marzec - Namysłów

Transkrypt

marzec - Namysłów
Namysłowska
Nr 2 (78)/2015 Magazyn samorządowy
MARZEC
Debatowali nad obniżką
kosztów śmieci
str.2
Wielkanocne Święta, nadchodzące wraz z wiosną,
niosą ze sobą radość i nową nadzieję.
Wszystkim Mieszkańcom gminy Namysłów życzę, by budząca się do życia przyroda tchnęła
w nas nowe siły do działania i zachęcała do podejmowania różnorodnej aktywności.
Cieszmy się Świętami, dostrzegając więcej dobra wokół nas. Niech Wielkanocny Czas upłynie
nam w radosnej atmosferze, pośród życzliwych ludzi, z którymi się spotykamy, zasiądziemy do
wspólnego stołu, do rozmów. Nawiązując do polskiej tradycji, życzę również umiarkowanie
mokrego dyngusa oraz smacznego jajka - symbolu nowego życia.
Burmistrz Namysłowa
Julian Kruszyński
2
MARZEC 2015
DEBATOWALI NAD OBNIŻKĄ
KOSZTÓW ŚMIECI
Na czym polega odbiór i zagospodarowanie odpadów w
gminieNamysłów?Cowtejdziedziniemożemyulepszyćiw
końcu,czymy-mieszkańcygminy-możemymniejpłacićza
wywózśmieci.Napytaniatepróbowaliodpowiedziećradnii
burmistrzNamysłowa.
Prawie dwa lata temu niemal cała odpowiedzialnoś ć za
odpady komunalne spadła na samorządowcó w z gmin.
W zamian za obowiązkową opłatę od mieszkań có w gmina od
tamtejporymaobowiązekzorganizować odbió riprzetwarzanie
ś mieci.Noweuregulowaniaprawnewzakresiegospodarowania
odpadami wprowadziły pojęcie Regionalnej Instalacji
PrzetwarzaniaOdpadó wKomunalnych(RIPOK).Jesttozakład
z a g o s p o d a r o w a n i a o d p a d ó w o m o c y p r z e r o b o w e j
wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadó w z
obszaruzamieszkałegoprzezconajmniej120tys.mieszkań có w,
spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki i
technologii. Funkcję RIPOK dla Namysłowa na mocy uchwały
sejmiku wojewó dztwa opolskiego pełni składowisko w
Gotartowie, niedaleko Kluczborka. To oznacza, ż e odpady
komunalnezNamysłowaprzemierzajątrasę40kilometró w-Z
naszego punktu widzenia jest to mało ekonomiczne - mó wi
Roman Kania, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i
inwestycji - Z Gotartowa nasze samochody wracają bowiem
puste.Sękwtym,bytenpustyprzebiegzastąpić rozwiązaniem
bardziejdlanasopłacalnym.
Dlaczegojesttotakważ nedlagminyNamysłó w?-Obecnie
około 80 procent odpadó w komunalnych wozimy właś nie do
Gotartowa, choć na swoim terenie mamy składowisko w
Ziemiełowicach,któ regoniewykorzystujemywpełni-tłumaczy
Roman Kania. Wszystko przez uregulowania prawne, któ re
nakazująnamkorzystać zinstalacjiwGotartowie.Ziemiełowice
pełniąwtymsystemiefunkcjęskładowiskarezerwowego.
Nadpomysłamiusprawnieniagospodarowaniaodpadamiw
gminiedebatowalinamysłowscyradniwspó lniezburmistrzem
oraz przedstawicielami zarządcó w nieruchomoś ci i spó łki
EKOWOD. Debata miała dwojaki charakter. Pierwsza jej częś ć
poś więcona była wizytom na składowisku w Ziemiełowicach
oraz w Punkcie Selektywnej Zbió rki Odpadó w Komunalnych
przy ulicy Grunwaldzkiej. Spotkanie drugie odbyło się w
u r z ę d z i e m i e j s k i m i p o ś w i ę c o n e by ł o dys ku s j i n a d
usprawnieniemgospodarowaniaodpadamiorazposzukiwaniu
moż liwoś cizmniejszeniakosztó wwtymzakresie.
Sprawy, któ re zostały poruszone na spotkaniu zostaną
przekazane Komisji Porządku Publicznego i Ochrony
Srodowiska,wcelupracynadwyż ejwymienionymiwnioskamia
efektem inalnymbędzieprzygotowaneprojektuuchwał,któ re
zostanąpoddanepodobradyRadyMiejskiejwNamysłowie.
SławomirStramski
MIESZKAŃCU, ROBIĄC WIOSENNE
PORZĄDKI PAMIĘTAJ O
PunkcieSelektywnejZbiórkiOdpadówKomunalnych
przyul.GrunwaldzkiejwNamysłowie
Godzinyotwarcia:odponiedziałkudopiątku
wgodz.10.00-17.00
wsobotywgodz.10.00-13.00
Mieszkańcy Gminy Namysłów mogą bezpłatne
przekazać nw. odpady: papier, metale, tworzywa sztuczne,
szkło,zuż ytebaterieiakumulatory,zuż ytysprzętelektrycznyi
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuż yte
opony samochodowe (o ś rednicy nieprzekraczającej 56 cm)
odpady zielone, glebę/ziemię w tym kamienie, zuż yte oleje
hydrauliczne, przekładniowe, smarowe, odzież i tekstylia,
przeterminowane leki, lampy luorescencyjne, magnetyczne i
optyczne noś niki informacji, odpadowy toner drukarski,
drewnoorazgruzbudowlany.
W punkcie nie przyjmuje się odpadów takich, jak:
materiałyzawierająceazbest,papę,szybysamochodowe,szkło
zbrojoneihartowane,częś cisamochodowe(zderzaki,re lektory
itp.), odpady nieoznaczone, bez moż liwoś ci wiarygodnej
identy ikacji, odpady w opakowaniach cieknących i
uszkodzonych, zmieszane (niesegregowane) odpady
komunalne.
DostarczanedoPunktu odpadymusząbyć posegregowane
orazzabezpieczonewsposó buniemoż liwiającywysypaniesię
odpadó wwtrakcierozładunku.Maksymalnailoś ć,jednorazowo
przywiezionychodpadó wkomunalnychniemoż eprzekroczyć 2m³.
Odpady przyjmowane są nieodpłatnie wyłącznie od
właś cicielinieruchomoś cip o ł o ż o nyc h n a t e re n i e G m i ny
Namysłó w, na któ rych zamieszkują mieszkań cy, po okazaniu
d o k u m e n t u p o t w i e r d z a j ą c e g o m i e j s c e
zamieszkania/zameldowanianaterenieGminyNamysłó w.
OdpadydostarczonedoPunktuprzezpodmiotyprowadzące
działalnoś ć gospodarczą, przyjmowane są odpłatnie według
cennika ustalonego przez Zakład Wodociągó w i Usług
KomunalnychEKOWODSp.zo.o.
AleksanderPolan
Drodzy Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich z gminy Namysłów,
z okazji przypadającego w marcu Dnia Sołtysa, składam Państwu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności, dziękując
tym samym za trud i wysiłek włożony w pracę
Burmistrz Namysłowa
na rzecz swoich sołectw.
Julian Kruszyński
MARZEC 2015
GMINA PRZYGOTOWANA
DO POZYSKIWANIA FUNDUSZY
Noworozpoczynającasięperspektywa inansowa20142020 niesie za sobą szereg możliwości inansowania
różnych projektów. W ramach Regionalnego Programu
OperacyjnegoWojewództwaOpolskiegonalata2014-2020
pierwszychnaborówwniosków,zgodniezprzyjętymprzez
Zarząd Województwa Opolskiego harmonogramem,
możemyspodziewaćsięjużwIIkwartalebr.
GminaNamysłó wjuż odpoczątkurokuprzygotowujesiędo
wzięcia udziału w naborach skierowanych do placó wek
oś wiatowychwramachpriorytetuIX„Wysokajakoś ćedukacji”,
któ ryswymzasięgiemobejmieprzedszkola,szkołypodstawowe
oraz gimnazja. Wielokrotne spotkania z dyrektorami ww.
placó wek pozwoliły na wypracowanie zakresó w rzeczowych
poszczegó lnychprojektó w.
Ró wnolegle trwają prace nad przygotowaniem programu
gospodarki niskoemisyjnej, w któ rym to odzwierciedlenie
znajdąprojektydotyczącepoprawyjakoś cipowietrzawGminie
Namysłó w. Będą to m. in. projekty dotyczące ś cież ek
rowerowychwyprowadzającychruchkołowyzcentrummiasta.
Będzie to zgodne z celem interwencji w ramach priorytetu III
“Gospodarka niskoemisyjna” jakim jest poprawa jakoś ci
powietrza poprzez inwestycje w ekologiczny transport
publiczny, działania dotyczące przebudowy infrastruktury
miejskiejwyprowadzającejzcentró wmiastindywidualnyruch
samochodowy, integrację funkcjonowania poszczegó lnych
podsystemó wtransportowychczyinneinwestycjewynikającez
planó w gospodarki niskoemisyjnej oraz programó w ochrony
powietrza.
23 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Namysłowieodbyłosięspotkaniedotyczącerealizacjiprojektu
„Ochrona,promocjairozwó jzasobó wprzyrodniczo-kulturowohistorycznychStobrawskiejStrefy”,wktó rymudziałwzięli:Pani
Karina Bedrunka – Dyrektor Departamentu Koordynacji
Programó w Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego
Wojewó dztwa Opolskiego wraz ze swoim zastępcą Tomaszem
Hanzel, przedstawiciele 10 samorządó w zaangaż owanych w
realizację projektu (Gmina Namysłó w, Gmina Wilkó w, Gmina
Domaszowice,GminaSwierczó w,GminaPokó j,GminaPopieló w,
Gmina Muró w, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Łubniany oraz
Powiat Namysłowski) oraz proboszczowie 20 para ii. Celem
spotkaniabyłoomó wieniemoż liwoś cirealizacjiposzczegó lnych
elementó w projektu w ramach Regionalnego Programu
OperacyjnegoWojewó dztwaOpolskiegonalata2014-2020,jaki
sposó b ich inansowania. Pani dyrektor Bedrunka zwró ciła
uwagę, ż e jest to największy jak do tej pory projekt w
wojewó dztwieopolskimpodwzględemiloś cipartneró w.
Jeszcze tego samego dnia Burmistrz Namysłowa wraz ze
swoimizastępcamiorazprzedstawicielamiWydziałuPromocjii
Rozwoju wziął udział w konferencji poś więconej wsparciu
rozwoju przedsiębiorczoś ci w wojewó dztwie opolskim w
oparciuopieniądzekrajoweiunijnedo2020roku.Spotkanie
odbyło się w Dworku Ró ż anym z udziałem Andrzeja Buły -
Marszałka Wojewó dztwa Opolskiego, Kariny Bedrunki -
d y r e k t o r a D e p a r t a m e n t u K o o r d y n a c j i P r o g r a m ó w
Operacyjnych, Jacka Suskiego - dyrektora Wojewó dzkiego
UrzęduPracyorazRolandaWrzeciono–DyrektoraOpolskiego
Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu. Na konferencji
przedstawione i omó wione zostały instrumenty inansowe
zaró wnowpostacidotacjijakipoż yczekdlaprzedsiębiorcó w
orazgłó wnezałoż eniaKrajowegoFunduszuSzkoleniowego.
