ROZPYLACZE HYPRO® - Araj

Komentarze

Transkrypt

ROZPYLACZE HYPRO® - Araj
ROZPYLACZE HYPRO®
PODRĘCZNIK OCHRONY UPRAW
Od ponad 60 lat w siedzibie firmy Pentair w Cambridge produkujemy rozpylacze
opryskowe. Początkowo sprzedawaliśmy je pod nazwą Lurmark.
Dziś jest to marka Hypro®.
Pentair to także czołowy światowy producent pomp rolniczych marki Hypro®,
Shurflo® i Berkeley®.
Rozpylacze, pompy opryskowe Hypro® i elementy tych urządzeń są wykorzystywane
przez największych na świecie producentów urządzeń opryskowych.
Osiągamy 8 mld USD obrotów, dysponujemy ponad 100 zakładami
produkcyjnymi i zatrudniamy ponad 30 000 pracowników na całym świecie.
Oferujemy pełny zakres rozwiązań do obsługi przepływu płynów, ich filtrowania,
kontroli temperatury oraz ochrony urządzeń. Nasze propozycje są dostosowane
do oczekiwań różnych branż.
Niniejsza broszura jest skróconym
przewodnikiem umożliwiającym wybór
rozpylaczy, które pozwolą osiągnąć
wydajną i bezpieczną aplikację
we wszystkich warunkach.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji prosimy o kontakt:
HYPRO EU LIMITED
STATION ROAD, LONGSTANTON,
CAMBRIDGE, CB24 3DS, WIELKA BRYTANIA
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
TEL.: +48 661573258
FAKS: +44 1954 260245
E-MAIL: [email protected]
WWW.HYPRO-EU.COM
WWW.ROZPYLACZE-HYPRO.COM
Spis treści
Praca z rozpylaczami Hypro......................................................................................................................................................2
Kalibracja opryskiwacza.............................................................................................................................................................6
Konserwacja rozpylaczy..............................................................................................................................................................7
Popularne rodzaje rozpylaczy..................................................................................................................................................8
Rozpylacze odpowiednie do zastosowania..................................................................................................................... 10
Wybór rozpylaczy — przez cały rok opryskiwania....................................................................................................... 12
Drobnokroplowe rozpylacze napowietrzające GuardianAIR™ 110°..................................................................... 14
Rozpylacze napowietrzające GuardianAIR™ Twin 110°.............................................................................................. 15
Rozpylacze DriftBETA 120°...................................................................................................................................................... 16
Rozpylacze Lo-Drift® 110°....................................................................................................................................................... 17
Rozpylacze płaskostrumieniowe Hypro 110°................................................................................................................. 18
Rozpylacze płaskostrumieniowe Hypro VP 110°........................................................................................................... 19
Rozpylacze płaskostrumieniowe Hypro 80°.................................................................................................................... 20
Rozpylacze płaskostrumieniowe Hypro VP 80°.............................................................................................................. 21
Nachylone rozpylacze płaskostrumieniowe VPTech 110°......................................................................................... 22
Nachylone rozpylacze płaskostrumieniowe VPTech 80°............................................................................................ 23
Rozpylacze Hypro EvenSpray 80°......................................................................................................................................... 24
Rozpylacze pustostożkowe z dyskiem i rdzeniem 80–90°........................................................................................ 25
Rozpylacze defleksyjne opryskiwaczy plecakowych PoliJet i DeflecTip............................................................. 26
Rozpylacze do aplikacji nawozów płynnych ESI............................................................................................................ 27
Rozpylacze dalekosiężne HYPRO XT................................................................................................................................... 28
Uchwyty rozpylaczy................................................................................................................................................................... 29
Uchwyty rozpylaczy ProFlo™................................................................................................................................................. 30
Filtry rozpylaczy.......................................................................................................................................................................... 32
Czyszczenie zbiorników i pojemnika.................................................................................................................................. 33
Rury i łączniki................................................................................................................................................................................ 34
Rodzaje pomp Hypro® do opryskiwaczy.......................................................................................................................... 36
Pompy odśrodkowe................................................................................................................................................................... 37
Pompy przetłaczające............................................................................................................................................................... 40
Pompy rolkowe............................................................................................................................................................................ 41
Pompy membranowe Shurflo®............................................................................................................................................. 42
Rozwiązywanie problemów: Filtry...................................................................................................................................... 43
Rozwiązywanie problemów: Oprysk ogólny.................................................................................................................. 44
Rozwiązywanie problemów: Pompy odśrodkowe (napęd hydrauliczny).......................................................... 46
Rozwiązywanie problemów: Pompy membranowe.................................................................................................... 47
Przeliczenia i wzory.................................................................................................................................................................... 48
1
Praca z rozpylaczami Hypro
KLASYFIKACJA ROZPYLACZY
W przypadku rozpylaczy standardowych jakość
oprysku zależy od rozmiaru rozpylacza (wyrażonego
jako przepływ mierzony w l/min) i ciśnienia.
Większy rozpylacz i niższe ciśnienie powodują
powstawanie większych kropli.
Jakość oprysku definiuje się z użyciem parametru
VMD (mediana średnicy kropli). Połowa wszystkich
kropli w oprysku ma średnicę większą od tej
wartości, a połowa — mniejszą. Międzynarodowy
system klasyfikacji kropli wg BCPC (British Crop
Production Council) dzieli rozpylacze na pięć
kategorii: BARDZO DROBNE, DROBNE, ŚREDNIE,
GRUBE i BARDZO GRUBE. Każda z tych kategorii
obejmuje inny zakres parametru VMD.
Klasyfikacja rozpylaczy Hypro w odniesieniu
do jakości oprysku znajduje się w tabeli na str.
14–28. Producenci środków do rozpylania
przeważnie wskazują pożądaną jakość oprysku
wg BCPC na opakowaniach produktów. Gdy taka
informacja nie jest dostępna, należy zastosować
zasady z tabeli po prawej stronie.
Oprysk
drobnokroplisty
Dłuższe utrzymanie oprysku na celu.
Odpowiedni do opryskiwania małych
celów toraz do działających kontaktowo
fungicydów i insektycydów. Drobny oprysk
jest narażony na intensywniejsze znoszenie.
Oprysk
średniokroplisty
Standardowy wybór, gdy nie jest wskazana
inna jakość oprysku.
Oprysk
grubokroplisty
Do stosowania w przypadku herbicydów na
pozostałości i herbicydów rozprowadzanych
na glebie, gdy najważniejsza jest redukcja
znoszenia.
KLASYFIKACJA ZNOSZENIA W ROZPYLACZACH NAPOWIETRZAJĄCYCH HYPRO
Typ rozpylacza
napowietrzającego Hypro
GuardianAIR™
GuardianAIR™ Twin
DriftBETA
Redukcja znoszenia*
>75%
50–75%
>75%
015
02
025
1,0–1,25 bara
1,0–1,25 bara
2,0–1,5 bara
-
2,0–2,25 bara
2,0–2,25 bara
2,0 bary
2,0 bary
2,0 bary
* Redukcja znoszenia jest wskazana jako wartość procentowa w porównaniu z FF110° niebieskie 03 przy 3 barach. W Wielkiej Brytanii w związku z przeprowadzoną oceną ryzyka
wpływu pestycydów na otaczające środowisko (LERAP) niektóre rozpylacze — dzięki niskiemu znoszeniu oprysku — można stosować w pobliżu cieków wodnych.
Rozpylacz GuardianAIR™ Twin oczekuje na przyznanie 2 gwiazdek LERAP.
2
INTERPRETACJA KODU ROZPYLACZA BCPC
Typ rozpylacza
F (płaski strumień)
HC (pusty stożek)
D (rozpylacz kierujący)
FE (EvenSpray)
Kąt oprysku
Wydatek rozpylacza
Ciśnienie znamionowe
Podane w stopniach
(jeśli wartość jest znana)
W l/min przy ciśnieniu
znamionowym
Standardowo 3 bary; 1 bar dla dla rozpylacza defleksyjnego
Na przykład: Rozpylacz o płaskim strumieniu Hypro 03F110 miałaby kod BCPC F110/1,2/3.
Rozpylacze napowietrzające (AI — Air Induction)
pozwalają na wprowadzanie powietrza do kropli płynu.
Z tego powodu nie można ich klasyfikować tak samo
jak rozpylaczy standardowych.
Porównanie rozmiaru kropli rozpylaczy AI w Wielkiej
Brytanii zostało po raz pierwszy opublikowane
w dokumencie 2010 HGCA Nozzle Selection Guide
dostępnym pod adresem http://bit.ly/15WRbgU.
Rozpylacze AI wytwarzają krople o bardziej jednorodnym
rozmiarze i bardziej odporne na znoszenie. Dzięki temu
zamiast standardowych „średnich” kropli można stosować
krople napowietrzające o mniejszym rozmiarze, a przy tym
zachować wyższą odporność na znoszenie. Porównanie
rozpylaczy standardowych i napowietrzających
przy różnych celach oprysku — patrz str. 12 i 13.
Różne urzędy europejskie (w tym CRD w Wielkiej Brytanii
i JKI w Niemczech) prowadzą klasyfikację i zatwierdzanie
napowietrzających rozpylaczy opryskowych
pod kątem redukcji znoszenia w porównaniu
z rozpylaczami konwencjonalnymi. Należy pamiętać,
że prawdopodobieństwo znoszenia zależy od ciśnienia
oprysku, wysokości belki i szybkości wiatru.
03
035
04
05
06
08
1,0–1,5 bara
1,0–1,5 bara
1,0–1,5 bara
1,0–1,5 bara
-
-
2,0–3,0 bary
2,0–3,0 bary
2,0–3,01 bary
2,0–3,0 bary
2,0–3,0 bary
2,0–3,0 bary
2,0–3,0 bary
-
2,0–3,0 bary
2,0–6,0 barów
2,0–6,0 barów
-
1
GAT 04 osiąga 25–50% redukcji znoszenia przy tych ciśnieniach.
3
MIERZENIE PRĘDKOŚCI WIATRU
Zgodnie z zaleceniami BCPC optymalna prędkość wiatru do oprysku wynosi od 3,2 do 6,5 km/h (2–4 mi/h). Poniższa
tabela przedstawia sposób pomiaru prędkości wiatru. Jeśli warunki ulegną pogorszeniu i konieczne będzie wstrzymanie
oprysku, niewykorzystany płyn należy regularnie mieszać i recyrkulować. Pozwoli to uniknąć powstawania osadów
i zapychania instalacji.
Szacowana prędkość
Skala
wiatru przy
Beauforta
wysokościach belki*
Opis
Widoczne znaki
Opryskiwane
Mniej niż 2 km/h
(mniej niż 1,2 mi/h)
Siła 0
Spokój
Dym unosi się pionowo
Używać wyłącznie kropli
średnich lub grubych
2–3,2 km/h
(1,2–2 mi/h)
Siła 1
Powiew
Ruch powietrza lekko
oddziałuje na dym
Akceptowalne warunki
oprysku
3,2–6,5 km/h
(2–4 mi/h)
Siła 2
Słaby wiatr
Wiatr wyczuwany na
skórze; liście szeleszczą
Idealne warunki oprysku
6,5–9,6 km/h
(4–6 mi/h)
Siła 3
Łagodny wiatr
Liście i małe gałązki
w stałym ruchu
Zwiększone ryzyko znoszenia
oprysku. Należy zachować
szczególną ostrożność
9,6–14,5 km/h
(6–9 mi/h)
Siła 4
Umiarkowany
wiatr
Kurz i papier podnoszą
się. Gałęzie zaczynają się Opryskiwanie niezalecane
poruszać
* Szybkość wiatru przy typowych wysokościach belki jest niższa od szybkości w skali Beauforta mierzonej na wysokości 10 metrów.
PRĘDKOŚĆ JAZDY OPRYSKIWACZA
Należy okreslić planowaną prędkość jazdy opryskiwacza
za pomocą tabel na str. 14–28 przewodnika.
W przypadku korzystania z automatycznych
sterowników intensywności oprysku zmiana szybkości
wpływa na ciśnienie, co zmienia jakość oprysku. Dlatego
zaleca się, aby po wyborze rozpylacza zachować stałą
prędkość jazdy. Typowa prędkość jazdy nie wynosi
więcej niż 16 km/h. Wyższa szybkość może pozwolić
na szybszy oprysk, lecz także zwiększyć wahnięcia belki
i wprowadzić turbulencje, które nadmiernie zwiększą
znoszenie. Po ustaleniu prędkości jazdy należy wybrać
rozmiar rozpylacza, który pozwoli na osiągnięcie
potrzebnej intensywności i jakości oprysku. Jeśli jakość
oprysku nie została wskazana w rozpylaczu AI, należy
przyjąć standardowe ciśnienie o wartości 3 barów.
4
Niższe ciśnienie pozwoli zmniejszyć znoszenie,
lecz niekorzystnie wpłynie na pokrycie opryskiwanego
obszaru.
Aby obliczyć szybkość w km/h, należy podzielić liczbę 360
przez liczbę sekund, które zajmuje pokonanie 100 m.
WYBIERANIE INTENSYWNOŚCI OPRYSKU
Dozwolone ilości wody są podane na etykiecie środków
agrochemicznych (w litrach wody na hektar) wraz
z zalecanymi ograniczeniami górnymi i dolnymi.
Wybierając intensywność, należy kierować się
następującymi punktami:
a) Specjalne wymagania upraw i chemiczny mechanizm
działania: np. pokrycie gęstej pokrywy opryskiem
działającym kontaktowo wymaga zwiększenia
intensywności.
b) Ograniczenia pompy opryskiwacza i szybkości wału
WOM. Należy zawsze pozostawić dużo wolnego miejsca
na zmieszanie substancji, szczególnie w przypadku
proszków zawiesinowych.
c) W niejasnych sytuacjach należy wybrać więcej wody.
ROZKŁAD OPRYSKU
Rozpylacze Hypro o płaskim strumieniu są przeznaczone do montażu na belce tak, aby obrazy oprysku zachodziły
na siebie. Aby sprawdzić równomierność oprysku:
• Znaleźć miejsce pokryte suchym betonem.
• Belkę należy ustawić na takiej wysokości, aby obrazy oprysku zachodziły na siebie (zależy to od kąta oprysku;
patrz poniższe wskazówki).
• Przeprowadzić oprysk czystą wodą, tak aby zwilżyć beton.
• Jeśli beton nie będzie schnął równomiernie, zmienić wysokość belki i powtórzyć test. Docelowo cały beton powinien
wysychać równomiernie.
Belkę do pracy w polu należy ustawić na takiej wysokości, aby obrazy oprysku zachodziły na siebie na opryskiwanym
obiekcie (ziemi, chwastach lub uprawach). Należy pamiętać o tym, aby belka była ustawiona powyżej minimalnej
wysokości pojedynczego zachodzenia obrazu oprysku. Zapewni to margines dla wahnięcia belki.
Kąt oprysku 110°
Kąt oprysku 80°
Pojedyncze zachodzenie obrazu
oprysku (min.)
35 cm
60 cm
Podwójne zachodzenie obrazu
oprysku
70 cm
120 cm
Zalecana wysokość belki
50 cm
75 cm
Należy ustawić odpowiednią wysokość belki nad celem oprysku.
Belkę należy ustawić tak nisko, jak to możliwe. Pozwoli to zminimalizować znoszenie oprysku.
5
Kalibracja opryskiwacza
Opryskiwacze należy kalibrować wyłącznie zwykłą
wodą. Opryskiwacz należy kalibrować ponownie
co 100 hektarów (250 akrów). Przed kalibracją należy
sprawdzić i wyczyścić wszystkie filtry.
Pozwoli to uniknąć zablokowania podajnika
pompy i rurek podających. Aby wykonać kalibrację
opryskiwacza:
1. Za pomocą skalibrowanego cylindra pomiarowego
należy zmierzyć wydatek z przynajmniej czterech
rozpylaczy (przynajmniej jednego z każdej sekcji
belki), mierząc czas wykonywania tej czynności.
Pozwoli to sprawdzić, czy ciśnienie jest prawidłowe.
