Wydział Budownictwa i Architektury

Transkrypt

Wydział Budownictwa i Architektury
POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
PLAN STUDIÓW
stacjonarnych
I-go stopnia
kierunek
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
Obowiązuje od I roku począwszy od roku akademickiego
2009/2010
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
USTALENIA OGÓLNE
I.
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera architekta. Studia trwają
7 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 2565, a liczba punktów ECTS 210.
II.
KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent studiów I-go stopnia:
 posiada wiedzę i umiejętności z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki,
sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki



budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego;
zna przepisy techniczno-budowlane oraz metody organizacji i przebiegu procesu
inwestycyjnego;
posiada umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska
człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych – oraz tworzenia projektów obiektów spełniających
wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne;
posiada znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu
inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w państwach członkowskich
Unii Europejskiej.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się
językiem specjalistycznym z zakresu studiów.
Absolwent jest przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze
pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie
projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich
otoczeniem.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
III.
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Na kolejnych stronach podano plan studiów i karty opisu przedmiotów ujętych
w planie studiów.
PRZEDMIOTY OGÓLNE (330)
1 Wychowanie fizyczne I
2 Wychowanie fizyczne II
3 Język obcy I
4 Język obcy II
5 Język obcy III
6 Język obcy IV
7 Ergonomia
8 Ochrona własności intelektualnej
9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
10 Technologia informacyjna
11 Treści humanistyczne I
12 Treści humanistyczne II
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (285 h)
13 Matematyka
14 Geometria wykreślna I
15 Geometria wykreślna II
16 Fizyka budowli
17 Mechanika budowli I
18 Mechanika budowli II
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (1830 h)
19 Projektowanie architektoniczne I
20 Projektowanie architektoniczne II
21 Projektowanie architektoniczne III
22 Projektowanie architektoniczne IV
23 Projektowanie architektoniczne V
24 Projektowanie architektoniczne VI
25 Projektowanie urbanistyczne I
26 Projektowanie urbanistyczne II
27 Projektowanie urbanistyczne III
28 Projektowanie urbanistyczne IV
29 Historia architektury i urbanistyki I
30 Historia architektury i urbanistyki II
31 Historia architektury i urbanistyki III
32 Historia architektury i urbanistyki IV
33 Historia architektury i urbanistyki V
34 Historia architektury i urbanistyki VI
35 Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem I
36 Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem II
37 Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem III
16
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
25
5
5
4
3
4
4
158
7
7
7
6
7
8
6
5
5
8
3
5
4
4
3
4
4
4
2
Egzamin
Zaliczenie
Lp.
Nazwa kursu
ECTS
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Studia stacjonarne
Uchwalony przez Radę
Wydziału w dniu:
08.04.2009r.
PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
Kierunek: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
Godziny zajęć
w tym
ROK I
ROK II
ROK III
ROK IV
Sem. I
Sem. II
Sem. III
Sem. IV
Sem. V
Sem. VI
Sem. VII
15 tyg.
15 tyg.
15 tyg.
15 tyg.
15 tyg.
15 tyg.
15 tyg.
S W Ć L P W Ć L P W Ć L P W Ć L P W Ć L P W Ć L P W Ć L P S
S W Ć L P
0 14 330 120 195 15
1 30
30
2
1 30
30
1 30
30
1 30
30
1 30
30
1 30
30
2 30 15 15
1 15 15
1 15 15
2 30 15
15
1 30 30
1 30 30
5 7 285 135 30 45 75
1 1 60 30 30
2 2
2 60 30
30
2
1 1 30 15
15
1 1 45 15
30
1 1 45 30
15
1 1 45 15
30
8 50 1830 690 - 285 840 15
2 90 15
75
1
2 90 15
75
2 90 15
75
2 90 15
75
2 90 15
75
2 90 15
75
2 75 15
60
2 75 15
60
2 60 15
45
2 90 15
75
1 30 30
2
1 1 45 30
15
2 60 30
30
1 1 60 30
30
2 45 30
15
1
30 30
1 45 45
3
2 60 45
15
2 30 15
15
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
5
1
1
2
1
5
5
1
5
1
1
5
1
5
1
5
4
1
2
1
4
3
1
2
2
2
2
2
1
2
3
1
1
1
1
38 Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem IV
39 Instalacje budowlane
40 Konstrukcje budowlane I
41 Konstrukcje budowlane II
42 Konstrukcje budowlane III
43 Techniki plastyczne (rys. odręczny, model. arch.) I
44 Techniki plastyczne (rys. odręczny, model. arch.) II
45 Techniki plastyczne (rys. odręczny, model. arch.) III
46 Techniki plastyczne (rys. odręczny, model.arch.) IV
47 Organizacja i ekonomika procesu inwestycyjnego
48 Prawo budowlane
49 Projektowanie architektoniczne wspomagane
komputerem osiedli mieszkaniowych.
