Parafia Św. Agaty Polski Kościół Rzymsko-Katolicki MASSES

Komentarze

Transkrypt

Parafia Św. Agaty Polski Kościół Rzymsko-Katolicki MASSES
Parafia Św. Agaty
Polski Kościół Rzymsko-Katolicki
3239 South 9th Street, St. Louis, MO 63118-2629
Phone/ Tel. 314-772-1603 ·
Fax 314-772-3979
www.polishchurchstlouis.org
e-mail: [email protected]
Biuro Parafialne / Office Hours:
Mon, Tue, Wed 9 a.m. - 3 p.m.
MSZE ŚW. / MASSES:
Sobota / Saturday 4:30 p.m. (EN) · Niedziela / Sunday 8:00 a.m. (EN), 10:00 a.m. (PL) and 12 p.m. (PL)
Dni powszednie / Weekdays Mon-Thur 8:00 a.m. (EN), Fri 7:00 p.m. (PL)
Święta Katolickie w dni powszednie/ Holy days during the week: 12:10 p.m. (EN) and 7:00 p.m. (PL)
Drodzy Parafianie i Przyjaciele naszej parafii!!!
O prawdziwej miłości nigdy dosyć słów, nigdy dosyć
poszukiwania jej. W tym miesiącu, który rozpoczynamy,
zachęcam Was wszystkich do rozpoznania może na nowo
miłości jaką ofiarował nam Bóg w Jezusie Chrystusie. Może
nie jeden raz kochaliście bez wzajemności, może nie jeden raz
usłyszeliście od kochanych osób słowa lub doświadczyliście
gestów, które bardzo bolały. Tak brzmiał dialog Jezusa z św.
Machtyldą (1251 - 1292) " Mam wszystko - powiedział Jezus do
Św. Machtyldy - brakuje mi tylko serca człowieka". "Lecz
Panie, cóż dobrego możesz znaleźć w biednym sercu ludzkim,
w którym jest sama nędza i nie ma nic godnego kochania?" dziwiła się św. Machtylda. A Chrystus jej odpowiedział:
"Gdybyś Ty wiedziała, jak jestem pochłaniany pragnieniem,
aby być kochanym, nie odmówiłabyś mi niczego, aby mnie
zadowolić." Jezus powiedział jeszcze do św. Małgorzaty Marii
Alacoque: "Oto serce które tak ukochało ludzi, że niczego nie
szczędziło, aby udowodnić swoją miłość. Nie znajduję jednak prawie nikogo, kto by usiłował ugasić moje pragnienie". Drodzy
Parafianie i Przyjaciele zachęcam dajmy Jezusowi swoje serce, swoją miłość, zaspokójmy Jego pragnienie, nic więcej nie możemy
Mu ofiarować. Na ten czas niech Bóg Wam błogosławi.
Dear Parishioners and Friends of the parish!!!
There are never enough words said about true love, never enough searching for it. As we begin this month, I encourage you all to
once again recognize the love that God has given us in Jesus Christ. Maybe more than once you loved without reciprocity, maybe
more than once you heard from loved ones words or felt gestures that were really hurtful. This is the dialogue between Jesus and St.
Mechtilde (1251 - 1292): “I have everything,” said Jesus to St. Mechtilde, “I lack only the human heart.” “But Lord, what good can you
find in the poor human heart, in which there is misery and nothing worthy of love?” - wondered St. Mechtilde. And Jesus answered
her, “If you knew how absorbed I am in the desire to be loved, to please me, you would not refuse me anything." Jesus also said to St.
Margaret Mary Alacoque: “This is the heart that so loved men that it would begrudge nothing to prove its love. I can, however, find
almost no one who would try to quench my thirst.” Dear Parishioners and Friends, I encourage you: give Jesus your heart, your love,
quench His desire, we cannot offer Him anything more. May God bless you at this time.
