Protokół Nr XXV/2013 - Urząd Miasta Jedlina

Transkrypt

Protokół Nr XXV/2013 - Urząd Miasta Jedlina
Protokół Nr XXV/2013
z sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 25 kwietnia 2013 r. w
Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2.
Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00
Godz. zakończenia obrad:15,45
W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
Burmistrz Miasta – Leszek Orpel
Z-ca Burmistrza Miasta – Marek Fedoruk
Skarbnik Miasta – Marzena Wróbel
Sekretarz Miasta – Iwona Kupiec-Darmetko
Marta Oniszko – Kielar – Kierownik GMI
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, ustalenie quorum.
2.Przyjęcie dziennego porządku obrad.
3.Przyjęcie treści protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
5.Podjęcie Uchwały Nr XXV/.../13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2013
rok. .
6.Informacja na temat działań dotyczących wprowadzania nowego systemu gospodarowania
odpadami.
7.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
8..Zamknięcie obrad.
Ad. 1.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miasta w Jedlinie – Zdroju Romuald
Wysocki. Powitał zebranych. Stwierdził, iż w obradach udział bierze 14
radnych, co upoważnia Radę do prawomocnego podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad.2.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są wnioski w sprawie zmian w
porządku obrad.
Wniosków nie zgłoszono.
Ad. 3.
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono, tym samym przyjęto jego
treść bez zastrzeżeń.
Ad. 4.
Sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta złożył Burmistrz
Miasta.
Następnie głos zabrali:
Radny M. Resik zapytał co na temat przejęcia uzdrowiska mówi Pani Prezes.
Głos zabrał Burmistrz Miasta. Poinformował, że zarząd uzdrowiska złożył
wniosek wraz z projektem na remont bazy hotelowej oraz kompleksowy remont
budynku „Warszawianki”. Planowane remonty mają się zakończyć w przeciągu
2 lat. Baza ma być przystosowana przede wszystkim do działań komercyjnych w
związku z niewielką ilością kontraktów podpisywanych z ZUS i NFOZ. Jaką
strategię działania obejmie nowy właściciel i zarząd okaże się w najbliższym
czasie. W związku z oczekiwaniami uzdrowiska odn. przyjazdów rodzin z
dziećmi Gmina planuje wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Promenadzie
Uzdrowiskowej. Gmina złoży także wniosek o przyznanie 130 tys. zł na
rewitalizację otoczenia uzdrowiskowego, tj. zakup kwiatów, krzewów, ławek,
koszy na śmieci, itd.
Radna M. Drapich zapytała czy w związku z wizytą w naszym mieście Ministra
cyfryzacji będzie można odbierać większą ilość programów telewizyjnych, czy
będzie dostępny rozszerzony pakiet programów.
Burmistrz Miasta powiedział, że ilość programów to sprawa telewizji polskiej, a
Minister zajmuje się inwestycjami i cyfryzacją.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ze Ślęży, gdzie zainstalowane są trzy
multipleksy można odbierać więcej programów. Natomiast na naszym
przekaźniku jest jeden multipleks, na którym jest 8 kanałów.
Głos na temat planowanych tras MTB zabrał radny S. Słoniewski. Powiedział,
że tego typu trasy rowerowe są atrakcją i jak mówią mieszkańcy Głuszycy
ściągają duże ilości kibiców, którzy jednak nie zawsze zachowują się właściwie,
zaśmiecają lasy i trasy spacerowe. Jest zatem obawa, że jedlińskie lasy spotka
taka sama sytuacja jak w Głuszycy. Zdaniem radnego należy zastanowić się czy
wytyczenie tego typu tras jest opłacalne.
Ze zdaniem radnego S. Słoniewskiego nie zgodził się radny M. Resiak, który
powiedział, że na terenie miasta są trasy rowerowe od dawna, a ich ponowne
wytyczenie przyczyni się do uporządkowania zapomnianych terenów.
Innych pytań do sprawozdania nie było.
Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 5.
Głos zabrał Przewodniczący Rady. Poprosił o przedstawienie wniosku z
posiedzenia Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji radny M. Ilczuk.
Przypomniał, że przed zmianami plan dochodów wynosił: 17.238.109,60 zł, w
tym:
- dochody majątkowe: 3.510.440,00 zł
- dochody bieżące: 13.727.669,60 zł
Plan wydatków wynosił: 15.395.505,60 zł, w tym:
- wydatki majątkowe: 2.748.600,00 zł
- wydatki bieżące: 12.646.905,60 zł
Po zmianach plan dochodów wynosi: 17.343.246,10 zł, w tym:
- dochody majątkowe: 3.510.440,00 zł
- dochody bieżące:13.832.806,10 zł
Plan wydatków wynosi: 15.500.642,10 zł, w tym:
- wydatki majątkowe: 2.748.600,00 zł
- wydatki bieżące: 12.752.042,10 zł
Następnie przedstawił wniosek Komisji w brzmieniu:
„Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały i wnosi o jej
podjęcie”
Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poprosił o przystąpienie do głosowania nad przyjęciem
uchwały.
W głosowaniu:
za: 14 radnych