KrzysztofKwietniewski
Wydz.PromocjiiRozwojuUMwNamysłowie
3
DOTACJE DO 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Serdecznie zapraszamy
w s z y s t k i e o r g a n i z a c j e
p o z a r z ą d o w e , g r u p y
n i e f o r m a l n e o r a z g r u p y
samopomocowe na spotkanie
edukacyjno-informacyjne
o r g a n i z o w a n e p r z e z
S t o w a r z y s z e n i e L o k a l n a
G r u p a D z i a ł a n i a „ D o l i n a
Stobrawy: oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych, któ re realizują projekt pn. „Kierunek FIO”.
Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia br. o godzinie 10:00 w
Dużej Sali Narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, a jego
tematembędzieprzybliżenieinformacjidotyczącychnaboru
wniosków w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych.
Celem głó wnym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie
zaangaż owaniaobywateliiorganizacjipozarządowychwż ycie
publiczne poprzez realizowane inicjatywy, któ re pobudzą
aktywnoś ćspołecznąorazpotencjałludzkiiinfrastrukturalny.
KrzysztofKwietniewski
Wydz.PromocjiiRozwojuUMwNamysłowie
WSZYSCY GŁOSUJEMY
„Podwórko NIVEA” w Namysłowie
Ruszyłakolejnaedycjakonkursupt.„PodwórkoNIVEA”,
marka wybuduje w całej Polsce 40 placów zabaw,
przygotowanychzmyśląocałejrodzinie.„PodwórkaNIVEA”
będą miały na celu spędzanie wolnego czasu dzieci i ich
rodzicówzdalaodkomputeraczytelewizora.Jednocześnie
pozwoląoneprzenieśćsięrodzicom doczasów,wktórych
samibawilisięnapodwórku.
W ramach konkursu, NIVEA Polska wybuduje 40 placó w
zabaw natereniecałegokraju,zwanych„Podwó rkiemNIVEA”.
„Podwó rkoNIVEA”będzienowoczesnymplacemzabaw,któ ryza
pomocą zastosowanych elementó w takich jak: multi zestaw
kaskada,tunelrurowykró liczanorka,piaskownicazdaszkiem,
huś tawka waż ka, kiwak dwuosobowy, gra balance, skakanka,
huś tawka wahadłowa, zjeż dż alnia, karuzela z siedziskami,
huś tawka bocianie gniazdo, gra w klasy. Wyposaż enie będzie
odpowiadało na potrzeby dzieci w ró ż nym wieku oraz
nawiązywało do klasycznych zabaw, popularnych w czasach
dzieciń stwa rodzicó w. Spowoduje to aktywne uczestnictwo
rodzicó wwzabawiezdzieć mi,któ rzybardzodobrzepamiętają
tezabawyzeswojegodzieciń stwa.Elementy,któ reznajdąsięna
placu zabaw przystosowane będą zaró wno dla duż ych jak i
małych, co pozwoli zintegrować rodzinę i zapewni jej
niezapomnianeprzeż ycia.
Zachęcamy do głosowania na „Podwó rko NIVEA”, któ re
zlokalizowanemabyć wNamysłowieprzyul.Kolejowej.>>>
4
MARZEC 2015
kupnemlokaliużytkowychwjegoobrębie?
Liczbymó wiąsamezasiebie.Podkoniecrokumieliś myna
przestrzeniodBramyKrakowskiejdoBrowaru(wrazzulicami
bocznymi)-30nieczynnychlokali.Pootwarciuparkinguitrzech
miesiącach, w 12 z nich rozpoczęto prowadzenie działalnoś ci
handlowejlubusługowej.Oznaczato,ż etworząsiękolejne irmy,
w któ rych ludzie znajdują zatrudnienie. Raz jeszcze
podkreślam fakt, że po trzech miesiącach 40 proc.
zamkniętych lokali wznowiło działalność. W mojej ocenie
tendencjatabędziesięutrzymywać iwcentrumbędąlokowały
siękolejne irmy.
Co do cen mieszkań proces jest takż e odwracalny ale niestety
bardziej długotrwały. Warunkiem koniecznym jest, ż eby
namysłowski Rynek ponownie stał się na stałe prawdziwym i
tętniącymż yciemcentrummiasta,aniebyłnimtylkoznazwy.
- Jakie, w Pana opinii, należałoby podjąć działania, by
zagospodarowaćpozostałelokalewcentrum?
Zagospodarowanie100proc.lokaliwcentrumwydajesiębyć małoprawdopodobne.Wmojejocenieod8-12znichbędziez
ró ż nych powodó w zamknięta w ramach rotacji irm. Mogę
wskazać elementy,któ rewpływająnato,ż ebyichliczbaniebyła
większa.Remontratusza,dró gichodnikó wwpływakorzystnie
na wizerunek Rynku, co za tym idzie na zainteresowanie
inwestowaniem przez irmy w centrum. Należ y kontynuować I re n e u s z Ko s i ko w s k i
remontyelewacji,dachó worazwymieniać zniszczonewitryny
absolwent Uniwersytetu
wystawsklepowych.Dlaklientó wrobiącychcodzienne,drobne
O p o l s k i e g o , W y d z i a ł u
zakupy w pierwszych 30 minutach do 1 godziny, miejsca
Ekonomicznego-Ekonomika
parkingowepowinnybyć nieodpłatne.Proszępamiętać ,ż eobok
Nieruchomoś ci. Posiadający
zamkniętegosklepuzzakurzonąwitrynązachwilęzamkniesię
pań stwowelicencjezarządcy
kolejny, a obok działającego sklepu chętnie otworzy się nowy.
oraz poś rednika w obrocie
Działazasadadomina.Mieszkaniawkamienicachzodnowioną
nieruchomoś ciami. Przez 15
elewacją i klatką schodową oraz wyremontowanym dachem,
lat zajmujący kierownicze i
osiągająwyż szecenyodmieszkań wzniszczonychbudynkach.
dyrektorskie stanowiska w
Jeż eli w namysłowskim Rynku będą przeprowadzane prace
działach ekspansji i rozwoju
remontowo-rewitalizacyjne,alokaleuż ytkowebędąmiałyłatwy
duż ych, sieciowych irm.
Ostatnie5latprowadzącydziałalnoś ćwNamysłowiepodnazwą dostęp do miejsc parkingowych to irmy będą w centrum się
osiedlałyiinwestowały,acenymieszkań wzrosną.
KosikowskiNieruchomoś ci.
- Pół roku temu alarmował Pan, że sytuacja rynku Każ dego zainteresowanego szczegó łami i rozmową na
nieruchomości w centrum Namysłowa pogarsza się. Jakie powyż szytematzapraszamdomojegobiura.
Rozm.SławomirStramski
byłytegoprzyczyny?
ByłemprzeciwnikiemzamykaniaRynkudlasamochodó wi
przekierowaniaruchuulicamibocznymi.Polikwidacjiparkingu,
w centrum miasta sukcesywnie przybywało pustych lokali.
Jesienią,ichliczbadoszłado30.Obrotywsklepach,cenynajmu Od1marcabr.zarównonaterenieNamysłowa,jakina
oraz wartoś ć mieszkań znacznie się obniż yły. Tracili na tym terenie wiejskim powiatu namysłowskiego Komenda
mieszkań cy centrum oraz namysłowscy kupcy, płacący tutaj PowiatowaPolicjiwNamysłowiewprowadziłanowypodział
podatki i zatrudniający ludzi, a zyskiwały obce markety. terytorialny rejonów służbowych obsługiwanych przez
PoczątkowodobrypomysłzamknięciaRynkuprzynió słjednak policjantówzRewiruDzielnicowychwNamysłowieorazz
skutkiodwrotneodzamierzonych,dlategonależ ałosięzniego PosterunkuPolicjiwPokoju.
wycofać . Namysłowski Rynek przypominał „bazę ludzi W związku z tym nastąpiły zmiany personalne wś ró d
wymarłych”.Właś cicielemieszkań niemogliichsprzedać ,chyba pracujących do tej pory funkcjonariuszy. Doś ć istotna zmiana
wprowadzona została na terenie Gmin Swierczó w i
ż epoznaczniezaniż onejwartoś ci.Podamkilkaprzykładó w:
Domaszowice, któ re zostały rozdzielone na dwa oddzielne
1) Rynek23,mieszkanieok.60m²,cenawywoławcza:
rejony.Dotychczaspracującynaobugminachmł.asp.Grzegorz
2600zł/m²,aponiespełna2,5rokusprzedałosięza:
Caban od 1 marca br. obsługuje mieszkań có w z Gminy
1800zł/m²
2) Rynek18,mieszkanie63m²,cenawywoławcza:2100zł/m², Swierczó w. Gmina Swierczó w w/g nowego podziału
terytorialnieobsługiwanajestprzezpolicjantó wzPosterunku
po2latachnadalpró bujemysprzedać już za:1365zł/m².
3) Rynek15,nowemieszkanie59m²,wystawiane:3000zł/m², Policji w Pokoju. Natomiast Gmina Domaszowice zyskała
nowego dzielnicowego sierż . Daniela Herbę, któ ry przyjmuje
sprzedanepo2latachza2500zł/m²zpełnym
interesantó wwRewirzeDzielnicowychwNamysłowie.
wyposaż eniem.
Ró wnież na terenie Gminy Namysłó w nastąpiły zmiany
4) 3latatemuś redniacenanajmulokaluuż ytkowegowRynku
terytorialne i kadrowe. Szeregi dzielnicowych zasilił
wynosiła50zł/m².Dojesieni2014sukcesywniesię
d o ś w i a d c z o ny f u n kc j o n a r i u s z z O g n iwa Pa t ro l owo obniż ała,osiągającpołowętj.25zł/m².
- Czy stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w Interwencyjnego st. sierż . Marcin Dobrzań ski. Nowy podział
Rynku wpłynęło na zainteresowanie wynajmem bądź terytorialny miasta obejmuje cztery rejony służ bowe. Dla
Działka,naktó rejrekomendujemyprzeprowadzenieinwestycji
znajduje się w kompleksie rekreacyjno-sportowym w któ rego
skład wchodzą: boisko sportowe „ORLIK 2012”, sztuczne
lodowisko tzw. „BIAŁY ORLIK” , mały plac zabaw oraz Hala
sportowa „ORZEŁ” . W pobliż u mieś ci się : największe osiedle
mieszkaniowe w Namysłowie przy ul. Reymonta, Szkoła
PodstawowazOddziałamiIntegracyjnyminr4orazPubliczne
Gimnazjumnr.2
Na„Podwó rkoNIVEA”mieszczącesięwNamysłowiemoż na
oddawać głosy za poś rednictwem strony internetowej
www.nivea.pl/podworko. Głosowanie odbędzie się w dwó ch
turach.Wkaż dejznichwygrywa20lokalizacji,któ rezdobyły
największąiloś ćgłosó w.Pierwszaturagłosowaniainternautó w
trwaod01.04.2015r.do30.04.2015r.Drugaturaodbędziesięod
01.05.2015r.do31.05.2015r.