50 Rewitalizacja
51 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
52 Etyka i specyfika zawodu architekta
53 Seminarium dyplomowe
54 Praca dyplomowa
55 Praktyka dyplomowa
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (120 h)
56 Przedmiot fakultatywny I
57 Przedmiot fakultatywny II
58 Przedmiot fakultatywny III
59 Projekt specjalistyczny I
60 Projekt specjalistyczny II
4
3
3
3
3
4
4
3
2
2
1
3
2
2
2
3
15
0
11
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
60
30
45
45
45
45
45
45
30
30
15
45
45
30
15
15
30
30
30
30
30
7
2
2
1
1
1
120
30
30
30
15
15
30
15
15
30
2
2
15
15
15
2
1
2
45
45
45
30
30
15
15
15
15
15
1
2
1
3
3
3
2
2
1
30
30
1
2
1
2
15
1
1
1
15
1
4 tygodnie
0
0
15
15
75
1
210 13 78
1
15
30
15
15
1
1
2
1
1
2565 975 225 360 990 15 10 4
Razem
2
5
5 10 2
7
6
8
2
5 13 10 2
5 14 10 2
1 16 7
2
0 12 10 1
1
2565
24
25
28
31
29
21
13
Liczba egzaminów
0
0
0
0
0
0
0
0
Liczba zaliczeń
0
0
0
0
0
0
0
0
Liczba punktów ECTS
15
0
0
0
0
0
0
15
0
1
PRZEDMIOTY OBIERALNE
Grupa I: Przedmioty fakultatywne:
Przedmiot fakultatywny I
a) Teoria projektowania
b) Teoria architektury i urbanistyki
c) Socjologia miasta
Przedmiot fakultatywny II
a) Komunikacja
b) Strategie projektowania
c) Projektowanie elewacji a rozwiązania przestrzenne
Przedmiot fakultatywny III
a) Obiekty wielkoskalowe – estetyka a konstrukcja
b) Architektura krajobrazu
c) Architektura wnętrz
Grupa II: Projekty specjalistyczne
Projekt specjalistyczny I
a) Konstrukcje drewniane
b) Konstrukcje metalowe
c) Konstrukcje żelbetowe
d) Technologia budownictwa ogólnego
Projekt specjalistyczny II
a) Instalacje budowlane
b) Wyposażenie techniczne budynków
c) Zagadnienia komunikacyjne
d) Ochrona środowiska
Grupa III: Treści humanistyczne
Treści humanistyczne I
a) Podstawy filozofii
b) Historia Sztuki
Treści humanistyczne II
a) Psychologia
b) Socjologia
0
0
0
0
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
Stacjonarne I stopnia
SPECJALNOŚĆ
RODZAJ STUDIÓW
WYCHOWANIE FIZYCZNE I
NAZWA PRZEDMIOTU
Physical education I
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
I
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
1
Ogólny
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
ZALICZENIE NA OCENĘ
KOD PRZEDMIOTU:
1
.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: WWFIF PO
ĆWICZENIA
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
30
1.
Razem godzin w semestrze
30
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
Stacjonarne I stopnia
SPECJALNOŚĆ
RODZAJ STUDIÓW
WYCHOWANIE FIZYCZNE II
NAZWA PRZEDMIOTU
Physical education II
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
II
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
1
Ogólny
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
ZALICZENIE NA OCENĘ
KOD PRZEDMIOTU:
2
.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: WWFIF PO
ĆWICZENIA
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
30
1.