Firma Pentair oferuje urządzenia pozwalające zmierzyć
ciśnienie i wydatek rozpylaczy. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz str. 36.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA
Napełnianie zbiornika wodą zmniejsza poziom
mieszania. Aby uniknąć nadmiernego mieszania
i spieniania, należy napełnić zbiornik wodą w jednej
trzeciej. Należy jednak unikać dodawania środków
chemicznych przy pełnym zbiorniku — wówczas
mieszanie jest najsłabsze.
2. Jeśli wydatek tych rozpylaczy nieznacznie odbiega
od wymaganego, ustawić ciśnienie tak, aby
na każdym rozpylaczu uzyskać poprawną wartość.
Aby zmiany ciśnienia nie wpływały niekorzystnie
na jakość oprysku, należy użyć tabel dotyczących
rozpylaczy, dostępnych na str. 14–28.
3. Jeśli wydatek poszczególnych rozpylaczy różni
się w stopniu uniemożliwiającym kompensację
ciśnieniem, należy ponownie sprawdzić kalibrację
i obliczenia. W niektórych sytuacjach może być
konieczna wymiana rozpylaczy na inny rozmiar.
4. Należy wymienić każdy rozpylacz, którego wynik
odbiega o ponad 10%. Tak samo należy wymieniać
rozpylacze o przerywanych lub nierównych obrazach
oprysku.
CZYSZCZENIE POJEMNIKA
Opróżniony pojemnik należy zawsze wyczyścić.
Oznacza to wprowadzenie do zbiornika środka
płuczącego i niepozostawianie zanieczyszczonych
pojemników na polu podczas pracy. Wybranie
odpowiedniego rozpylacza czyszczącego pozwoli
zachować pojemniki w całkowitej czystości oraz
zaoszczędzić czas i wodę. Pentair oferuje szeroki wybór
wydajnych rozpylaczy czyszczących (patrz str. 33).
Wykresy kalibracji rozpylaczy są jedynie wskazówką
dotyczącą wydajności. Wyniki mogą być inne, zwłaszcza
w przypadku płynów o innych lepkościach i określonej
ciężkości.
6
Konserwacja rozpylaczy
CZYSZCZENIE
Zapchane rozpylacze należy wyczyścić, zanurzając
je w wodzie i usuwając zanieczyszczenia miękkim
pędzlem lub sprężonym powietrzem. NIE WOLNO
dmuchać w otwór ustami ani przepychać go drutem
lub bolcem. Może to spowodować uszkodzenie
rozpylacza. Po zakończeniu oprysku rozpylacze należy
zdjąć, namoczyć, wyczyścić i założyć ponownie. Jest
to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy przy następnym
oprysku będzie stosowany inny środek chemiczny.
ZUŻYCIE
Rozpylacze należy regularnie kalibrować i sprawdzać
stan ich zużycia. Z każdego nowego zestawu należy
odłożyć jeden nieużywany rozpylacz do porównania.
Cały zestaw należy wymienić, gdy wydatek rozpylaczy
wzrośnie o przynajmniej 10%, lub najpóźniej raz na rok.
Uprawy
DLACZEGO STAN ROZPYLACZY JEST TAKI WAŻNY
Wadliwe lub zużyte rozpylacze są jednym
z najważniejszych powodów niezaliczania testów
opryskiwaczy przeprowadzanych zgodnie z brytyjskimi
wytycznymi NSTS (National Sprayer Testing Scheme —
krajowy system testowania opryskiwaczy). W latach
2009–2010 zaliczenie tego testu nie powiodło się
w przypadku 2200 (16,3%) opryskiwaczy.
Poniższa tabela przedstawia koszty chemiczne używania
zużytych rozpylaczy z dokładnością do 5%. Co więcej,
zużyte rozpylacze spowodują nierówne opryskiwanie
środkiem chemicznym i niższą wydajność oprysku.
Koszt
Stopień
chemiczny
niedokładności
/ ha*
Koszt /
ha**
Przeciętny
koszt nowego
rozpylacza***
Obszar do opryskania
umożliwiający zwrócenie
się kosztu nowego
rozpylacza
Pszenica ozima
118,50 GBP
5%
5,93 GBP
95 GBP
14 ha
Jęczmień ozimy
85,50 GBP
5%
4,28 GBP
95 GBP
20 ha
Buraki cukrowe
130 GBP
5%
6,50 GBP
95 GBP
13 ha
Ziemniak
430 GBP
5%
21,50 GBP
95 GBP
4 ha
Rzepak ozimy
96 GBP
5%
4,80 GBP
95 GBP
18 ha
* Źródło: 2007 Farm Management Pocket Book. ** Pokazuje koszt przekroczenia zalecanej ilości o 5%. *** Przyjęto 48 standardowych rozpylaczy o płaskim strumieniu.
7
Popularne rodzaje rozpylaczy
Firma Hypro produkuje wiele rozpylaczy przystosowanych do różnych zastosowań. Następujące rodzaje rozpylaczy
pozwalają na zaspokojenie większości potrzeb występujących w rolnictwie:
Drobnokropliste rozpylacze napowietrzające GuardianAIR™ 110° (patrz str. 14)
Odpowiednie pokrycie opryskiem ze zmniejszonym znoszeniem. Odpowiednie przy mniejszej
ilości wody. Do opryskiwania zbóż, rzepaku i innych upraw.
Redukcja znoszenia nawet o 75%. Przy 1,25–1,5 bara.
Rozpylacze napowietrzające GuardianAIR™ Twin 110° (patrz str. 15)
Podwójny oprysk z nachyleniem 30° do przodu i do tyłu pozwala uzyskać lepszą penetrację
i lepsze rozproszenie oprysku w uprawach o gęstszej pokrywie. Na podstawie drobnokroplowego
oprysku napowietrzonego z rozpylacza GuardianAIR™ z oprawką FastCap™.
Redukcja znoszenia o nawet 50%.
Rozpylacze płaskostrumieniowe DriftBETA 120° (patrz str. 16)
Znaczące zmniejszenie znoszenia grubszych, napowietrzonych kropli.
Odpowiednie do oprysku doglebowego i oprysków pogłównych. Unikać oprysków
selektywnymi herbicydami na jednoliścienne i fungicydami na ziemniaki.
Rozpylacze płaskostrumieniowe Lo-Drift® 110° (patrz str. 17)
Oryginalny rozpylacz redukujący znoszenie. Oprysk ma przeważnie grubsze krople
niż w konwencjonalnym rozpylaczu o płaskim strumieniu redukującym znoszenie o połowę.
Odpowiednie do fungicydów do zbóż i jesiennych herbicydów na pozostałości.
Do 06 przy 2–3 barach.
Rozpylacze płaskostrumieniowe Hypro 110° i 80° (patrz str. 18 i 20)
Uniwersalny rozpylacz do ogólnego oprysku herbicydami, fungicydami, insektycydami
i regulatorami wzrostu. Możliwość ustawienia różnego rozmiaru kropli zależnie
od zastosowania.
Rozpylacze płaskostrumieniowe Hypro VP 110° i 80° (patrz str. 19 i 21)
Doskonały rozkład przy ciśnieniach 1–5 barów. Idealne do systemów z automatyczną kontrolą
prędkości i oprysku różnymi pestycydami.
Rozpylacze płaskostrumieniowe VPTech™ 110° i 80° (patrz str. 22 i 23)
Jeden oprysk z nachyleniem 30°. Przemienny oprysk do przodu i do tyłu przy obiektach
pionowych, takich jak bryły gleby oraz niskie chwasty jednoliścienne, oraz lepsza penetracja
pokrywy upraw.
Rozpylacze EvenSpray 80° (patrz str. 24)
Niezwężający się obraz oprysku dostosowany do opryskiwania rzędowego herbicydami
przedwschodowymi i powschodowymi. Idealne do stosowania z opryskiwaczami plecakowymi.
8
Rzopylacze pustostożkowe z dyskiem i rdzeniem SwirlTip 80–90° (patrz str. 25)
Drobne krople w obrazie pustego stożka. Przeznaczone do opryskiwania rzędowego środków
chemicznych o działaniu kontaktowym. Mogą także być stosowane z opryskiwaczami
nadmuchującymi i z zamgławianiem przy wyższym ciśnieniu.
Rozpylacze defleksyjne opryskiwaczy plecakowych PoliJet i DeflecTip 55–130° (patrz str. 26)
Grube krople oprysku, bardzo równomierne rozłożenie. Wysoka odporność na zapchania.
Odpowiednie do herbicydów doglebowych. Idealne do stosowania z opryskiwaczami
plecakowymi.
Rozpylacze do aplikacji nawozów płynnych ESI (patrz str. 27)
Jeden z najmniejszych rozpylaczy nawozu płynnego na rynku. Unikatowe ustawienie rozpylaczy
i dyfuzor stabilizacji strumienia generują stabilne strumienie zapewniające równy oprysk
i minimalne płowienie upraw.
Rozpylacze dalekosiężne HYPRO XT (patrz str. 28)
Do zastosowań, w których nie można użyć standardowego oprysku z belki ani poszerzyć
zakresu oprysku belką. Oprysk równomierny o grubych kroplach, o obrazie takim jak w płaskim
rozpylaczu. Idealne rozwiązanie do lasów i pastwisk.
Hypro TwinCap (patrz str. 29)
Pozwala na montaż dwóch rozpylaczy obok siebie w tej samej oprawce bagnetowej.
Intensywniejszy oprysk bez zwiększania wielkości kropli. Doskonałe rozwiązanie do oprysku
roślin oraz oprysku fungicydami zarazy ziemniaczanej.
Rozpylacze boczne Hypro (szczegółowe informacje na stronie www.hypro-eu.com)
Wytwarzają podobny obraz jak standardowe rozpylacze 80° o płaskim strumieniu, lecz
o odchylonym kształcie co zwiększa zasięg oprysku.
NUMERY CZĘŚCI: od 28OC01 do 28OC16.
Rozpylacze Hypro FulcoTip (FCX) 80° (szczegółowe informacje na stronie www.hypro-eu.com)
Obraz pełnego stożka 80°. Idealne do oprysku punktowego ręcznymi opryskiwaczami.
NUMERY CZĘŚCI: od 30FCX02 do 30FCX08.
Rozpylacze Hypro HollowTip (HCX) 80° (szczegółowe informacje na stronie www.hypro-eu.com)
Przeznaczone do uzyskania obrazu pustego stożka 80° do oprysku ogólnego. Oprysk
drobniejszymi kroplami.
NUMERY CZĘŚCI: od 30HCX2 do 30HCX18.
Rozpylacze zamgławiające (szczegółowe informacje na stronie www.hypro-eu.com)
Przeznaczone do wytwarzania bardzo drobnych kropli. Odpowiednie do nawilżania i chłodzenia
wyparnego w silosach, chlewach, oborach i szklarniach.
Wszystkie rozpylacze pasują do standardowych uchwytów Hypro i większości innych standardowych mocowań. W przypadku większości
rozpylaczy dostępne są mocowania gwintowane.
Większość rozpylaczy rolniczych jest produkowana z poliacetylenu. Dostępne są także inne materiały.
9
Rozpylacze odpowiednie do zastosowania
Aby uzyskać najlepszą wydajność chemiczną w kluczowych opryskach, należy wybrać rozpylacz, który zapewni dobre
pokrycie celu dzięki odpowiedniej jakości oprysku i kątowi stosownemu do danego zastosowania.
HERBICYDY PRZEDWSCHODOWE DOGLEBOWE
Bryły gleby mogą tworzyć zacienione obszary, które w razie braku oprysku będą
miejscem wzrostu chwastów. Przy braku upraw wysokie belki mogą intensyfikować
znoszenie oprysku.
Zalecane rozpylacze:
GuardianAIR™ Twin: Zmniejsza znoszenie, pozwalając na dłuższe
opryski jesienią. Dwa nachylenia 30° pozwalają na skuteczne
opryskiwanie brył gleby.
VPTech™: Płaski strumień 80° to optymalne rozwiązanie, gdy belki
nie da się ustawić niżej niż 60–75 cm. Przy stałym ciśnieniu
strumień 80° ma grubsze krople od strumienia 110°, co pozwala
zmniejszyć znoszenie.
HERBICYDY DO MAŁYCH CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH
Pionowy chwast o małej powierzchni liścia jest trudny do opryskania.
Należy wybrać ilość wody i ciśnienie, które pozwolą uzyskać średnio drobne krople.
Zalecany rozpylacz:
VPTech™: Nachylony standardowy rozpylacz o płaskim strumieniu
pozwali osiągnąć optymalne pokrycie i najwyższą wydajność
oprysku. Przemienne ustawianie rozpylaczy do przodu i do tyłu
zapewnia lepszy efekt niż ustawienie wszystkich rozpylaczy
pionowo.
HERBICYDY NA DZIKI OWIES
Tutaj ważne jest odpowiednie pokrycie liścia. GS30 należy zastosować,
gdy większość chwastów już wykiełkuje, lecz pokrywa uprawy jest nadal otwarta.
Zalecany rozpylacz:
GuardianAIR™: Jakość oprysku przy ciśnieniu wynoszącym
3 bary zapewnia doskonałe pokrycie dzikiego owsa przy otwartej
pokrywie, nawet z mniejszą ilością wody. Redukcja znoszenia
wydłuża czas oprysków.
10
FUNGICYDY T1 I T2 W POSTACI MIESZANINY W ZBIORNIKU
Z HERBICYDAMI/REGULATORAMI WZROSTU
Jeśli chce się zwiększyć dzienną wydajność oprysku, gdy czasu jest mało, warto
pomyśleć o zastosowaniu mieszaniny w zbiorniku, zmniejszeniu ilości wody
i wybraniu rozpylacza redukującego znoszenie. W przypadku mieszaniny należy
wybrać jakość oprysku wymaganą przez najbardziej wymagający cel oprysku.
Zalecane rozpylacze:
GuardianAIR™: Elastyczny rozpylacz redukujący znoszenie, oferujący
doskonałe pokrycie przy ciśnieniu wynoszącym 3 bary. Nachylenie
rozpylacza do tyłu przeciwdziała znoszeniu wynikającemu z ruchu
opryskiwacza do przodu i pozwala na przedostanie się oprysku przez
pokrywę do wszystkich liści, łodyg i chwastów.
VP: Gdy potrzebny jest standardowy rozpylacz o płaskim
strumieniu, warto wybrać rozpylacz VP bez nachylenia.
FUNGICYDY RZEPAKU
Najtrudniejsze jest sprawienie, by oprysk przedostał się przez pokrywę.
Gdy czas odgrywa ważną rolę — na przykład w przypadku ochrony przed grzybami
Sclerotinia — warto wybrać rozpylacz redukujący znoszenie, który zmaksymalizuję
liczbę dni oprysku.
Zalecane rozpylacze:
GuardianAIR™ Twin: Dwa napowietrzające rozpylacze 30°.
Przy ciśnieniu 3 barów zapewniają optymalne zestawienie redukcji
znoszenia i pokrycia opryskiem.
VPTech™: Rozpylacze o przemiennym nachyleniu 30° pozwalają
lepiej pokryć opryskiem górną i dolną część rośliny.
OPRYSK FUNGICYDEM KŁOSA PSZENICY
Ważnym czynnikiem jest odpowiednie pokrycie opryskiem. Przy gorszej pogodzie
warto wybrać rozpylacz redukujący znoszenie.
Zalecane rozpylacze:
GuardianAIR™: Zapewnia skuteczne pokrycie przodu i tyłu kłosa
przy ustawionym ciśnieniu 3 barów i wydajności 100 l/ha.
GuardianAIR™ Twin: Również zapewnia skuteczne pokrycie.