Pozakoń czeniugłosowania,40lokalizacjiznajwiększąliczbą
głosó w, otrzyma „Podwó rko NIVEA” Rodzinne Miejsce Zabaw,
ufundowaneprzezmarkęNIVEA.
JoannaPraska
Wydz.PromocjiiRozwojuUMwNamysłowie
W CENTRUM PRZYBYWA FIRM
ZMIANY W REWIRZE DZIELNICOWYCH
5
MARZEC 2015
przypomnienia wcześ niej teren miasta podzielony był na trzy
rejony. Mamy nadzieję, iż tak przeprowadzona zmiana w
znacznym stopniu ułatwi kontakt mieszkań com powiatu
namysłowskiegozdzielnicowym.
Poniż ej przedstawiamy sylwetki dzielnicowych wraz z
przyporządkowanymiimrejonamisłuż bowymi.
Zapraszamy takż e na stronę internetową Komendy
P o w i a t o w e j P o l i c j i w N a m y s ł o w i e :
w w w. n a my s l o w. p o l i c j a . g o v. p l , g d z i e w z a k ł a d c e
„Dzielnicowi” umieszczone są aktualne dane dotyczące
obsługiwanych rejonó w służ bowych wraz z danymi
kontaktowymi przyporządkowanych do nich dzielnicowych z
Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w
NamysłowieorazzPosterunkuPolicjiwPokoju.
KierownikRewiruDzielnicowych
asp.sztab.GrzegorzUrbaniec
Tel.:775550917
e-mail:
[email protected]
Przyjmuje interesantó w w Rewirze
Dzielnicowych w Namysłowie w
budynku dworca kolejowoautobusowegoprzyulicyDworcowej
od poniedziałku do piątku w godz.
08.00do9.00orazod14.00do15.00.
MIASTONAMYSŁÓW:
RejonSłużbowynrI–dzielnicowy
mł. asp. Tomasz Skawiński -
obejmuje ulice: Buczka, Bohateró w
Wa r s z a w y, B r z e c h w y, C i c h ą ,
Drzewieckiego, Fabryczną, Jana
Pawła II, Kopernika, Kombatantó w,
Łączań ską, 1-go Maja, Mickiewicza,
M o n i u s z k i , O r l ą t Lw o w s k i c h ,
Pamięci Sybirakó w, Partyzantó w,
Piłsudskiego, Sejmową, Stawową,
SpokojnąorazWileń ską.
RejonSłużbowynrII–dzielnicowy
s i e r ż . s z t a b . S ł a w o m i r
Słowikowski - obejmuje ulice:
Chopina, Długosza, Dąbrowskiej,
Falskiego, Iwaszkiewicza, Kolejową,
Koś ciuszki,Mariań ską,Narutowicza,
O g r o d o w ą , O k r z e i , O ł a w s k ą ,
Pastewną, EmiliiPlater,Prusa,Reja,
Reymonta, Curie-Skłodowskiej,
Słoneczną,Tęczową,Wiejską,Witosa
orazZeromskiego.
R e j o n S ł u ż b o w y n r I I I –
dzielnicowy sierż. sztab. Michał
Henel - obejmuje ulice: Armii
Krajowej, Bohateró w Warszawy,
Boczną, Brzozową, Chrobrego,
D ę b o w ą , D u b o i s , D w o r c o w ą ,
Forteczną,Grunwaldzką,Harcerską,
Jagielloń ską, Komuny Paryskiej,
Klonową, Koś cielną, Krakowską,
Kraszewskiego, Krzywą, 3-go Maja,
Lipową, Obr. Pokoju, Oławską,
O r z e c h o w ą , P i a s t o w s k ą , P l .
Wolnoś ci, Pl. Powstań có w Sl., Pocztową, Podwale, Podleś ną,
Rondo Gen. Grota Roweckiego, Rynek, Staszica, Sosnową,
Szkolną, Swierkową, Tuwima, Wały Jana III, Waryń skiego,
WojskaPolskiegoorazWró blewskiego.
R e j o n S ł u ż b o w y n r I V –
dzielnicowyasp.GrzegorzJanicki
-obejmujeulice:Akacjową,Asnyka,
B r a t e r s k ą , B r o n i e w s k i e g o ,
D ą b ro ws k i e g o , G o m b ro w i c z a ,
Jaś minową, Kalinową, Kasprowicza,
Kiliń skiego, Konwalii, Kwiatową,
Kochanowskiego, Konopnickiej,
Korczaka, Krasickiego, Łąkową,
M a k o w ą , M a l i n o w ą ,
M a k u s z y ń s k i e g o , M o r c i n k a ,
Nałkowskiej, Norwida, Na Skarpie,
N a d W i d a w ą , O l e ś n i c k ą ,
Orzeszkowej, Parkową, Polną,
Pułaskiego,Radosną,Sikorskiego,Sienkiewicza,Słonecznikową,
Słowackiego, Staromiejską, Sycowską, Ró ż aną, Tulipanową,
Wań kowicza, Wesołą, Wybickiego, Wrzosową, Zapolskiej,
ZielonąorazZwirkiiWigury.
REJONYPOZAMIEJSKIE:
GminaNamysłów:
RejonSłużbowynrV-dzielnicowy
st. sierż. Marcin Dobrzański -
obejmuje miejscowoś ci: Barzynę,
Brzozowiec, Jastrzębie, Krasowice,
Ligotę Książ ęcą, Ligotkę, Łączany,
Mikowice,Minkowskie,Niwki,Nowe
Smarchowice,SmarchowiceWielkie,
SmarchowiceSląskie,NowyFolwark,
Przeczó w,ZiemiełowiceorazZabę.
KPPNamysłów
WSPARCIE DLA OSÓB STARSZYCH
W GMINIE NAMYSŁÓW
Starzenie się człowieka jest zjawiskiem nie tylko
biologicznym, ale także nieuchronnym, długotrwałym,
zróżnicowanym i wielowymiarowym procesem, który z
jednej strony jest zależny od człowieka, a z drugiej od
różnych czynników: społecznych, ekonomicznych,
b i o l o g i c z nyc h , p syc h o l o g i c z nyc h , e ko l o g i c z nyc h ,
historycznychikulturowych.
Częstorodzina,mimochęciistarań ,niezawszejestwstanie
samazapewnić odpowiedniąopiekęseniorom,dlategojednymz
zadań pomocy społecznej jest pomoc w formie ś wiadczenia
usług opiekuń czych lub specjalistycznych usług opiekuń czych.
Usługi opiekuń cze polegają na wsparciu w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, samoobsłudze, utrzymaniu higieny
orazzaleconejprzezlekarzapielęgnacji.Specjalistyczneusługi
opiekuń cze oznaczają usługi dostosowane do szczegó lnych
p o t r z e b w y n i k a j ą c y c h z r o d z a j u s c h o r z e n i a l u b
niepełnosprawnoś ci i są ś wiadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Poza tym
opiekunkamoż epomó cseniorowiwzałatwianiuniezbędnych
spraw w urzędach, a takż e – w miarę moż liwoś ci – zadbać o
komfort i jakoś ć jego ż ycia, np. poprzez zapewnienie mu
kontaktuzinnymiludź mi,czyorganizowaniespaceró w.
Wceluuzyskaniapomocywformieusługnależ yzgłosić się
doOś rodkaPomocySpołecznejwNamysłowieul.Harcerska1,
któ ry ustali zakres, okres i miejsce ś wiadczenia oraz >>>
6
MARZEC 2015
wniektó rychprzypadkach–wysokoś ćodpłatnoś cizateusługi,
któ ra zależ y od sytuacji rodzinnej seniora, a takż e od jego
dochodó w(lubwrazie,gdyniemieszkasam–dochodunaosobę
wrodzinie).Kwotaodpłatnoś ciustalanajestprzezRadęGminy
w drodze uchwały. W Gminie Namysłó w starsi ludzie
samodzielnie prowadzący dom nie płacą za ś wiadczone im
usługiopiekuń cze,jeż eliichdochó dnieprzekracza542złnetto.
Wprzypadkuosó bmieszkającychzrodzinąlimittenwynosi456
złnettonaosobę.
Pomoc przyznawa na jest na podst aw ie w yw ia du
ś rodowiskowego,wktó rympracowniksocjalnyopisujesytuację
rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową i dochodową osoby
zainteresowanej.
Dokumentamipotwierdzającymisytuacjęż yciowąsąm.in.
odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty okreś lające
wysokoś ć dochodu rodziny, rachunki potwierdzające
regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala,
orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoś ci lub niezdolnoś ci do
pracy itp. Niezbędne jest takż e zaś wiadczenie lekarza
r o d z i n n e g o l u b w p r z y p a d k u o s ó b w y m a g a j ą c y c h
specjalistycznegowsparcia,zaś wiadczenielekarzapsychiatryo
koniecznoś ciprzyznaniategorodzajupomocy.
Zo iaSławenta–Birska
z-cakierownikaOPSwNamysłowie
WSTĘPNIE WYPEŁNIONE
ZEZNANIE PODATKOWE - PFR
NaczelnikUrzęduSkarbowegowNamysłowieinformuje,
że od 16 marca 2015 r. administracja podatkowa
wprowadziłanowąusługę-wstępniewypełnionezeznanie
podatkowe–PFR.
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe w 2015 r.
dotyczytylkozeznańPIT-37.P F R j e s t k o l e j n ą u s ł u g ą
przygotowaną w ramach programu e-Podatki ułatwiającą
rozliczeniePIT.
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe jest jedynie
propozycjąrozliczeniarocznego.
Nie oznacza złoż enia zeznania za podatnika przez
administracjępodatkową.
Nowausługajestdostępnanawww.portalpodatkowy.mf.gov.pl
Abyotworzyć wstępniewypełnionezeznaniepodatkowetrzeba:
1) zautoryzować sięprzedpobraniemPFR,tzn.podać NIPlub
PESEL,nazwisko,pierwszeimię,datęurodzenia,łącznąsumę
przychodó wzarok2014zinformacjiodpłatnikó w,
2) pamiętać ,ż epo5nieudanychpró bachautoryzacjinastąpi
blokada,
3) zwery ikować zeznanielubuzupełnić np.odanedotyczące
ulgpodatkowychlubprzekazaniedarowiznywpostaci
1proc.narzeczorganizacjipoż ytkupublicznego,
4) podpisać zeznaniedanymiautoryzującymizewskazaniem
kwotyprzychoduza2013r.lubpodpisemkwali ikowanym.