31 maja 2015; ; Uroczystość Najświętszej Trójcy
May 31, 2015; The Most Holy Trinity
Trójca Święta nie jest w sobie na wieki zamkniętą tajemnicą. Od samego
początku Bóg kieruje swe słowo do stworzonego przez siebie świata. W
słowie, które wychodzi z Jego ust, jest moc Jego Ducha. Do końca świata
przepowiadana będzie Ewangelia i udzielany chrzest mocą Trójcy Świętej i w
Jej imieniu. Misja ta nie jest tylko jakimś zewnętrznym nakazem, jest ona
wewnętrznym prawem Kościoła, podobnie jak była prawem życia Jezusa.
Cały świat jest rolą, na którą pada ziarno słowa Bożego z przeznaczeniem
przyniesienia dobrego owocu.
Pierwsze Czytani
Pwt 4, 32-34.39-40
Drugie Czytanie
Rz 8, 14-17
Ewangelia
Mt 28, 16-20
The Holy Trinity is not in itself a mystery forever closed. From the very
beginning, God addresses his self-made world. In the word that comes out of
His mouth, is the power of His Spirit. The Gospel will be preached and
baptism will be granted by the power of the Holy Trinity and in its behalf
until the end of the time. This mission is not only some external order, it is the
internal law of the Church, as it was similarly the law of Jesus’ life.
The whole world is a soil, on which falls the seed of the Word of God with the
purpose of bringing forth good fruit.
First Reading
Dt 4:32-34, 39-40
Second Reading
Rom 8: 14-17
Gospel
Mt 28: 16-20
7 czerwca 2015; Niedziela Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
June 7, 2015; Feast of Corpus Christi
Tajemnica wcielenia Słowa Bożego nie osiągneła swego kresu w ziemskim
życiu Jezusa. Ona trwa i dokonuje się nieustannie: przede wszystkim w
sakramentach. W Najświętszym Sakramencie Bóg staje się „Bliźnim”
każdego człowieka. Tu bowiem jest nam w szczególny sposób bliski.
Wychodzi naprzeciw w pokornej miłości: staje się dla nas „chlebem żywym”.
Chrystus jest wśród nas, centrum naszego życia; jest owym wielkim „Tak”
Boga względem człowieka, tzn. objawioną i wcieloną miłością Boga do
człowieka. Ale Jezus jest również odpowiedzią człowieka na tę miłość, tzn.
owym wielkim „Amen” na wcieloną miłość Boga. Każdy, kto wypowiada to
„Amen” podczas Eucharystycznej Ofiary Mszy św., zgadza się należeć do
„Nowego i Wiecznego Przymierza”. Uczestnictwo w Eucharystii zobowiązuje
nas do jedności i wierności.
Pierwsze Czytanie
Wj 24, 3-8
Drugie Czytanie
Hbr 9, 11-15
Ewangelia
Mk 14, 12-16.22-26
The mystery of the Incarnation of the Word of God has not reached its limit
during the earthly life of Jesus. It continues and takes place constantly: first
of all in the sacraments. In a Blessed Sacrament, God becomes a "neighbor"
of every person. He becomes close to us in a very special way. He comes
with humble love and becomes for us the "bread of life".
Christ is among us, the center of our lives; He is this great "Yes" of God for
man, meaning, a manifested and incarnate love of God for man. But Jesus is
also a man’s response to this love, i.e., this great "Amen" to the incarnate
love of God. Anyone who pronounces this "Amen" during the Eucharistic
Sacrifice of the Holy Mass agrees to belong to the "new and eternal
covenant". Participation in the Eucharist commits us to unity and fidelity.
14 czerwca 2015; 11 Niedziela Zwykła
June 14, 2015; 11th Sunday in Ordinary Time
Jeżeli sądzimy, że zrozumieliśmy jakąś przypowieść Jezusa i gdy wszystko w
Nim wydaje się nam jasne, właśnie wtedy jest prawie pewne, że w
rzeczywistości nie zrozumieliśmy niczego. Jezus bowiem nie mówi o tym, co
jest zrozumiałe samo przez się i jasne. Mówi o tym, co nieoczekiwane,
zaskakujące, owszem, o tym, co jest nie do pojęcia. Powinienem wiedzieć, że
Bóg jest inny niż ludzie i postępuje inaczej, niż ja. Jednocześnie jednak jest
On tak ludzki, że jeżeli coś w ogóle zrozumiałem, muszę sobie powiedzieć:
rzeczywiście, tak jest; tak musi być; to powiedziane zostało dla mnie i według
tego muszę postępować.