przeciw: wstrzymało się: -
Uchwała Nr XXV/169/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina –
Zdrój na 2013 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi Załącznik
Nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 6. Informacja na temat działań dotyczących wprowadzania nowego
systemu gospodarowania odpadami.
Informację na temat wdrożenia systemu gospodarowani odpadami przedstawił
Burmistrz Miasta. Poinformował, że przetarg na wywóz nieczystości został
ogłoszony, a jego rozstrzygnięcie nastąpi 9 maja br.
Burmistrz, po raz kolejny przypomniał, iż w naszej gminie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalanie będą od ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość i wynoszą w przypadku segregacji – 13,10
zł od osoby, a gdy śmieci nie będą segregowane - 21,80 zł od osoby i dodał, że
stawki te dotyczą osób pełnoletnich, bowiem prowadzone zostały zniżki dla
rodzin mających dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.
Następnie przedstawił sytuację związaną ze składanymi deklaracjami
informując radnych, iż zdecydowana większość mieszkańców deklaruje
segregację śmieci.
Dodał, że przygotowywane są ulotki informacyjne i po przetargu, gdy będzie
więcej informacji organizowane będą spotkania z mieszkańcami w
poszczególnych dzielnicach.
Szczegółowe informacje przekazane radnym przez Burmistrza Miasta zawarte
są w opracowanej na dzisiejszą dyskusję ulotce informacyjnej stanowiącej
Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Jednocześnie Burmistrz poprosił radnych o nie przekazywanie tej ulotki
mieszkańcom, gdyż po przetargu zostanie opracowana nowa, szczegółowa,
zgodna z ofertą przetargową, ostateczna wersja ulotki.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady. Powiedział, że skoro powstała
ulotka na temat segregacji śmieci powinna także być ulotka na temat śmieci
niesegregowanych. Jednocześnie poprosił, by na początku funkcjonowania
systemu gmina z tolerancją traktowała poczynania mieszkańców, którzy mogą
prosić o dodatkowe pojemniki, o wspólne z sąsiadem segregowanie niektórych
śmieci, itd.
Z – ca Burmistrza Miasta poinformował, że specyfikacja istotnych warunków
zamówienia przewiduje możliwość zmiany ilości pojemników na śmieci.
Natomiast nie wskazano w niej jak mają pojemniki być opisane. Ta kwestia
będzie rozstrzygana w późniejszym terminie.
Radny M. Ilczuk zapytał w jaki sposób zarządca nieruchomości będzie składał
deklaracje.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że to mieszkańcy danej nieruchomości muszą ustalić
z zarządcą problem składania deklaracji, bo to nie zarządca, a właściciel ma
obowiązek złożyć deklarację. Zarządca może tylko pełnić rolę pośrednika w
przekazaniu deklaracji do Urzędu.
Radna U. Węcławik zabrała głos w sprawie godzin pracy Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zdaniem radnej godziny otwarcia punktu w
dni robocze są niedostosowane do osób pracujących, bo punkt będzie czynny za
krótko.
Z-ca Burmistrza Miasta powiedział, że godzin otwarcia PSZOK-u nie można
zmienić, bo takie godziny ujęte były w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Natomiast dla osób pracujących punkt będzie otwarty w soboty.
Przewodniczący Rady poprosił, by w ulotkach informacyjnych zaznaczyć, iż
wielkość pojemnika nie ma wpływu na wysokość opłaty za odbiór odpadów
komunalnych.
Ad. 7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
Głos zabrał Przewodniczący Rady. Powiedział, że interpelacje, wnioski,
zapytania do Biura Rady nie wpłynęły.
Poinformował, że w Biurze Rady złożone zostało sprawozdanie z realizacji
rocznego programu współpracy Miasta Jedlina – Zdrój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2012 rok. Sprawozdanie zostało wysłane radnym drogą emailową. Radni, którzy nie obsługują elektronicznej skrzynki podawczej mogą
zapoznać się ze sprawozdaniem w Biurze Rady.
Drugi dostępny w Biurze Rady dokument to sprawozdanie z Realizacji
Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2012 rok złożone zgodnie z
zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Także to
sprawozdanie zostało wysłane radnym drogą e- mailową.
Radna M. Drapich w imieniu mieszkańców ul. Poznańskiej zapytała czy i kiedy
będą montowane progi spowalniające na tej ulicy.
Z-ca Burmistrza Miasta powiedział, że w pierwszej kolejności zostanie
opracowany projekt organizacji ruchu.
Radna U. Węcławik poprosiła o posprzątanie przystanku w Glinicy. W tym
miejscu wyrzuconych zostało kilka worków śmieci.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXV sesji Rady Miasta Jedlina - Zdrój
wypowiadając formułę: „zamykam sesję Rady Miasta Jedlina - Zdrój w dniu 25
kwietnia 2013 roku”.
Na tym protokół, który zawiera 6 stron zakończono.
Protokołowała:

Podobne dokumenty