raport końcowy

Komentarze

Transkrypt

raport końcowy
RAPORT KOŃCOWY
Numer umowy: ZK/02/07
Data przedłożenia raportu: 24 września 2007
Tytuł projektu: „Buczyna Karpacka” miejscem ochrony bioróżnorodności oraz dziedzictwa
kulturowego Gminy Bukowsko
Nazwa organizacji:
Włościańskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych w Bukowsku
Adres, tel/fax, e-mail organizacji: 38 – 505 Bukowsko 101, tel.: 013 46 74 074
Data rozpoczęcia: Marzec 2007 Data zakończenia: wrzesień 2007
Lokalizacja projektu: Gmina Bukowsko
Krótkie przedstawienie projektu:
Projekt został zrealizowany na terenie Gminy Bukowsko w Paśmie Górskim Bukowica. W
kompleksie leśnym Bukowicy należącym do leśnej spółki Włościańskiego Stowarzyszenia
Właścicieli Lasów Prywatnych znajduje się mogiła Powstańców Styczniowych i żołnierzy Armii
Austro – Węgierskiej oraz stanowisko cisa. Stowarzyszenie uporządkowało teren wokół mogiły,
wykonało nowy krzyż, ogrodzenie i ławki. Wykonało i ustawiło kilka tablic informacyjnych na
trasie od Urzędu Gminy w Bukowsku do stanowiska Cisy. Przy wejściu do kompleksu leśnego
Bukowica znajduje się wiata wraz z ławkami i stołem, który również wykonany został przez
Stowarzyszenie. W ramach projektu wydano publikację, w której przedstawiony jest rys
historyczny miejscowości Bukowsko, Stowarzyszenia, opis przyrody oraz ścieżki przyrodniczej.
Zgodnie z założeniami projektu, w lokalnej prasie ukazały się informacje na temat projektu
realizowanego przez Stowarzyszenie (Gazeta Codzienna NOWINY, Tygodnik Sanocki,
KWARTALNIK – Gazeta Gminy Bukowsko). Efekty projektu uroczyście podsumowano na
trasie ścieżki przyrodniczej 25 sierpnia br. przy obecności władz samorządowych gminnych i
powiatowych, Rady Gminy Bukowsko, przedstawicieli Ligi Ochrony Przyrody, członków
Stowarzyszenia oraz przedstawicieli Ministerstwa Ochrony Środowiska
Kierownik projektu:
(Imię, nazwisko, tytuł, adres kontaktowy, tel, fax, e-mail) – Kazimierz Rakoczy, 38 – 505
Bukowsko 101, tel.: 013 46 74 074
Skarbnik (osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe):
(Imię, nazwisko, tytuł, adres kontaktowy, tel., fax, e-mail) – Kazimierz Kseniak, 38 – 505
Bukowsko, tel.: 013 46 74 281
Całkowity koszt projektu (w zł): 17 557,90
Kwota otrzymana z ZG LOP zgodnie z umową w PLN: 14.222,90
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE:
I.
Szczegółowy opis przebiegu realizacji projektu wraz z porównaniem zakładanych
i zrealizowanych działań:
Promocja projektu:
Wnioskodawca informował na zebraniach członków o tematyce projektu i jego
postępach w realizacji.
W prasie lokalnej ukazały się informacje (ogłoszenia i artykuł) dot. projektu.
Informacje ukazały się w prasie lokalnej tj.: Gazeta Codzienna NOWINY
wydanie z dnia 23 sierpnia 2007 r., KWARTALNIK Gazeta Gminy Bukowsko
Nr 1(9)/2007, Tygodnik Sanocki Pisamo Samorządowe Nr 33
Opracowano ulotkę informacyjną, w której można się dowiedzieć o historii
miejscowości Bukowsko, przyrodzie Gminy Bukowsko, projekcie i związanym z
nim ścieżką przyrodniczą oraz roślinności charakterystycznej dla Pasma
Bukowicy. Na folderze umieszczone zostały wszystkie wymagane loga sponsora
projektu. Ulotka został rozkolportowana wśród turystów i mieszkańców Powiatu
Sanockiego.
Utworzono stronę internetową na której umieszczane były informacje dot.
niniejszego projektu.
Promocja projektu odbywał się zgodnie z harmonogramem.
o
o
o
o
o
Wykonanie tablic informacyjnych:
Wzdłuż ścieżki przyrodniczej umieszczone zostały tablice informacyjne, z których
turysta dowiedzieć się może się o zasobach przyrody oraz historii mogiły
znajdującej się w leśnych ostępach Pasma Bukowicy. Oprócz tablic
informacyjnych wnioskodawca umieścił drogowskazy, według których turysta bez
najmniejszego problemu trafi do „mogiły” i „stanowiska cisów”.
Wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych odbyło się zgodnie z