Pierwsze Czytanie
Ez 17, 22-24
Drugie Czytanie
2 Kor 5, 6-10
Ewangelia
Mk 4, 26-34
If we think we understood a parable of Jesus, and when everything in him
seems to us clear, that's when it is almost certain that in fact we did not
understand anything. Jesus does not speak about what is self-evident and
clear. He talks about the unexpected, surprising, yes, about what is
inconceivable. I should know that God is different than the people and acts
differently than I do. At the same time, He is so human, that if I understood
anything at all, I have to say to myself, “Yes, it is actually this way; it has to
be this way; this was said for me and according to this I must act”.
21 czerwca 2015; 12 Niedziela Zwykła
June 21, 2015; 12th Sunday in Ordinary Time
Jezus nie tylko mówił w przypowieściach. Również Jego czynny są rodzajem
„przypowieści”. To, co my nazywamy cudem, w pojęciu biblijnym jest
znakiem. Cuda Jezusa dopiero wówczas będą zrozumiane, kiedy ludzie
zauważą w nich znak i pojmą to, co on oznacza. Obieramy niewłaściwą drogę,
gdy uporczywie pytamy tylko o historyczną prawdę cudów: czy są one
możliwe, czy coś podobnego mogło się zdarzyć? Prawda cudów Jezusa sięga
o wiele głębiej, niż tylko w historyczną przeszłość, sięga bowiem głębin
samego Boga i naszego życia.
Pierwsze Czytanie
Hi 38, 1.8-11
Drugie Czytanie
2 Kor 5, 14-17
Ewangelia
Mk 4, 35-41
Jesus did not speak only in parables. His actions are also a kind of "parable".
This which we call a miracle, in the biblical sense, is a sign. Jesus' miracles
will only be understood when people recognize in them the sign and
understand the meaning of that sign. We choose the wrong path when we
persistently ask only for historical truth of the miracles: whether they are
feasible or maybe if something similar could have happened? The truth of
the miracles of Jesus goes much deeper than just the historic past because it
reaches the depths of God himself and of our lives.
First Reading
Jb 38: 1, 8-11
Second Reading
2 Cor 5:14-17
Gospel
Mk 4:35-41
First Reading
Second Reading
Gospel
First Reading
Second Reading
Gospel
Ex 24:3-8
Heb 9:11-15
Mk 14:12-16, 22-26
Ez 17;22-24
2 Cor 5:6-10
Mk 4:26-34
2
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Proboszcz / Pastor
FR. HUBERT ZASADA, S.Chr.
Parish Office:
Anna Barringer
314-772-1603
Organists:
Chuck Derus
314-961-5093
Brother Joe Markel
314-533-1207
Polish School:
Małgorzata Moll
314-732-1154
[email protected]
Polish Library:
Marek Jankowicz
314-771-5505
St. Agatha Center & Food Pantry:
Convent
314-772-4491
REJESTRACJA W PARAFII: Każda rodzina powinna
być zarejestrowana w parafii. Prosimy całkowicie wypisać
druk rejestracyjny i zostawić lub wysłać go do biura
parafialnego. Prosimy zgłaszać jakiekolwiek zmiany
adresowe lub numeru telefonu.
PARISH MEMBERSHIP: Everyone should be properly
registered in the parish. If you are not registered, please
stop in at the rectory. Please notify us of change of
address.
Adoracja
Najświętszego
Sakramentu
oraz
Sakrament Pokuty i Pojednania / Adoration of the
Blessed Sacrament and Reconciliation
Niedziela / Sunday 7:30 - 8 a.m. (EN)
9:30 -10 a.m. & 11:30 -12 p.m. (PL)
Sobota / Saturday 4 - 4:30 p.m. (EN)
Sakrament Chrztu Św. / Baptism
Prosimy zgłaszać z miesięcznym uprzedzeniem.
Please make arrangements 1 month in advance.
Sakrament Małżeństwa / Matrimony
Prosimy zgłaszać z sześciu miesięcznym uprzedzeniem.
