Zarządzenie nr 39/2009/2010

Transkrypt

Zarządzenie nr 39/2009/2010
Zarządzenie nr 43/2014/2015
Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie
z dnia 18 maja 2015 roku
w sprawie nieodpłatnego uczestnictwa pracowników Ignatianum w konferencjach
organizowanych w Uczelni
Na mocy posiadanej władzy rektorskiej (Statut Akademii Ignatianum w Krakowie,
Art. 8, § 3 i 4) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Ignatianum mają prawo do
nieodpłatnego uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez jakąkolwiek jednostkę
Akademii Ignatianum w Krakowie, bez względu na rodzaj uczestnictwa (bierne lub czynne),
oraz bez względu na to, czy są zatrudnieni w jednostce będącej organizatorem konferencji.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ks. dr hab. Józef Bremer SJ, prof. Ign.
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie
Opracował: mgr Urszula Marecka-Danesi

Podobne dokumenty