PFR jestwygodnym,prostymiszybkimsposobemnazłoż enie
zeznania.
Usługadotyczyzeznaniaskładanegoindywidualnelubwspó lnie
zmałż onkiem.
Wstępnie wypełnione zeznanie pozwala uniknąć błędó w
związanychzprzepisywaniemdanychzinformacjiodpłatnikó w
igwarantujepoprawnoś ćskładanejdeklaracji.
JednocześnieNaczelnikUrzęduSkarbowegoinformuje,
żewdniu9kwietnia2015r.ogodz.10.00wsiedzibieurzędu
pokój 33, odbędzie się szkolenie dotyczące wstępnego
wypełnieniazeznańpodatkowych.
Zuwaginaograniczonąiloś ćmiejscprosisięowcześ niejsze
potwierdzenieudziałupodnumeremtelefonu774190991lub
e-mail:[email protected]
W p r z y p a d k u d u ż e g o z a i n t e r e s o w a n i a z o s t a n i e
zorganizowanekolejnespotkaniewinnymterminie.
UrządSkarbowywNamysłowie
OGŁOSZENIE
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie zachęca do
składania deklaracji i zeznań podatkowych drogą elektroniczną
za pośrednictwem platformy e-Deklaracje.
Jest to najszybsza, najtańsza i najbezpieczniejsza forma
złożenia deklaracji.
Taki sposób pozwala wyeliminować z każdego formularza
podatkowego wiele ewentualnych braków i pomyłek.
Składając zeznanie podatkowe przez Internet można liczyć
na szybszy zwrot podatku!
Interaktywne formularze dostępne są na stronach: www.edeklaracje.gov.pl oraz www.finanse.mf.gov.pl
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie
Dorota Brodzińska-Duda
MARCOWE SPOTKANIE
DIABETYKÓW
18marcabr.odbyłosięspotkanieedukacyjneczłonków
Stowarzyszenia Diabetyków z udziałem namysłowskich
lekarzy Magdaleny Badian i Zbigniewa Krawczuka.
Głównymtematemprezentacjibyło„Nowoczesneleczenie
cukrzycy”.
DoktorMagdalenaBadianprzedstawiłatypycukrzycyiich
najczęstsze objawy. Zaznaczyła, iż po 45-tym roku ż ycia
powinniś myjuż pro ilaktyczniezbadać poziomcukruwekrwi.
Zalecanajestró wnież zmianastyluż ycia,gdzienajważ niejszesą
wysiłek izyczny,m.in.codzienny,ok.30minutowyspaceroraz
urozmaiconadieta,wtymnajlepszaś ró dziemnomorska.Doktor
Badianomó wiłatakż enowegrupylekó w,jakiepojawiłysięw
leczeniu cukrzycy na ś wiecie. Leki te dostępne są ró wnież w
Polsce,leczniestetyniezostałyobjętejeszczerefundacją.
Kiedy leki doustne przestają działać , należ y włączyć insulinę,
ró wnież w przypadku ś wież o rozpoznanej cukrzycy. Nową
insulinę stosujemy ró wnież w Polsce, są to insuliny długo
działające,leczró wnież niedlawszystkichchorychsąobecnie
refundowane.
Doktor Zbigniew Krawczuk przedstawił natomiast metody
chirurgicznego leczenia otyłoś ci i cukrzycy typu drugiego.
Następnie przedstawił wskazania do operacji, w tym między
innymi: wskaź nik masy BMI >40, cukrzyca typu drugiego z
innymi schorzeniami oraz wiek 18-65 lat (w uzasadnionych
przypadkach).
W y m i e n i ł t a k ż e n a s t ę p u j ą c e r o d z a j e o p e r a c j i :
ograniczająca/zmniejszająca objętoś ć ż ołądka poprzez
założ enie opaski na ż ołądek, wyłączająca odcinek przewodu
pokarmowegoorazrękawowaresekcjaż ołądka.
Każ dy chory na cukrzycę powinien mieć dobrany
indywidualny schemat leczenia. Podstawą leczenia jest
koniecznazmianastyluż ycia.Nakaż dymetapiewskazanajest
metformina,jakolekzwyboru,lekiinkretynowelubinsulina-
najlepiej o długim czasie działania. Osoby otyłe mogą
zdecydować sięnaoperacjębariatryczną.
Jakwidzimymetodleczeniacukrzycyjestwiele,zaczynając
odstandardowychlekó w,ponowatorskieoperacje.Niestetynie
wszystkie z omó wionych sposobó w leczenia są refundowane.
Miejmy nadzieje, ż e w przyszłoś ci sytuacja diabetykó w się
poprawi.
DanutaIzbicka
JaninaRudawska
MARZEC 2015
7
UROCZYSTE SPOTKANIE
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI
- ZASŁUŻENI DLA TPD
5 marca br. w sali Namysłowskiego Ośrodka Kultury
odbyło się uroczyste spotkanie członków i sympatyków
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddziału Powiatowego w
Namysłowie.
Spotkaniebyłopodziękowaniemzapracęnarzeczdzieciw
dziedzinie ochrony i promowania praw dziecka, udzielania
p o m o c y w w y k o n y w a n i u z a d a ń o p i e k u ń c z y c h i
wychowawczych, promowanie zdrowego trybu ż ycia oraz
działalnoś ćcharytatywną.
reklama płatna
reklama płatna
Magdalena, Stęż ąła Renata, Kró l Renata, Czapla Aleksandra,
Teodorczyk Maria, Gó ra Marzena, Zając Barbara, Bartosiń ski
Leszek,Wó jciakMirosław,Radomiń skiRyszard,RybakDariuszi
JerzyKaraban,
Zarząd Regionalny TPD w Opolu przyznał Złotą Odznakę:
Jadwidze Bartosiń skiej, Jagieła Małgorzacie oraz Alinie
Mysiorek.SrebrnąOdznakąwyró ż niono:Cieś lukUrszulę,Muchę
Lucynę, Rudnicką Maria, Ruszczak Małgorzatę oraz Stań czyk
Honoratę.
Medal Jordana za całokształt działań na rzecz dzieci
otrzymałaTeresaHruby.
Odznaczenia wręczyła prezes Zarządu Regionu Marzena
SedlaczekwrazczłonkiemZarząduMariąKaraban.
Dziękidziałalnoś cispołecznejizaangaż owaniuczłonkó wTPD,
zwiększyła się liczba imprez dla dzieci, a szczegó lnie
Uroczystoś ćuś wietniływystępamidziecizPrzedszkolanr1i3 niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los oraz
wykluczonychspołeczniezubogichrodzin.
orazPrzedszkolaIntegracyjnegowNamysłowie.
BibliotekaPublicznawNamysłowie
Prezes TPD - Teresa Hruby powitała zaproszonych goś ci i
przedstawiłakró tkąhistorię.
Towarzystwo Przyjació ł Dzieci w powiecie namysłowskim
powstało w 1946 roku, pierwszym prezesem był Bolesław
Janusz Szczepański - porady prawne
Obrębski,któ rywtrudnychlatachpowojennychzorganizował
- pisma, pozwy, apelacje,
radca prawny
pierwszy Dom Dziecka dla sierot w Woskowicach Dolnych,
wezwania do zapłaty
obecnie Woskowice Małe. W tym czasie najcenniejsza była
- reprezentacja przed
tel. 660 690 813
pomoc w tworzeniu ludzkich warunkó w bytowania dzieciom
Możliwość dojazdu do klienta sądami i urzędami
osieroconym.
Najtrudniejszym zadaniem było zdobywanie ś rodkó w Namysłów, ul. Sycowska 1 oraz Idzikowice 46b/3
inansowych i materialnych, mimo to
ludzicechowałaniezwykłao iarnoś ći
solidarnoś ć.
O b e c n i e c e l e m s t a t u t o w y m
Towarzystwa jest przede wszystkim
ochrona i promowanie praw dziecka,
biorąc pod uwagę prawa i obowiązki
rodzicó w, opiekunó w prawnych w
oparciu o przepisy prawa RP oraz
wspieranie jego wszechstronnego
rozwoju.
W uznaniu zasług, za pracę i
wspieranie rozwoju dziecka poprzez
d z i a ł a l n o ś ć w y c h o w a w c z ą ,
opiekuń czą, oś wiatową, zdrowotną i
p r o i l a k t y c z n ą w ś r o d o w i s k u
l o k a l n y m i p o w i e c i e - Z a r z ą d
Powiatowy TPD przyznał odznakę
Przyjaciel Dziecka następującym
osobom: Paradowska Katarzyna,
Pe r e c z k o w s k a I r e n a , P i e k a r e k
Aleksandra, Violetta Bojarzyń ska,
K l i m a s A g n i e s z k a , M a ł k i e w i c z
Gabriela, Pilis Magdalena, Wroń ska
8
MARZEC 2015
„SENIOR 80 +”
12 marca br. burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński,
z a s t ę p c a b u r m i s t r z a A r t u r W ł o d a r c z y k o r a z
przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie Sylwester
Zabielnywzięliudziałwuroczystymspotkaniuseniorów-
„Senior80+”.
Uroczystoś ć miała miejsce w Namysłowskim Oś rodku
Kultury, uczestniczyli w niej licznie zgromadzeni seniorzy z
powiatunamysłowskiego.OrganizatoramispotkaniabyliPolski
ZwiązekEmerytó w,Rencistó wiInwalidó wKołanrIinrIIpod
przewodnictwemKrystynyLupyiJanaKlusko.
Uroczystoś ćuś wietniłagrupateatralnasenioró w,działająca
przy Namysłowskim Oś rodku Kultury, któ ra wprowadziła
w s z y s t k i c h w w e s o ł y, r o m a n t yc z ny n a s t r ó j d z i ę k i
zaprezentowanej przed premiery spektaklu poetycko –
muzycznego zatytułowanego „Idzie miłoś ć ”. Dodatkowo
spędzony wspó lnie czas umilił seniorom występ zespołu
Namysłowiacy.
Uroczystoś ci tego typu, to wspaniała okazja do spotkań senioró wwtaklicznejgrupie,wspó lnychrozmó worazwesoło
spędzonego czasu w miłym gronie, zapominając o wszelkich
smutkach,troskachidolegliwoś ciach.
MR
IV POWIATOWY KONKURS
RECYTATORSKI
„WIERSZE WANDY CHOTOMSKIEJ”
„Rakieta opowiada o planetach”, „Kurcze blade”,
„Rozmowa z myszką”, „Kapelusz”, „Pingwinek”, czy
„Dlaczegocielęogonemmiele?”,totylkoniektórespośród
wierszyWandyChotomskiejzaprezentowane19marcabr.
wBibliotecePublicznejwNamysłowieprzezuczestnikówIV
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, zatytułowanego
„WierszeWandyChotomskiej”.