Please make arrangements 6 months in advance.
Duszpasterstwo Chorych / Sacrament of Anointing
of the Sick
Każdy pierwszy piątek miesiąca po uprzedzeniem
zgłoszeniu. W razie niebezpieczeństwa śmierci, dzwonić o
każdej porze do Biura Parafialnego.
Every first Friday of the month after making arrangements.
In case of impending death, please call the Parish Office at
any time.
Sakrament I Komunii Świętej i Bierzmowania /
First Holy Communion and Confirmation
Związane z polską szkołą. Prosimy o kontakt z
Księdzem Proboszczem.
Part of Polish School. Please contact the Pastor.
Taca Niedzielna – Sunday Collections
Wszystkim parafianom, sympatykom i gościom dziękujemy za ofiary na rzecz parafii.
We extend our gratitude to the parishioners, supporters and guests for their generous
support of our Parish.
3 May 2015 – $1,242
10 May 2015 – $1,300
17 May 2015 – $1,626
24 May 2015 – $1,160
Suma / Total – $5,328
- Pomoc Charytatywna dla Dzieci / Children’s Charities – $265
- Kampania na rzecz dialogu katolickiego/ Catholic
Communications – $335
- Świeczki / Candles – $391
- Zapłata za serwisy sakramentalne / Stole Fees – $600
- Kawiarenka / Café – $99
- Bar – $250
- Kwiaty / Flowers – $404
- Zysk z Pikniku Parafialnego/ Profit from the Parish Picnic
– $1,398
Wieczna Lampka / Sanctuary Lamp
W tym tygodniu Wieczna Lampka pali się w
intencjach:
This week the Sanctuary Lamp is for the
special intention of:
May 31-June 6
Rodziny Rybiałek
June 7-13
Rodziny Muras
June 14-20
Stanisław Madej
June 21-27
Rodziny Tokarczyk
3
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Mass Intentions
Intencje Mszalne
NIEDZIELNE – SUNDAYS
Date
May 30 (Sat)
4:30 p.m. (EN)
8 a.m. (EN)
Family of +Vince & +Clara
Smugala: Ed & Mary, Gene &
Fran, Mercalla & Charlie, Vince
& Linda
+ Ks. Czesław Litak
May 31 (Sun)
June 6 (Sat)
12 p.m. (PL)
(Gregoriańska)
People and friends of
the Parish
+ Ks. Czesław Litak (Gregoriańska)
People and friends of
the Parish
+ Stefania, Karol Cypcarz
People and friends of
the Parish
+Ewa i Sebastian Susovica
People and friends of
the Parish
Róże Różańcowe
People and friends of
the Parish
W 33 rocz. ślubu
Zbigniewa i Katarzyny Florek
Vince Smugala Family: Stacy,
Rebecca, Dean, Stella, Owen,
Kevin, Vince
June 7 (Sun)
June 13 (Sat)
10 a.m. (PL)
Rebecca & Dean Plocher
Happy Anniversary
June 14 (Sun)
June 20 (Sat)
June 21 (Sun)
June 27 (Sat)
June 28 (Sun)
CODZIENNE – WEEKDAYS
Date
June 1 (Mon)
June 2 (Tue)
June 3 (Wed)
June 4 (Thur)
June 5 (Fri)
June 8 (Mon)
June 9 (Tue)
June 10 (Wed)
June 11 (Thur)
June 12 (Fri)
June 15 (Mon)
June 16 (Tue)
June 17 (Wed)
June 18 (Thur)
June 19 (Fri)
June 22 (Mon)
June 23 (Tue)
June 24 (Wed)
June 25 (Thur)
June 26 (Fri)
8 a.m. (Masses in English)
+ Ks. Czesław Litak (Gregoriańska)
7 p.m. (Masses in Polish)
MASS IN CONVENT
For all celebrating a June birthday
+ Maciej Cypcarz
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
CZ STOCHOWSKIEJ W NASZYCH DOMACH
31 maja – 6 czerwca
7 – 13 czerwca
Iwona Madej
Rodzina Sidoruk
4
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Lista Lektorów – Reader Schedule
May 30
Sat (4:30 p.m.)
