ” w d niu 22 ma rca o godz.
18 .00 .
- 1 podwó jne zaprosz enie na
s p ek t ak l „C y r an o ” w d n i u 2 8
m ar ca o g o d z. 1 8 . 0 0 .
reklama
U W AG A!
Pierws ze dw ie os oby, które
p r z y j d ą z n a j n o w sz y m
w ydaniem „K uriera Miejskiego”
nr 3 do nasz ej re dakcji
( S o s n o wi e c , u l . 3 M a j a , p o k ó j
n r 9 ) , p o d a d z ą sw o j e i m i ę i
na zwis ko, otrzym ają bez pła tn e
z aprosze nia , które bę dą do
od ebra nia w kasie Tea tru.
REPERTUAR KINA HELIOS
S OS NOWIEC
29.05- 04.06.2009 r.
PREMIERY: „POTWORY
KONTRA OBCY 3D”
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00. Prod. USA, 94
min, b/o (dubbing)
„DUCHY MOICH BYŁYCH”
11.30, 15.30, 18.30, 20.30,
22.30. Prod. USA, 100 min., od
12 lat
PO ZOSTAŁE TYTUŁY : „NOC
W MUZEUM 2” 9.30, 11.45,
14.00, 16.15, 19.30. Prod. USA,
105 min., od 7 lat; „ARKA
NOEGO” 9.00, 10.45. Prod.
ARGENTYNA/HISZPANIA/W
ŁOCHY, 88 min., b/o (dubbing)
„PIĄTEK 13” 13.30, 17.30,
21.45. Prod. USA, 97 min., od
reklama
Roweckiego. Zbudowany w stylu neoklasycystycznym gmach
był do 1914 roku ostatnią po carskiej stronie granicy stacją Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej. W lutym 1863 roku po nocnej bitwie
opanowali go powstańcy styczniowi. Część obiektu, czyli jego
prawe skrzydło wyburzono w la-
tach 70. ub. wieku. W 2002 roku
zakończył się kompleksowy remont. Dzięki przebudowie centrum Sosnowca w jego sąsiedztwie powstały parkingi, a wnętrza, kasy biletowe i poczekalnia
zyskały na wyglądzie.
Tekst i foto: Tomasz Bienek
18 czerwiec 2009 nr 6
rozrywka
horoskop
Krzyżówka nr 6
BARAN (21.03. – 19.04.) – Czeka Cię wyjątkowo
szczęśliwy okres. Gwiazdy wróżą poprawę w każdej dziedzinie. Rozwiążesz problemy, które
od dawna Cię gnębią. Pod koniec miesiąca wyraźna poprawa dochodów. Wtedy też będzie
możliwa daleka podróż zagraniczna. Szczęśliwy
dzień to wtorek.
BYK (20.04. – 20.05.) – W ciągu najbliższych tygodni pozbędziesz się dotychczasowych zahamowań. Staniesz się otwarty na nowe, trudne wyzwania. Nadejdą sukcesy zawodowe, możliwy też
będzie awans. Natomiast w życiu osobistym zachowaj ostrożność. Dobrym dniem dla Ciebie będzie piątek.
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Nadchodzące dni
przyniosą wiele sukcesów towarzyskich i zawodowych. Ale pod warunkiem wierności w przyjaźniach oraz systematyczności w pracy. Samotne
osoby maja dobry czas, by zdecydować się
na stały związek. Może nawet zakończony małżeństwem. Najlepszym dniem na sukces będzie
środa.
RAK (22.06. – 22.07.) – Jeszcze przed wakacjami
możesz zmienić pracę i miejsce zamieszkania.
Dobrze to wpłynie na Twoje samopoczucie i sytuację materialną. Przypływ gotówki pozwoli nie tylko na urządzenie się w nowym domu, ale wystarczy jeszcze na urlop. Przyjazny dzień to czwartek.
LEW (23.07. – 22.08.) – Nadszedł okres pod znakiem licznych kontaktów z osobami z zagranicy.
Otrzymasz prezenty, wiadomości lub atrakcyjne
propozycje. Pod koniec miesiąca umocni się Twoja pozycja zawodowa. Przed Tobą gorąca miłość.
Samotnym Lwom gwiazdy wróżą małżeństwo.
Szczęśliwy dzień – niedziela.