Razem godzin w semestrze
30
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
Stacjonarne I stopnia
SPECJALNOŚĆ
RODZAJ STUDIÓW
JĘZYK OBCY I
NAZWA PRZEDMIOTU
Foreign language I
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
III
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
1
Ogólny
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
ZALICZENIE NA OCENĘ
KOD PRZEDMIOTU:
3
.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: SJO PO
ĆWICZENIA
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
30
1.
Razem godzin w semestrze
30
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
Stacjonarne I stopnia
SPECJALNOŚĆ
RODZAJ STUDIÓW
JĘZYK OBCY II
NAZWA PRZEDMIOTU
Foreign language II
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
IV
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
1
Ogólny
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
ZALICZENIE NA OCENĘ
KOD PRZEDMIOTU:
4
.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: SJO PO
ĆWICZENIA
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
30
1.
Razem godzin w semestrze
30
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
Stacjonarne I stopnia
SPECJALNOŚĆ
RODZAJ STUDIÓW
JĘZYK OBCY III
NAZWA PRZEDMIOTU
Foreign language III
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
V
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
1
Ogólny
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
ZALICZENIE NA OCENĘ
KOD PRZEDMIOTU:
5
.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: SJO PO
ĆWICZENIA
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
30
1.
Razem godzin w semestrze
30
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
Stacjonarne I stopnia
SPECJALNOŚĆ
RODZAJ STUDIÓW
JĘZYK OBCY IV
NAZWA PRZEDMIOTU
Foreign language IV
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
VI
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
2
Ogólny
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
ZALICZENIE NA OCENĘ
KOD PRZEDMIOTU:
6
.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: SJO PO
ĆWICZENIA
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
30
1.
Razem godzin w semestrze
30
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
Stacjonarne I stopnia
SPECJALNOŚĆ
RODZAJ STUDIÓW
ERGONOMIA
NAZWA PRZEDMIOTU
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
VII
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Ergonomics
ECTS (pkt.)
1
Ogólny
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
ZALICZENIE NA OCENĘ
KOD PRZEDMIOTU:
7
Wiedza z zakresu fizjologii na poziomie szkoły średniej, projektowania
architektonicznego w stopniu zaawansowanym, wiedza ogólna z zakresu: fizyki
budowli, materiałoznawstwa.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
15
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
OPRACOWANIE: DR INŻ. ELŻBIETA MIŚNIAKIEWICZ
OPRACOWANIE: DR INŻ. ELŻBIETA MIŚNIAKIEWICZ
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Geneza ergonomii, kanony estetyczne, proporcje, miary antropometryczne.
1
2.
Anatomia receptorów: oka, ucha, zmysłu powonienia i smaku, układu nerwowego,
limfatycznego, krążenia (wybrane zagadnienia dla potrzeb ergonomii i bioniki).
1
3.
Anatomia układu kostnego i mięśniowego w wieku 3-12 lat- 23-18 lat; powyżej 18 lat.
Obciążenie statyczne i dynamiczne.
1
4.
Przestrzeń ruchowa człowieka. Anatomiczne wymiary ciała w różnych pozycjach.
Rodzaje i zasięg ruchów.
1
5.
Przestrzeń ruchowa w stosunku do: elementów wyposażenia wnętrza (przestrzeni), na
traktach komunikacyjnych, ze względów psychologicznych.
1
6.
Ergonomia mebla: leżysko, siedzisko, pojemnik, stanowisko pracy.
1
7.
Ergonomia pomieszczeń do pracy fizycznej, umysłowej, pomieszczeń produkcyjnych.
1
8.
Ergonomia pomieszczeń rekreacyjnych, sportu i wypoczynku.
1
9.
Ergonomia pomieszczeń mieszkalnych.
1
10.
Ergonomia ciągów komunikacyjnych, wnętrz i przestrzeni publicznych.
1
11.
Psychofizyczne wymagania w stosunku do wnętrz (komfort cieplny, wilgotność,
wentylacja).
1
12.
