Treść ogłoszenia

Transkrypt

Treść ogłoszenia
Walbrzych:Opracowanie
projektukoncepcyjnego
architektonicznopULTMONOLOGTCZNEGO
urbanistycznego
CENTRUM
DLAGóRNtKóWORAZ
BUDYNKU
NAUKOWO.
DYDAKTYCZNEGO
- 20lO;datazamieszczenia:
Numerogloszen¡a:
190485
16.07.2010
OGLOSZENIE
O KONKURSIE
Zanr6.2czanie
ogros:éni¡iobowiqzkowe
SEKCJA l: ZAI¡IAWIAJACY
r.r)NAzwataDREs;speqátistycznyszprá
im d¡atfredá
sokoiowskjeso
ur sokótówskego4
533ogwatbzycrr
vrol
dornoéaskie
le 0746439742,
faks0746439746
adB stronyinl€rnotowej
am.wtaj4c€so:
w zdfowre
wabEychp
r-2)RODZAJ
ZAMAWTAJACEGO:
Samódz
e nypúblc¿nyzakbd
opek zd¡óworn€j
SEKCJA ¡l: PRZEOMTOT
KONKURSU
rr.l)N.2wanadaná
kónku6owtpzezzam.w¡ajeceso:
opE@wane
prctekru
konc€pcy¡oqo
arch,leklon
cz¡o
puLMoNoLocczNEco DtAGóRNKóWORAZBUOyNKU
úrbánslycneqó
cENTRUM
NAUKOWO
lr.2)okrcSlenlo
pEédmiotu
konku6u:pzédmtoiam
jesropra@wanie
koñkursu
prolektu
koncepcylneo
CentruñPumonoogi-nego
dá córników
oa budynk!
ñaukowo-dydaklyc¿negó
Szc¿eqótowy
opspr
zawerazal4enlknrBl
Resuaminupai fúnkcjonahou2ytkowy
Obsz¿r
op¡acowan
a oziaczo¡onanapé s¡uacytio
wlsorcscowelsraiowacejzat4*nk 83 Reguáminu
ll,3)wspólnysrownikzamówieñ(cpv):71
2300.00I
SEKCJA¡ll:INFORIIACJE
pRAWNytM.
O CHARAKTERZE
EKONOtMtCZNyfvt,
FtNANSOwyt\itl
TECHNICZNYII¡
wymasan¡a,Jakiemus2e6pel¡iaéuczeshicykonkursu:ludzatúkonküs€lluczesrnk€mkon
osoba
f¿yena,ósobap¡awna
tubt€dndslka
oAáñzacyjná
n é posadaja€osoboúdéc
prawñ€r
orazpodñolyre
wyslepút4ce
wspórn
e o respelni4w¿rúñk
ok€sónew ustáwie
F€wozámóweñ
púbcznych
órazw ninerszym
Regurañ¡ie1.2Wkonkure¡émoq4udéslnayépódmiory
kró€spetnálawaru¡kiokréstonewad
22ur I úsrawy
P¡awozamówerlpúbenych,wqm:1)p.stadajqupÉwneniadowykonywániaokresoñerdzaranogc
ubczy¡nosc
lezerustáwynakladaj4obowqzékposadanátakchup¡awnten
2)posadajariebednawed¿g
doswiadc¿,an
e oEz
dvspo
núra porencrárem
iechniczn
vm osobamzdorñvmidowvkdnan
a zamówien
a rubpzedráwiqpsennezóbowazan
e
niyohpodmolówdouddstepnenlapoténcjárulechnien€go
osób:dol¡ychdowykonaniazamówefia
tj:á)wykóia w
okfesieoslatnich3 at pEeddniéñ wszcz€c¡a
n ñ eteeso konkuGu,
á je2€ okf€spfowádzsnja
dzatahos
qn ok€sie óonalmnie|ednadokúñénlacje
prcj6ktdawtetob€n¿ow4dorydqdazapojektowan
a obekrów
bldowtanv
o radnejkrbaiuzeconálmn
et10000m3 pzy ¿yñ m ntmanakubárura
pfolekiowanego
pojedync¿ego
obiekru
budow
anegopodésal4@go
ocene niemo¿ebyómniejea¡ ¿ 5 000m3(p¿ezústuge
p.olektowána
zamswiajq.y
fozum,eeykonanie
Pójekt!Budowaneoó
iPrcjeklu
[4,konáwdeso
wrazz pzedñiarem
Robór,
Koszlórysem
InweslorekñorazSpe.ylkácnTechn¿nqr/ykonánáiodbtoruRobót)