11
LATO
WIOSNA
JESIEŃ
Wybór rozpylaczy — przez cały rok opryskiwania
ETAP UPRAW I TYP ŚRODKA
CHEMICZNEGO
CEL
UTRUDNIENIE
Herbicydy przedwschodowe lub
wczesnopowschodowe, doglebowe
Gleba
Równe pokrycie brył gleby
Insektycydy
Mały rzepak lub rośliny zbożowe
Mały obszar do opryskania
Herbicydy powschodowe
Niskie trawy (mniej niż 3 liście)
Mały obszar do opryskania, uwzględnić
chwasty w miejscach zacienionych
Herbicydy powschodowe
Trawy (więcej niż 3 liście)
Pionowy cel oprysku
Herbicydy powschodowe
Chwasty szerokolistne
(do 2 cm wszerz)
Mały obszar do opryskania, uwzględnić
chwasty w miejscach zacienionych
Herbicydy powschodowe
Chwasty szerokolistne
(2–5 cm wszerz)
Uwzględnić chwasty w miejscach
zacienionych
Herbicydy powschodowe
Chwasty szerokolistne
(ponad 5 cm wszerz)
Wprowadzenie do pokrywy zbóż
Fungicydy na łamliwość i regulatory
wzrostu roślin
Łodygi i dolne liście
Penetracja do spodu zbóż
Fungicydy na zboża T0, T1, T2
Liście upraw i pachwina liścia
Wprowadzenie do pokrywy zbóż
Fungicydy na liście rzepaku
Liście upraw
Pokrycie od czubka do gleby
Fungicydy zarazy ziemniaczanej
Liście i łodygi upraw
Aby zachować odpowiednie pokrycie,
dostarczać dużo wody
Fungicydy kłosa (T3) i aficydy
Kłos upraw
Ważne działanie kontaktowe
Desykacja z herbicydem działającym
kontaktowo
Liście i łodygi upraw
Aby zachować odpowiednie pokrycie,
dostarczać dużo wody
Glifosat
Większe chwasty i osuszanie upraw
Bez nadmiernego zamaczania liścia
Wytyczne stosowania podano dla ciśnienia 3 barów, 10–16 km/h. Przy takim ciśnieniu drobnokroplowe rozpylacze napowietrzające, takie jak GuardianAIR™ Twin,
redukują znoszenie o 50%, a grubokroplowe rozpylacze napowietrzające — takie jak DriftBETA i ULD — o ponad 75%.
Przed wyborem rodzaju rozpryskiwania należy zapoznać się z etykietą produktu lub najnowszymi zaleceniami producenta środka agrochemicznego dotyczącymi
stosowania.
12
PŁASKI STRUMIEŃ
NAPOWIETRZANIE
ŚREDNIE
DROBNE
GRUBSZE
VP
VPTECH™
NACHYLENIE 300
GUARDIAN AIR™
NACHYLENIE 12–150
GUARDIAN AIR™ TWIN
NACHYLENIE 12–150, NACHYLENIE 300
ULD / DRIFT BETA
✔✔
✔✔✔
✔✔
✔✔✔
✔✔
✔✔✔
✔✔✔
✔✔
✔✔
✘
✔✔
✔✔✔
✘
✔
✘
✔✔
✔✔✔
✔✔
✔✔
✘
✔✔✔
✔✔✔
✔
✔
✘
✔✔✔
✔✔✔
✔✔
✔✔
✘
✔✔✔
✔✔
✔✔✔
✔✔
✘
✔✔✔
✔✔
✔✔✔
✔✔
✘
✔✔✔
✔✔
✔✔✔
✔✔
✔
✔✔
✔✔✔
✔✔
✔✔✔
✘
✔✔
✔✔✔
✘
✔
✘
✔✔✔
✔✔✔
✔✔✔
✔✔✔
✘
✔✔
✔✔✔
✘
✘
✘
✔✔
✔✔✔
✔✔
✔✔✔
✔✔
Wysoka wydajność
✔✔✔
Tylko przy nagłym opryskiwaniu
✔
Akceptowalna wydajność
✔✔
Nieodpowiednie
✘
13
Drobnokropliste rozpylacze napowietrzające GuardianAIR™ 110°
Rozpylacz redukujący znoszenie z odchyleniem do tyłu kompensującym ruch do przodu. Więcej kropli i większe
pokrycie obszaru niż w przypadku innych rozpylaczy napowietrzających. Idealne przy mniejszej ilości wody.
Do opryskiwania zbóż, rzepaku i innych upraw. Prawidłowy obraz oprysku nawet przy niższych ciśnieniach.
Optymalne pokrycie oprysku przy ciśnieniu 3 barów.
Zielony
NUMER CZĘŚCI
CIŚNIENIE
PRZEPŁ.
L/HA PRZY KM/H
(SIATKA REKT./FILTR.)
BARY
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
L/MIN
0,346
0,490
0,600
0,693
0,775
8 KM/H 10 KM/H 12 KM/H 14 KM/H 16 KM/H 18 KM/H
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
GA110-015AZ
(100#)
Żółty
GA11-02AZ
(100#)
Lila
GA110-025AZ
(100#)
GA110-03AZ
Niebieski (100#)
Brązowo- GA110-035AZ
czerwony (100#)
GA110-04AZ
Czerwony (50#)
Brązowy
GA110-05AZ
(50#)
42
59
72
83
93
35
49
60
69
77
30
42
51
59
66
26
37
45
52
58
23
33
40
46
52
☆☆☆
1–1,25 bara
0,462
0,653
0,800
0,924
1,033
69
98
120
139
155
55
78
96
111
124
46
65
80
92
103
40
56
69
79
89
35
49
60
69
77
31
44
53
62
69
☆☆☆
1–1,25 bara
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
0,577
0,816
1,000
1,155
1,291
87
122
150
173
194
69
98
120
139
155
58
82
100
115
129
49
70
86
99
111
43
61
75
87
97
38
54
67
77
86
☆☆☆
1–1,5 bara
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
0,693
0,980
1,200
1,386
1,549
104
147
180
208
232
83
118
144
166
186
69
98
120
139
155
59
84
103
119
133
52
73
90
104
116
46
65
80
92
103
☆☆☆
1–1,5 bara
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
0,808
1,143
1,400
1,616
1,807
121
171
210
242
271
97
137
168
194
217
81
114
140
162
181
69
98
120
139
155
61
86
105
121
136
54
76
93
108
120
☆☆☆
1–1,5 bara
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
0,924
1,306
1,600
1,848
2,066
139
196
240
277
310
111
157
192
222
248
92
131
160
185
207
79
112
137
158
177
69
98
120
139
155
62
87
107
123
138
☆☆☆
1–1,5 bara
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,155
1,633
2,000
2,309
2,582
173
245
300
346
387
139
196
240
277
310
115
163
200
231
258
99
140
171
198
221
87
122
150
173
194
77
109
133
154
172
☆☆☆
1–1,5 bara
Jakość oprysku jest tak sama przy różnych rozmiarach rozpylaczy, o ile ciśnienie jest takie samo.
Redukcja znoszenia o nawet 75%.
Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym odstępie między rozpylaczami.
ZAMAWIANIE: Użyć podanych kodów.
14
KLASA LERAP
52
73
90
104
116
Rozpylacze napowietrzające GuardianAIR™ Twin 110°
Podwójny oprysk z nachyleniem 30° do przodu i do tyłu pozwala uzyskać lepszą penetrację
i lepsze rozproszenie oprysku w uprawach o gęstszej pokrywie. Na podstawie drobnokroplistego
oprysku napowietrzonego z rozpylacza GuardianAIR™ z oprawką FastCap™.
NUMER CZĘŚCI
(SIATKA REKT./FILTR.)
CIŚNIENIE PRZEPŁ.
BARY
L/MIN
L/HA PRZY KM/H
8 KM/H 10 KM/H 12 KM/H 14 KM/H 16 KM/H 18 KM/H
KLASA
LERAP*
Żółty
GAT110-02A
(100#)
2,0
3,0
4,0
5,0
0,653
0,800
0,924
1,033
98
120
139
155
78
96
111
124
65
80
92
103
56
69
79
89
49
60
69
77
44
53
62
69
☆☆
2,0–2,25 bara
Lila
GAT110-025A
(100#)
2,0
3,0
4,0
5,0
0,816
1,000
1,155
1,291
122
150
173
194
98
120
139
155
82
100
115
129
70
86
99
111
61
75
87
97
54
67
77
86
☆☆
2,0–2,25 bara
Niebieski GAT110-03A
(100#)
2,0
3,0
4,0
5,0
0,980
1,200
1,386
1,549
147
180
208
232
118
144
166
186
98
120
139
155
84
103
119
133
73
90
104
116
65
80
92
103
☆☆
☆☆
2,0–3,0 bary
Brązowo- GAT110-035A
czerwony (100#)
2,0
3,0
4,0
5,0
1,143
1,400
1,616
1,807
171
210
242
271
137
168
194
217
114
140
162
181
98
120
139
155
86
105
121
136
76
93
108
120
☆
☆
2,0–3,0 bary
Czerwony GAT110-04A
(50#)
2,0
3,0
4,0
5,0
1,306
1,600
1,848
2,066
196
240
277
310
157
192
222
248
131
160
185
207
112
137
158
177
98
120
139
155
87
107
123
138
☆☆
☆☆
2,0–3,0 bary
Brązowy GAT110-05A
(50#)
2,0
3,0
4,0
5,0
1,633
2,000
2,309
2,582
245
300
346
387
196
240
277
310
163
200
231
258
140
171
198
221
122
150
173
194
109
133
154
172
☆☆
☆☆
2,0–3,0 bary
Szary
GAT110-06A
(50#)
2,0
3,0
4,0
5,0
1,960
2,400
2,771
3,098
294
360
416
465
235
288
333
372
196
240
277
310
168
206
238
266
147
180
208
232
131
160
185
207
☆☆
☆☆
2,0–3,0 bary
Biały
GAT110-08A
(50#)
2,0
3,0
4,0
5,0
2,613
3,200
3,695
4,131
392
480
554
620
314
384
443
496
261
320
370
413
224
274
317
354
196
240
277
310
174
213
246
275
☆☆
☆☆
2,0–3,0 bary
* Klasyfikacja LERAP rozpylacza GuardianAIR™ Twin jest tymczasowa; trwa oczekiwanie na zatwierdzenie.
Jakość oprysku jest tak sama przy różnych rozmiarach rozpylaczy, o ile ciśnienie jest takie samo.
Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym odstępie między rozpylaczami.
ZAMAWIANIE: Rozpylacze GuardianAIR™ Twin są sprzedawane w opakowaniach po 10 szt. Aby zrealizować zamówienie,
należy użyć podanych kodów.
Przy pojedynczych rozpylaczach należy użyć numeru części GAT110-0XA.
Elementy rozpylaczy GuardianAIR™ Twin: uszczelka 65-BS205, klatka 30Q3579A. Zamiast klatki można użyć uszczelki; patrz str. 32.
15
Rozpylacze DriftBETA 120°
Znaczące zmniejszenie znoszenia grubszych, napowietrzonych kropli. Do oprysku w najszerszym oknie
pogodowym. Odpowiednie do oprysku doglebowego i oprysków przeniesionego listowia w przypadku większych celów
(np. glifosat lub fungicydy do zbóż). Unikać oprysków selektywnymi herbicydami na trawę i fungicydami na ziemniaki.
16
NUMER CZĘŚCI
CIŚNIENIE
PRZEPŁ.
L/HA PRZY KM/H
(SIATKA REKT./FILTR.)
BARY
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
L/MIN
0,490
0,600
0,693
0,775
0,849
8 KM/H 10 KM/H 12 KM/H 14 KM/H 16 KM/H 18 KM/H
KLASA LERAP
73
90
104
116
127
59
72
83
93
102
49
60
69
77
85
42
51
59
66
73
37
45
52
58
64
33
40
46
52
57
☆☆☆
Zielony
30DB015F120
(100#)
Żółty
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
0,653
0,800
0,924
1,033
1,131
98
120
139
155
170
78
96
111
124
136
65
80
92
103
113
56
69
79
89
97
49
60
69
77
85
44
53
62
69
75
☆☆☆
30DB02F120
(100#)
Lila
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
0,816
1,000
1,155
1,291
1,414
122
150
173
194
212
98
120
139
155
170
82
100
115
129
141
70
86
99
111
121
61
75
87
97
106
54
67
77
86
94
☆☆☆
30DB025F120
(100#)
30DB03F120
(100#)
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
0,980
1,200
1,386
1,550
1,697
147
180
208
232
255
118
144
166
186
204
98
120
139
155
170
84
103
119
133
145
73
90
104
116
127
65
80
92
103
113
☆☆☆
☆☆☆
Niebieski
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
1,306
1,600
1,848
2,066
2,263
196
240
277
310
339
157
192
222
248
272
131
160
185
207
226
112
137
158
177
194
98
120
139
155
170
87
107
123
138
151
☆☆☆
☆☆☆
Czerwony
30DB04F120
(50#)
Brązowy
30DB05F120
(50#)
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
1,633
2,000
2,309
2,582
2,828
245
300
346
387
424
196
240
277
310
339
163
200
231
258
283
140
171
198
221
242
122
150
173
194
212
109
133
154
172
189
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
Szary
30DB06F120
(50#)
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
1,960
2,400
2,771
3,098
3,394
294
360
416
465
509
235
288
333
372
407
196
240
277
310
339
168
206
238
266
291
147
180
208
232
255
131
160
185
207
226
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym odstępie między rozpylaczami.
ZAMAWIANIE: Należy użyć pokazanych numerów części.
Rozpylacze Lo-Drift® 110°
Oryginalny rozpylacz redukujący znoszenie. Oprysk ma przeważnie grubsze krople niż w konwencjonalnym
rozpylaczu o płaskim strumieniu redukującym znoszenie o połowę. Testy wykazały, że rozpylacze
te są odpowiednie do fungicydów do zbóż i jesiennych herbicydów na pozostałości.
NUMER CZĘŚCI
CIŚNIENIE
PRZEPŁ.
L/HA PRZY KM/H
(SIATKA REKT./FILTR.)
BARY
L/MIN
8 KM/H 10 KM/H 12 KM/H 14 KM/H 16 KM/H 18 KM/H
2,0
0,490
73
59
49
42
37
33
3,0
0,600
90
72
60
51
45
40
4,0
0,693
104
83
69
59
52
46
2,0
0,653
98
78
65
56
49
44
3,0
0,800
120
96
80
69
60
53
4,0
0,924
139
111
92
79
69
62
2,0
0,816
122
98
82
70
61
54
3,0
1,000
150
120
100
86
75
67
4,0
1,155
173
139
115
99
87
77
2,0
0,980
147
118
98
84
73
65
3,0
1,200
180
144
120
103
90
80
4,0
1,386
208
166
139
119
104
92
Zielony* LD110-015
(100#)
Żółty*
Lila
LD110-02
(100#)
LD110-025
(100#)
Niebieski* LD110-03
(100#)
KOD BCPC
ROZPYLACZA
FRD110/0,6/3
FRD110/0,8/3
FRD110/1,0/3
FRD110/1,2/3
2,0
1,306
196
157
131
112
98
87
LD110-04
Czerwony* (50#)
3,0
1,600
240
192
160
137
120
107
4,0
1,848
277
222
185
158
139
123
1,633
2,000
2,309
245
300
346
196
240
277
163
200
231
140
171
198
122
150
173
109
133
154
FRD110/2,0/3
Brązowy* LD110-05
(50#)
2,0
3,0
4,0
LD110-06
(50#)
2,0
3,0
4,0
1,960
2,400
2,771
294
360
416
235
288
333
196
240
277
168
206
238
147
180
208
131
160
185
FRD110/2,4/3
Szary*
Biały
LD110-08
(50#)
2,0
3,0
4,0
2,613
3,200
3,695
392
480
554
314
384
443
261
320
370
224
274
317
196
240
277
174
213
246
* Dostępne także jako rozpylacze 80°.
KODOWANIE BCPC
ŚREDNIE
FRD110/1,6/3
Klasa LERAP
przy 2–3 barach
FRD110/3,2/3
GRUBE
Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym odstępie między rozpylaczami.
ZAMAWIANIE: Należy użyć pokazanych numerów części.
17
Rozpylacze o płaskim strumieniu Hypro 110°
Uniwersalny rozpylacz do ogólnego oprysku herbicydami, fungicydami, insektycydami i regulatorami
wzrostu. Możliwość ustawienia różnego rozmiaru kropli pozwala na efektywne opryskiwanie różnych celów.