Psychofizyczne wymagania w stosunku do wnętrz (oświetlenie dzienne i sztuczne,
nasłonecznienie, kolorystyka i tekstura materiałów, emisja dźwięków i hałas).
1
13.
Strefy i ustroje akustyczne w architekturze.
1
14.
Bariery architektoniczne i komunikacyjne dla niepełnosprawnych.
1
15.
Bioniczne inspiracje do realizacji konstrukcji i form architektonicznych.
Szczegółowe role form składowych, detalu, koloru i materiałów w odbiorze wizualnym,
użytkowym i psychicznym.
1
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA
Lp.
Tematyka zajęć
2.
Uwzględnienie potrzeb ergonomicznych i psychofizjologicznych w projektowaniu
wybranego wnętrza (np. ze stanowiskami laboratoryjnymi) – przedstawić sytuację
ergonomiczną w formie płaskiej (format 50x50cm), przy użyciu perspektyw y
geometrycznej, rzutów lub aksonometrii.
5
3.
Przykłady
zastosowania
ergonomii
przy
projektowaniu
przestrzeni
architektonicznej w budynkach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych –
wykorzystanie projektu budynku jednorodzinnego do opracowania ergonomicznej
przestrzeni ruchowej.
10
Liczba godzin
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Przedstawienie zagadnień stanowiących wytyczne ergonomiczne w zakresie projektowania funkcji i formy
w architekturze oraz w architekturze wnętrz. Ergonomia niepełnosprawności. Efekty kształcenia:
umiejętności i kompetencje stosowania wiedzy z zakresu ergonomii systemowej w projektowaniu,
korzystanie z literatury tematycznej oraz atlasów antropometrycznych i zbiorów norm odnoszących się do
człowieka.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład prowadzony przy użyciu rzutnika pisma, plansze dotyczące budowy anatomicznej receptorów.
Ćwiczenia rysunkowe na deskach kreślarskich prowadzone w trakcie zajęć ćwiczeniowych.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie wykładu z oceną końcową na podstawie pisemnego kolokwium zaliczeniowego zawierającego
pytania otwarte oraz pytania testowe.
Zaliczenie ćwiczeń z oceną końcową na podstawie ćwiczeń projektowych wykonywanych w trakcie zajęć
i w czasie pracy własnej oraz na podstawie pisemnego kolokwium zaliczeniowego.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno- budowlanego, Arkady, Warszawa 2003.
[2] Nowak E.: Atlas antropometryczny populacji polskiej - dane do projektowania. Instytut Wzornictwa
Przemysłowego, Warszawa 2000.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Baranowski W., Cyran M.: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki służby zdrowia i dla
osób niepełnosprawnych (interpretacja graficzna), WACETOB, Warszawa 1999.
[2] Bola T., Schwartz L.: Vademecum projektanta - problemy osób niepełnosprawnych. Cz. 2. Budynki
mieszkalne i użyteczności publicznej, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 1991.
[3] Charytonowicz J.: Zasady kształtowania laboratoryjnych stanowisk pracy. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.
[4] Koradecka D.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia – tom 1, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa
1997.
[5] Skaradzińska M.: Vademecum projektanta - problemy osób niepełnosprawnych. Cz. 3. Mieszkanie i jego
wyposażenie. Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 1991.
[6] Taczanowska T., Jaśkowski P.: Ergonomia w budownictwie. Politechnika Lubelska, Lublin 1998.
[7] Ujma-Wąsowicz K.: Ergonomia w architekturze. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
NAZWA PRZEDMIOTU
Intelectual Property Protection
SUBJECT TITLE
Ogólny
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VII
1
ZALICZENIE NA OCENĘ
8
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Program Przedmiotu
FORMA
ZAJĘĆ
PROWADZĄCY Z AJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
15
OPRACOWANIE: DR HAB. PIOTR STEC
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka
. zajęć
Liczba godzin
1.
Przedmiot prawa autorskiego.
2
2.
Podmiot prawa autorskiego.
2
3.
Autorskie prawa osobiste.
2
4.
Autorskie prawa majątkowe.
2
5.
Obrót w zakresie praw autorskich.
2
6.
Patenty. Wzory użytkowe i przemysłowe.