Vince Smugala
May 31
Sun (10 a.m.)
June 6
(12 p.m.)
Sat (4:30 p.m.)
Zbigniew Florek
Michał Lijowski
Ewa Urbańczyk-Wochniak
Vince Smugala
June 7
Sun (10 a.m.)
Zbigniew Florek
Halina Strojek
June 13
Sat (4:30 p.m.)
Vince Smugala
June 14
Sun (10 a.m.)
Magda Durdełło
Maria Górka
June 20
Sat (4:30 p.m.)
Vince Smugala
June 21
Sun (10 a.m.)
Michał Lijowski
Zbyszek Florek
June 27
Sat (4:30 p.m.)
Vince Smugala
June 28
Sun (10 a.m.)
Hanna Tokarczyk
Ewa Dyk
July 4
Sat (4:30 p.m.)
Vince Smugala
Zapowiedzi / Wedding Banns
Módlmy się za nowo tworzące się rodziny. /
There is a promise of marriage in Christ between:
Katie O’Malley & Jacob Thomas – June 6, 2015
Marie (Tess) Mattingly & Paul Florek – June 13, 2015
Leslie Wilson & Samuel Davis – June 20, 2015
Britani Jackson & Clinton Wing – June 27, 2015
Bierzmowanie – Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej
Wszystkich, którzy chcieliby przygotować się do otrzymania tego sakramentu prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem lub o
zostawienie informacji w biurze parafialnym. Przygotowanie będzie się odbywało w języku polskim.
Żywność dla Ubogich / Food Pantry
Dziękujemy za dary jedzenia dla ubogich i wszelką pomoc w Outreach Center. Państwa pomoc jest mile widziana.
Thank you for any help you have given to our ministry here at the Food Pantry and Outreach Center. Your continued
help is appreciated.
Siostry przy Parafii Św. Agaty / The Sisters here at St. Agatha Food Pantry
Co nas czeka…/ Upcoming events…
CZERWIEC
7 czerwca
13 czerwca
21 czerwca
10:00
Boże Ciało - Procesja do czterech
Ołtarzy
Dyżur konsularny dla mieszkańców
St. Louis i okolic
Dzień Ojca
JUNE
June 7
June 13
June 21
10 am
Corpus Christi procession to four altars
on the Church grounds after the 10:00 a.m.
Mass
Polish Passport Processing
Father’s Day
Termin dostarczania informacji do następnego biuletynu jest piątek, 19 czerwca do południa. TYLKO informacje
podane przed tą datą ukażą się w następnym biuletynie.
Bulletin Deadline Please have all bulletin announcements to the Parish Office by Friday, June 19, at 12 noon. Any
announcement received after this date will be pushed back a month to the next bulletin.
5
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
W najbliższym czasie następujący parafianie będą obchodzić
urodziny. Z tej okazji życzymy im zdrowia, łaski Bożej, darów Ducha
Świętego oraz wiary niezachwianej. Msza Św. za wszystkich
obchodzących urodziny w danym miesiącu będzie odprawiana w
trzecią środę miesiąca. (Prosimy sprawdzić harmonogram miesięczny Mszy św. w
zakresie zmian.)
This month, the following parishioners will be celebrating their
birthdays. We would like to take this time to wish them health, God’s
blessings, blessings of the Holy Spirit and unwavering faith. Holy
Mass for everyone celebrating a birthday during the current month
will be celebrated on the third Tuesday of the month. (Please check the
Modlitwy za chorych - Prayer List
Jeżeli chcecie dołączyć do modlitwy w intencji chorych kogoś z
grona rodziny lub przyjaciół, proszę o skontaktowanie się z
biurem parafialnym pod numerem 314-772-1603. Msza Św. za
wszystkich chorych będzie odprawiana w pierwszy piątek.
If you would like to add a friend or relative to the prayer list,
contact the Parish Office 314-772-1603. Holy Mass for all the
sick will be celebrated on the first Friday of each month.
monthly mass schedule regarding changes.)