PANNA (23.08. – 22.09.) – Przed Tobą możliwe
zmiany i nowości w życiu rodzinnym. Więcej miłości i pogody. Więcej zrozumienia. Przypływ gotówki na pewno się po części do tego przyczyni.
„Grozi” Ci wygrana w szczęśliwy numerek. Zaczniesz inwestować. Powodzenie będzie Ci przynosić środa.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nareszcie przed Tobą
nowe, interesujące związki uczuciowe. Miłość Cię
uskrzydli i będziesz odnosić sukcesy nie tylko towarzyskie, ale także finansowe. Wagi, które skupią się na kulturze, odniosą spore sukcesy. Nareszcie będziesz wiedział co zrobić ze swoją przyszłością. Twój dzień – to piątek.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Dzięki pracowitości w najbliższych dniach uda Ci się wyjść z kłopotów. Co prawda przybędzie Ci obowiązków. Może
będzie to zmiana stanowiska? W sprawach sercowych możliwe niewinne nieporozumienia.
Przed Tobą również silne namiętności. Najlepszy
dzień dla Ciebie to wtorek.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Dobroczynny Jowisz, który Ci patronuje, zapewni Ci sukcesy
przez cały miesiąc. Ponadto popularność, sławę
i karierę w polityce. Warto solidnie pracować, by
mieć większą szansę na dobrą pozycję zawodową. Rozwiązanie wielu spraw nadejdzie niestety
później. Czwartki to najlepsze dni.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) – Nareszcie
Twoje sprawy zawodowe znajdą się pod dobrą
gwiazdą. Masz szanse na zawodowy awans. Już
początek przyszłego tygodnia będzie sprzyjał realizacji ambitnych planów. Marzenia o miłości
spełnią się, niestety, dopiero po wakacjach. Urlop
najlepiej zarezerwuj na remont mieszkania. Jeżeli
szczęście – to tylko w soboty.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – W końcu będziesz
bardziej komunikatywny i okażesz więcej wyrozumiałości. To zapewni Ci powodzenie w wielu sprawach. Przeżyjesz fascynację kimś wyjątkowym.
Przed Tobą wspaniała podróż we dwoje. Wodniczki rozpoczną z kimś atrakcyjną współpracę.
Dobry dzień – to sobota.
RYBY (21.02. – 20.03.) – W połowie miesiąca zaczniesz walczyć o wiele spraw. Ale nie żałuj sił
i energii, gdyż będzie to procentowało w następnych miesiącach. Ogólnie wszystkim Rybom poprawi się sytuacja finansowa. Przy okazji nie zaniedbuj relacji rodzinnych. Dobre stosunki zaowocują poprawą w uczuciach. Twój dzień to czwartek. VENA
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesłać wraz z wyciętym
numerem krzyżówki, pod adresem redakcji do 25 czerwca.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy odbierać
osobiście w Redakcji.
Poziomo: 1 – roślina na olej, 5 –
majówka, 8 – budynek w wiejskiej zagrodzie, 9 – łopocze na
maszcie, 10 – obibok, 11 – wielbiciel, 12 – bezsilność, 14 – tworzywo sztuczne, 16 – środek Ziemi, 17 – wrażliwy na piękno, 19
– z niego pszczoły robią miód,
21 – bat, 22 – rybie jajeczka, 25
– poziom do 300 m n.p.m., 28 –
niejedna w gitarze, 29 – dawna
broń na bełty, 30 – kłująca rośli-
na, 32 – kapuśniaczek lub ulewa,
34 – stolica Grecji, 35 – substancja w bombach zapalających, 36
– kwaśny na zupę, 37 – tkanina
na wsypy, 38 – wafel, 39 –
dziewczynka z Krainy Czarów.
Pionowo: 1 – paciorki do modlitwy, 2 – król Troi, 3 – wieczorny
posiłek, 4 – na końcu dziewczęcych warkoczy, 5 – świątynia
mająca służyć kultowi wszystkich bóstw Olimpu, 6 – życiowe
motto, 7 – objętość, np. budynku,
13 – … pentliczek, 15 – tam spiszesz testament, 18 – 12 sztuk,
20 – państwo z piramidami, 23 –
wąż z rodziny dusicieli, 24 – nieduży staw, 26 – tkanina z meszkiem, 27 – kompleks bloków, 28
– znęca się nad innymi, 31 – tam
pracują aktorzy, 33 – czarnomorski kurort.