2
7.
Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne.
2
8.
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
1
Razem godzin w semestrze
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Zapoznanie z prawami rządzącymi własnością intelektualną.
METODY DYDAKTYCZNE:
Cykl tradycyjnych wykładów.
15
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie pisemne na ocenę.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Załucki M. (red): Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Warszawa 2008.
[2] Barta J., Markiewicz R.: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Przepisy z wprowadzeniem. Warszawa 2008.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Du Vall M.: Prawo patentowe. Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2008.
[2] Barta J., Markiewicz R.: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2008.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
NAZWA PRZEDMIOTU
Work Health and Safety
SUBJECT TITLE
Ogólny
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VII
1
ZALICZENIE NA OCENĘ
9
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Podstawowe wiadomości z zakresu budownictwa, materiałoznawstwa, fizjologii.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR INŻ. ELŻBIETA MIŚNIAKIEWICZ
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Liczba godzin
Pojęcia podstawowe związane z ergonomią, bezpieczeństwem i higieną pracy.
Psychiczne obciążenie pracą (pamięć, postrzeganie, uwaga). Ocena obciążenia
fizycznego człowieka w procesie pracy (wytrzymałość fizyczna, budowa anatomiczna).
Środowisko pracy (mikroklimat, oświetlenie, hałas, drgania i wibracje) oraz jego wpływ na
człowieka. Spełnienie warunków bhp przy pracy w pomieszczeniach biurowych,
stanowisko komputerowe.
Wypadki przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w sektorze
budownictwa. Organizacja placu budowy pod względem BHP.
Zasady bhp przy w ykonyw aniu prac budowlanych w zakresie robót ziemnych.
Zasady bhp przy w ykonyw aniu prac budowlanych w zakresie prac na w ysokości.
Zasady bhp przy w ykonyw aniu robót: murow ych, tynkarskich.
Zasady bhp przy w ykonyw aniu robót: betonow ych, zbrojarskich, żelbetow ych.
Zasady bhp przy w ykonyw aniu prac budowlanych w zakresie robót:
spawalniczych, montażow ych.
Zasady bhp przy w ykonyw aniu prac budowlanych w zakresie robót: stolarskich,
antykorozyjn ych, malarskich.
Zasady bhp przy w ykonyw aniu prac rozbiórkow ych, usuwanie azbestu.
Choroby zawodowe.
Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
Zasady ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenu budowy.
Szkolenia pracowników w zakresie bhp.
Razem godzin w semestrze
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Zaznajomienie studenta z przepisami oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na
budowie oraz odnoszącymi się do pracy w pomieszczeniach biurowych.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład prowadzony przy użyciu rzutnika pisma oraz z udostępnianiem studentom tematycznych
prospektów.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na ocenę końcową na podstawie pisemnego kolokwium zaliczeniowego, zawierającego pytania
otwarte oraz pytania testowe.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Dąbrowski A., Dźwiarek M.: Bezpieczeństwo wykonywania robót budowlanych. CIOP- PIB,
Warszawa 2007.
[2] Rączkowski B.: BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2008.
[3] Wasilewski Z.J.: BHP na placu budowy. Arkady, Warszawa 1989.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Wieczorek Z.: Wymagania bezpieczeństwa pracy w budownictwie. PIP, Warszawa 2005.
[2] Kodeks Pracy oraz aktualnie obowiązujące rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
NAZWA PRZEDMIOTU
Information Technology
SUBJECT TITLE
Ogólny
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
II
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
10
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
15
OPRACOWANIE: DR INŻ. LESŁAW TARCZYŃSKI
15
OPRACOWANIE: DR INŻ. LESŁAW TARCZYŃSKI
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Podstawowe pojęcia informatyki. Języki formalne.
1
2.
Algorytm. Formy zapisu algorytmów. Przykłady algorytmów.
1
3.
Struktury danych. Wybrane modele baz danych.
1
4.
Budowa i oprogramowanie komputerów. System operacyjny.
1
5.
Oprogramowanie użytkowe komputerów. Edytory.
1
6.
Sieci komputerowe. Elementy Internetu.
1
7.
Prototyp języka programowania wysokiego poziomu.
