RB 44/2007 Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości

Transkrypt

RB 44/2007 Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości
Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości
Raport bieŜący nr 44/2007
Data: 29-10-2007 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i
okresowe
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października
2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez
emitentów do publicznej wiadomości, Zarząd „MONNARI TRADE” S.A. informuje,
Ŝe w dniu 29 października 2007 r. podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem
Komunikacyjnym – Łódź Sp. z o.o. umowę przedwstępną, dotyczącą nabycia
nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 298, o
powierzchni 3 hektary 5.459 metrów kwadratowych z naniesieniami, w tym m.in. z
budynkiem halowym o pow. 4.732 metry kwadratowe.
Ww. nieruchomość zostanie nabyta za łączną cenę w kwocie 17.050.000 zł.
Umowa sprzedaŜy zostanie sfinalizowana do dnia 31 marca 2008 r.
Spółka przewiduje, Ŝe nieruchomość zostanie włączona do eksploatacji nie później niŜ
do końca 2008 r.
W przypadku odstąpienia przez stronę kupującą od zawarcia przyrzeczonej umowy
sprzedaŜy z winy strony sprzedającej - MPK Łódź Sp z o.o. zwróci
„MONNARI TRADE” S.A. otrzymany zadatek, wynoszący 2.000.000 zł, w
poczwórnej wysokości. W przypadku gdy przyrzeczona umowa sprzedaŜy nie
dojdzie do skutku z winy strony kupującej – wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi
oraz „MONNARI TRADE” S.A. zapłaci karę umowną w wysokości 6.000.000 zł.
Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą jest fakt przekroczenia 10% wartości
skonsolidowanych przychodów za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.
„MONNARI TRADE” S.A. zrealizowała 2-letnie prognozy dotyczące rozbudowy
sieci salonów w ciągu jednego roku. W portfelu Spółki znalazły się kolejne marki
odzieŜowe PABIA oraz MOLTON, a od październik b.r. „MONNARI TRADE” S.A.
rozpoczęła budowę sieci salonów niemieckiej marki obuwniczej - Tamaris na terenie
Polski. Spółka będzie kontynuowała ekspansję poza granicami Polski. Wszystkie
powyŜsze czynniki wraz z dalszymi planami dynamicznego rozwoju powodują
konieczność powiększenia powierzchni magazynowej, w celu ulepszenia logistyki.
Zakupiona nieruchomość, znajdująca się około 1 km od budowanego przez
„MONNARI TRADE” S.A. Centrum Logistycznego, wraz z zabudową zostanie
przeznaczona na ten właśnie cel.

Podobne dokumenty