Nagrody ufundowała księgarnia „Świat Książki”, mieszcząca się
w Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20. Księgarnia zaprasza
Czytelników od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 19, w soboty
od 10 do 14.
Rozwiązanie z krzyżówki numer 5/2009: Marek Edelman „Strażnik”
Nagrody otrzymują: Marian Klimek, Lucyna Lisińska, Maria Masłon.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie
Junot Diaz
Wiesław Kiczan
Krotki i niezwykły Żywot
Oscara
Edward Gierek
i jego tajemnice
Wao; tłum. Jerzy Kozłowski, Wydawnictwo ZNAK
Nowa odsłona serii Proza – Debiutancka powieść nagrodzona Pulitzerem 2008.
Fuku to wyjątkowo uporczywa klątwa, zwłaszcza jeśli mieszkasz na Dominikanie. Chyba że uda ci się znaleźć zafę, która ją z ciebie zdejmie.
Chyba że jesteś wyjątkowym dziwakiem, jak Oscar – nastoletni Dominikańczyk – zbyt cichy, zbyt gruby, zbyt
brzydki i cudaczny. Fuku. Maniak literatury SF, gier komputerowych
i Gwiezdnych Wojen. Jedyny w historii Dominikany prawiczek uzależniony od seksu, który zakochuje się
na zabój średnio co dziesięć minut.
Fuku. Po kolejnym zawodzie miłosnym i kolejnej próbie samobójczej
matka wysyła go do babci, gdzie
Oscar oczywiście od razu się zakochuje. W starszej od siebie prostytutce. Fuku. Wybrance szefa policji. Fuku. I nagle historia wielopokoleniowej
rodziny zaczyna się powtarzać…
Na kła dem
wy daw nic twa
„Progres” na rynku wydawniczym uka za ła się książ ka pt.
„Gie rek, Ja ro szewicz, Woj ty ła... Se krety spi sa ne pod czas
in ter nowa nia”. Jej au to rem
jest Wie sław Ki czan, ab sol went Po li tech ni ki Ślą skiej
i Aka de mii Eko no micz nej
w
Ka towi cach.
W
la tach 1962 – 1971 był se kreta rzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Ka towi cach.
Od 1976 ro ku przez 5 lat peł nił funkcję wi ce mi ni stra gór nic twa i energety ki. Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go
zo stał wraz z Edwar dem
Gier kiem i Pio trem Ja ro sze wi czem in ter nowa ny. Wów czas na go rą co no tował ich
słowa, te raz ujaw nia spi sa ne
wte dy ta jem ni ce.
Książ ka jest in au gu ra cją se rii
pod nazwą „Biblioteczka Śląskich Po ko leń”. U
Karolina Macios
Pieskie życie mojego kota
Kim z zawodu jest Hanna Krall?
Literatura kobieca
Wydawnictwo ZNAK
Karolina Macios, autorka znakomicie
przyję te go błyskotli we go de biu tu
„Wszyscy mężczyźni mojego kota”,
powraca z nową powieścią. Książka
Pieskie życie mojego kota to kontynu acja za ska kują cych przygód Ady
i jej słynnego już kota Kastrata. Tym
razem zwariowana fotografka będzie
mu sia ła stawić czo ło nie po kor nej
krewnej ukochanego Hiszpana. Zdaje się, że ciotka Juanita ma problemy
z at mosfe rą w do mu pa ry, późny mi
powrotami, znaczną ilością wypijanych trunków wyskokowych i ogólnie
ze spon ta nicznym cha rakterem wybranki krewniaka. Nie dość, że Ada
mu si bro nić in te gral no ści swoje go
związku, to jeszcze w jej życiu pojawia się dwóch nie ocze ki wa nych
osobników, z których jeden ma ogon
i szczeka, a drugi nosi sukienki.
Konkurs Wydawnictwa Świat Książki KM 6:
Książ ka za chwyci wszyst kie spra gnio ne in te li gent ne go i zło śli we go
hu mo ru czy tel nicz ki. Zna ko mi cie
na pi sa na i peł na cię tych ri post po wieść to świetna propozycja na babskie i nie tyl ko bab skie po sia dówy.
Ka ro li na Ma cios – po spek ta ku lar nym sukce sie de biu tanc kiej powie ści Wszyscy męż czyźni mojego kota chciała zamieszkać na Hawajach,
by tam, w cieniu palm i z drinkiem
w dło ni, świę tować sukces. Nie ste ty, jej przy wią za nie do Kra kowa
okazało się silniejsze. Ciągle ma nadzieję, że uda się jej wy je chać
gdzieś da le ko, gdzie go łę bie zna ne
są jedynie jako przysmak kulinar ny.