harmonogramem.
o
o
Wykonanie ławek, stołu i wiaty :
o
o
Stowarzyszenie za pieniądze uzyskane z dotacji wykonało również ławki oraz stół,
który został ustawiony na wcześniej przygotowanym utwardzonym terenie na
szczycie Pasma Bukowicy. Dodatkowo wybudowano wiatę, na której
umieszczono tablicę informacyjną (wiata jako dodatkowy rezultat projektu).
Wykonanie i umieszczenie ławek stołu oraz wiaty odbyło się zgodnie z
harmonogramem.
Uporządkowanie mogiły :
o
o
Do momentu rozpoczęcia realizacji projektu „mogiła” była porośnięta przez
byliny oraz krzewy. Na jej środku znajdował się stary krzyż. Podczas prac
porządkowych wycięto krzewy, wyrównano mogiłę. Na jej środku postawiono
nowy krzyż. Mogiłę ogrodzono , natomiast obok niej postawiono ławki. Przy niej
znajduje się tablica informacyjna.
Prace wykonano zgodnie z harmonogramem
Prezentacja efektów projektu :
o
Prezentacja efektów projektu odbyła się 25 sierpnia br. Zgodnie z
harmonogramem miała odbyć się w październiku, ale zgodnie z umową musiała
ona zostać zrealizowana przed końcem września. Prezentacja efektów projektu
zrealizowana została przy wsparciu Urzędu Gminy w Bukowsku. Na spotkaniu
oprócz członków Stowarzyszenia obecni byli przedstawiciele władz
samorządowych gminnych i powiatowych, Ministerstwa Ochrony Środowiska
oraz Ligi Ochrony Przyrody (sponsora projektu).
Informacje o osiągniętych celach projektu:
Celem projektu było „Wsparcie rozwoju turystyki w gminie Bukowsko poprzez promocję i
ochronę bioróżnorodności Stanowiska Cisy”. Członkowie Włościańskiego Stowarzyszenia
Właścicieli Lasów Prywatnych biorący udział w pracach leśny w Paśmie Bukowicy
niejednokrotnie spotykali grupy turystów wędrujących ścieżką przyrodniczą wytyczoną przez
wnioskodawcę. Zainteresowanie tą ścieżką jest tak duże, że w dni wolne od pracy w lesie
należącym do spółki leśnej Stowarzyszenia robi się bardzo tłoczno. Szczególnie odwiedzana jest
„mogiła” oraz „stanowisko cisa”.
Porównanie zakładanych i faktycznie osiągniętych rezultatów projektu:
Zgodnie z założeniami projektu wykonano:
o
o
o
o
o
Ławki i stół
Wiatę (dodatkowy rezultat projektu)
Ogrodzenie i krzyż
Tablice informacyjne – 4 szt.
Publikację – 500 szt.
Informacja o możliwości kontynuacji projektu:
Wnioskodawca złoży projekt do konkursu organizowanego przez operatora EKORYS Polska,
pochodzącego z funduszu Mechanizmu Finansowego EOG. Projekt będzie dotyczył
wzbogacenia różnorodności gatunkowej roślinności znajdującej się na trasie ścieżki przyrodniczej,
powstałej w ramach tego projektu. Wnioskodawca w kolejnej edycji tego konkursu planuje złożyć
wniosek dotyczący budowy ścieżki rowerowej, która będzie biec również wzdłuż ścieżki
przyrodniczej.
II.
Relacja z działań związanych z promocją projektu:
Promocja projektu:
o
o
Wnioskodawca informował na zebraniach członków o tematyce projektu i jego
postępach w realizacji.
W prasie lokalnej ukazały się informacje (ogłoszenia i artykuł) dot. projektu.
Informacje ukazały się w prasie lokalnej tj.: Gazeta Codzienna NOWINY
wydanie z dnia 23 sierpnia 2007 r., KWARTALNIK Gazeta Gminy Bukowsko
Nr 1(9)/2007, Tygodnik Sanocki Pismo Samorządowe Nr 33
Opracowano ulotkę informacyjną, w której można się dowiedzieć o historii
miejscowości Bukowsko, przyrodzie Gminy Bukowsko, projekcie i związanym z
nim ścieżką przyrodniczą oraz roślinności charakterystycznej dla Pasma
Bukowicy. Na folderze umieszczone zostały wszystkie wymagane laga sponsora
projektu. Ulotka został rozkolportowana wśród turystów i mieszkańców Powiatu
Sanockiego.
o
Utworzono stronę internetową na której umieszczane były informacje dot.
niniejszego projektu.
Samoocena realizacji projektu:
o
II.
Realizacja projektu przebiegła bez większych zakłóceń. Członkowie stowarzyszenia do
projektu odnieśli się z pełnym zrozumieniem. Prace zostały wykonane terminowo.

Podobne dokumenty