NUMER CZĘŚCI
CIŚNIENIE
PRZEPŁ.
L/HA PRZY KM/H
(SIATKA REKT./FILTR.)
BARY
L/MIN
8 KM/H 10 KM/H 12 KM/H 14 KM/H 16 KM/H 18 KM/H
2,0
3,0
4,0
0,327
0,400
0,462
49
60
69
39
48
55
33
40
46
28
34
40
24
30
35
22
27
31
F110/0,4/3
F110-015
2,0
3,0
4,0
0,490
0,600
0,693
73
90
104
59
72
83
49
60
69
42
51
59
37
45
52
33
40
46
F110/0,6/3
F110-02
(100#)
2,0
3,0
4,0
0,653
0,800
0,924
98
120
139
78
96
111
65
80
92
56
69
79
49
60
69
44
53
62
F110/0,8/3
Żółty
Lila
F110-025
(100#)
2,0
3,0
4,0
0,816
1,000
1,155
122
150
173
98
120
139
82
100
115
70
86
99
61
75
87
54
67
77
F110/1,0/3
Niebieski F110-03
(100#)
2,0
3,0
4,0
0,980
1,200
1,386
147
180
208
118
144
166
98
120
139
84
103
119
73
90
104
65
80
92
F110/1,2/3
Czerwony F110-04
(50#)
2,0
3,0
4,0
1,306
1,600
1,848
196
240
277
157
192
222
131
160
185
112
137
158
98
120
139
87
107
123
F110/1,6/3
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
1,633
2,000
2,309
1,960
2,400
2,771
245
300
346
294
360
416
196
240
277
235
288
333
163
200
231
196
240
277
140
171
198
168
206
238
122
150
173
147
180
208
109
133
154
131
160
185
F110/2,0/3
Pomarań- F110-01
czowy (100#)
Zielony (100#)
Green
Brązowy F110-05
(50#)
F110/2,4/3
Szary
F110-06
(50#)
Biały
F110-08
(50#)
2,0
3,0
4,0
2,613
3,200
3,695
392
480
554
314
384
443
261
320
370
224
274
317
196
240
277
174
213
246
F110/3,2/3
Jasnonie- F110-10
bieski (30#)
2,0
3,0
4,0
3,266
4,000
4,619
490
600
693
392
480
554
327
400
462
280
343
396
245
300
346
218
267
308
F110/4,0/3
Jasnozie- F110-15
lony
(30#)
2,0
3,0
4,0
4,899
6,000
6,928
735
900
1039
588
720
831
490
600
693
420
514
594
367
450
520
327
400
462
F110/6,0/3
F110-20
(30#)
2,0
3,0
4,0
6,532
8,000
9,238
980 784
1200 960
1386 1109
653
800
924
560
686
792
490
600
693
435
533
616
F110/8,0/3
Czarny
KODOWANIE BCPC
DROBNE
ŚREDNIE
Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym odstępie między rozpylaczami.
ZAMAWIANIE: Należy użyć pokazanych numerów części. Dostępne także jako PVDF.
18
KOD BCPC
ROZPYLACZA
GRUBE
Rozpylacze o płaskim strumieniu Hypro VP 110°
Rozpylacz o płaskim strumieniu i doskonałym obrazie oprysku przy ciśnieniach 1–5 barów.
Idealny do systemów z automatyczną kontrolą prędkości i oprysku z użyciem różnych pestycydów.
NUMER CZĘŚCI
CIŚNIENIE
PRZEPŁ.
L/HA PRZY KM/H
(SIATKA REKT./FILTR.)
BARY
L/MIN
8 KM/H 10 KM/H 12 KM/H 14 KM/H 16 KM/H 18 KM/H
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
0,346
0,490
0,600
0,693
0,775
0,462
0,653
0,800
0,924
1,033
0,577
0,816
1,000
1,155
1,291
0,693
0,980
1,200
1,386
1,549
52
73
90
104
116
69
98
120
139
155
87
122
150
173
194
104
147
180
208
232
42
59
72
83
93
55
78
96
111
124
69
98
120
139
155
83
118
144
166
186
35
49
60
69
77
46
65
80
92
103
58
82
100
115
129
69
98
120
139
155
30
42
51
59
66
40
56
69
79
89
49
70
86
99
111
59
84
103
119
133
26
37
45
52
58
35
49
60
69
77
43
61
75
87
97
52
73
90
104
116
23
33
40
46
52
31
44
53
62
69
38
54
67
77
86
46
65
80
92
103
F110/0,6/3
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
0,808
1,143
1,400
1,616
1,807
0,924
1,306
1,600
1,848
2,066
1,155
1,633
2,000
2,309
2,582
1,386
1,960
2,400
2,771
3,098
121
171
210
242
271
139
196
240
277
310
173
245
300
346
387
208
294
360
416
465
97
137
168
194
217
111
157
192
222
248
139
196
240
277
310
166
235
288
333
372
81
114
140
162
181
92
131
160
185
207
115
163
200
231
258
139
196
240
277
310
69
98
120
139
155
79
112
137
158
177
99
140
171
198
221
119
168
206
238
266
61
86
105
121
136
69
98
120
139
155
87
122
150
173
194
104
147
180
208
232
54
76
93
108
120
62
87
107
123
138
77
109
133
154
172
92
131
160
185
207
F110/1,4/3
Zielony VP110-015
(100#)
Żółty
VP110-02
(100#)
Lila
VP110-025
(100#)
Niebieski VP110-03
(100#)
Brązowo- VP110-035
czerwony (100#)
Czerwony VP110-04
(50#)
Brązowy VP110-05
(50#)
Szary
VP110-06
(50#)
KODOWANIE BCPC
DROBNE
ŚREDNIE
KOD BCPC
ROZPYLACZA
F110/0,8/3
F110/1,0/3
F110/1,2/3
F110/1,6/3
F110/2,0/3
F110/2,4/3
GRUBE
Dostępne także w następujących rozmiarach: VP08, VP10, VP15.
Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym odstępie między rozpylaczami.
ZAMAWIANIE: Należy użyć pokazanych numerów części.
19
Rozpylacze o płaskim strumieniu Hypro 80°
Uniwersalny rozpylacz do ogólnego oprysku herbicydami, fungicydami, insektycydami i regulatorami wzrostu.
Możliwość ustawienia różnego rozmiaru kropli pozwala na efektywne opryskiwanie różnych celów.
NUMER CZĘŚCI
CIŚNIENIE
PRZEPŁ.
L/HA PRZY KM/H
(SIATKA REKT./FILTR.)
BARY
L/MIN
8 KM/H 10 KM/H 12 KM/H 14 KM/H 16 KM/H 18 KM/H
2,0
3,0
4,0
0,327
0,400
0,462
49
60
69
39
48
55
33
40
46
28
34
40
24
30
35
22
27
31
F80/0,4/3
Pomarań- F80-01 (100#)
czowy
Zielony
F80-015 (100#)
2,0
3,0
4,0
0,490
0,600
0,693
73
90
104
59
72
83
49
60
69
42
51
59
37
45
52
33
40
46
F80/0,6/3
Żółty
F80-02 (100#)
2,0
3,0
4,0
0,653
0,800
0,924
98
120
139
78
96
111
65
80
92
56
69
79
49
60
69
44
53
62
F80/0,8/3
Lila
F80-025 (100#)
2,0
3,0
4,0
0,816
1,000
1,155
122
150
173
98
120
139
82
100
115
70
86
99
61
75
87
54
67
77
F80/1,0/3
Niebieski F80-03 (100#)
2,0
3,0
4,0
0,980
1,200
1,386
147
180
208
118
144
166
98
120
139
84
103
119
73
90
104
65
80
92
F80/1,2/3
Czerwony F80-04 (50#)
2,0
3,0
4,0
1,306
1,600
1,848
196
240
277
157
192
222
131
160
185
112
137
158
98
120
139
87
107
123
F80/1,6/3
2,0
3,0
4,0
2,0
3,0
4,0
1,633
2,000
2,309
1,960
2,400
2,771
245
300
346
294
360
416
196
240
277
235
288
333
163
200
231
196
240
277
140
171
198
168
206
238
122
150
173
147
180
208
109
133
154
131
160
185
F80/2,0/3
Brązowy F80-05 (50#)
F80/2,4/3
Szary
F80-06 (50#)
Biały
F80-08 (50#)
2,0
3,0
4,0
2,613
3,200
3,695
392
480
554
314
384
443
261
320
370
224
274
317
196
240
277
174
213
246
F80/3,2/3
Jasnonie- F80-10 (30#)
bieski
2,0
3,0
4,0
3,266
4,000
4,619
490
600
693
392
480
554
327
400
462
280
343
396
245
300
346
218
267
308
F80/4,0/3
Jasnozie- F80-15 (30#)
lony
2,0
3,0
4,0
4,899
6,000
6,928
735
900
1039
588
720
831
490
600
693
420
514
594
367
450
520
327
400
462
F80/6,0/3
2,0
3,0
4,0
6,532
8,000
9,238
980 784
1200 960
1386 1109
653
800
924
560
686
792
490
600
693
435
533
616
F80/8,0/3
Czarny
F80-20 (30#)
20
KOD BCPC
ROZPYLACZA
KODOWANIE BCPC
DROBNE
ŚREDNIE
GRUBE
Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym odstępie między rozpylaczami,
co prowadzi do zachodzenia oprysku przy belce ustawionej na 60 i 120 cm. ZAMAWIANIE: Należy użyć pokazanych numerów części.
Rozpylacze płaskostrumieniowe Hypro VP 80°
Rozpylacz płaskostrumieniowy i doskonałym obrazie oprysku przy ciśnieniach 1–5 barów.
Idealny do systemów z automatyczną kontrolą prędkości i oprysku z użyciem różnych pestycydów.
NUMER CZĘŚCI
CIŚNIENIE
PRZEPŁ.
L/HA PRZY KM/H
(SIATKA REKT./FILTR.)
BARY
L/MIN
8 KM/H 10 KM/H 12 KM/H 14 KM/H 16 KM/H 18 KM/H
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
0,346
0,490
0,600
0,693
0,775
0,462
0,653
0,800
0,924
1,033
0,693
0,980
1,200
1,386
1,549
0,924
1,306
1,600
1,848
2,066
1,155
1,633
2,000
2,309
2,582
52
73
90
104
116
69
98
120
139
155
104
147
180
208
232
139
196
240
277
310
173
245
300
346
387
42
59
72
83
93
55
78
96
111
124
83
118
144
166
186
111
157
192
222
248
139
196
240
277
310
35
49
60
69
77
46
65
80
92
103
69
98
120
139
155
92
131
160
185
207
115
163
200
231
258
30
42
51
59
66
40
56
69
79
89
59
84
103
119
133
79
112
137
158
177
99
140
171
198
221
26
37
45
52
58
35
49
60
69
77
52
73
90
104
116
69
98
120
139
155
87
122
150
173
194
23
33
40
46
52
31
44
53
62
69
46
65
80
92
103
62
87
107
123
138
77
109
133
154
172
F110/0,6/3
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,386
1,960
2,400
2,771
3,098
208
294
360
416
465
166
235
288
333
372
139
196
240
277
310
119
168
206
238
266
104
147
180
208
232
92
131
160
185
207
F110/2,4/3
Zielony VP80-015
(100#)
Żółty
VP80-02
(100#)
Niebieski VP80-03
(100#)
Czerwony VP80-04
(50#)
Brązowy VP80-05
(50#)
Szary
VP80-06
(50#)
KODOWANIE BCPC
DROBNE
ŚREDNIE
KOD BCPC
ROZPYLACZA
F110/0,8/3
F110/1,2/3
F110/1,6/3
F110/2,0/3
GRUBE
Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym odstępie między rozpylaczami,
co prowadzi do zachodzenia oprysku przy belce ustawionej na 60 i 120 cm.
ZAMAWIANIE: Należy użyć pokazanych numerów części.
21
Nachylone rozpylacze płaskostrumieniowe VPTech 110°
Pojedynczy oprysk z nachyleniem 30° do przodu zapewnia skuteczne opryskiwanie obiektów pionowych,
takich jak bryły gleby oraz niskie chwasty trawiaste, oraz lepszą penetrację pokrywy upraw. Ustawiać na przemian
wzdłuż belki. Odpowiednie do belki o wysokości 35–50 cm. Składa się z jednego rozpylacza płaskostrumieniowego VP
oraz wymiennej wkładki zaślepiającej w standardowej oprawce TwinCap.
NUMER CZĘŚCI
CIŚNIENIE
PRZEPŁ.
(SIATKA REKT./FILTR.)
BARY
L/MIN
8 KM/H
10 KM/H
12 KM/H
14 KM/H
16 KM/H
18 KM/H
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
0,462
0,653
0,800
0,924
1,033
0,577
0,816
1,000
1,155
1,291
0,693
0,980
1,200
1,386
1,549
0,808
1,143
1,400
1,616
1,807
69
98
120
139
155
87
122
150
173
194
104
147
180
208
232
121
171
210
242
271
55
78
96
111
124
69
98
120
139
155
83
118
144
166
186
97
137
168
194
217
46
65
80
92
103
58
82
100
115
129
69
98
120
139
155
81
114
140
162
181
40
56
69
79
89
49
70
86
99
111
59
84
103
119
133
69
98
120
139
155
35
49
60
69
77
43
61
75
87
97
52
73
90
104
116
61
86
105
121
136
31
44
53
62
69
38
54
67
77
86
46
65
80
92
103
54
76
93
108
120
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
0,924
1,306
1,600
1,848
2,066
1,155
1,633
2,000
2,309
2,582
1,386
1,960
2,400
2,771
3,098
139
196
240
277
310
173
245
300
346
387
208
294
360
416
465
111
157
192
222
248
139
196
240
277
310
166
235
288
333
372
92
131
160
185
207
115
163
200
231
258
139
196
240
277
310
79
112
137
158
177
99
140
171
198
221
119
168
206
238
266
69
98
120
139
155
87
122
150
173
194
104
147
180
208
232
62
87
107
123
138
77
109
133
154
172
92
131
160
185
207
Żółty
VPT110-02
(100#)
Lila
VPT110-025
(100#)
Niebieski VPT110-03
(100#)
Brązowo- VPT110-035
czerwony (100#)
Czerwony VPT110-04
(50#)
Brązowy VPT110-05
(50#)
Szary
VPT110-06
(50#)
L/HA PRZY KM/H
KODOWANIE BCPC
DROBNE
ŚREDNIE
GRUBE
Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym odstępie między rozpylaczami.
Odpowiednie do umieszczenia w standardowym korpusie rozpylacza EF3. Do zamówienia należy użyć pokazanych numerów części.
Dostępna także wersja Hardi. Aby ją zamówić, należy dodać przyrostek „-H” do odpowiedniego numeru części.
Podkładka uszczelniająca (nr części: 22W11MF64) i wkładka zaślepiająca (nr części: 30Q3834) są dostępne jako części zamienne.
22
Nachylone rozpylacze płaskostrumieniowe VPTech 80°
Pojedynczy oprysk z nachyleniem 30° do przodu zapewnia skuteczne opryskiwanie obiektów pionowych,
takich jak bryły gleby oraz niskie chwasty trawiaste, oraz lepszą penetrację pokrywy upraw. Ustawiać na przemian
wzdłuż belki. Odpowiednie do belki o wysokości 60–75 cm. Składa się z jednego rozpylacza płaskostrumieniowego VP
oraz wymiennej wkładki zaślepiającej w standardowej oprawce TwinCap.
Żółty
NUMER CZĘŚCI
CIŚNIENIE
PRZEPŁ.
(SIATKA REKT./FILTR.)