By nie zapomnieć o Hawajach, trzyma w do mu le żak. A ko ta zmie nił
sympatyczny pies o naturze pogodnego wariata.
Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 6
i prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.
Konkurs Wydawnictwa ZNAK KM 56:
Jak ma na imię kot Ady?
Pierwsze 6 osób, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja, 22
pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 6 i prawidłowo
odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.
41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 22.
Redaktor Naczelny: Jarosław Adamski;
sekretarz redakcji: Urszula Piszczek;
tel. (032) 266 76 26, tel./fax: (032) 266 42 59;
Wydawca: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW“
e-mail: [email protected]
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam
czerwiec 2009 nr 6
19
sport
Szabliści z medalem
mistrzostw Polski
Niepewny los „Zagłębia”
– W dwóch ostatnich meczach
sezonu macie zapewniony
nasz doping. Chcemy jednak
widzieć, że zależy Wam
na grze w „Zagłębiu” Musicie
zagrać na 200 procent. Chcemy widzieć walczący zespół
– podkreślali kibice sosnowieckiego klubu, podczas
spotkania z piłkarzami i władzami klubu, do którego doszło po kolejnej już w tym sezonie kompromitującej porażce, tym razem z Czarnymi
Żagań. Po tym spotkaniu
do dymisji podał się Paweł
Hytry, prezes „Zagłębia”.
Z inicjatywą spotkania i rozmów z fanami „Zagłębia” wyszedł właściciel klubu Krzysztof
Szatan, który wraz z trenerem
Piotrem Pierścionkiem i kierownikiem zespołu oraz radą drużyny spotkał się w poniedziałek 25
maja przed siedzibą klubu. Nie
zabrakło ostrych słów, wzajemnych pretensji i oskarżeń, ale
wbrew wcześniejszym zapowiedziom obu stron do gwałtownych
wystąpień i daleko idących deklaracji nie doszło. Wydawało
się, że po ostatnich wydarzeniach, braku dopingu podczas
spotkań, jak również steku obelg,
które spadły zarówno na właściciela klubu, jak i na byłego już
prezesa Krzysztof Szatan zdecyduje się oddać klub, nowemu
właścicielowi. Tak się jednak
przynajmniej na razie nie stało.
Fani sosnowieckiej drużyny
nie ukrywali, że są zawiedzeni
Paweł Wiśniewski
Kibice chcą zmian, Szatan (na razie) nie opuszcza sosnowieckiego klubu
Kibice „Zagłębia” licznie stawili się na spotkanie z władzami klubu
postawą zespołu, a porażek
z takimi drużynami jak Chemik Police czy Polonia Słubice nic nie tłumaczy. – Jeździmy przez całą Polskę oglądać
nasz zespół, a widzimy żenujące porażki z outsiderami ligi.
To nas upokarza – wykrzykiwali kibice. Fani nie pozostawili suchej nitki na transferach.
Mimo zapewnień graczy, że
biegają po boisku z pełnym zaangażowaniem i oddają serce
temu klubowi kibice domagali
się wyciągnięcia konsekwencji
wobec takich graczy jak Pavol
Hustava i Bartłomiej Socha.
– My naprawdę robimy co
w naszej mocy. Nie ma mowy
o żadnym odpuszczaniu – tłumaczył ze łzami w oczach Arkadiusz Kłoda.
Krzysztof Szatan podkreślał,
że o transferach decydowali trenerzy, którzy mieli wolną rękę w doborze zawodników. – Niestety, nie
wszystko wypaliło i jest jak jest
–
podkreślał
właściciel
„Zagłębia”.
Szatan poinformował także
kibiców, że trwa konkurs na nowego prezesa, który zastąpi
Pawła Hytrego. – Szkoda mi
Pawła. Zostawił w tym klubie
serce, ale miał już dość ciągłych
wyzwisk i oskarżeń – dodał.