b)dysponul4zesporemosobpostadalál
0dpowiednie
laarifkácte
dowykonan¡ázañówiena
ti - dopetniena
runkclkiefowiika
zesporu
projekrovreqo
lykonujqdegodokuñentact€
pfotéklow4
ueesrnkw riendysponowáó
conajmniej,ednaosob4
eslynulacq
se
akruarnymiupÉwn
eniañdoprcjekrowañ
a w bfan¿y
ar.hirekroñtcznel
bezosfaniózeó
oraz5_rernjñ
doEw
adc¿en
emw
- dopernien
prcjekioMniu:
prcjókiáñlów
a tuñkcri
bran:o"}ch
wykonúrEcych
prctektov/a
dokumenlaDr?
uczesl¡k
puewdujeosby'co najmn
ej pó2osoby- dyspoñutEoeakruátiymtúpÉwn
en¡amdopBtnien
a saño.tze ¡vchÍuikc
rechnenychwbudow¡icr{owzákfesepfoleklowá¡iawbran¿ach
- búdowanei,
a koñtfukcylno
b mtaeyrrejw
zakresesúi ñla acl iuEqdzeó:wodocqgowychiknati¿acyjnych,ciéprnych.wentyácyjnych
sa:owychó
ñslaacyrner
w zákesre
siec nstaracji
¡ úradzeóe €krrycznych
ie ekt¡oeneQeqcznych.3)znatdulasew
syi¡ac
ekonoño¿nejifnánsowéjzap*niajecet
wlkoiantezamóweniá
w ecegórnosciuczestn
k musspetn
¿ naslepula.y
posiadaasrodk
warunek
inañsowe
tubzdornosó
kfedyrw4w wysokoicconálmn
etloo qs zrGrowiieslolysecy
zrolych)
4) n¡epodlesala
wykru¿eniu
z porepowan
a o udze e¡iez¿mów
enia
SEKCJA lV: PROCEDURA
rv,1)Kryte¡ia
oce¡yphc konkuForych:
1.jakosdwárory@wiqzáñ
árch(ekonicznych
urbanisiycznych
ko¡srrukcyjnych
50
2 b)lakoáé
rczwiqzáñ
runkojona
no-preslzennych
w ryñ zsodnosó
z panemtunkcionatno
úzylko!./m.50
IV.2)INFORIUACJE
ADMINISTRACYJNE
rv-2.r)okreslenie
sposobuuryskaniarog0tami.u
konkuEu:
Dosr9pny
dod¡¡ai2003.2010sodzna1300.
Mi6j.c6:s pecjár
slyenySzpitatiñ dE A Sokottuskieso
w Wátbzyclr
u ut.Soko¡ówskeso
4 5s 309W¿tbEych
sek€larat oyrekto¡ászpitaa
1V.2.2)
Terminrmrejsce
skladan¡.
wnióskówodopuszczenie
do udzialu
w koikurcié:
D.la:26072010gdd¿i¡a
13:00
Mrel.cé:specjasqcznyszpratimdEa sókotorek¡eqoúwarbEychu,
u sokotowskego4
53309warbr¿ych
sekeradar
DyfekoÉ *pirata
rv,2.3)
réf mini mi€j3cé
skkdaniapracxónkuForych:
T.rnrn:2003.20i0r. dosodz13.00.
¡Viejscé:
DziarObgugiSzpilaé
naEcesekera@SAduKoñkusuwego
Rod2.l ¡ wyekoÉ¿ n¡gód: 1.z?ntuiajqct pzyznanagódypi.ni+né dtaJedñej,óróch, tublu echpEo konkucdych,
w r4enéj wy6okoéci
30.000,00
¿ (trAdztescitysi€cyzloiyó) w tym: - pi6Mzá nagfoda_ 15.ooo,oo
2t, dtus¿nasrcd.10.000,00
zl - lEsiá nágDda- 5.000,00zt 2. zamawtajq.tmd¿€pzyznaéryró¿.i€nián¡epteniezno.
3. Ni€zate2n¡e
od
nagÉdp¡énjernyq5,
záñ$i€j+y p.¿y¿iaw op€Etuo árt 111ust.1 pkt3 u6taw pErc zámówtetpublienychnágbde
dodao(*qw posboizápf!*nia do n6gocjejlw lrybe zamów¡en¡á
2 wtnoj aki ¡a wykonante
pfolekt*€j
dokumánt¿cl
aulorcwiÉj"ytej ocenionejpEcy.

Podobne dokumenty