WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 maja 2006 r

Transkrypt

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 maja 2006 r
587
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 9 maja 2006 r.
sygn. akt P 4/05
Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:
po rozpoznaniu, z udzia∏em Sejmu, Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu
9 maja 2006 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Gdaƒsku, czy:
Adam Jamróz — przewodniczàcy,
Andrzej Màczyƒski — sprawozdawca,
Janusz Niemcewicz,
1) art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966) jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim upowa˝nia Rad´ Ministrów do okreÊlenia wysokoÊci wydatków za zaj-
Jerzy St´pieƒ,
Marian Zdyb,
protokolant: Krzysztof Zalecki,
Dziennik Ustaw Nr 84
— 3906 —
mowany lokal mieszkalny, stanowiàcych podstaw´ obliczania dodatku mieszkaniowego,
2) § 2 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817) jest zgodny
z art. 6 ust. 1 ustawy powo∏anej w punkcie 1 oraz
z art. 92 ust. 1 Konstytucji,
poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966) jest niezgodny z art. 92 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. § 2 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817) jest niezgodny
z art. 6 ust. 1 ustawy powo∏anej w punkcie 1.
orzeka:
1. Art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
Poz. 587
Adam Jamróz
Andrzej Màczyƒski
Jerzy St´pieƒ
Janusz Niemcewicz
Marian Zdyb