JUNE
4
5
6
7
8
9
11
Karl Guenther
William Long
Maria Wochniak
Barbara Gadziala
Aleksander Migdalski
Jarema Szczepaniak
Robert Halon
Natalia Halon
Maria Moll
Martin Domaradzki
Michał Jakubowski
Isabelle Tokarczyk
14
15
20
21
24
26
27
Keith Siatkowski
Thomas Collett
Alina Halon
Ibrahim Abou Nemeh
Tomasz Kuczwara
Adrian Bumbac
Marta Kasprzak
Sadie Kuelker
Matthew Pointer
All the Sisters who have served St. Agatha Parish
Karen Kulla
Jo Kahle
Stanisław Madej
Aaron Polson
Vince Smugala
Janna Nugent
Anna Bates
Esther E. Ellspermann
Barbara Natoli
Lorraine Skosky
Marek Jankowicz
Andrew Skosky
Craig Hooper
Kathryn M. Sullivan
Sherry Heath
Doris Collins
Barbara Kelly
Nancy Feeney
Rosalie Buckley
Claudia Uccello
Elise Byrne
Mary James
Ann Anderson
Nell Pinckert
Jamie McClimes
Hannah West
Sofia West
Josie Sandbach
Joe Garcia
Wydarzenia z życia parafii / Events from Parish Life
Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 / The End of the Year 2014/2015 Celebration
W sobotę 2 maja 2015 roku uczniowie Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II w St. Louis, Missouri pożegnali kolejny rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.,
do której dzieci zostały przygotowane przez siostry zakone ze zrgomadzenia Misjonarek Chrystusa Króla. Siostra Ewa i siostra Ola przyjechały do nas w odwiedziny z
Lombard, Chicago, gdzie na co dzień pracują służąc Polonii amerykańskej. Przed rozpoczęciem Mszy św. siostry nauczyły dzieci kilka religijnych pieśni m.in. „Jesteś
Królem” i „Kto stworzył mrugające gwiazdki”. Siostra Ewa nauczyła dzieci również gestykulacji do odpowiednich słów, a siostra Ola akompaniowała dzieciom grą na
gitarze. Podczs homilii siostra Ewa przypomniała dzieciom, że jedną z ważniejszych lekcji religii, o której dzieci zawsze powinny pamiętać jest modlitwa. Aby dzieci
nie miały trudności z pamiętaniem o modlitwie podczas wakacji, siostry ofiarowały wszystkim kolorowe dziesiątki różańca, które dzieci mogą nosić na ręce jak
branzoletki.
Po Mszy św. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dypolmów, na które dzieci tak bardzo zasłużyły. Panie nauczycielki Maria Więcko, Kasia Niedźwiedzka, Ewa
Urbańczyk-Wochniak, Kasia Sandoval i Renata Collett podziękowały swoim wychowankom za ich systematyczność i zangażowanie w polskiej szkole. Ks. Proboszcz
Hubert Zasada również podziękował dzieciom za pilną naukę wręczając im specjalne dyplomy z lekcji religii. Dzieci pamiętały o wdzięczności wobec swoich
wychowawców i obdarzyły ich kwiatami i słodkimi prezentami. Dyrektor szkoły Małgorzata Moll podziękowała dzieciom, radzie pedagogicznej i rodzicom za ofiarną
współpracę podczas roku szkolnego 2014/2015. Podkreśliła również, że jednym ze wspólnch zadań rodziców i wychowawców jest kontynuacja wzmacniania poczucia
dumy z bycia Polakiem i jej ważności wśród dzieci wychowujących się na obczyźnie.
On Saturday, June 2, 2015, students of the Saint John Paul II Polish School in St. Louis, Missouri finished another school year. The celebration started with the Holy
Mass for which the children were prepared by Sisters of The Missions of Christ the King. Sister Ewa and Sister Ola visited us from Lombard-Chicago where they work
and serve Polonia in America. Before the Mass, the Sisters taught the children a few religious songs such as “You Are the King”, and “Who Created Shiny Stars”.
Sister Ewa also taught the children how to gesticulate specific words of the song, and Sister Ola accompanied children playing a guitar. During the homily, Sister Ewa
reminded the children about one of the most important lessons – the importance of prayer. In order to help the children to remember about prayer during the summer
vacation, the sisters gave the children colorful rosaries that they can wear as bracelets.