BARY
L/MIN
8 KM/H
10 KM/H
12 KM/H
14 KM/H
16 KM/H
18 KM/H
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
0,462
0,653
0,800
0,924
1,033
0,693
0,980
1,200
1,386
1,549
0,924
1,306
1,600
1,848
2,066
1,155
1,633
2,000
2,309
2,582
1,386
1,960
2,400
2,771
3,098
69
98
120
139
155
104
147
180
208
232
139
196
240
277
310
173
245
300
346
387
208
294
360
416
465
55
78
96
111
124
83
118
144
166
186
111
157
192
222
248
139
196
240
277
310
166
235
288
333
372
46
65
80
92
103
69
98
120
139
155
92
131
160
185
207
115
163
200
231
258
139
196
240
277
310
40
56
69
79
89
59
84
103
119
133
79
112
137
158
177
99
140
171
198
221
119
168
206
238
266
35
49
60
69
77
52
73
90
104
116
69
98
120
139
155
87
122
150
173
194
104
147
180
208
232
31
44
53
62
69
46
65
80
92
103
62
87
107
123
138
77
109
133
154
172
92
131
160
185
207
VPT80-02
(100#)
Niebieski VPT80-03
(100#)
Czerwony VPT80-04
(50#)
Brązowy VPT80-05
(50#)
Szary
VPT80-06
(50#)
L/HA PRZY KM/H
KODOWANIE BCPC
DROBNE
ŚREDNIE
GRUBE
Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym odstępie między rozpylaczami,
co prowadzi do zachodzenia oprysku przy belce ustawionej na 60 i 120 cm.
Odpowiednie do umieszczenia w standardowym korpusie rozpylacza EF3. Do zamówienia należy użyć pokazanych numerów części.
Dostępna także wersja Hardi. Aby ją zamówić, należy dodać przyrostek „-H” do odpowiedniego numeru części.
Podkładka uszczelniająca (nr części: 22W11MF64) i wkładka zaślepiająca (nr części: 30Q3834) są dostępne jako części zamienne.
23
Rozpylacze Hypro EvenSpray 80°
Dostosowane do opryskiwania rzędowego herbicydami przedwschodowymi i powschodowymi.
Idealne do stosowania z opryskiwaczami plecakowymi.
NUMER CZĘŚCI
CIŚNIENIE
PRZEPŁ.
(SIATKA REKT./FILTR.)
BARY
L/MIN
2,0
3,0
4,0
0,327
0,400
0,462
FE80/0,4/3
E80-015 (100#)
2,0
3,0
4,0
0,490
0,600
0,693
FE80/0,6/3
Żółty
E80-02 (80#)
2,0
3,0
4,0
0,653
0,800
0,924
FE80/0,8/3
Niebieski
E80-03 (80#)
2,0
3,0
4,0
0,980
1,200
1,386
FE80/1,2/3
Czerwony E80-04 (50#)
2,0
3,0
4,0
1,306
1,600
1,848
FE80/1,6/3
Brązowy
E80-05 (50#)
2,0
3,0
4,0
1,633
2,000
2,309
FE80/2,0/3
Szary
E80-06 (50#)
2,0
3,0
4,0
1,960
2,400
2,771
FE80/2,4/3
Biały
E80-08 (50#)
2,0
3,0
4,0
2,613
3,200
3,695
FE80/3,2/3
Pomarań- E80-01 (100#)
czowy
Zielony
Green
KOWANIE BCPC
DROBNE
ŚREDNIE
KOD BCPC
ROZPYLACZA
GRUBE
Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów.
ZAMAWIANIE: Należy użyć pokazanych numerów części.
WYBIERANIE ODPOWIEDNICH ROZPYLACZY DO OPRYSKIWANIA RZĘDOWEGO
Wymagane natężenie przepływu środka chemicznego na rozpylacz należy obliczyć, używając wartości przepływu
zalecanej przez producenta (l/ha) oraz poniższego wzoru.
l/min na rozpylacz =
l/ha × km/h × szerokość rzędu (m)
600
Należy sprawdzić, czy wybrany rozpylacz zapewnia jakość oprysku zalecaną na etykiecie producenta środka
chemicznego.
24
Rozpylacz pustostożkowy z dyskiem i rdzeniem 80–90°
Drobne krople w obrazie pustego stożka. Przeznaczone do opryskiwania rzędowego środków
chemicznych o działaniu kontaktowym. Mogą także być stosowane z opryskiwaczami
nadmuchującymi i mgłowymi przy wyższym ciśnieniu.
DYSK
RDZEŃ
NUMERY CZĘŚCI
(KĄT OPRYSKU)
DC04/CR13 (80°)
DC04/CR23 (80°)
DC05/CR23 (90°)
DC06/CR23 (90°)
DC05/CR25 (80°)
DC06/CR25 (85°)
DC07/CR25 (90°)
DC06/CR45 (95°)
DC08/CR25 (80°)
DC07/CR45 (85°)
DC08/CR45 (90°)
CIŚNIENIE PRZEPŁ.
L/HA PRZY KM/H
KOD BCPC
ROZPYLACZA
BARY
L/MIN
8 KM/H
10 KM/H
12 KM/H
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
0,47
0,54
0,61
0,59
0,68
0,76
0,71
0,82
0,92
0,83
0,96
1,07
1,38
1,59
1,78
56
65
73
71
82
91
85
98
110
100
115
129
166
191
214
47
54
61
59
68
76
71
82
92
83
96
107
138
159
178
35
41
46
44
51
57
53
62
69
62
72
80
104
119
134
HC/0,47/3
3
4
5
3
4
5
1,74
2,00
2,24
2,05
2,37
2,65
209
240
269
246
284
318
174
200
224
205
237
265
131
150
168
154
178
199
HC/1,74/3
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
2,29
2,64
2,96
2,41
2,78
3,11
2,68
3,10
3,46
3,32
3,83
4,29
275
317
355
289
334
373
322
371
415
398
460
514
229
264
296
241
278
311
268
310
346
332
383
429
172
198
222
181
209
233
201
232
260
249
287
321
HC/2,29/3
KODOWANIE BCPC
DROBNE
ŚREDNIE
HC/0,59/3
HC/0,71/3
HC/0,83/3
HC/1,38/3
HC/2,05/3
HC/2,41/3
HC/2,68/3
HC/3,32/3
GRUBE
Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym odstępie między rozpylaczami.
ZAMAWIANIE: Należy zamówić zarówno dysk, jak i rdzeń. Należy użyć numeru dysku i rdzenia poprzedzonego liczbą 30, np. 30-DC-04/30-CR-13.
25
Rozpylacze defleksyjne opryskiwaczy plecakowych PoliJet i DeflecTip
Grube krople oprysku, bardzo równomierne rozłożenie. Bardzo odporne na zapchanie. Idealne do stosowania
z opryskiwaczami plecakowymi. Rozpylacze AN (PoliJet) są przeznaczone do użytku z opryskiwaczami plecakowymi i pozwalają
na taki sam wydatek przy czterech różnych szerokościach oprysku. Pokazane prędkości odzwierciedlają szybkość marszu.
NUMER CZĘŚCI
(SIATKA REKT./FILTR.)
KĄT
OPRYSKU
Pomarań- DT0.5
czowy
(100#)
80°
Zielony
DT0.75
(100#)
95°
Żółty
DT1.0
(100#)
105°
Niebieski DT1.5
(50#)
105°
Czerwony DT2.0
(50#)
105°
Brązowy DT2.5
(50#)
110°
DT3.0
(50#)
110°
Szary
NUMER CZĘŚCI
(SIATKA REKT./FILTR.)
26
KĄT
OPRYSKU
Żółty
AN0.6
(100#)
55°
Zielony
AN1.2
(50#)
90°
Niebieski AN1.8
(50#)
110°
Czerwony AN2.4
(50#)
130°
CIŚNIENIE
PRZEPŁ.
(BARY)
(L/MIN)
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,00
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
0,23
0,33
0,40
0,35
0,49
0,59
0,46
0,65
0,80
0,68
0,97
1,17
0,91
1,29
1,58
1,14
1,61
1,98
1,37
1,93
2,37
CIŚNIENIE
PRZEPŁ.
(BARY)
(L/MIN)
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
0,60
0,85
1,04
1,20
1,70
2,08
1,80
2,55
3,12
2,40
3,39
4,16
KODOWANIE BCPC
DROBNE
SZEROKOŚĆ
OPRYSKU
(WYS. 50 CM)*
0,8 m
1,1 m
1,3 m
1,3 m
1,3 m
1,4 m
1,4 m
SZEROKOŚĆ
OPRYSKU
(WYS. 50 CM)*
0,5 m
1,0 m
1,5 m
2,0 m
ŚREDNIE
WARTOŚCI L/HA PRZY KM/H
2 KM/H
3 KM/H
81
115
141
94
133
163
105
148
182
157
223
273
210
297
364
239
339
415
287
406
498
54
77
94
63
89
109
70
99
121
105
148
182
140
198
242
160
226
276
192
271
332
4 KM/H 5 KM/H
41
58
71
47
66
81
52
74
91
79
111
136
105
148
182
120
169
207
144
203
249
33
46
56
38
53
65
42
59
73
63
89
109
84
119
145
96
135
166
115
163
199
WARTOŚCI L/HA PRZY KM/H
2 KM/H
3 KM/H
360
510
624
360
510
624
360
510
624
360
510
624
240
340
416
240
340
416
240
340
416
240
340
416
4 KM/H 5 KM/H
180
255
312
180
255
312
180
255
312
180
255
312
144
204
250
144
204
250
144
204
250
144
204
250
GRUBE
Podane wartości zostały oparte na wykorzystaniu jednego rozpylacza umieszczonego 50 cm nad celem.
* Szerokość pasa jest podana dla ciśnienia 1 bara.
ZAMAWIANIE: Należy użyć pokazanych numerów części. Rozpylacze DeflecTip do oprysku z ciągnika są także dostępne w następujących rozmiarach:
DT4.0, DT5.0, DT7.5, DT10, DT15 i DT20. Szczegółowe informacje na stronie www.hypro-eu.com.
KOD BCPC
ROZPYLACZA
D/0,23/1
D/0,35/1
D/0,46/1
D/0,68/1
D/0,91/1
D/1,14/1
D/1,37/1
KOD BCPC
ROZPYLACZA
D/0,6/1
D/1,2/1
D/1,8/1
D/2,4/1
Rozpylacze do aplikacji nawozów płynnych ESI
Nakładki rozlewaczy Hypro do nawozu płynnego to jedno z najmniejszych tego typu rozwiązań
na rynku. Unikatowe Ustawienie rozpylaczy i dyfuzor stabilizacji strumienia generują stabilne strumienie
zapewniające równy oprysk i minimalne płowienie upraw. Dostępne w rozmiarach od 015 do 06 oraz 20
z plastikowymi dyskami dozującymi oraz rozmiarach 08, 10 i 15 z ceramicznymi dyskami dozującymi.
NUMER CZĘŚCI
CIŚNIENIE
PRZEPŁ.
(SIATKA REKT./FILTR.)
BARY
L/MIN
8 KM/H
10 KM/H
12 KM/H
14 KM/H
16 KM/H
18 KM/H
1,0
2,0
3,0
4,0
1,0
2,0
3,0
4,0
1,0
2,0
3,0
4,0
1,0
2,0
3,0
4,0
1,0
2,0
3,0
4,0
1,0
2,0
3,0
4,0
0,346
0,490
0,600
0,693
0,462
0,653
0,800
0,924
0,693
0,980
1,200
1,386
0,924
1,306
1,600
1,848
1,155
1,633
2,000
2,309
1,386
1,960
2,400
2,771
52
73
90
104
69
98
120
139
104
147
180
208
139
196
240
277
173
245
300
346
208
294
360
416
42
59
72
83
55
78
96
111
83
118
144
166
111
157
192
222
139
196
240
277
166
235
288
333
35
49
60
69
46
65
80
92
69
98
120
139
92
131
160
185
115
163
200
231
139
196
240
277
30
42
51
59
40
56
69
79
59
84
103
119
79
112
137
158
99
140
171
198
119
168
206
238
26
37
45
52
35
49
60
69
52
73
90
104
69
98
120
139
87
122
150
173
104
147
180
208
23
33
40
46
31
44
53
62
46
65
80
92
62
87
107
123
77
109
133
154
92
131
160
185
1,0
2,0
3,0
4,0
1,848
2,613
3,200
3,695
277
392
480
554
222
314
384
443
185
261
320
370
158
224
274
317
139
196
240
277
123
174
213
246
1,0
2,0
3,0
4,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2,309
3,266
4,000
4,619
3,464
4,899
6,000
6,928
346
490
600
693
520
735
900
1039
277
392
480
554
416
588
720
831
231
327
400
462
346
490
600
693
198
280
243
396
297
420
514
594
173
245
300
346
260
367
450
520
154
218
267
308
231
327
400
462
1,0
2,0
3,0
4,0
4,620
6,532
8,000
9,238
690
980
1200
1386
550
784
960
1109
460
653
800
924
400
560
686
792
350
490
600
693
310
435
533
616
Zielony
FC-HESI-110015P
(sześciopak)
Żółty
FC-HESI-11002P
(sześciopak)
Niebieski
FC-HESI-11003P
(sześciopak)
Czerwony FC-HESI-11004P
(sześciopak)
Brązowy
FC-HESI-11005P
(sześciopak)
Szary
FC-HESI-11006P
(sześciopak)
Biały
FC-HESI-11008
(sześciopak)
Jasnonie- FC-HESI-11010
(sześciopak)
bieski
Jasnozielony
FC-HESI-11015
(sześciopak)
Czarny
FC-HESI-11020P
(sześciopak)
L/HA PRZY KM/H
Uwaga: Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach przy ciśnieniu 3 barów, 50-centymetrowym odstępie między dyszami i wysokości
belki wynoszącej 50 cm. Natężenia przepływu zostały podane dla wody. Należy wziąć pod uwagę zmiany związane z płynami o innej gęstości lub ciężkości.
Aby poznać obliczenia, patrz str. 52. ZAMAWIANIE: Należy użyć pokazanych numerów części.
27
Rozpylacze dalekosiężne HYPRO XT
Do zastosowań, w których nie można użyć standardowego oprysku z belki ani poszerzyć zakresu
oprysku belką. Pozwalają uzyskać równomierny oprysk płaskim strumieniem o grubych kroplach,
z rozkładem o szerokości do 4,9 m. Idealne rozwiązanie do lasów i pastwisk, w których opryskiwanie
jest utrudnione. Dostępne z gwintowanym korpusem ze stali nierdzewnej lub mocowaniem
bagnetowym FastCap® (opcja FC do rozmiarów od 010 do 043).
NUMER
CZĘŚCI BARY L/MIN
WARTOŚCI L/HA PRZY KM/H
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
SZEROKOŚĆ
PASA
(M) PRZY
3 BARACH
GWINT XT
NPT
XT010
i FC-XT010
2
3
4
3,2
3,9
4,6
124
152
175
99
121
140
83
101
117
71
87
100
62
76
88
50
61
70
41
51
58
35
43
50
31
38
44
28
34
39
25
30
35
3,9
¼"
XT020
Niebieski i FC-XT020
2
3
4
6,4
7,9
9,1
201
247
265
161
197
228
134
165
190
115
141
163
101
123
142
81
99
114
67
82
95
58
71
81
50
62
71
45
55
63
40
49
57
4,8
¼"
XT024
i FC-XT024
2
3
4
7,7 237
9,5 290
10,9 335
189
232
268
158
193
223
135
166
191
118
145
167
95
116
134
79
97
112
68
83
96
59
73
84
53
64
74
47
58
67
4,9
¼"
Pomarań- XT043
czowy
i FC-XT043
2
3
4
13,9 473
17,0 579
19,6 668
378
463
535
315
386
446
270
331
382
236
289
334
189
232
267
158
193
223
135
165
191
118
145
167
105
129
149
95
116
134
4,4
3
Czerwony
XT080
2
3
4
25,8 992 793 661
31,6 1215 972 810
36,5 1403 1122 935
567
694
802
496
607
701
397
486
561
331
405
468
283
347
401
248
304
351
220
270
312
198
243
281
3,9
½"
Biały
XT167
2
3
4
53,8 1878 1502 1252 1073 939 751 626
65,9 2300 1840 1533 1314 1150 920 767
76,1 2656 2125 1771 1518 1328 1062 885
537
657
759
469
575
664
417
511
590
376
460
531
4,3
¾"
Szary
XT215
2
3
4
69,3 2122 1697 1414 1212 1061 849 707 606
84,9 2598 2079 1732 1485 1299 1039 866 742
98,0 3000 2400 2000 1715 1500 1200 1000 857
530
650
750
471
577
667
424
520
600
4,9
¾"
Zielony
Żółty
/8"
Wydatek jest podany na podstawie szerokości pasa podanej przy wysokości belki 1,2 m.