Doudziałuwkonkursiezgłosiłosię17placó wekzpowiatu
namysłowskiego. Jury oceniało wspaniałe poczynania
recytatorskiewwykonaniu18uczestnikó w-reprezentantó wz
przedszkoli nr 1, 3, 4 i 5 oraz Integracyjnego w Namysłowie,
Przedszkoli w Pokoju, Bukowie Sląskiej, Domaszowicach,
Wilkowie,Swierczowie,zeSzkołyPodstawowejwPolkowskiem
oraz z Zespołó w Szkolno – Przedszkolnych w Głuszynie,
Bukowiu,LigocieKsiąż ęcej,Jastrzębiu,SmarchowicachWielkich
iIdzikowicach.Wspotkaniuuczestniczylitakż eopiekunowiez
poszczegó lnych placó wek, rodzice oraz krewni dzieci. Obecny
byłtakż ezastępcaburmistrzaNamysłowaArturWłodarczyk.
Komisjakonkursowa,wskładzie:Zo iaBachrynowska,Graż yna
BurkiewiczorazSylwesterZabielny–przewodniczący,miałanie
lada zadanie, aby wyłonić zwycięzcę, gdyż wszystkie
interpretacje były na wysokim poziomie. Uczestnicy byli
doskonale przygotowani pod względem merytorycznym, do
perfekcjiopanowującinterpretacjęprezentowanegowierszyka,
acałoś ćdopełniłydopasowanedotreś cibarwnestrojeidodatki.
Przyznanezostałynastępującemiejsca:
Imiejsce–AlicjaLejczakzPrzedszkolawBukowieSląskiej,
IImiejsce–OliwiaCiachzeSzkołyPodstawowejwPolkowskiem,
II miejsce – Zuzanna Dumań ska z Zespołu Szkolno –
PrzedszkolnegowLigocieKsiąż ęcej,
IIImiejsce–HaniaGizazPrzedszkolawPokoju,
IIImiejsce-KornelRomanowiczzPrzedszkolawSwierczowie.
Wyró ż nienia otrzymali: Jan Baran z Przedszkola
IntegracyjnegowNamysłowie,AmandaJoelzZespołuSzkolnoPrzedszkolnegowSmarchowicachWielkich,MartynaKaczkaz
Przedszkola nr 3 w Namysłowie oraz Małgorzata Krzak z
ZespołuSzkolno-PrzedszkolnegowIdzikowicach.
„IDZIE MIŁOŚĆ”
Z o g ro m ny m o d b i o re m w ś ró d n a mys ł ow s k i e j
publiczności spotkała się premiera wieczoru poetycko –
muzycznego pt. „Idzie miłość” w wykonaniu grupy
teatralnej seniorów działającej przy Namysłowskim
OśrodkuKulturywdniu15marcabr.
SalawidowiskoNOK„pękaławszwach”,aartyś cidokonali
wszelkich starań , aby zadowolić , w tym wzruszyć i zarazem
rozweselić tak licznie zgromadzoną publicznoś ć. Nie zabrakło
bowiem romantycznej poezji i monologó w, dopełnieniem
któ rychbyłyromantyczneutworyś piewane.
Inicjatywaspektaklupowstaławramachrealizacjiprogramu
„Aktywny senior”. Nad oprawą techniczną czuwali: Zo ia
Bachrynowska – reż yseria, Ryszard Radomiń ski – muzyka,
MałgorzataGaryga–aranż acjapiosenekorazHalinaKmieciak– Laureaci konkursu i wszyscy uczestnicy otrzymali
interpretacjawierszy,coprzyniosłowspaniały,niezapomniany pamiątkowe dyplomy, nagrody książ kowe oraz inne upominki
rzeczowe.MR
efektkoń cowy.
I choć na scenie występowali sami seniorzy – amatorzy –
s p e k t a k l w o p i n i a c h w i d z ó w p r z y j ą ł m i a n o n i e m a l
„profesjonalnej sztuki teatralnej”, deklarując zapotrzebowanie
tegotypuspektakliwprzyszłoś ci.
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ - Tel. 62/78-23-882
MR
PRACA W KĘPNIE
FIRMA ZATRUDNI SAMODZIELNĄ KSIĘGOWĄ
MARZEC 2015
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z ANDRZEJEM GRABOWSKIM
„Kulfon, Kulfon co z Ciebie wyrośnie?” - o to pytają
zarównodzieci,jakidorośliodlatśpiewająctęniezwykle
znaną i popularną piosenkę. Dzieci z najmłodszych klas
namysłowskichszkółpodstawowychprzekonalisię,jakdziś
wyglądapopularnyKulfon,niegdysiejszagwiazdatelewizji
polskiej, dzięki spotkaniu autorskiemu z Andrzejem
Grabowskim, zorganizowanym 19 marca br. w Bibliotece
PublicznejwNamysłowie.
9
zamkowe.Spłonąłró wnież DomRybaka,znajdującysięnakoń cu
stawuzamkowego,azapalonyprzezpłonącygont,przyniesiony
przezwiatr.
Miastoszczęś liwieocalało,dziękiczęstozmieniającemusię
kierunkowi wiatru, powszechnej pomocy w gaszeniu ognia i
deszczowi. Obiekty klasztorne uległy znacznemu zniszczeniu.
Zachowała się tylna, murowana ś ciana kompleksu (ś ciana
zachodnia tam, gdzie jest teraz głó wne wejś cie do koś cioła).
Przetrwały też sklepienia nad klasztorem, zachrystią i
kruż gankiem.
Duchowniipozostalibraciamusieliznaleź ć schronieniena
plebanii i u zaprzyjaź nionych mieszczan.Proboszczumoż liwił
im pełnienie swojej posługi - 26 kwietnia od godziny 6:00 do
8:30 trwała w koś ciele farnym msza odprawiana przez
zakonnikó w,anastępnegodniaklasztornykaznodziejawygłosił
z ambony koś cioła ś w. Piotra i Pawła polskie kazanie.
Prowizorycznie nakryto koś ció ł i klasztor franciszkanó w
deskami. 25 maja udało się już odprawić im naboż eń stwo we
własnej ś wiątyni. Stopieniu uległy niestety oba dzwony, ale
nowy nadesłano z Nysy już 15 czerwca i zawieszono go w
okienkuzachodniegoszczytu.
Namysłowski kronikarz W. Liebich w swojej kronice
(wydanejw1862roku)piszeonieprzyjemnejprzygodzie,jaka
spotkała 7 sierpnia 1784 roku prowincjała zakonu. Wraz z
proboszczami z Namysłowa i Biestrzykowic (wó wczas
miejscowoś ćtanosiłanazwęEckersdorf)spadłondozakrystii,
ponieważ pękło sklepienie, na któ rym stała owa tró jka
rozważ ającprzyczynępękania ilarupoś rodkupomieszczenia.
Wcześ niej, nadzorujący prace wewnątrz budynku mistrz
murarski Antoni Jaksche polecił zabrać z pomieszczenia nad
zakrystią wszelkie sprzęty, jednak jak widzimy, cięż ar trzech
duchownych wystarczył, aby pojawiła się kolejna usterka do
naprawienia.
Na szczęś cie ten kultowy, znany i uwielbiany przez
wszystkich bohater - nic się nie zmienił, ciągle jest wesoły i
dowcipny, tak jak jego twó rca - Andrzej Grabowski, autor
programó w telewizyjnych takich, jak: Tik-Tak, Wyprawy
profesora Ciekawskiego, Ciuchcia i Budzik, kilkudziesięciu
scenariuszy ilmó w animowanych, bajek muzycznych, ponad
400 piosenek (Witaminki, Kulfon, co z ciebie wyroś nie? czy
Bursztynek)iwspó łzałoż ycieldziecięcegozespołuFasolki,któ ry
ś piewa wiele jego piosenek. Ten znany wszystkim dzieciom
Profesor Ciekawski opublikował m.in. książ ki: „Kulfon, co z
ciebiewyroś nie?!”,„PiratJędruś ”,czy„AferasmokaNodoż era”.
Wtrakciespotkaniaautorskiegogoś ćopowiadałdzieciomo
swojej pracy pisarskiej oraz o tym jak rodzą się pomysły jego
piosenek, opowiadań i książ ek. Czytał zabawne fragmenty
swoichutworó w,ś piewałpiosenki,azczarodziejskiej,barwnej
walizki wyjmował kukiełki z programó w telewizyjnych dla
dzieci,któ rychjestautorem,wtymwspomnianegoKulfonaoraz Tak w połowie XVIII w. wyglądały namysłowskie kościoły - po lewej kościół św. Piotra
i Pawła (wybudowany na początku XV w.), po prawej świątynia Franciszkanów
popularnegokotaBudzika.
(powstała w XIII - prezbiterium i XIV w. - nawa). Rycina F. B. Wernhera
W trakcie spotkania nie zbrakło pełnych ż artu i humoru
atrakcji,anatwarzachdzieciiobecnychosó bdorosłychgoś cił Trwającywroku1784(odczerwcadopaź dziernika)remont
koś cioła doprowadził go do stanu uż ywalnoś ci. Prace zostały
nieustannyuś miech.
MR symboliczniezakoń czoneprzezwciągnięcienawież ędzwonó w
orazkuliiichpoś więceniewdniu29paź dziernika1784roku.
Wó wczasnajprawdopodobniejś wiątynia zyskała swó j obecny,
miedziany hełm wież y - jej wizerunki z połowy XVIII wieku
Był1kwietnia1784roku.PoniedziałekWielkanocnyw autorstwaF.B.Werneraprezentująinnyobraz.
MateuszMagda
Namysłowie nie przywitał mieszkańców miasta dobrą
pogodą.Odranapadałdeszcziwiałsilnywiatr.Mieszczanie
śpieszący się na poranne msze w kościele katolickim i
KUPIĘ GRUNTY
ewangelickim domu modlitwy nie spodziewali się, że tej
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
beznadziejnej pogodzie będą za kilka godzin zawdzięczać
ocalenieswojegodorobku.
TEL: 692 471 877
Kwadrans po godzinie 11 w zabudowaniach klasztoru
Franciszkanó wwybuchłpoż ar.Wiatrprzemieszczałpłomienie Tanie i skuteczne pranie dywanów, foteli, aut u klienta,
na sąsiednie budynki. W ogniu stanęły takż e koś ció ł
mycie okien, sprzątanie mieszkań, biur, posesji,
przyklasztorny (wraz z wież ą, na któ rej zawieszone były dwa
koszenie, żywopłoty, Faktura VAT.
dzwony) i sąsiadujące z kompleksem klasztornym stajnie
Tel. 535-679-346
WYDARZYŁO SIĘ …231 LAT TEMU
10
MARZEC 2015
PracywNamysłowie,SławomirGradzikprzewodniczącyRady
PowiatuNamysłowskiego,DorotaSurmań skadyrektorPoradni
Na przełomie lutego i marca br. odbyły się w gminie Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie, Andrzej
Namysłów wybory na sołtysów wsi. W wyborach zostało Gosławski wó jt Gminy Swierczó w, Bogdan Zdyb wó jt Gminy
Wilkó w,MalwinaJabłoń skawicekomendantSrodowiskowego
wybranych32sołtysów:
Hufca Pracy w Namysłowie, Maria Karaban kierownik
1. Boż enaBiałek-Baldwinowice
Warsztató w Stowarzyszenie Przyjació ł Chorych „Nadzieja” w
2. IzabelaRaczyń ska-Brzezinka
Namysłowie oraz Renata Zywina dyrektor DPS Promyk w
3. AnnaOleksy-BukowaSląska
Kamiennej.