Na koniec spotkania z kilkudziesięcioosobową grupą kibi-
ców właściciel klubu poprosił
wszystkich zgromadzonych, aby
wybrali sześcioosobową delegację i zebrali pomysły, które mogą pomóc „Zagłębiu”, a następnie usiedli do rozmów z władzami klubu. – Jestem otwarty
na konwersację. Jeżeli macie jakieś kwestie do omówienia
i uważacie, że można wyjść
z naszej ciężkiej sytuacji, to zapraszam do siebie. Jednocześnie
zapewnił, że jeśli znajdzie się
chętny na przejęcie klubu to
spłaci od ręki niewielkie długi
spółki i odda akcje klubu
za symboliczną złotówkę.
Krzysztof Polaczkiewicz
Podium dla Eugenii Bujak
Sosnowiec był areną zmagań tegorocznego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szosami Zagłębia”. W wyścigu głównym mężczyzn dominowali
zawodnicy CCC Polsat Polkowice, jedynej grupy zawodowej, która wzięła
udział w wyścigu. Zawodnicy ścigający się w charakterystycznych pomarańczowych trykotach zajęli 6 pierwszych
miejsc. Wśród pań triumfowała rutynowana Bogusława Matusiak. Tuż za nią
finiszowała reprezentantka GK „Zagłębie” Sosnowiec Eugenia Bujak.
Wyścig panów został zdominowany
przez zawodników CCC. Ostatecznie
najszybciej kryterium uliczne pokonał
Tomasz Lisowicz. W sumie na starcie
do głównego wyścigu stanęło 34
kolarzy. Panowie rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych. Z grona sosnowiczan najlepiej zaprezentował
się Marcin Bijak, 6 w rywalizacji młodzików.
Panie zaprezentowały się w trzech
kategoriach. Nas najbardziej interesował wyścig główny, w którym połączono kategorie elita i juniorka. Z grona sosnowiczanek najlepiej zaprezentowała
się Eugenia Bujak, która ustąpiła jedynie pola doświadczonej Matusiak, która, co ciekawe, rywalizowała na trasie
Kobiety:
z własną córką. Pozostałe zawodniczki
GK „Zagłębie” nieco zawiodły. 6 była
Magdalena Pyrgies, a 9 Martyna Kaszuba. – Nie czuła się najlepiej na trasie, ale chciałam zrobić wszystko aby
znaleźć się na podium. Występy
przed własną publicznością dodatkowo
motywują. Było ciężko, ale udało się
obronić dobrą, drugą pozycję – powiedziała po wyścigu nasza zawodniczka.
Celem wyścigu była popularyzacja
kolarstwa szosowego jako dyscypliny
sportowej wśród mieszkańców miasta
Sosnowca, współzawodnictwo sportowe zawodników zrzeszonych w klubach
sportowych oraz promocja Sosnowca
i Zagłębia Dąbrowskiego.
Obok prezentujemy wyniki we
wszystkich kategoriach wiekowych.
Tekst i foto: Krzysztof Polaczkiewicz
Juniorka+Elita: 1. Bogusława Matusiak (Tramwajarza – Primus Łódź), 2. Eugenia Bujak (GK Zagłębie Sosnowiec), 3. Monika Krawczyk (CzKKS-u Kolejarz Jura Częstochowa).
Juniorka młodsza: 1. Barbara Slimkva (ACK Stara Ves), 2. Alicja Pyrgies (UKS Podwilk), 3. Kinga
Parzonka (CzKKS Kolejarz Jura Częstochowa).
Młodziczka: 1. Karolina Kozik (GK Gliwice), 2.
Weronika Kasperek (UKS Imielin), 3. Weronika
Misterek (UKS Imielin).
Mężczyźni:
Elita: 1. Tomasz Lisowicz (CCC Polsat Polkowice), Krzysztof Jeżowski (CCC Polsat Polkowice), 3. Piotr Zieliński (CCC Polsat Polkowice).
Junior: 1. Damian Zagajski (WLUKK Brzeg-Bysa), 2. Andrzej Bartkiewicz (WLUKK Brzeg-Nysa), 3. Tomasz Makuch (Fazbud World Bełchatów).
Junior Młodszy: 1. Patryk Pacan (KS Slavia Ruda Śląska), 2. Josef Cerny (ACK Astara Ves), 3.
Tomasz Białek (LSKK Lityński).
Młodzik: 1. Adam Trudziński (GK Gliwice), 2. Miłosz Bugla (UKS Feniks Rydułtowy), 3. Adam
Gajerski (MOSiR Mysłowice), 6. Marcin Bijak
(GK Zagłębie Sosnowiec), 14. Radosław Bilnicki
(GK Zagłębie Sosnowiec), 15. Adam Bębenek
(GK Zagłębie Sosnowiec).