Przy oprysku z zastosowaniem innej szerokości pasa należy użyć poniższego wzoru:
28
l/min =
l/ha × km/h × szerokość pasa (m) 600
Aby ustalić odpowiednie natężenie
przepływu przez rozpylacz:
l/ha =
l/min × 600
km/h × szerokość pasa (m)
ZAMAWIANIE: należy użyć pokazanych numerów części. (FC = opcjonalne mocowanie FastCap®). Dostępne są uchwyty
ruchome, nr części: I5Q3570A. Dostępny jest zestaw Giokit z generatorem obrazu, wkładką przepływu i wewnętrznym
o-ringiem do rozpylaczy ze stali nierdzewnej. Aby zamówić zestaw Giokit, należy użyć numeru części zakończonego
literą „G”, np. XT010G.
Natężenie przepływu zostały podane dla wody. Należy wziąć pod uwagę zmiany
związane z płynami o innej gęstości lub ciężkości (np. nawozu płynnego).
Aby poznać obliczenia, patrz str. 52. Szerokość pasa można zmienić,
modyfikując kąt rozpylacza o +/-18°.
Oprawki rozpylaczy
UCHWYT BAGNETOWY
Wszystkie czynności związane z montażem, zdejmowaniem i automatycznym ustawianiem rozpylaczy są tak proste
jak przykręcenie i odkręcenie uchwytu Hypro. Są one odpowiednie do korpusów rozpylaczy produkcji Hypro®,
Arag®, Teejet®, Berthoud® i Geoline®. Wszystkie uchwyty wymagają uszczelki: numer części 22W11MF64 (EPDM)
lub 22W11MF64V (Viton®).
PŁASKI STRUMIEŃ; DB, GA, LD, VP, F, E
STOŻEK; FCX, HCX, dysk i rdzeń
Pomarańczowy
15OR2606
15OR2604
Zielony
15RG2606
15RG2604
Żółty
15YE2606
15YE2604
Lila
15LL2606
15LL2604
Niebieski
15UB2606
15UB2604
Brązowoczerwony
15RB2606
-
Czerwony
15RE2606
15RE2604
Brązowy
15LB2606
15LB2604
Szary
15GY2606
15GR2604
Biały
15WH2606
15WH2604
Jasnoniebieski
15CB2606
15CB2604
Jasnozielony
15LG2606
15LG2604
Czarny
15BL2606
15BL2604
Uchwyt do rozpylacza Albuz Standard: 30Q2603-20 (czarny). Uchwyt do rozpylacza DT CAP30-20 (czarny).
TWINCAP
Uchwyt mieści dwa rozpylacze. Oprysk jest nachylony o 30° względem pionu do przodu
i do tyłu. Ułatwia to przedostawanie się oprysku bezpośrednio pod pokrywę uprawy
i na małe, pionowe obiekty. Może służyć do oprysku drobniejszymi kroplami niż w przypadku
jednego, większego rozpylacza (np. przy większej ilości wody).
Numery części: 152607TC (Acetal), 15Q2530TC (PDVF odporne na kwas), 16Q2530TC (Hardi).
Dostępne także z zaślepionym jednym wyjściem. Numer części: VPTCAP.
Dostępny jest oddzielnie dysk zaślepiający. Numer części: 30Q3834.
PRZEJŚCIÓWKA UCHWYTU HARDI®
Pozwala na montaż uchwytów bagnetowych Hypro
na opryskiwaczach Hardi. Do montażu rozpylacza Jacto
i Agrifac potrzebna jest oddzielna przejściówka.
NUMER CZĘŚCI (zestaw 10 szt.)
9950-0024
29
Uchwyty rozpylaczy ProFlo™
Oferujemy szeroki wybór głowic pozwalających na montaż od 1 do 5 rozpylaczy na uchwycie.
Wielokrotne uchwyty pozwalają na szybką wymianę rozpylaczy i dopasowanie rozwiązania
do oczekiwań. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie maksymalnej efektywności.
Wszystkie uchwyty mają zawór membranowy redukujący ilość używanych środków
chemicznych (uszczelki EPDM lub Viton®) lub mechanizm pneumatyczny DCV ProStop™.
Oferowane z zaciskami zawiasowymi w rozmiarze ½ cala, ¾ cala, 1 cal, 20 mm lub 25 mm.
KORPUS TRÓJROZPYLACZOWY PROFLO™
Opcje membrany
Numer części: średnica rury
½"
¾"
1"
20 mm
25 mm
EPDM (CZERWONY)
4223N-B322
4223N-B323
4223N-B324
4223N-B327
4223N-B328
VITON® (ZIELONY)
4223N-B322V
4223N-B323V
4223N-B324V
4223N-B327V
4223N-B3228V
Aby zastąpić DCV mechanizmem ProStop™, do podanego numeru części należy dodać litery „PS”.
KORPUS TRÓJROZPYLACZOWY PROFLO™ (TYP WYMIONOWY)
Numer części: średnica rury
Opcje membrany
EPDM (CZERWONY)
½"
¾"
1"
4222N-B322
4222N-B323
4222N-B324
Aby zastąpić DCV mechanizmem ProStop™, do podanego numeru części należy dodać litery „PS”.
Zaciski dzielone. Aby otrzymać model z zaciskami zawiasowymi, do kodu produktu należy dodać literę „C”.
KORPUS PIĘCIOROZPYLACZOWY PROFLO™
Opcje membrany
Numer części: średnica rury
½"
¾"
1"
20 mm
25 mm
EPDM (CZERWONY)
4223N-B522
4223N-B523
4223N-B524
4223N-B527
4223N-B528
VITON® (ZIELONY)
4223N-B522V
4223N-B523V
4223N-B524V
4223N-B527V
4223N-B5228V
Aby zastąpić DCV mechanizmem ProStop™, do podanego numeru części należy dodać litery „PS”.
30
KORPUS JEDNOROZPYLACZOWY PROFLO™
Opcje membrany
Numer części: średnica rury
½"
¾"
1"
20 mm
25 mm
EPDM (CZERWONY)
4221N-B122
4221N-B123
4221N-B124
4221N-B127
4221N-B128
VITON® (ZIELONY)
4221N-B122V
4221N-B123V
4221N-B124V
4221N-B127V
4221N-B128V
Aby zastąpić DCV mechanizmem ProStop™, do podanego numeru części należy dodać litery „PS”.
URUCHAMIANY POWIETRZEM ZAWÓR STERUJĄCY ROZPYLACZA
PROSTOP™
Wykorzystuje sprężone powietrze do szybkiego otwierania zaworu rozpylacza
w celu umożliwienia przepływu powietrza. Do zamykania zaworu rozpylacza
stosuje się sprężynę. We wszystkich uchwytach rozpylaczy ProFlo™ mechanizm
DCV można zastąpić mechanizmem ProStop™.
NUMER CZĘŚCI
PS3/4F-PN
DUO REACT™
Włączany pneumatycznie lub elektropneumatycznie podwójny korpus zaworu
rozpylacza pozwalający użytkownikowi na wybór jednego z rozpylaczy
umieszczonych w oprawce. Jedno- i czterodrożne uchwyty mogą działać
pojedynczo lub oddzielnie. Zawór elektropneumatyczny może być używany jako
zawór odcinka do sterowania maksymalnie siedmioma podrzędnymi zaworami
pneumatycznymi.
Uruchamianie
Numer części: średnica rury
½"
¾"
1"
20 mm
25 mm
PNEUMATYCZNE
4214-1502V
4214-1503V
4214-1504V
4214-1507V
4214-1508V
ELEKTROPNEUMATYCZNE
4214-2502V
4214-2503V
4214-2504V
4214-2507V
4214-2508V
31
Filtry rozpylaczy
Precyzyjne wykonanie z siatki z trwałego polipropylenu lub stali nierdzewnej. Dostępne w standardowych kolorach
wg normy ISO 19732-2007. Zalecenia dotyczące rozmiaru filtrów znajdują się w tabeli na str. 47.
UNIWERSALNY FILTR POLIPROPYLENOWY
Numer części
Kolor
Siatka
TS01-50
Niebieski
50
TS01-100
Zielony
100
FILTR POLIPROPYLENOWY GUARDIAN AIR™ TWIN
Numer części
Kolor
Siatka
TS02-50
Niebieski
50
TS02-100
Zielony
100
FILTR Z ZAWORKIEM Z SIATKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ
32
Numer części
Kolor
Siatka
32100550
Niebieski
50
32100510
Zielony
100
Czyszczenie zbiorników i pojemnika
ROZPYLACZE OBROTOWE
PROCLEAN™
Do szybszego, dokładnego
czyszczenia pojemników ze środkami
agrochemicznymi.
NR CZĘŚCI: PC1/2F-36075
ROZPYLACZ PROCLEAN™ PLUS
Silny pojedynczy rozpylacz
przeznaczony do usuwania osadu
ze spodu pojemników. Doskonale
współpracuje z rozpylaczem
obrotowym ProClean™.
NR CZĘŚCI: 30B4SNF70E35
ZAWÓR WŁ./WYŁ. PROCLEAN™
Pozwala na sterowanie dopływem
wody do rozpylacza czyszczącego
pojemnik przez dociskanie do krawędzi
pojemnika.
ROZPYLACZ DO ZMYWANIA
ZBIORNIKA PROCLEAN™
Obrotowy rozpylacz do zmywania
zbiornika przeznaczona do montażu
pionowego w dół. Bezpośredni natrysk
na górę i boki zbiornika.
NR CZĘŚCI: PC1/2F-235120
NIERUCHOMY ROZPYLACZ
DO ZMYWANIA ZBIORNIKA
Wielostrumieniowy, nieruchomy
rozpylacz o stałym obrazie oprysku.
NR CZĘŚCI: 01TWQ2424
MIESZADŁA ROZPYLACZOWE
Skutecznie mieszają środki chemiczne
w zbiorniku opryskiwacza ze
wskaźnikiem zassania do 5 : 1.
NR CZĘŚCI: A1A5HE3371
NR CZĘŚCI: PV1/2F1/2M-MA
CLEANLOAD™
Niezależna jednostka zasysająca
ze zbiornikiem 26,5 l, zwężką
Venturiego Hypro oraz
czyszczącym rozpylaczem
obrotowym ProClean™.
ZWĘŻKA VENTURIEGO HYPRO®
Najwyższe natężenia przepływu
dzięki uniwersalnym
gniazdom kołnierzowym
220 i półcalowemu szybkozłączu
do płukania zbiornika. 3 opcje
o przepływie 90, 160 lub 300 l/min.
33
Rury i łączniki
Duży wybór rur i łączników oferowanych oddzielnie lub w zestawach zgodnie z przekazaną specyfikacją.
Do wielu łączników gwintowanych dobrane są odpowiednie o-ringi. Dzięki nim nie jest potrzebna taśma PTFE.
ŁĄCZNIKI POLIPROPYLENOWE,
NYLONOWE I Z PVC
Różne rodzaje łączników: od ½" do 2½".
Dobierając łącznik, należy wziąć pod
uwagę ciśnienie robocze, warunki
chemiczne, naprężenia i odporność
na uderzenia.
SZYBKOZŁĄCZKI
Szeroki wybór łączników krzywkowych
od ½" do 3" produkowanych
z polipropylenu wzmocnionego szkłem,
co zapewnia wytrzymałość. Dostępne
także w wersji ze stali nierdzewnej.
ŁĄCZNIKI NIEGWINTOWANE
Uniwersalny kołnierz, króciec do węża,
złącza Camlock na końcu belki oraz
oprawki korpusu dyszy wentylacyjnej.
Brak gwintów i spawania upraszcza
montaż, a jednocześnie zapewnia
doskonałą szczelność i idealne
dopasowanie. Wyprodukowane
z polipropylenu.
MONTAŻ KORPUSU ROZPYLACZA
W OPRAWCE PRZEZ DOCIŚNIĘCIE
Pozwala na elastyczne ustawianie
i korygowanie pozycji korpusu rozpylacza
przy opryskiwaniu z niestandardowych
belek.
34
RURA PVC
Wytrzymała, odpowiednia do ciśnienia
znamionowego do 20 barów, rozmiar
od ½" do 2", możliwość firmowego
nawiercenia do wygodniejszego montażu.
RURA
Wzmocniona rura gumowa o średnicy od ¾" do 3" do zastosowań
z wysokim ciśnieniem oraz rura Heliflex o średnicy od 1" do 3" idealna
do zastosowania przy mechanizmach ssących.
ŁĄCZNIKI KOŁNIERZOWE PRO-FIT™
Pozwalają na bezpieczny montaż różnych elementów bez gwintów lub spawania.
Uszczelnione uszczelką EPDM i zabezpieczone opaską zaciskową. Doskonałe do podłączania
pomp Hypro® z uniwersalnymi gniazdami kołnierzowymi. Zastosowanie polipropylenu
wzmocnionego szkłem zapewnia najwyższą wytrzymałość. Dostępne w wersjach 1", 2" i 3".
Poniższa ilustracja przedstawia tylko niektóre wersje.
Numer części
Typ montażu
UF200
Kołnierz 2" × kołnierz 2"
UF300
Kołnierz 3" × kołnierz 3"
UF100L
Kołnierz kolankowy 1" × kołnierz 1"
UF200L
Kołnierz kolankowy 2" × kołnierz 2"
UF300L
Kołnierz kolankowy 3" × kołnierz 3"
UF100L–HB150
Kołnierz kolankowy 1" × króciec do węża 1½"
UF200L–HB200
Kołnierz kolankowy 2" × króciec do węża 2"
UF300L–HB300
Kołnierz kolankowy 3" × króciec do węża 3"
UF100–HB150
Kołnierz 1" × króciec do węża 1½"
UF200–HB200
Kołnierz 2" × króciec do węża 2"
UF300–HB300
Kołnierz 3" × króciec do węża 3"
UF100–MN100
Kołnierz 1" × złączka męska NPT 1"
UF200–MN200
Kołnierz 2" × złączka męska NPT 2"
UF300–MN300
Kołnierz 3" × złączka męska NPT 3"
UF200T
Kołnierz teowy 2"
UF300T
Kołnierz teowy 3"
UF100C
Opaska zaciskowa 1"
UF200C
Opaska zaciskowa 2"
UF300C
Opaska zaciskowa 3"
UFG0100E
Uniwersalna uszczelka kołnierza 1"
UFG0200E
Uniwersalna uszczelka kołnierza 2"
UFG0300E
Uniwersalna uszczelka kołnierza 3"
35
Rodzaje pomp Hypro® do opryskiwaczy
POMPY ODŚRODKOWE
 Obrót z wysoką prędkością pozwala
wytworzyć siłę odśrodkową.
 Niski koszt eksploatacji i prosta
obsługa.
 Dostępne opcje samozasysania.
 Prosta hydraulika i eksploatacja.
 Dostosowane do przetłaczania
dużych ilości środków chemicznych
i płynów.
 Idealne do samojezdnych
opryskiwaczy i intensywnego
opryskiwania nawozem płynnym.
POMPY ROLKOWE
 Pompy wyporowe.
 Dzięki obrotom pozwalają na
równomierny wydatek oprysku.
Samozasysanie.
 Mała liczba ruchomych części
ułatwia konserwację.
 Możliwość bezpośredniego
podłączenia do wałka WOM.
 Idealne do opryskiwaczy o niskich
i średnich wydatkach używanych
we wszelkich zastosowaniach.
 Może także służyć jako dodatkowa
pompa do płukania pod wysokim
ciśnieniem lub rozcieńczania
chemicznego.
POMPY TŁOKOWE
 Pompy wyporowe.
 Względnie niski przepływ przy
wyższym ciśnieniu.
Samozasysanie.
 Możliwość bezpośredniego
podłączenia do wałka WOM.