4. DanutaŁukasiak-Jastrzębie
W targach uczestniczyło 20 pracodawcó w, w tym irmy:
5. EwaWolska-Kamienna
Nestle Polska S.A., Diehl Controls Polska, Velux, Finanse i
6. WładysławJanikowski-Brzozowiec
Ubezpieczenia PZU, agencje pracy takie, jak: Work Service,
7. TomaszŁuczak-Głuszyna
Manpower,InterKadra,MajapolSp.zo.o.,Covebo,Promedica24.
8. GrzegorzPalamarz-Igłowice
Ponadto w targach wziął udział Wojewó dzki Urząd Pracy w
9. JanBereziń ski-Jó ze kó w
Opolu,PowiatowyUrządPracywNamysłowie,UrządSkarbowy
10.AndrzejDziedzic-Krasowice
orazTerenowyOddziałZUSwNamysłowie.
11.TomaszRudzki-LigotaKsiąż ęca
OHP reprezentował Punkt Poś rednictwa Pracy w
12.AdamMaziak-Michalice
Namysłowie, Młodzież owe Biuro Pracy w Opolu oraz
13.ZbigniewBanasiak-Minkowskie
Młodzież oweCentrumKarierywNamysłowie.Poś rednikpracy
14.SzczepanJanczura-NoweSmarchowice
zPPPinformowałzainteresowanychowolnychmiejscachpracy,
15.DamianKłobutowski-PawłowiceNamysłowskie
prowadził rejestrację osó b, któ re wyraziły chęć korzystania z
16.KazimierzPękał-Przeczó w
usług PPP. Doradca zawodowy udzielał porad indywidualnych
17.WładysławDzwoniarek–Rychnó w
orazinformowałomoż liwoś cikorzystaniazporadgrupowych.
18.AndrzejSarnat-SmarchowiceMałe
Prezentację swojej działalnoś ci przygotował ró wnież 19.TadeuszWereszczyń ski-SmarchowiceSląskie
SrodowiskowyHu iecPracyzNamysłowaorazStołó wkaOWK
20.AleksanderBednarek-WoskowiceMałe
OHP w Namysłowie, któ ra przygotowała degustację w formie
21.CzesławRdzanek-Zaba
koreczkó w,roladekiinnychpysznoś ci.
22.MonikaŁyduch-Barzyna
Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 12 uczelni
23.OlgaJuszko-Ligotka
wyż szychzwojewó dztwaopolskiegoorazdolnoś ląskiegom.in.:
24.HalinaTraczewska-Objazda
Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Wyż sza Szkoła
25.WioletaGrzelak-Smogorzó w
Filologiczna we Wrocławiu, Wyż sza Szkoła Humanistyczno26.PiotrKocań da-Ziemiełowice
EkonomicznawBrzegu,Dolnoś ląskaSzkołaWyż szaiinne.
27.KazimierzPaczkowski-SmarchowiceWielkie
Namysłowskietargitosprawdzonaformapromocjiireklamy
28.ŁukaszWró blewski-NowyFolwark
szkó ł,pracodawcó w,atakż eró ż negorodzajuinstytucji.Ponadto
29.JanPasztetnik-Niwki
stanowiąmoż liwoś ć osobistegokontaktuosó bbezrobotnychz
30.DariuszLitwin-Mikowice
pracodawcą, czego wymiernym efektem moż e być znalezienie
31.JanuszKubicki-Łączany
przez osoby bezrobotne pracy. Dla ucznió w to ró wnież 32.DamianCyc–Kowalowice
doskonała moż liwoś ć wybrania odpowiedniej ś cież ki
edukacyjnej.
BarbaraRybska
PiotrJózefowicz
W N a m y s ł o w i e p r z e p r o w a d z o n o w y b o r y
p r z e w o d n i c z ą c y c h i z a r z ą d ó w o s i e d l i . N o w i
przewodniczący:
OsiedlenrI-AleksandraKaczmarek
OsiedlenrII-LucynaMedyk
OsiedlenrIII-MarcinKompała
R o w e r o w y P a t r o l
OsiedlenrIV-WłodzimierzPutowski
d z i a ł a j ą c y p r z y
OsiedlenrV-MichałWilczak
StowarzyszeniuPorozumienie
OsiedlenrVI-MarekPromny
Namysłowskie zaprasza do
u d z i a ł u w u r o c z y s t y m
otwarciu sezonu rowerowego
2015 w dniu 26 kwietnia o
g o d z . 1 5 : 0 0 w R y n k u w
19marcabr.wNamysłowskimOśrodkuKulturyodbyły Namysłowie.
sięXTargiPracyiEdukacjizorganizowaneprzezOpolską Po częś ci o icjalnej nastąpi
WojewódzkąKomendęOHPorazPowiatowyUrządPracyw grupowy przejazd rowerzystó w
naodcinkuok.5km,odpoczynek
Namysłowie.
Patronat nad targami objęło Starostwo Powiatowe w ipowró t.
Namysłowie. Uroczystego otwarcia targó w dokonała Iwona Jedynymi warunkami uczestnictwa są: chęć włączenia się w
Kamiń ska – zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w promowanie zdrowego stylu ż ycia i aktywnego spędzania
NamysłowieorazŁukaszSzerner–p.o.wojewó dzkikomendant w o l n e g o c z a s u , p o s i a d a n i e s p r a w n e g o i d o b r z e
OWKOHP.Wtargachwzięliudział:ArturWłodarczykzastępca napompowanego roweru oraz pozytywne postrzeganie
burmistrza Namysłowa, Bartłomiej Stawiarski wicestarosta rzeczywistoś ciipełnyluz.
ZapraszaRowerowyPatrolEmerytów
Namysłowa, Zbigniew Juzak dyrektor Powiatowego Urzędu
WYBORY SOŁTYSÓW
WYBORY ZARZĄDÓW OSIEDLI
UROCZYSTE OTWARCIE
SEZONU ROWEROWEGO 2015
X TARGI PRACY I EDUKACJI
W NAMYSŁOWIE
11
MARZEC 2015
RAJDEM ROWEROWYM
POWITALI WIOSNĘ
22 marca br. członkowie i sympatycy Towarzystwa
Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej oraz
Rowerowego Patrolu działającego przy Porozumieniu
Namysłowskim zorganizowali rajd rowerowy z okazji
pierwszegodniawiosny.
placó wki,dziękiktó rejmogliś myprzenieś ćsięwkrainębaś ni
orazmłodymaktoromzaś wietneprzedstawienie.
ŻłobekwNamysłowie
fot. Dominik Sadowski
Trasa wycieczki wiodła przez ulice Namysłowa, Jó ze kó w,
Michalice i Kamienną. Na Zalewie Michalickim nadchodząca
wiosna została przywitana kąpielą uczestniczącego w rajdzie
morsa.Całoś ćzakoń czyłowspó lneogniskowKamiennej.
Wspó lnawyprawapołączyłaponaddwudziesturowerowych
entuzjastó w. Wś ró d nich zobaczyć moż na było zaró wno
emerytó w,jakiosobynastoletnie.
MateuszMagda
MŁODZI WĘDKARZE RZUTOWI
z KOŁA NAMYSŁÓW - MIEJSKIE
NA FALI
„JaŚ I MAŁGOSIA” W ŻŁOBKU
Wmarcubr.dzieciznamysłowskiegoŻłobkaodwiedzili
przemiligoście.
UczennicezZespołuSzkolno-PrzedszkolnegowLigocie
Książ ęcejprzyjechałydomaluchó wz„teatrem”.Sztukao„Jasiu
i Małgosi” wprawiła w zachwyt wymagającą, dziecięcą
publicznoś ć i nagrodzona została gromkimi brawami.
SerdeczniedziękujemyJoannieRó ż yckiej-nauczycielcezw/w
reklama płatna
Poudanymwystępie24.01.2015nahalowychzawodach
rzutowychwOzimkugdziena6startujących3stanęłona
podium. W dniu 14.03.2015 na zawodach w Gogolinie
młodziwędkarzerzutowiodnieślikolejnydużysukcesna5
startujących , aż czterech stanęło
n a p o d i u m , a p i ą t y z a j ą ł I V
punktowanemiejsceitak:
W k a t e g o r i i U - 1 4 : D a w i d
Sieradzki zajął I miejsce , a Kamil
BiałyzająłIIImiejsce.
W kategorii U-16: Krystian
Ołpiń ski zajął II miejsce , Patryk
Chrabań ski III miejsce i Jakub
KubickizająłIVmiejsce.
Nasza pierwsza czwó rka wędkarzy
została powołana do Reprezentacji
Okręgu.
Sukces ten , został odniesiony
dzięki zaangaż owaniu trenera Pana
Cezarego Dudy, któ ry poś więca dla
Bierutów
n i c h s w ó j p r y w a t n y c z a s ,
jednocześ nie dziękujemy Panu
Pielgrzymowice 14b
PiotrowiLechowiczowidyrektorowi
S z ko ł y Po d s t awowe j n r 4 z a
u d o s t ę p n i e n i e s a l i d o
Wilków
przeprowadzaniatreningó w.
Wginf.KołoPZW
NamysłówMiejskie
Namysłów
SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ
dojazd do klienta gratis!
ZADZWOŃ!
tel. 531 420 972
12
MARZEC 2015
DROGA DO KSW NAMYSŁOWIANINA VII MEMORIAŁ MARCINA JURECKIEGO
GRZEGORZA SZULAKOWSKIEGO
Wdniachod20do21lutegobr.odbyłsięPucharPolski
J a k s a m m ó w i
marzeniasąpotobyje
s p e ł n i a ć . G r z e g o r z
Szulakowski podpisał
właśnie kontrakt z
n a j w i ę k s z a
organizacja MMA w
Europie. Tak zwana
K S W t o s k r ó t o d :
"Konfrontacja Sztuk
W a l k " . J e s t t o
prestiżowa federacja
gdzie walczą miedzy
i n n y m i M a r i u s z
P u d z i a n o w s k i C z y
Mamed Khalidow. Od
niedawna Federacja
KSW wzmocniła swój Team podpisując kontrakt z
Grzegorzem. Tym samym Szulakowski wzmocni dywizje
federacjiwkategoriido70kg.Swójpierwszypojedynekw
KSW stoczy juz 23 maja w Trójmieście. Walkę Grzegorza
będzie można śledzić na kanale Polsatu gdzie stoczy on
rewanżowypojedynekzPatrykiemGrudniewskim.
Grzegorzpowiedznamcoś oswojejdrodzedoKSW.