After the Mass, diplomas and prizes that children earned were passed out. The teachers, Maria Więcko, Kasia Niedźwiedzka, Ewa Urbańczyk-Wochniak, Kasia
Sandoval, and Renata Collett, thanked their pupils for their consistency and dedication in Polish school. Rev. Hubert Zasada also thanked the children for the
commitment to their studies and handed them special diplomas for religious classes. The children showed their appreciation for the teachers’ hard work by bringing
them flowers and chocolates. The principal of the school, Małgorzata Moll thanked all children, teachers’ council, and parents for great work during the 2014/2015
school year. She also stressed that one of the most important tasks for parents and teachers is to continue strengthening the pride in being Polish and to focus on its
importance for the children growing up in America.
6
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
7
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Wydarzenia z życia parafii / Events from Parish Life
Photos courtesy of Marek Jankowicz
Piknik parafialny / Parish Picnic
W niedzielę 3 maja, wszystkie rodziny z polskiej szkoły jak i parafianie kościoła p/w św. Agaty uczcili święto Matki Boskiej Królowej Polski i powitali
wakacje. O godz. 11:00 odbyła się wspólna Msza św., na której siostry Ewa i Ola opowiedziały o powołaniu do życia w zakonie, jak i pracy ich
zgromadzenia. Po Mszy św. odbył się piknik, na którym nie zabrakło atrakcji. Dorośli mieli okazję zrelaksować się w cieniu w gronie najbliższych i
przyjaciół posilając się smacznym obiadem przyrządzonym na grilu, a dzieci miały okazję pobawić się m.in. na dmuchanej zjeżdżalni, wybrać
zabawy przy stole z różnymi zadaniami, pomalować twarz i obejrzeć przedstawienie z żywym króliczkiem.
On Sunday, June 3, all families from the Polish School and the Parishioners of St. Agatha Parish celebrated the Mother of God – the Queen of
Poland and welcomed the start of summer vacation. At 11:00 a.m., Holy Mass was celebrated during which Sisters Ewa and Ola shared the
experiences of their vocation to consecrated life and the work of the Sisters from their convent. After the Mass, everybody enjoyed the picnic.
Adults had a chance to relax in the shade with families and friends enjoying a delicious lunch made on the grill. The children had a chance to play in
the jumping house, work at the activity table and watch a magic show which ended with the magician pulling a real, live bunny out of his hat.
8
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
9
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Wydarzenia z życia parafii / Events from Parish Life
Rocznica Pierwszej Komunii Świętej / First Anniversary of 1-st Communion
To już rok jak nasze dzieci przyjmują Jezusa do swoich serc w Komunii św. Z radością uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. podczas
której dzieci dziękowały za ten piękny Dar. Jezus zaprosił dzieci do Przyjaźni ze sobą nie tylko na chwilę ale na całe życie. Z całego
serca życzymy, by Jezus zawsze był obecny w ich pięknych sercach.
It's been a year since our children accepted Jesus into their hearts in Holy Communion. We are happy to have participated in the
solemn Mass, during which the children thanked for this beautiful gift. Jesus invited the children to a Friendship with Him not only for
a while, but for a lifetime. With all of our hearts, we wish that Jesus may always be present in their beautiful hearts.
10
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Dyżur Konsularny w St. Louis
W sobotę 13 czerwca 2015 odbędzie się w St. Louis Dyżur Konsularny. W trakcie dyżuru przyjmowane będą
wnioski o wydanie nowego paszportu.
Wnioski muszą być składane osobiście co wymagałoby wizyty w konsulacie w Chicago. Dyżur konsularny
umożliwi złożenie wniosków w St. Louis.
Data - Sobota, 13 czerwca 2015
Lokalizacja – Kościół Św. Agaty (plebania)
3239 South 9th Street (przy ulicy Utah)
St. Louis, MO 63118-2629
W celu uniknięcia kolejek, zostaną ustalone terminy spotkań z konsulem. Proszę o kontakt telefoniczny z
konsul Barbarą Salą tel. (312) 337-8166 wew. 235 w celu dokonania rejestracji na konkretną godzinę.