Z dwoma brązowymi medalami
powrócili z rozgrywanych
w Opolu Mistrzostw Polski seniorów w szermierce kobiet
i mężczyzn szabliści TMS Zagłębie Sosnowiec. Z kolei na Młodzieżowych Mistrzostw Polski
w szermierce ekipa sosnowieckich
szablistów sięgnęła po złoto i srebro. To nie koniec sukcesów. Nasi
szermierze stawali na podium także podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbyła się
w Warszawie.
W Opolu na podium MP stanęła Marta Wątor oraz męska
drużyna w składzie: Grzegorz
Dominik, Maciej Regulewski,
Damian Skubiszewski i Bartosz
Mazur. W pojedynku o wejście
do finału Wątor uległa 8:15 późniejszej triumfatorce, Aleksandrze Sosze. Wraz z klubowymi
koleżankami: Martą Pudą i Katarzyną Szczypińską Wątor zajęła
natomiast czwarte miejsce w rywalizacji drużynowej. W turnieju indywidualnym mężczyzn blisko podium był Grzegorz Dominik. Ostatecznie zajął 6 miejsce.
We Wrocławiu, podczas
MMP na najwyższym podium
stanęła drużyna dziewcząt
w składzie: Lidia Sołtys, Marta
Wątor, Katarzyna Szczypińska
i Małgorzata Groniecka. Nasze
zawodniczki pokonały w finale
AZS AWF Warszawa 45:44.
W turnieju indywidualnym srebro zdobyła natomiast Lidia Sołtys, która w finale uległa 13:15
Izabeli Sajewicz (AZS AWF
Wrocław). Bez medalu z MMP
powrócili z kolei nasi zawodnicy.
W turnieju drużynowym sosnowiczanie w składzie: Karol Trzebiński, Łukasz Kutek, Paweł
Kwiatkowski i Damian Skubiszewski zajęli 4, najgorsze
z możliwych miejsc. Indywidualnie najlepiej spisał się Łukasz
Kutek, który był 8.
Podczas OOM sosnowieckie
szablistki w składzie: Pamela
Warszawska, Sylwia Bijak, Karolina Walczak i Angelika Wątor
wywalczyły złoty medal w rywalizacji drużynowej. W finale imprezy nasz zespół pokonał 45: 38
KKSz Konin. Bez sukcesów nie
obeszło się także w turnieju indywidualnym. Brązowe medale
wywalczyły Pamela Warszawska
oraz Karolina Walczak. 7 była
Angelika Drożdż, a 8 Sylwia Bijak. Na piątym miejscu w rywalizacji drużyn ukończyli rywalizację sosnowieccy szabliści w składzie: Kamil Marzec, Michał
Kochan, Bartłomiej Łysik oraz
Michał Juda. W turnieju indywidualnym 9 był Michał Kochan.
Krzysztof Polaczkiewicz
Sosnowieccy lekkoatleci
opanowali podium!
Aż 44 medale, w tym 25 złotych
zdobyli lekkoatleci MKS-MOS
Płomień Sosnowiec podczas Mistrzostw Śląska Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych, które
odbyły się w Częstochowie.
Na największe pochwały zasłużył
junior młodszy Krzysztof Brzozowski, który w pchnięciu kulą 5 kg wynikiem 20,16 m ustanowił nowy rekord Śląska.
Ponadto bardzo dobry wynik
w biegu na 2000 m z przeszkodami uzyskał junior Dawid Żebrowski, który z czasem 5,49,86 wymazał z tabel 14-letni rekord klubu.
Na wyróżnienie zasłużyli również
juniorka Dagmara STALA w konkursie rzutu młotem (54,42 m)
oraz juniorka młodsza Natalia
Woszczyk w rzucie dyskiem
(39,18 m). Obie zameldowały się
z doskonałymi rezultatami na najwyższym stopniu podium.
Poniżej prezentujemy pozostałych sosnowieckich medalistów.