Drogataniebyłaprosta...Todlamniewielelatcięż kiejpracy
treningowej. Jak wiadomo jestem samoukiem jeszcze nie
spotkałem się z tym ż eby samouk doszedł do tak prestiż owej
gali.Juzoddawnamiałemcichemarzeniepodpisać kontraktz
federacjaKSWiwkoń cusięudało.Włodarzegalidocenilimoje
dotychczasoweosiągnięciaitymsamympostanowilipodpisać ze mną kontrakt. By do tego dojś ć musiałem stoczyć wiele
cięż kichpojedynkó w,miedzyinnymizMarcinemOchtabinskim
zWarszawy,PatrykiemGrudniewskimzWrocławia,Tomaszem
NebelingiemzKraś nikaczytezŁukaszemBień kiemzŁęcznej.
Waż ne było też zdobycie mistrzostwa ś wiata w listopadzie
ubiegłegoroku.Jedynamojaprzegranawzawodowejkarierze
miała miejsce w 2012 roku w Finlandii, gdzie przegrałem po-
przez wycofanie mnie przez lekarza, tym samym nie czuję się
przegranym w tej walce. Na co dzień jestem zawodnikiem i
treneremNamysłowskiegoKlubuSportowegoSoloTeam,gdzie
mampodopiekąłącznieokoło50osó b-chłopcó widziewcząt.
Treningiwklubiesąnaprawdęcięż kie,trzebawylać duż opotu
by stać się kompletnym zawodnikiem MMA. Moi podopieczni
zdobywają medale w amatorskich mistrzostwach Polski. W
ubiegłymmiesiącunapięciustartującychzSoloprzywieź lido
Namysłowadwamedale:złotoPatrykaKuleszyibrązMarcina
Krzyż aniaka. W klubie kładę nacisk na dyscyplinę któ ra jest
niezbędna,muszędbać odobreimięklubuwieciwymagamod
swoichpodopiecznychprzestrzeganiapewnychzasad,zaró wno
wklubiejakiż yciuprywatnym.Samtrenujęwrazznimiwiec
proszę uwierzyć , ż e lekko nie mają. Jestem teraz w trakcie
cięż kich przygotowań do pojedynku ż ycia, a już 6 kwietnia
wyruszamtrenować doklubuArrachionOlsztyngdzietrenuje
miedzy innymi Mamed Khalidow. W styczniu tego roku
zdobyłempasmistrzowskiorganizacjiThundrestrikewLublinie
gdziewygrałemwalkęwieczoruzlubelskągwiazdąŁukaszem
Bienkiem.NiestetypopodpisaniukontraktuzKSWbędęmusiał
zrzecsięMistrzowskiegoPasatejorganizacji.Jesttoduż acena,
lecz moim marzeniem było KSW. Na koniec chciałbym
podziękować wszystkimmoimkibicomktó rzymniewspierająi
trzymająmocnokciuki!
MR
Seniorów w zapasach w stylu wolnym - VII Memoriał
MarcinaJureckiego.
Turniej w dalekim
Białogardzie zgromadził
w tym roku rekordową
obsadę. W zawodach
w z i ę ł o u d z i a ł 1 3 4
zawodnikó wz10pań stw
- Białorusi, Finlandii,
Łotwy,Niemiec(kadrai3
k l u b y ) , R e p u b l i k i
Po ł u d n i o w e j A f r y k i ,
Rosji, Rumunii, Słowacji,
WłochiPolski.Wgronie
t y m n i e z a b r a k ł o
przedstawicieli „Orła”
Namysłó w. Licznie przybyli do Zachodniopomorskiego
fachowcyiznawcyzgodniepodkreś lali,ż etakmocnegoPucharu
Polski w historii jeszcze nie było. W zawodach wystartowało
trzech zawodnikó w „Orła”, a najlepiej spisał się Radosław
Marcinkiewicz,zwycięż ającporazkolejnyipotwierdzającswoją
wieloletniądominacjęwkrajuwkat.wag.do86kg.Wartododać ,
ż e kategoria ta była najliczniej obsadzona (startowało 29
zapaś nikó w)izdecydowanienajmocniejsza.Na9.miejscuwkat.
wag.70znalazłsięMariuszSajdak,natomiastdebiutantwgronie
senioró w,zaledwie18letniRobertZubykzajął17miejscewkat.
wag.do61kg.Wimpreziezpowodulekkiegourazudoznanego
podczas turnieju na Kubie nie wystartował zdecydowany
faworytkat.wagowej74kgKrystianBrzozowski.Wpunktacji
druż ynowejLKS„Orzeł”Namysłó wuplasowałsięna12miejscu
na 36 sklasy ikowane ekipy, a wygrali gospodarze z AKS
Białogard przed reprezentacją Rumunii i Luckenwalde z
Niemiec.KrystianiRadekwrazzkadrąnarodowąpozawodach
udali się na zgrupowanie do COS Wałcz, gdzie będą
przygotowywać się do kolejnego turnieju i zgrupowania w
Turcji.
LKS„Orzeł”Namysłów
XII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
DZIECI W CIESZKOWIE
14marcabr.wCieszkowie(woj.dolnośląskie)odbyłsię
XII Ogólnopolski Turniej dzieci, młodzików i kadetów w
zapasachwstyluwolnym.
Udziałwzawodachwzięło148zawodnikó wz17klubó wz
wo j e wó d z t w : d o l n o ś l ą s k i e g o , ś l ą s k i e g o , ku j aws ko pomorskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Tym startem
nastąpiła inauguracja sezonu startowego najmłodszych
13
MARZEC 2015
zapaś nikó wzNamysłowa.Ekipataliczyła19zawodnikó wi1
zawodniczkę.Wynikizawodnikó wzNamysłowa:
GrupaDzieci:
23kg-ImiejsceGrzegorzStępień ,
25kg-ImiejsceAdrianSikora,
33kg-ImiejsceAgnieszkaCzyż owicz,
35kg-IImiejscePatrykBratosiewicz,
37kg-IImiejsceWiktorBender.
GrupaMłodzikó w:
35kg-IIImiejsceJulianLejczak,IIImiejsceNehemiasz
Wiś niewski,VIIImiejsceBartłomiejJanicki,IXmiejsce
MarcinStanek,
38kg-IIImiejsceJanStępień ,VIImiejsceKrystianKrupiń ski,
42kg-ImiejsceMateuszBuczkowski,VmiejsceSebastian
Stępień ,
47kg-ImiejsceIgorPisuła,
53kg–VIImiejsceKrystianMalicki,
59kg-IImiejsceKacperBieleń ,IIImiejsceDawid
Sobolewski,
85kg-IIImiejsceKarolKomarnicki.
GrupaKadetó w:
54kg-IIImiejsceMarcelMalicki,
63kg-IImiejsceBartoszMaterac.
Wgrupiekadetó wniewystartowalizpowodó wprzygotowań do
PucharuPolskinajlepsizawodnicy„Orła”JakubMakuch,Wiktor
LejczakorazPawełMalicki.
Druż ynowo wygrała Olimpia Cieszkó w przed Rokitą Brzeg
Dolny oraz „Orłem” Namysłó w. Opiekę szkoleniową podczas
zawodó wnadmłodymisportowcamizNamysłowasprawowali
trenerzyPatrykDworczykorazDariuszStępień .
Podziękowania dla sponsoró w sekcji zapasó w LKS „Orzeł”
Namysłó worazrodzicó wmłodychzapaś nikó w.
LKS„Orzeł”Namysłów
MISTRZOSTWA POLSKI
JUNIORÓW W RZESZOWIE
W dniach od 6 do 7 marca br. w Rzeszowie rozegrane
zostałyMistrzostwaPolskiJuniorówdolat20wzapasachw
styluwolnym.ZawodnicyLKS„Orzeł”Namysłówwywalczyli
dwamedale:brązowywkategoriido55kg-SzymonMakuch
isrebrnywkategoriido60kg-RobertZubyk.
Pozostali zawodnicy takż e zdobyli wysokie lokaty i tak:
Przemysław Komsa zajął piąte miejsce w kategorii do 66 kg,
MateuszMalickisió dmewkategoriido74kg,RafałCzyż owicz
takż esió dmewkategoriido84kg,natomiastDawidCzyż owicz
dziewiątewkategoriido96kg.
W punktacji druż ynowej namysłowski „Orzeł” został
sklasy ikowanyz33pkt.naIVmiejscu,zró wnąiloś ciąpunktó w,
co trzecia druż yna. Wygrał klub Mazowsze Teresin, przed
gospodarzamizeStaliRzeszó wiklubemDąbBrzeź nica.
LKS„Orzeł”Namysłów
FERIE W BIBLIOTECE
Rok 2015 został ogłoszony Rokiem Teatru, dlatego
tegoroczne ferie zimowe w Bibliotece Publicznej w
Namysłowieprzebiegłypodjegohasłem.
Uroczysterozpoczęciezimowegoodpoczynkunastąpiło20
styczniabr.wNamysłowskimOś rodkuKultury.Ponad350dzieci
obejrzało spektakl edukacyjny pt. „Wilk i Zając” w wykonaniu
artystó wzTeatruArt-RezKrakowa.
Z okazji styczniowego ś więta Babci i Dziadka uczestnicy
warsztató w plastycznych przygotowali laurki z ż yczeniami, a
zaproszeni goś cie przeczytali dzieciom ich ulubione bajki. W
następnychdniachnajmłodsimielimoż liwoś ćuczestniczeniaw
ró ż norodnychzajęciachprzybliż ającychimteatr.
NawarsztatachprowadzonychprzezKazimierzaJakubowskiego
poznali proces powstania utworó w literackich, a „Legenda o
smoku”byłaprzykłademtworzeniabajek.
TajnikipisaniarymowanekprzedstawiłaMartaObuchowska–
autorka wesołych wierszykó w. Dzieci natomiast z wielkim
zaangaż owaniem i frajdą przygotowały ilustracje do jej
utworó w.
Na zajęciach teatralnych prowadzonych przez Zo ię
Bachrynowską najmłodsi tworzyli własną sztukę w oparciu o
wierszJanaBrzechwypt.„Nastraganie”.
Kolejne zajęcia dotyczyły teatru lalek, podczas któ rych
zostałyodegranescenkizapomocąsamodzielniewykonanych
pacynek.
W trosce o
b e z p i e c z n e
ferie zimowe,
w bibliotece
d w a r a z y
g o ś c i l i
namysłowscy
s t r a ż a c y ,
k t ó r z y
przedstawili
s p e c y i k ę
swojej pracy
orazzapoznali
wszystkichzesposobamiudzielaniapierwszejpomocyosobom
p o s z ko d o wa ny m . O b i e w i z y t y c i e s z y ł y s i ę w i e l k i m
zainteresowaniem.
Spotkaniazakoń czyływarsztatyplastyczne,podczasktó rych
dzieciwykonałyserduszkanategoroczneWalentynki.
Czas ferii zimowych upłynął niezwykle szybko. Dziękujemy
wszystkimuczestnikomizapraszamyzarok.
