Oferta edukacyjna

Komentarze

Transkrypt

Oferta edukacyjna
Urząd Statystyczny
we Wrocławiu
Oferta
edukacyjna
Praktyczne wykorzystanie
zasobów informacyjnych
statystyki publicznej
CEL
rozwinięcie umiejętności
korzystania z ogólnodostępnych
zasobów informacyjnych
statystyki publicznej z uwzględnieniem zasad prawidłowej
prezentacji i interpretacji
danych,
rozwinięcie umiejętności sporządzania analiz statystycznych
i wykorzystania informacji
statystycznych do podejmowania
merytorycznych decyzji,
poszerzenie wiedzy z zakresu
informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
i województwa dolnośląskiego,
wsparcie realizacji celów
jednostek administracji
publicznej.
Urząd Statystyczny
we Wrocławiu prowadzi działania
edukacyjne dla różnych grup
odbiorców
http://wroclaw.stat.gov.pl
TEMAT
Praktyczne wykorzystanie
zasobów statystyki publicznej
Moduły:
STRATEG. System
Monitorowania Rozwoju
BDL. Bank Danych Lokalnych
Portal Geostatystyczny
Baza Demografia
Dziedzinowe Bazy Wiedzy
Atlas Regionów
Portal Informacyjny EUROSTATU
FORMY SZKOLEŃ:
Wykłady
Seminaria
Warsztaty komputerowe
(praca w małych grupach
szkoleniowych)
ODBIORCY
administracja publiczna,
studenci i pracownicy naukowi,
media.
Zapewniamy możliwość elastycznego
budowania programu szkolenia
przez wybór poszczególnych
modułów w zależności od potrzeb.
ZGŁOSZENIA
Formularz zgłoszeniowy dostępny
jest na stronie internetowej Urzędu.
Wypełniony formularz wraz
z ewentualnymi propozycjami zmian
w programie szkolenia prosimy
przesłać na adres Urzędu:
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław
[email protected]
Więcej informacji można uzyskać
pod nr. tel. 71 / 37–16 – 362.
Bezpłatne szkolenia organizowane
są w siedzibie Urzędu
Statystycznego we Wrocławiu
oraz w oddziałach terenowych.
Istnieje możliwość zorganizowania
spotkania w miejscu wskazanym
przez uczestników na terenie całego
województwa dolnośląskiego.
Serdecznie zapraszamy
do współpracy wszystkich
zainteresowanych poszerzaniem
wiedzy statystycznej.

Podobne dokumenty