JUNORZY MŁODSI:
I miejsce – Zuzanna Markowska skok w dal 5.21 m; Adrian
Czernik skok w dal 6.18 m; Agata
Jelonkiewicz rzut młotem 47.26
m; Łukasz Gurtkiewicz 2000 m
z przeszk. 6.07.46 s; Mateusz Piotrowski rzut młotem 57.76 m; Nicoleta Nowacka 7-bój 3845
pkt. II miejsce – Dominika Więcławem skok w dal 4.84 m; Maciej
Brzeziński 100 m 11.37 s; Adrian
Kuś skok w dal 11.27 m. III miej-
sce – Dominika Więcławem skok
w dal 10.19 m.; JUNIORZY: I miejsce – Marta Pachota 1500m 4.39.17 s; Sztafeta 4X100m kobiet (Madejczyk,
Kwiecień, Kreps, Zietara) 51.32 s;
Paulina Dusza pchnięcie kulą 13.02 s; rzut dyskiem
dysk 38.51 m; Dawid Żebrowski 1500m 3.57.65 s; 2000 m
przeszk. 5.49.86 s; Bartosz Roch
rzut dyskiem 55.48 m; pchnięcie
kulą 15.85 m; Dagmara Stala
młot 54.42 m; Magda Sierka rzut
oszczep 42.00 m; Łukasz Bogdanka rzut młotem 52.48 m; II miejsce
– Adrianna Zientara 100m 12.43
s; 200 m 25.88 s; Angelika Madejczyk 400 m 59.11 s; Arkadiusz
Grela pchnięcie kulą 15.58 m;
Piotr Spicyn rzut młoem 47.73 m;
Katarzyna
Roterman
trójskok 11,13 m. III miejsce – Bartosz
Pawlicki rzut oszczepem 45.74 m;
Damian Więcławem 400m
ppł. 60.53 s, Magda Chojnowska
w skok w dal 10,16m. SENIORZY: I miejsce Sandra Michalak 3000 m 10,15,96 s; Filip Toto 100 m 10.95; Marcin Faerber 400 m 50,08. II miejsce
Marcin Lasota rzut oszczepem 40,29 m. III miejsce. Wioleta Płoskonka 100 m 12.75; Urszula Nęcka 400 m 61.49 s; Szymon Myrta 100 m 11.17 s;
Damian Pasek 1500 m 3.56.50 s;
Robert Kosiński 2000 m
przeszk. 6.03.39 s. KP
20 czerwiec 2009 nr 6
reklama
reklama
reklama
Hanna Krall
Różowe
strusie pióra
Świat Książki, 2009
Premiera: 20 maja
Wybitna reporterka zaskoczyła
nas książką inną niż dotychczasowe, choć przecież bardzo
„Krallowską”, łączącą Małe
z Wielkim, Codzienne z Metafizycznym, Szczegółowe z Ogólnym... Pióra to wyjątkowa, osobista kronika ostatniego półwiecza, utkana z otrzymanych
listów, kartek, zapamiętanych
rozmów, opinii i wspomnień.
Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że wraz z Hanną Krall
napisali tę książkę jej przyjaciele i znajomi, bohaterowie reportaży i wielbiciele twórczości, ludzie sławni i nieznani, a także
mąż i córka Katarzyna (całość
rozpoczyna się od jej urodzin)
– uczennica pisząca z kolonii,
studentka w latach osiemdziesiątych, mama małego Michała,
wreszcie emigrantka w obozie
dla uchodźców w Ostii...
Hanna Krall: Jedna z najwybitniejszych polskich repor terek.
Pracowała w „Życiu Warszawy”
i „Polityce” (odeszła z „Polityki” w stanie wojennym). Była
zastępcą kierownika literackiego
Zespołu Filmowego „Tor”,
współpracowała z Krzysztofem
Kieślowskim. Uczyła zawodu
młodych repor terów „Gazety
Wyborczej”. Mieszka w Warszawie.
reklama
reklama
reklama

Podobne dokumenty

Nie ma Ślą ska bez Za głę bia!

Nie ma Ślą ska bez Za głę bia! wyścig z własnymi słabościami, trwający kilkaset godzin, jedynie z krótkimi przerwami na mar ny po si łek lub krót ki sen. Zasady są bezlitosne: nogi musza być ciągle w ruchu, je śli part ner nie w...

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec ma biskupa!

Sosnowiec ma biskupa! Zapraszamy na kolejną wystawę świata roślin, w sosnowieckim Egzotarium przy ul. Piłsudskiego 116. Impreza odbę dzie się w dniach 17-19 kwietnia. Wystawa za powia da się bardzo ciekawie, oprócz stor...

Bardziej szczegółowo