Wcześniejsza rejestracja jest niezbędna w celu zapewnienia, że wnioskujący posiada wszelkie niezbędne
dokumenty do złożenia wniosku o paszport.
Dla Państwa wygody, podczas dyżuru będzie dostępny fotograf wykonujący poprawne zdjęcia biometryczne do
paszportów. Opłata za cztery (4) zdjęcia wynosi $18. Dopuszczalne formy płatności za zdjęcia to gotówka lub
czek.
Robert V. Ogrodnik, Konsul Honorowy
Konsulat Honorowy RP w St. Louis
Tel: (314) 822-6266 or (314) 821-6130
*****************************************************************
Polish Passport Application
A representative from the Consulate General of the Republic of Poland will be in St. Louis on Saturday, 13
June 2015 to accept applications for new passports and to answer any questions regarding passports.
Application for passports must be made in person and normally this would require travel to Chicago. However,
the visit to St. Louis by a representative from the Consulate General will eliminate the need to travel to Chicago
for those applicants taking advantage of this arrangement.
Date Saturday, 13 June 2015
Location - Saint Agatha Church (rectory)
3239 South 9th Street (at Utah)
St. Louis, MO 63118-2629
All applicants for passports must register in order to allow our Consulate General in Chicago to qualify the data
required for passport application and to schedule an appointment time on 13 June. Kindly call Consul Barbara
Sala at (312) 337-8166 ext. 235 or e-mail: [email protected] for the registration and to
schedule an appointment.
For your convenience, we will have a photographer available to provide approved passport photos. American
Passport and Visa is the photographer and the charge for four (4) photos is $18 (check or cash accepted).
Robert V. Ogrodnik, Honorary Consul
Polish Consulate in Saint Louis
Tel: (314) 822-6266 or (314) 821-6130
11
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
PLEASE PATRONIZE OUR BULLETIN ADVERTISERS
TO BECOME AN ADVERTISER OR SPONSOR, CONTACT THE ST. AGATHA PARISH OFFICE AT (314) 772-1603.
Remember St. Agatha Parish in your Will / Pamiętaj o Parafii Św. Agaty w swoim Testamencie
Kutis
FUNERAL HOME
2906 GRAVOIS
10151 GRAVOIS
5255 LEJUNE FERRY
(314) 772-3000
(314) 842-4458
(314) 894-4500
Consulate of the Republic of Poland in Saint Louis
Honorary Consul
Robert Ogrodnik
121 S. Meramec, Ste. 1140
St. Louis, MO 63105
Ph: 314.822.6266
Fax: 314.965.3728
E-mail:
[email protected]
D. DEAN PLOCHER
ATTORNEY AT LAW
230 S. BEMISTON AVE. SUITE 410
ST. LOUIS (CLAYTON), MISSOURI 63105
(314) 721-9009
Advanced Heart Care, LLC
Związek Narodowy Polski - Polish National Alliance
Polish Cadets Lodge 1134, St. Louis, MO
Norbert Urbanski, M.D., Ph.D.
KARDIOLOG
(618) 222 - 8900
5020 N. Illinois Street
Fairview Heights, IL 62208
Mówimy po Polsku
Związek Narodowy Polski jest największą organizacją bratniej pomocy, która
oferuje wszelkiego rodzaju ubezpieczenia na życie. ZNP założony w 1880
roku jako bratnia organizacja, działa całkowicie dla dobra i korzyści swoich
członków.
The Polish national Alliance is the largest Polish American Fraternal benefit
society offering life insurance and annuities for your future and the future of
your children. Call for a free quote and ask how your child can receive free
college money.
Call your sales representative John Baras at 636-938-4641,
or email him at [email protected]
for questions or more information
12
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis

Podobne dokumenty

Parafia Św. Agaty - St. Agatha Church

Parafia Św. Agaty - St. Agatha Church Gedymin Grubba bedzie miał dwa koncerty w St. Louis A rare opportunity to experience a performance of a world class

Bardziej szczegółowo