Załącznik nr 4 - ENERGA wytwarzanie

Transkrypt

Załącznik nr 4 - ENERGA wytwarzanie
Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
pn. „Projekt modernizacji części elektroenergetycznej EW Strzegomino”
postępowanie znak ZN/EW/166/2016/DK
Wykaz usług spełniających warunek opisany w SIWZ pkt 6.4. i 7.1.7.
L.p.
Przedmiot usługi – szczegółowy opis prac
z podaniem ich zakresu.
Okres realizacji – data
rozpoczęcia
i zakończenia prac
Odbiorca/Inwestor
1.
2.
3.
4.
Do powyższego zestawienia załączamy dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały zrealizowane w terminie i bez
zastrzeżeń.
…………………………, dnia ………………….r.
…………………………………………………
(podpis / podpisy)

Podobne dokumenty