 Idealne rozwiązanie do
opryskiwaczy stacjonarnych oraz
mechanizmów do tworzenia mgły
i systemów chłodzących.
POMPY MEMBRANOWE SHURFLO
 Wykorzystują elastyczną membranę
do wychwycenia i wydatkowania
stałej ilości płynu.
Samozasysanie.
 Stały przepływ o wydajności
do 23 l/min. Ciśnienie do
10 barów.
36
 Silniki elektryczne 12 V, 24 V lub
230 V przystosowane do pracy
ciągłej lub z przerwami.
 Idealne rozwiązanie do mniejszych
opryskiwaczy, przetłaczania
mniejszej ilości płynów oraz
mechanizmów do cyrkulacji płynów.
Pompy odśrodkowe
Pompy odśrodkowe są wyposażone w wirnik, który wytwarza siłę odśrodkową przetłaczającą płyn do systemu.
Pompy odśrodkowe Hypro pozwalają osiągnąć ciśnienie 0–13 barów i natężenie przepływu do 3400 l/min.
Dzięki temu są idealne do szerokich belek i szybszych prędkości oprysku. Dobrze nadają się także do przetłaczania
ciągłego.
Pompy odśrodkowe mają prostą, bezzaworową konstrukcję, są trwałe, łatwe w utrzymaniu i pozwalają na pompowanie
substancji żrących. Do ich montażu nie potrzeba zaworu ograniczającego ciśnienie, obejścia ani filtra ssącego.
Należy jednak zwrócić uwagę na miejsce montażu pompy i poziom złożoności orurowania. Oferujemy wiele
silników hydraulicznych, podestów i wałków odbioru mocy oraz napędów, jak i modele trwale złączone z silnikami
benzynowymi. Mechaniczne uszczelki obejmują standardowe uszczelki Viton®, ceramiczne uszczelki z węglika krzemu
o wydłużonym czasie eksploatacji LifeGuard® lub „mokre” uszczelki Forcefield™ pozwalające na maks. 15 minut suchej
pracy. Niektóre modele umożliwiają samozasysanie. Można także zastosować przejściówkę samozasysania Hypro
(NR CZĘŚCI: 1530-0025S).
9307C Z OPCJONALNĄ USZCZELKĄ FORCEFIELD™
Uniwersalna pompa do intensywnego użytkowania. Obudowa z żeliwa, wirnik
ze stali nierdzewnej 316, wzmocnione wały i łożyska oraz wewnętrzna przekładnia
hydrauliczna z odpływem. Opcjonalna nowa mokra uszczelka Forcefield™ eliminuje
ryzyko uszkodzenia uszczelki, które zachodzi, gdy pompa opryskiwacza musi pracować
na sucho, ponieważ nie została wyłączona na czas zmiany pola.
Model
Maks. przepływ (l/min)
Maks. ciśnienie (bary)
Silnik hydrauliczny (l/min)
Uszczelka
Wlot/wylot
9307C-GM12
1400
9,3
87
LifeGuard® (SiC)
3" NPT/2" NPT
9307C-GM12-U
1400
9,3
87
LifeGuard® (SiC)
Kołnierz 300/220
9307CWS-GM12
1400
9,3
87
Forcefield™
Kołnierz 300/220
37
POMPY ODŚRODKOWE 9047C — NAPĘD WOM
Umożliwia bezpośrednie połączenie do napędu WOM o 540 obr./min.
Wydajność do 800 l/min, ciśnienie do 11,5 bara. Żeliwo z wirnikiem z nylonu
wypełnionego szkłem. Wlot 2" i wyloty BSP lub NPT 1½". Standardowo montowana
uszczelka LifeGuard® (SiC) chroni urządzenie przy pracy na sucho.
Dostępna opcja samozasysania (do kodu należy dodać przyrostek „-SP”).
Model
Maks. przepływ (l/min)
Maks. ciśnienie (bary)
Maks. obr./min
Wlot/wylot
9047C
806
12,4
540
2"/1½"
9047C-SP
738
11,7
540
2"/1½"
Aby otrzymać gwint BSP, do kodu należy dodać „-BSP”.
POMPY ODŚRODKOWE SERII 9303 — NAPĘD HYDRAULICZNY
Dostępne w wersji żeliwnej i ze stali nierdzewnej 316. Zapewniają najwyższą
odporność na korozję. Przepływ do 550 l/min i ciśnienie do 13 barów.
Wersja z żeliwa ma standardowo turbinę z nylonu i uszczelkę Viton®/ceramiczną.
Wersja ze stali nierdzewnej ma turbinę z polipropylenu i uszczelki LifeGuard®
z węglika krzemu.
Model
Maks. przepływ (l/min)
Maks. ciśnienie (bary)
Silnik hydrauliczny (l/min) — maks.
Wlot/wylot
9303X-HM2C
360
6,5
23
NPT 1½"/1¼" lub kołnierz 220/200*
9303X-HM4C
435
6,3
26
NPT 1½"/1¼" lub kołnierz 220/200*
9303X-HM1C
431
13
50
NPT 1½"/1¼" lub kołnierz 220/200*
9303X-HM5C
556
10
60
NPT 1½"/1¼" lub kołnierz 220/200*
9303X-HM3C
473
6,8
90
NPT 1½"/1¼" lub kołnierz 220/200*
Aby otrzymać wersję z żeliwa, należy zastąpić literę „X” literą „C”. Aby otrzymać wersję ze stali nierdzewnej 316,
należy zastąpić literę „X” literą „S”.
Aby otrzymać wersję z samozasysaniem, należy dodać przyrostek „-SP”.
Aby otrzymać wersję z uszczelką LifeGuard® (SiC), należy dodać przyrostek „-B”.
Aby otrzymać kołnierz uniwersalny 220 × 200, należy dodać przyrostek „-U”.
3430-0332 — Zestaw do naprawy o-ringów i uszczelek Viton®/ceramicznych.
3430-0589 — Zestaw do naprawy uszczelek LifeGuard® SiC.
Aby uzyskać pełne informacje o pompach przetłaczających i odśrodkowych,
należy zapoznać się z aktualnym katalogiem Hypro.
38
POMPY ODŚRODKOWE 9305C — NAPĘD HYDRAULICZNY
Przepływ do 540 l/min i ciśnienie do 9,5 bara. Dostępne w wersji z żeliwa z uszczelką
Viton®/ceramiczną (można także wybrać uszczelkę LifeGuard® SiC lub ceramiczną Buna-N)
oraz wirnikiem nylonowym. Dostępne wersje z samozasysaniem (do kodu należy dodać
przyrostek „-SP”).
Model
Maks. przepływ (l/min)
Maks. ciśnienie (bary)
Silnik hydrauliczny (l/min) — maks.
Wlot/wylot
9305C-HM3C
689
10,7
72
2" NPT lub BSP
9305C-HM3C-SP
674
10,6
72
2" NPT lub BSP
Aby otrzymać wersję z uszczelką LifeGuard® (SiC), do kodu należy dodać przyrostek „-B”.
POMPY ODŚRODKOWE SERII 9306 — NAPĘD HYDRAULICZNY
Seria 9306 oferuje najwyższą wydajność przy małych rozmiarach (301 × 237 ×
230 mm) i niskiej wadze (12 kg). Przepływ do 1200 l/min, ciśnienie do 9,5 bara.
Wersja z żeliwa ma standardowo turbinę z nylonu i uszczelkę Viton®/ceramiczną.
Wersja ze stali nierdzewnej ma turbinę z polipropylenu i uszczelki LifeGuard® (SiC)
z węglika krzemu. Dostępne z wejściem NPT 2" i wyjściem NPT 1½" lub uniwersalnym
portem kołnierzowym 3" × 2" lub 2" × 1½".
Model
Maks. przepływ (l/min)
Maks. ciśnienie (bary)
Silnik hydrauliczny (l/min) — maks.
Wlot/wylot
9306X-HM1C
783
9
50
NPT 2"/1½" lub kołnierz 220/220*
9306X-HM3C
810
9,3
90
NPT 2"/1½" lub kołnierz 220/220*
9306X-HM5C
803
9,6
64
NPT 2"/1½" lub kołnierz 220/220*
9303X-HM1C-3U
1071
9
50
Kołnierz 300/220
9303X-HM3C-3U
1219
9,3
90
Kołnierz 300/220
9303X-HM5C-3U
1181
9,6
64
Kołnierz 300/220
Aby otrzymać wersję z żeliwa, należy zastąpić literę „X” literą „C”. Aby otrzymać wersję ze stali nierdzewnej 316,
należy zastąpić literę „X” literą „S”.
Aby otrzymać wersję z uszczelką LifeGuard® (SiC), należy dodać przyrostek „-B”.
3430-0332 — Zestaw do naprawy o-ringów i uszczelek Viton®/ceramicznych.
3430-0589 — Zestaw do naprawy uszczelek LifeGuard® (SiC).
Aby otrzymać kołnierz uniwersalny 220 × 220, należy dodać przyrostek „-U”.
Aby uzyskać pełne informacje o pompach przetłaczających i odśrodkowych,
należy zapoznać się z aktualnym katalogiem Hypro.
39
Pompy przetłaczające
Idealne do napełniania zbiorników, szybkiego przetłaczania płynów i usuwania wody powodziowej.
Natężenie przepływu do 1650 l/min, ciśnienie do 4 barów. Wytrzymała obudowa z polipropylenu pozwala
na stosowanie pompy do tłoczenia środków agrochemicznych. Po wstępnym napełnieniu wodą pozwala
na samozasysanie. Maksymalna głębokość ssania — 5 m.
POMPY PRZETŁACZAJĄCE Z SILNIKIEM HYDRAULICZNYM
Możliwość montażu w dowolnym miejscu opryskiwacza. Wirnik wykonany z nylonu lub polipropylenu z wkładkami
ze stali nierdzewnej pozwala na pompowanie płynów z cząsteczkami o średnicy do 0,95 cm.
Model
Maks. przepływ (l/min)
Maks. ciśnienie (bary)
Wejście/wyjście
Silnik hydrauliczny (l/min)
Wlot/wylot
9342P-HM1C-5SP
757
4
2" × 2"
38
2"
9342P-HM5C-5SP
780
4
2" × 2"
42
2"
9343P-GM6Y-SP
1545
4
3" × 3"
40
3"
9343P-GM10Y-SP
1650
3,5
3" × 3"
60
3"
Litera „Y” oznacza wersję z odpływem.
3430-0635 — Zestaw uszczelek EPDM.
POMPY PRZETŁACZAJĄCE Z SILNIKIEM BENZYNOWYM
Lekkie, przenośne urządzenie bezpośrednie sprężone z silnikiem
benzynowym o mocy 5,5 HP (4,1 kW).
Czujnik poziomu oleju pozwala uniknąć zatarcia silnika.
40
Model
Maks. przepływ (l/min)
Maks. ciśnienie (bary)
Wejście/wyjście
Silnik hydrauliczny (l/min)
Wlot/wylot
N4151060
568
3,8
2"
5,5 HP
2"
Aby uzyskać pełne informacje o pompach przetłaczających i odśrodkowych,
należy zapoznać się z aktualnym katalogiem Hypro.
Pompy rolkowe
Pompa z 4 lub 8 rolkami umożliwiająca pompowanie do 280 l/min przy ciśnieniu 20 barów, odpowiednia do mniejszych
opryskiwaczy. Można ją także wykorzystywać jako dodatkową pompę służącą do płukania lub rozwadniania środków
pod wyższym ciśnieniem. Pompy rolkowe są samozasysające, a ich wygodne umieszczenie na opryskiwaczu i mała liczba
ruchomych elementów ułatwiają konserwację. Dostępne są wersje hydrauliczne, z wałem WOM, benzynowe i elektryczne.
Obudowa, wałki i uszczelki mogą być dopasowane do wymaganej odporności na środki chemiczne.
SERIA 1200
Model
1200C
Maks. (l/min) Maks. (bary) Maks. obr./min
280
10
800
Połączenie
Sztywny wał
1½" NPT
1"
Połączenie
Sztywny wał
SERIA 1502
Model
Maks. (l/min) Maks. (bary) Maks. obr./min
1502C
235
10
1000
1½" NPT
15
1502N
235
10
1000
1½" NPT
15
/16"
1502XL
235
10
1000
1½" NPT
15
/16”
/16”
SERIA 1700
Model
Maks. (l/min) Maks. (bary) Maks. obr./min
Połączenie
Sztywny wał
1700C
170
13,8
1000
NPT 1"
15
1700N
170
13,8
1000
NPT 1"
15
/16”
1700XL
170
13,8
1000
NPT 1"
15
/16”
/16”
SERIA 7560
Model
Maks. (l/min) Maks. (bary) Maks. obr./min
Połączenie
Sztywny wał
7560C
85
20
1200
¾" NPT
15
7560N
85
20
1200
¾" NPT
15
/16”
7560XL
85
20
1200
¾" NPT
15
/16”
/16”
SERIA 7700
Model
Maks. (l/min) Maks. (bary) Maks. obr./min
Połączenie
Sztywny wał
7700C
85
13,8
800
¾" NPT
15
7700N
85
13,8
800
¾" NPT
15
/16”
7700XL
85
13,8
800
¾" NPT
15
/16”
/16”
SERIA 6500
Model
Maks. (l/min) Maks. (bary) Maks. obr./min
Połączenie
Sztywny wał
6500C
82
20
1200
¾" NPT
5
6500N
82
20
1200
¾" NPT
5
/8"
/8"
Aby otrzymać rolki teflonowe, do kodu należy dodać przyrostek „T2”, a aby otrzymać rolki polipropylenowe — przyrostek „T3”.
Uszczelki Buna-N — należy dodać przyrostek „M”; uszczelki Viton® — przyrostek „Q”; odwrotny kierunek obrotu — przyrostek „R”.
Aby uzyskać pełne informacje o pompach rolkowych, należy zapoznać się z aktualnym katalogiem Hypro.
41
Pompy membranowe Shurflo®
Elastyczna membrana pozwala na pobieranie i wydatkowanie stałej ilości cieczy przy każdym uderzeniu, co zapewnia
stały przepływ o wartości 23,5 l/min i ciśnienie do 10 barów. Standardowe cechy obejmują trwałe silniki 12 V, 24 V
lub 230 V umożliwiające ciągłą i przerywaną pracę.
Pompy samozasysające pozwalają na skuteczną pracę w różnych sytuacjach. Dodatkowo dzięki opcjonalnemu
wewnętrznemu obejściu jest to idealne rozwiązanie do prostych mechanizmów, łatwe do zamontowania na
opryskiwaczu. Aby umożliwić pracę z określonymi środkami chemicznymi, pompę można wyposażyć w zawory
i membrany z innych materiałów. Idealne rozwiązanie do mniejszych opryskiwaczy, przetłaczania mniejszej ilości
płynów oraz mechanizmów do cyrkulacji płynów.
Model
8000-543-210
Model
2087-593-135
Model
2088-474-144
Model
4111-035
Model
5059-1311-D011
42
Ciśnienie (bary) Przepływ (l/min)
A
Rozmiar gniazda
Zasilanie
/8" NPT
12 V
Rozmiar gniazda
Zasilanie
½" NPT
12 V
Rozmiar gniazda
Zasilanie
½" NPT
24 V
Rozmiar gniazda
Zasilanie
½" NPT
12 V
A
Rozmiar gniazda
Zasilanie
17
½" NPT
12 V
0,7
4,8
3,8
1,4
4,5
4,4
2,1
4,0
5,0
2,8
0,19
5,5
Ciśnienie (bary) Przepływ (l/min)
A
0,7
10,6
5,3
1,4
10,2
5,5
2,1
8,9
6,7
2,8
7,8
7,7
3,4
5,4
8,0
Ciśnienie (bary) Przepływ (l/min)
A
0,7
10,6
2,41
1,4
8,5
2,63
2,1
6,6
2,73
2,8
4,7
2,71
Ciśnienie (bary) Przepływ (l/min)
A
0
23,5
8,7
0,7
21,6
12,2
1,4
19,0
14,5
2,1
16,2
16,1
2,8
13,2
17,2
Ciśnienie (bary) Przepływ (l/min)
4,1
20
3
Aby otrzymać informację o innych opcjach, w tym 230 V,
należy wejść na stronę www.shurflo.com.
