Informacja o wyborze oferty nr 2 - Państwowy Instytut Weterynaryjny

Transkrypt

Informacja o wyborze oferty nr 2 - Państwowy Instytut Weterynaryjny
PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl
tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95
Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej
Wasze pismo z dnia:
Znak:
Nasz znak: DG-2501/9649/473/07
2007/07/12
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/nr 1 /
Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę aparatury laboratoryjnej :
Zadanie nr 2
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Olympus sp. z o.o , ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa .
Cena wybranej oferty – 9.450,76 zł .
Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród ofert ważnych nieodrzuconych
Dane wykonawców, którzy składali oferty na zadanie nr 2:
- Alkemio M.Buturla , ul. Kisiela 17/23 , 15-345 Białystok .Cena brutto oferty – 11.235,00 zł .
- Mikrolab T.Gagała , ul. Puławska 25/5 , 20-051 Lublin . Cena brutto oferty – 5.368,00 zł .
- Precoptic Co Wojciechowscy sp. j , ul. Arkuszowa 60 , 01-934 Warszawa . Cena brutto oferty –
7.276,00 zł .
- Olympus sp. z o.o , ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa . Cena wybranej oferty – 9.450,76 zł .
Liczba ofert odrzuconych : 2 .
Zadanie nr 3
Wybrano ofertę złożoną przez firmę:Witko sp. z o.o , al. Piłsudskiego 143 , 92-332 Łódź . Cena brutto
oferty – 7.830,94 zł .
Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena .
Dane wykonawców, którzy składali oferty na zadanie nr 3:
- Witko sp. z o.o , al. Piłsudskiego 143 , 92-332 Łódź . Cena brutto oferty – 7.830,94 zł .
- Mikrolab T.Gagała , ul. Puławska 25/5 , 20-051 Lublin . Cena brutto oferty – 8.479,00 zł
- Polygen sp. z o.o , ul. Gołnowska 6 , 54-315 Wrocław . Cena brutto oferty – 12.932,00 zł .
- Zakład Usługowo - Handlowy ,, Multiserv ”M.Dembal , ul. Akademicka 4/217. Cena brutto oferty –
7.917,00 zł .
Brak ofert odrzuconych.
Zadanie nr 7
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Merck sp. z o.o , al. Jerozolimskie 178 , 02-486 Warszawa . Cena
brutto oferty – 3.635,60 zł
Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród ofert ważnych nieodrzuconych .
Dane wykonawców, którzy składali oferty na zadanie nr 7 :
- Polygen sp. z o.o , ul. Gołnowska 6 , 54-315 Wrocław . Cena brutto oferty- 5.002,00 zł .
- Merck sp. z o.o , al. Jerozolimskie 178 , 02-486 Warszawa . Cena brutto oferty – 3.635,60 zł -Alkemio
M.Buturla , ul. Kisiela 17/23 ,15-345 Białystok .Cena brutto oferty – 4.989,80 zł .
Brak ofert odrzuconych .
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzucone zostały oferty
następujących wykonawców nazadanie nr 2 :
UZASADNIENIE
1. Na podstawie ww przywołanego artykułu odrzucona została oferta złożona przez wykonawcę –
Mikrolab T. Gągała , ul. Puławska 25/5 , 20-051 Lublin . Zaoferowane urządzenie nie jest
równoważne w stosunku do wymaganego z uwagi na :
- niespełnienie wymaganego przez zamawiającego parametru 1 w postaci liczby polowej (FN)20 ,
podczas gdy zaoferowano liczbę polową (FN)22 ,
- niespełnienie parametru dotyczącego nasadki binokularowej z optyką klasy UIS-2 ; zaoferowano
nasadkę trinokularową z optyka klasy IOS ,
- niespełnienie parametru dotyczącego Kondensora Abbego w zakresie aparatury numerycznej ,
wymagana w siwz to aparatura numeryczna (NA) 1,25 , natomiast wykonawca zaoferował aparaturę
numeryczną (NA) 0,9/0,25 ,
- niespełnienie wymogów dotyczących obiektywów w pkt. 7 pdktp. 1, ,b , c oraz d .
2. Na przedmiotowe zadanie zamawiający odrzucił także ofertę złożoną przez wykonawcę –
Precoptic Co Wojciechowscy Sp.j , ul. Arkuszowa 60 , 01-934 Warszawa . Urządzenie zaoferowane
przez niniejszego wykonawcę nie spełnia warunków siwz w następujących kwestiach :
- nie spełniony został parametr w zakresie regulacji rozstawu okularów , zamawiający wymagał regulacji
: 48-75 mm , podczas gdy wykonawca zaoferował – 47-75 mm
- nie spełniony został parametr w zakresie wymiarów stolika , tj. zamawiający wymagał następujących
wymiarów stolika : 188x124 mm , natomiast wykonawca zaoferował stolik o wymiarach 216x 150 mm
- nie spełnione zostały parametry dotyczące obiektywów w pkt.7 pdpkt. b oraz oraz pdpkt. d
Ww przyczyny skutkują nierównoważnością oferowanych urządzeń w stosunku do wymaganych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo do wniesienia protestu opisane w Działe VI ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.