MariaTomasik
BibliotekaPublicznawNamysłowie
14
MARZEC 2015
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
o podjęciu uchwał zmieniających uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 z późn. zm. ) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 14.09.2008r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie
nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), w
związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz
art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr 18/VII/15 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. i uchwały Nr
38/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r.
zmieniającej uchwałę Nr XXVII/358/14 Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Namysłów, zmienionej uchwałą Nr XXIX/390/14 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. oraz o
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu tej zmiany planu, a także, że w
publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
zamieszczono dane o projekcie tej zmiany planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz
Namysłowa, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do 22
kwietnia 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński
OGŁOSZENIE
o podjęciu uchwał zmieniających uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w
związku z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz
art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr 17/VII/15 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. i uchwały Nr
39/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r.
zmieniającej uchwałę Nr XXIV/304/13 Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Namysłów, zmienionej uchwałami Nr
XXVII/359/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014
r., Nr XXIX/388/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada
2014 r. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu tej zmiany studium, a także, że
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
zamieszczono dane o projekcie tej zmiany studium.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz
Namysłowa, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do dnia 22
kwietnia 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński
Zarząd Zakładu Administracji Nieruchomości
„ZAN” Sp. z o.o.
ul. Dubois 5, 46-100 Namysłów
ogłasza
I publiczny przetarg ofertowy nieograniczony na
oddanie w najem lokalu użytkowego położonego na placu
targowym w Namysłowie składającego się z trzech
pomieszczeń o pow. powierzchni 40,07 m2.
Przedmiotowy lokal przeznaczony jest na prowadzenie
działalności usługowo-biurowej. Lokal wolny jest od obciążeń.
Koszt adaptacji i wyposażenia lokalu zgodnie z jego
przeznaczeniem ponosi najemca, bez możliwości żądania
rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg lokal plac targowy" należy złożyć w siedzibie Spółki do dnia
11 maja 2015 r. do godz. 15.00.
W ofercie należy podać dane oferenta, cenę netto za
wynajem 1m2 powierzchni lokalu, dołączając dowód wpłaty
wadium.
Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie
ponadto do ponoszenia kosztów zużycia mediów oraz podatku
od nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2015 r. godz. 9:00
w siedzibie Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN”
Sp. z o. o. ul. Dubois 5 w Namysłowie, pokój nr 1.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 300,00 zł (słownie zł: trzysta) na rachunek
bankowy ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie nr 34 8890 0001 0026
8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się
oferenta, który wygrał przetarg od podpisania umowy najmu.
Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazany
rachunek bankowy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem
uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone
na tablicy ogłoszeń usytuowanej w Zakładzie Administracji
Nieruchomości Sp. z o.o. w Namysłowie, Urzędu Miejskiego
w Namysłowie oraz prasie lokalnej. Lokal można oglądać po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Bliższych informacji udziela pracownik ZAN Sp. z o.o.
Krzysztof Stanuch tel. (77) 4 107 275 w godz. 7.00 - 10.00 lub
14.00 – 15.00.
Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Spór
Wydawca: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława
Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Redaktor naczelny: Sławomir Stramski;
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie,
tel. 774190344, fax 774100334,
e-mail: [email protected]
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń
i reklam. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów
w materiałach niezamówionych i zmian w ich tytułach.
Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne SOL-DRUK
Sebastian Olczyk, ul. 1. Maja 12, 46-100 Namysłów,
tel: 77 4105 529, e-mail: [email protected].
Nakład: 7700 egzemplarzy.
15
MARZEC 2015
OTWARTE WARSZTATY BIG – BANDOWE W NOK
8marcabr.wNamysłowskimOśrodkuKulturyodbyłysię
otwartewarsztatybig-bandowe.
OrganizatoremspotkaniabyłaPań stwowaSzkołaMuzyczna
I stopnia im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie. Warsztaty
poprowadziłamerykań skitrębacz,kompozytoriaranż erCharli
fot. Krzysztof Wolf
Green. Muzyk urodził się i dorastał w Memphis USA,
wspó łpracował z największymi sławami jazzowymi, w tym z
DexteremGordonem,BenemWebsterem,ArtemTaylorem,czy
LouBennetem.Obecniepracujezwłasnąorkiestrą,,TheCharli
Green Big Band”, dla któ rej komponuje, aranż uje i dyryguje.
Uwień czeniem spotkania
był wspó lny koncert big -
bandu szkolnego wraz z
mistrzemtrąbki,poktó rym
Charli Green wystąpił ze
z n a k o m i t y m o p o l s k i m
gitarzystą Krzysztofem
PumąPiaseckimizespołem
4SET.
D y re kc j a P S M I s t . i m .
Andrzeja Kurylewicza w
N a m y s ł o w i e d z i ę k u j e
sponsorom za pomoc w
zorganizowaniu jazzowej
uczty, w tym Firmie GEWA,
Dworkowi Ró ż anemu w
N a m y s ł o w i e ,
N a m y s ł o w s k i e m u
O ś r o d k o w i K u l t u r y i
Burmistrzowi Namysłowa
JulianowiKruszyń skiemu.
JacekRybitw
DyrektorPSMIst.
wNamysłowie
II OGÓLNOPOLSKI NOCNY MARATON PŁYWACKI
NadprzebiegiemspotkaniaczuwalipracownicyCTiR„Del in”w
Namysłowie, Szkoła Pływania MS Swim School oraz
NamysłowskieTowarzystwoTriathlonowe„Triada”.
Zawody trwały całą noc, lecz wspaniała atmosfera i te 12
godzin pełnych wraż eń sprawiły, iż uczestnicy zadowoleni z
wodnychzmagań wytrwalidosamegorana.
Opłatawpisowazauczestnictwowmaratonietosymboliczne
10 zł, a zebrana kwota została przekazana na leczenie i
rehabilitacjęWiktoraGacka,któ ryobecniediagnozowanyjestw
kierunkurdzeniowegozanikumięś ni.
MR
fot. Artur Musiał
W nocy z 28 lutego na 1 marca br. w CTiR „Del in” w
Namysłowie odbył się II Ogólnopolski Nocny Maraton
Pływacki„CałaPolskapływaznami”-tzw.OTYLIADA2015.
Zawodytrwały12godzin,rozpoczęłysięwsobotniwieczó ro
godz. 18:00, a zakoń czyły w niedzielny poranek o godz. 6:00.
Uczestniczyłownich57miłoś nikó wpływania.
Celemimprezybyłapopularyzacjapływania,jakodyscypliny
sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwó j człowieka, jego
kondycjęisamopoczucie,auczestniczyć wniejmogływszystkie
chętneosoby,któ renieuprawiająpływaniawyczynowo.
I tak podsumowując maraton, najliczniejszą rodzinę stanowili
Pań stwo Kornela, Adam,
Michał i Filip Lupowie
oraz Agnieszka, Hanna,
WojciechiMichałDębiccy.
N a j s t a r s z y m
uczestnikiem wodnych
zmagań byłAdamMaciąg.
Niezabrakłotakż edzieci,
w ś r ó d k t ó r y c h
n a j m ł o d s z y m i
uczestnikamibyliHaniai
MichałDębiccy.
Najdłuż szy dystans
p r z e p ł y n ą ł D a n i e l
Stajszczyk – pokonując
dystans 388 basenó w, co
stanowi przepłynięcie
9700metró w.
G ł ó w n y m s ę d z i ą
zawodó wbyłAdamLupa.
16
MARZEC 2015
OD MARCA NOWE DOWODY
O d 1 m a r c a 2 0 1 5 r o k u M i n i s t e r s t w o S p r a w
Wewnętrznychrozpoczęłowydawaniedowodówosobistych
nowegowzoru.Wdalszymciągubędzietokartawykonanaz
tego samego materiału i o takich samych wymiarach jak
dotychczasowy dokument, zmieni się natomiast wygląd
gra iczny dowodu osobistego, zakres danych oraz
zabezpieczenieprzedfałszerstwem.
-Musimypamiętaćotym,iżdokumentywydaneprzedmarcem
2015 roku zachowują swoją ważność do daty wskazanej na
dokumencie. Nie ma zatem konieczności natychmiastowej
wymianytychdokumentów–informujeJanHołowacznaczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w
Namysłowie.
Istotnązmianą,zgodniezustawązdnia6sierpnia2010roku
odowodachosobistychjestto,iż wnowychdokumentach,nie
będzie informacji dotyczących adresu zameldowania, dzięki
temu, przy każ dej zmianie meldunku nie trzeba będzie
wymieniać dowodu osobistego. Nie pojawią się już ró wnież informacje dotyczące wzrostu i koloru oczu oraz co waż ne –
zrezygnowano z umieszczenia na dokumencie podpisu
posiadacza. Pojawiło się natomiast nowe pole wskazujące na
obywatelstwoposiadaczadowoduosobistego.
Fotogra ia, któ ra będzie wykorzystywana w dowodzie
osobistymbędzietakasama,jakobowiązującawpaszportach,tj.
o wymiarach 35 x 45
m m , w y k o n a n a n a
jednolitym jasnym tle,
mająca dobrą ostroś ć i
o d w z o r o w u j ą c a
naturalny kolor skó ry,
obejmująca wizerunek
odwierzchołkagłowydo
gó rnej częś ci barkó w
t a k , a b y t w a r z
zajmowała 70 – 80%
fotogra ii, pokazująca
w y r a ź n i e o c z y ,
z w ł a s z c z a ź r e n i c e i
przedstawiająca osobę
wpozycjifrontalnej,bez
n a k r y c i a g ł o w y i
okularó w. Zdjęcie to
powinno być wykonane
nie wcześ niej, niż 6
miesięcy przed dniem
złoż eniawniosku.
Wniosekonowydowó d
osobistymoż emyzłoż yć w dowolnym urzędzie
gminy, niezależ nie od
miejsca zameldowania.
Dotychczasmogliś myto
zrobić tylko w urzędzie
właś ciwym dla naszego
meldunku. Nasz nowy
dokument odbierzemy
w tym samym urzędzie,
w któ rym złoż yliś my
wniosek. Wniosek o
w y d a n i e d o w o d u
osobistego złoż ymy na
n o w y m , b a r d z i e j
przejrzystym wniosku,
dostępnym na stronie
i n t e r n e t o w e j M S W
(www.msw.gov.pl) w
z a k ł a d c e s p r a w y
obywatelskie→dowody
osobiste → wniosek o
dowó d osobisty lub w
siedzibie urzędu gminy,
doktó regosięudamy.
T a k j a k d o t e j p o r y
d o w ó d o s o b i s t y
otrzymamyzadarmo.
MR

Podobne dokumenty

nr 2 (18) KWIECIEŃ 2014 r. - Bank Spółdzielczy w Namysłowie

nr 2 (18) KWIECIEŃ 2014 r. - Bank Spółdzielczy w Namysłowie skiego dotyczące dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponieważ pod koniec roku 2013 okazało się, że województwo opolskie dysponuje jeszcze środkami, które można pozyskać na...

Bardziej szczegółowo