RB: Podpisanie Aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz

Transkrypt

RB: Podpisanie Aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz
RB: Podpisanie Aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz umowy o kredyt
inwestycyjny
Data: 2008-04-30
Firma: MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
Spis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
16
/
2008
2008-04-30
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Podpisanie Aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz umowy o kredyt inwestycyjny
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005
r., Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany w dniu 28
kwietnia 2008 r. Aneks do umowy nr CRD/L/21184/06 z dnia 10.01.2006 r., z Raiffeisen Bank Polska
S.A. dotyczącej linii kredytowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2007.
Na podstawie Aneksu łączny limit kredytowy, który miał obowiązywać do dnia 30 kwietnia 2008 roku,
Spółka obniżyła z 27,5 mln zł do 24,0 mln zł. Ww. limit kredytowy jest do wykorzystania do dnia 31
lipca 2009 r. w formie:
1) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty limitu w PLN lub równowartości w EUR lub USD
2) kredytu rewolwingowego w PLN/USD/EUR do kwoty limitu
3) gwarancji bankowych wystawianych w PLN lub innej walucie do kwoty 10,0 mln zł,
4) akredytywy do kwoty 10,0 mln zł, .
Inne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Jednocześnie Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną w
dniu 28 kwietnia 2008 r. umowę kredytową nr CRD/27411/08 z Raiffeisen Bank Polska S.A. dotyczącą
inwestycyjnego limitu kredytowego w wysokości 22,5 mln zł, do wykorzystania do dnia 30 kwietnia
2009 r. Ostateczny termin spłaty wykorzystanego kredytu ustalono na dzień 30 kwietnia 2013 r.
Na podstawie ww. umowy Spółka otrzyma:
- transze A na refinansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 298,
wraz z wydatkami związanymi z zakupem, w łącznej kwocie 17,4 mln zł, oraz
- transze B na prace adaptacyjne budynków znajdujących się na tej nieruchomości, w kwocie 5,1 mln
zł.
Inne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Powyższa umowa jest znacząca dla Spółki, ponieważ wartości kredytu inwestycyjnego przekracza 10
% wartości kapitałów własnych Emitenta, które zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2007 r.
wynoszą 93 511 tys. PLN.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A.
Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-453
Łódź
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Radwańska
6
(ulica)
(numer)
042 6368759
042 6368762
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.monnari.com.pl
(e-mail)
(www)
7251784741
472333285
(NIP)
(REGON)
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2008-04-30 Katarzyna Latek Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Tytul
Podpisanie Aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz umowy o kredyt
inwestycyjny
Sektor
Handel (han)
Kod
90-453
Miasto
Łódź
Ulica
Radwańska
Nr
6
Tel.
042 6368759
Fax
042 6368762
e-mail
[email protected]
NIP
7251784741
REGON
472333285
Data sporzadzenia
2008-04-30
Rok biezacy
2008
Numer
16
adres www
www.monnari.com.pl

Podobne dokumenty