119,0k

Transkrypt

119,0k
Rozwiązanie stosunku pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok
, dnia
(pieczątka szkoły)
(nr sprawy)
Pan(i)
(stanowisko służbowe)
(nazwa szkoły)
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) rozwiązuję z Panem(ią) stosunek pracy z dniem
Powodem rozwiązania stosunku pracy jest czasowa niezdolność do pracy spowodowana chorobą,
trwająca od dnia
Jednocześnie informuję, że przysługuje Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego
- Sądu Pracy w
, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

Podobne dokumenty