Pobierz PDF - msp.krakow.pl

Transkrypt

Pobierz PDF - msp.krakow.pl
Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie
Celem Porozumienia jest stworzenie platformy współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z
organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę
Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla
poszczególnych instytucji na szerokim forum. Rola Miasta ogranicza się do wykonywania
zadań administracyjnych, tzn. zapewnienia pomieszczenia na spotkania Porozumienia,
obsługi korespondencyjnej oraz protokołów (oraz w niektórych przypadkach zaproponowaniu
tematyki spotkań).
Członkowie Porozumienia spotykają się na comiesięcznych posiedzeniach w ramach
jednego dużego zespołu. Przyjęta poprzednio formuła spotkań w mniejszych
tematycznych grupach ze względu na niewielkie zainteresowanie i udział nie
sprawdziła się. Przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz innych
organizacji związanych z przedsiębiorczością uczestniczący w pracach Porozumienia
na jednym ze spotkań zadecydowali o utworzeniu jednego wspólnego zespołu
Porozumienia, w który utrzymano comiesięczną formułę spotkań (w każdy trzeci
wtorek miesiąca).
Z 17 organizacji i instytucji pierwotnie, aktywnie deklarujących swój udział w nowo
stworzonej formule Porozumienia liczba członków aktualnie działających w
ciągu kilku lat wzrosła do około 35 członków, z czego regularnie i aktywnie w
posiedzeniach Porozumienia uczestniczy jedynie 15 członków.
Reasumując, można stwierdzić, że:
Porozumienie jest niezależną i „niezbiurokratyzowaną" platformą wymiany
opinii i poglądów oraz zapoznawania się z polityką rozwoju Miasta,
szczególnie w aspektach dotyczących MSP.
Otwarty charakter działania Porozumienia i dobrowolny udział jego członków
wpływają na rzeczywiste zaangażowanie i pracę członków Porozumienia.
Opinie i decyzje Porozumienia, choć niewiążące, są brane pod uwagę, stąd
działania Wydziału Rozwoju Miasta UMK (WR) na rzecz wspierania rozwoju
MSP (pełniąc w niektórych przypadkach rolę swoistego „ucha" dla SR czy też
wentyla dla przedsiębiorców).
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty