Pokaż treść uchwały

Transkrypt

Pokaż treść uchwały
Uchwała Nr VIII/121/2003
RADY GMINY
z dnia 17 czerwca 2003
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Tczewskiego.
Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. l591, zmiany Dz.U.z 2002 r. Nr 23
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 127 poz. l089, Nr 214, poz.l806/
Rada Gminy Tczew po zasięgnięciu opinii swoich komisji uchwala, co
następuje:
§1
Udziela się pomocy dla Powiatu Tczewskiego w formie darowizny 800 szt
trylinki i 1600 szt płytek chodnikowych o wartości szacunkowej około
12.000,- zł/słownie dwanaście tysięcy złotych/ na realizację inwestycji ,tj.
budowy chodnika i zatoki we wsi Bałdowo położonego w pasie drogi
powiatowej nr 10474.
§2
Upoważnia się Wójta do podpisania stosownego porozumienia z Zarządem
Powiatu Tczewskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Inwestycja służy społeczności lokalnej i dlatego udzielenie pomocy jest
uzasadnione.

Podobne dokumenty