Rozwiązywanie problemów: Filtry
PROBLEM
PRZYCZYNA
DZIAŁANIE KOREKCYJNE
a. Rozpylacz często się blokuje.
Sitko jest za grube.
Założyć drobniejsze sitko filtra.
b. Pompa nie zasysa płynu.
Filtr ssący jest zablokowany.
Wyczyścić sitko filtra.
c. Ciśnienie nie jest stabilne —
rozpylacze „plują” opryskiem.
Powietrze w linii/ pompa wciąga
powietrze.
Sprawdzić, czy do linii ssących nie
przedostaje się powietrze.
d. Wydatek płynu tylko przez jedną
sekcję belki.
Liniowy filtr ciśnieniowy jest
zablokowany.
Wyczyścić sitko filtra.
e. Główny manometr wskazuje
spadek ciśnienia.
Filtr ssący i/lub filtr płuczący są
zatkane.
Wyczyścić i/lub wypłukać filtry.
Problemy związane z ciśnieniem można usunąć, montując liniowy monitor ciśnienia Hypro w każdej sekcji belki.
Uwaga: Jeśli filtrowanie działa zbyt precyzyjnie, istnieje możliwość odfiltrowania niektórych środków chemicznych.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące filtrowania, należy przeczytać etykietę środka chemicznego.
NIEKTÓRE ZALECANE FILTRY DO RÓŻNYCH NATĘŻEŃ PRZEPŁYWU
SZACOWANE
NATĘŻENIE
PRZEPŁYWU
NA ROZPYLACZ
1,2 l/min
lub mniej
PRZYKŁADY
ROZPYLACZY DO
OPRYSKIWACZY
01
015
02
03
04
05
06
08
1,2–3,2 l/min
3,2 l/min
lub więcej
10
15
FILTR ROZPYLACZA
ELEMENT LINIOWEGO ELEMENT LINIOWEGO
FILTRU NISKIEGO
FILTRU WYS.
CIŚNIENIA
CIŚNIENIA LUB FILTRU
PŁUCZĄCEGO
ELEMENT
FILTRU
SSĄCEGO
100#/ZIELONY
80#/ŻÓŁTY
80#/ŻÓŁTY
50#/NIEBIESKI
50#/NIEBIESKI
50#/NIEBIESKI
50#/NIEBIESKI
30#/CZERWONY
30#/CZERWONY
30#/CZERWONY
30#/CZERWONY
30#/CZERWONY
20
Uwaga: Kodowanie kolorystyczne filtrów jest oparte na normie ISO 19732:2007.
43
Rozwiązywanie problemów: Oprysk ogólny
SYMPTOM
EFEKT
W zbiorniku po oprysku pozostaje za dużo środka chem. Zbyt mała ilość rozpylonego środka agrochemicznego zmniejsza
skuteczność oprysku.
44
Zbyt mała ilość środka chemicznego w zbiorniku uniemożliwia
dokończenie oprysku.
Zbyt duża ilość rozpylonego środka chemicznego — ryzyko
zniszczenia upraw.
Nierówne rozproszenie środka chemicznego na belce.
Po oprysku pozostają pasy chwastów lub dochodzi do niszczenia
upraw.
Znoszenie oprysku jest za intensywne.
Za pracującym opryskiwaczem pozostaje widoczna chmura
lub dochodzi do niszczenia sąsiednich upraw.
Słaby wzrost upraw
Doszło do zbyt intensywnego rozprzestrzenienia się chwastów,
szkodników i chorób.
PRZYCZYNY
DZIAŁANIE KOREKCYJNE
1: Niedokładny manometr.
Sprawdzić manometr i skalibrować go ponownie, a jeśli to nie pomoże —
wymienić go.
Sprawdzić ciśnienie na rozpylaczu i porównać je z wartością z głównego
manometru.
2: Zwężenia w rurach i/lub przewodach.
Zamocować większe lub lepiej poprowadzone rury i/lub przewody.
3: Rozpylacze są zatkane lub uszkodzone.
Wyczyścić i skalibrować rozpylacze (patrz str. 7). Wyczyścić filtry rozpylaczy.
4: Filtry są zatkane.
Wyjąć i wyczyścić filtry.
1: Niedokładny manometr.
Sprawdzić manometr i skalibrować go ponownie, a jeśli to nie pomoże —
wymienić go.
Skalibrować rozpylacze ponownie. Wymienić te, które zostały już zużyte
i uszkodzone.
2: Zużyte lub uszkodzone rozpylacze.
3: Doszło do zużycia membrany DCV lub dysku
ciśnieniowego.
Wymienić membranę DCV lub dysk ciśnieniowy.
1: Zatkane rozpylacze.
Wyczyścić i skalibrować rozpylacze (patrz str. 7). Wyczyścić filtry rozpylaczy.
2: Zużyte lub uszkodzone rozpylacze.
Skalibrować i wymienić rozpylacze, gdy to konieczne.
3: Niewłaściwa wysokość belki.
Sprawdzić relację wysokości belki do kąta oprysku rozpylaczy (patrz str. 5)
i odstępu między rozpylaczami.
Ustawić wysokość belki.
1: Ciśnienie oprysku jest za wysokie.
Zmniejszyć ciśnienie oprysku do zalecanego poziomu.
2: Odczyt manometru jest nieprawidłowy.
Wymienić manometr.
3: Zbyt wietrzna pogoda na oprysk.
Wstrzymać oprysk do momentu uspokojenia się wiatru do akceptowalnego
poziomu (patrz str. 4).
4: Dobrano nieprawidłowe rozpylacze
lub ustawiono złe ciśnienie.
1: Dobrano nieprawidłowe rozpylacze
lub ustawiono złe ciśnienie.
Spróbować użyć rozpylaczy redukujących znoszenie lub obniżyć ciśnienie.
Aby dobrać optymalny rozpylacz, przeczytać etykietę środka chemicznego
i materiały Hypro.
2: Zużyte lub uszkodzone rozpylacze.
Sprawdzić rozpylacze i wymienić je, jeśli to konieczne.
3: Niewłaściwa wysokość belki.
Sprawdzić wysokość belki i skorygować ją (patrz str. 5).
4: Opryskiwacz jest nieprawidłowo utrzymywany.
Przeprowadzić serwisowanie opryskiwacza w stacji testowej zatwierdzonej
przez brytyjskie stowarzyszenie AEA.
Mogą być związane z pogodą, nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących
rozcieńczania itd. W razie wątpliwości należy skontaktować się z technologiem
rolnictwa lub dystrybutorem środków chemicznych.
5: Inne powody.
45
Rozwiązywanie problemów: Pompy odśrodkowe (napęd hydrauliczny)
W razie problemów należy się najpierw zastanowić, czy wybrano odpowiednią pompę
i czy dobrze ją podłączono do systemu hydraulicznego. Jeśli wydajność pompy jest za niska,
należy spróbować usunąć problem, korzystając z poniższych wskazówek.
PROBLEM: NISKI WYDATEK PŁYNÓW
DZIAŁANIE KOREKCYJNE
a. Pompa nie została przygotowana do pracy.
- Usunąć górny zawór wentylacyjny i uruchomić pompę.
Pozwoli to wypompować zablokowane powietrze.
b. Do linii wlotowej przedostaje się powietrze.
- Sprawdzić i ponownie uszczelnić łączniki wlotu.
c. Zablokowany lub zatkany filtr linowy.
- Sprawdzić filtr i usunąć zanieczyszczenia z sitka.
d. Linia wlotu jest za mała lub doszło do zapadnięcia
się węża.
- Linia ssąca musi mieć przynajmniej taką samą średnicę
jak otwór wlotowy rury lub większą.
e. Silnik hydrauliczny ma niewłaściwy rozmiar.
- Wybrać silnik o rozmiarze pasującym do systemu
hydraulicznego.
f. Oko wirnika trze o spiralę.
- Zdjąć przednią osłonę spirali i sprawdzić wirnik. Jeśli widoczne
jest zużycie, przetrzeć oko wirnika materiałem ściernym.
PROBLEM: SYSTEM HYDRAULICZNY
PRZEGRZEWA SIĘ
DZIAŁANIE KOREKCYJNE
a. Silnik hydrauliczny ma niewłaściwy rozmiar.
- Wybrać silnik o rozmiarze pasującym do systemu hydraulicznego.
b. Nieodpowiedni rozmiar przewodu hydraulicznego.
- Sprawdzić rozmiar przewodu hydraulicznego. Przewód powinien
mieć rozmiar przynajmniej ½". W dużych układach z otwartym
środkiem — ¾".
śrubę regulacji po stronie napędu hydraulicznego,
c. Śruba regulacji obejścia przepuszcza za dużo oleju. - Dokręcić
aby zmniejszyć ilość przepuszczanego oleju.
d. W otworze ciśnienia zamontowano niewłaściwą
zwężkę pomiarową.
- Aby poznać odpowiedni rozmiar, należy zapoznać się z instrukcją
montażu.
Przed rozpoczęciem pracy z pompami należy zawsze zapoznać się z instrukcją ich montażu
(dostępną na stronie www.hypropumps.com).
46
Rozwiązywanie problemów: Pompy membranowe
W razie problemów należy się najpierw zastanowić, czy wybrano odpowiednią
pompę i czy dobrze ją podłączono do systemu hydraulicznego. Jeśli wydajność
pompy jest za niska, należy spróbować usunąć problem, korzystając z poniższych
wskazówek.
PROBLEM: POMPA NIE ZASYSA PŁYNU
DZIAŁANIE KOREKCYJNE
a. Filtr ssący jest zablokowany.
- Wyczyścić filtr.
b. Pompa membranowa: zawory są uszkodzone lub
źle osadzone.
- Sprawdzić zawory i wyczyścić miejsce ich osadzenia.
c. Linia ssąca jest zwężona.
- Usunąć ograniczenia.
d. Do wlotu pompy przedostaje się powietrze.
- Sprawdzić, czy w przewodach i rurach po stronie ssącej pompy
nie ma dziur. Po usunięciu problemu otworzyć przynajmniej
jedną sekcję belki i uruchomić pompę na 1–2 min z zerowym
ciśnieniem. Powietrze zostanie w ten sposób wyprowadzone.
PROBLEM: WSKAŹNIK MANOMETRU JEST NIESTABILDZIAŁANIE KOREKCYJNE
NY, A Z ROZPYLACZA WYDOBYWA SIĘ POWIETRZE
Z pompy nie zostało wyprowadzone zassane
powietrze lub pompa zasysa powietrze.
- Sprawdzić, czy w przewodach i rurach po stronie ssącej pompy
nie ma dziur. Po usunięciu problemu otworzyć przynajmniej
jedną sekcję belki i uruchomić pompę na 1–2 min z zerowym
ciśnieniem. Powietrze zostanie w ten sposób wyprowadzone.
PROBLEM: POMPA I WSKAŹNIK PULSUJĄ
DZIAŁANIE KOREKCYJNE
Niewłaściwe ciśnienie w odbiorniku powietrza.
- Dopompować odbiornik powietrza do 25–33% ciśnienia
roboczego.
PROBLEM: STRATA CIŚNIENIA POMPY
DZIAŁANIE KOREKCYJNE
a. Regulator ciśnienia uszkodzony lub bez mocy.
b. Wydajność pompy nie jest odpowiednia
do zamocowanych rozpylaczy.
- Naprawić lub wymienić.
c. Doszło do uszkodzenia membrany lub zaworów.
- Sprawdzić i wymienić.
d. Przepływ został ograniczony.
- Sprawdzić wszystkie filtry i linie.
- Zmienić nakładki i/lub szybkość oprysku.
Przed rozpoczęciem pracy z pompami należy zawsze zapoznać się z instrukcją ich montażu.
47
Przeliczenia i wzory
WYDATEK ROZPYLACZA DO OPRYSKIWANIA OGÓLNEGO
l/min na rozpylacz = l/ha × km/h × odstęp między rozpylaczami (m)
600
WYDATEK ROZPYLACZA DO OPRYSKIWANIA RZĘDOWEGO
l/min na rozpylacz = l/ha × km/h × szerokość rzędu (m)
600
POPRAWKA NA CIĘŻAR ROZPYLANEGO PŁYNU
Wartości podane w tabeli zostały oparte na testach z użyciem czystej wody przy ciśnieniu 3 barów i 50-centymetrowym
odstępie między rozpylaczami. Płyny o ciężarze specyficznym wyższym niż w przypadku wody (np. nawozy płynne)
mają wolniejszy przepływ, co należy uwzględnić z zastosowaniem współczynnika korygującego.
Współczynnik korygujący =
1
Ciężar
specyficzny
Aby obliczyć intensywność referencyjną, należy zastosować współczynnik korygujący:
Intensywność docelowa (l/ha)
Intensywność referencyjna (l/ha) =
Współczynnik korygujący
Intensywności referencyjnej należy użyć do wyboru rozmiaru rozpylacza, ciśnienia i prędkości z tabel na str. 13–24.
Wybór odpowiednich wartości pozwoli uzyskać intensywność docelową.
Przykład: Aby osiągnąć wydatek 240 l/ha płynu opryskowego przy określonej ciężkości 1 : 28, należy zastosować
współczynnik korygujący o wartości 0,88.
240 l/Ha
= 273 (Należy użyć tej wartości, aby wybrać rozpylacz. Intensywność oprysku wyniesie 240 l/ha).
0,88
PRZYDATNE PRZELICZENIA
POMNOŻYĆ PRZEZ
ABY UZYSKAĆ
Centymetry (cm)
× 0,3937
Cale
Metry (m)
× 3,281
Stopy
Kilometry (km)
× 0,6214
Mile
Hektary (ha)
× 2,471
Akry
Mililitry (ml)
× 0,035
Uncje objętości
Litry (l)
× 0,22
Galony imperialne
Litry (l)
× 0,264
Galony amerykańskie
Bary
× 14,5
psi
Aby zamienić l/ha na galony imperialne/akr, należy podzielić tę pierwszą wartość przez 11,3.
48
ROZPYLACZE HYPRO®
HYPRO EU LIMITED
STATION ROAD, LONGSTANTON, CAMBRIDGE, CB24 3DS,
WIELKA BRYTANIA
TEL.: +48 661573258 FAKS: +44 (0)1954 260245
E-MAIL: [email protected]
WWW.HYPRO-EU.COM
WWW.ROZPYLACZE-HYPRO.COM
DO
CELU
OD 60 LAT NASZA FIRMA PROJEKTUJE I PRODUKUJE ROZPYLACZE
OPRYSKOWE, KTÓRE DOSTARCZAJĄ OPRYSK TAM,
GDZIE JEST POTRZEBNY. ABY NA PEWNO TRAFIĆ
DO CELU, WYBIERZ ROZPYLACZ HYPRO®.
ZALECENIA DOTYCZĄCE RÓŻNYCH UPRAW I PÓR ROKU
MOŻNA UZYSKAĆ NA STRONIE WWW.ROZPYLACZE-HYPRO.COM
ALBO PRZEZ TELEFON (661573258)
LUB E-MAIL ([email protected]).
ROZPYLACZE HYPRO®

Podobne dokumenty

podręcznik opryskiwania upraw - Dysze Rozpylacze Oraz Pumpy

podręcznik opryskiwania upraw - Dysze Rozpylacze Oraz Pumpy Firma Hypro produkuje wiele rozpylaczy przystosowanych do różnych zastosowań. Następujące rodzaje rozpylaczy pozwalają na zaspokojenie większości potrzeb występujących w rolnictwie: Drobnokropliste...

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie rozpylaczy Informacje o szerokości strumienia

Oznakowanie rozpylaczy Informacje o szerokości strumienia 1,58 l/min (0,40 GPM) w naczyniu pomiarowym. W ten sposób zostało ustawione odpowiednie ciśnienie opryskiwacza. Opryskiwacz, przy zachowaniu obliczonej prędkości roboczej, będzie pracował zgodnie z...

Bardziej szczegółowo