1
8.
Elementy języka programowania wysokiego poziomu.
1
9.
Elementy języka programowania wysokiego poziomu.
1
10. Elementy języka programowania wysokiego poziomu.
1
11. Elementy grafiki komputerowej.
1
12. Elementy grafiki komputerowej.
1
13. Systemy monitoringu budowli.
1
14. Niezawodność sprzętu komputerowego i oprogramowania.
1
15. Bezpieczeństwo systemów komputerowych.
1
Razem godzin w semestrze
15
LABORATORIUM
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Algorytmy. Elementy użytkowania komputerów. Sieci komputerowe.
4
2.
Elementy języka programowania i grafiki komputerowej.
11
3.
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poszerzenie umiejętności korzystania z urządzeń i oprogramowania do wyszukiwania, przetwarzania
i dystrybucji informacji w procesie projektowania.
Przygotowanie do efektywnego korzystania z oprogramowania użytkowego specjalistycznego.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład, pokaz, zajęcia praktyczne w ramach laboratorium.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład – ocena końcowa na podstawie sprawdzianu pisemnego.
Laboratorium – ocena końcowa na podstawie wyników z ćwiczeń laboratoryjnych i sprawdzianów
pisemnych.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Turski W. M.: Propedeutyka informatyki. PWN, Warszawa 1985.
[2] Banachowski L.: Diks K., Rytter W.: Algorytmy i struktury danych. WNT, Warszawa 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej. WNT, Warszawa 2006.
[2] Hnatkowska B.: Huzar Z., Inżynieria oprogramowania. PWN, Warszawa 2008.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
Stacjonarne I stopnia
SPECJALNOŚĆ
RODZAJ STUDIÓW
Treści humanistyczne I - PODSTAWY FILOZOFII
NAZWA PRZEDMIOTU
Philosophy
SUBJECT TITLE
Ogólny, treści humanistyczne I, obieralny
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
V
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
11A
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Podstawowe wiadomości z filozofii na poziomie szkoły średniej
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
WYKŁAD
OPRACOWANIE: DR FRANCISZEK JONDERKO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Przedmiot zainteresowania filozofii.
2
2.
Elementarne pojęcia i działy filozofii.
2
3.
Jońska filozofia przyrody.
1
4.
Intelektualizm etyczny Sokratesa.
3
5.
Platońska wizja świata.
2
6.
Arystoteles i jego znaczenie w dziejach filozofii.
2
7.
Przesłania chrześcijaństwa. Grzech ciała? Etyka duszy?
1
8.
Filozofia chrześcijańska. Augustyn i Tomasz.
4
9.
Postulat ascezy a ludzka cielesność.
1
10. Człowiek w świetle koncepcji doby oświecenia.
2
11. Marksizm. Teoria i praktyka działania.
3
12. Ciało człowieka w świetle wybranych filozoficznych koncepcji.
1
13. Egzystencjalizm. Jednostka ludzka twórcą wartości i sensu istnienia.
2
14. Duchowość i cielesność w filozoficznych ujęciach.
2
15. Problematyka moralna i etyczna w myśli filozoficznej.
2
Razem godzin w semestrze
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
- zapoznanie studentów z rozwojem myśli filozoficznej,
- zapoznanie z wybranymi reprezentantami nurtów filozoficznych,
- zapoznanie z wybranymi wizjami miejsca i roli człowieka w świecie,
- zapoznanie z wątkami odniesień do duszy i ciała,
- wprowadzenie w kwestie etyki.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład z elementami interaktywnymi.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie pisemne – kolokwium.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Kasprzyk L., Węgrzecki A.: Wprowadzenie do filozofii. PWN, Warszawa (1983 - i inne wydania).
[2] Kenny A.: Krótka historia filozofii zachodniej. Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.
[3] Legowicz J.: Zarys historii filozofii. Warszawa (1983 i inne wydania).
[4] Solomon R. C.: Higgins K. M.: Krótka historia filozofii. Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
[5] Świerzawski S.: Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław
2000.
[6] Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. Tom I-II-III. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (1983 i inne
wydania).
[7] Vogt M.: Historia filozofii dla wszystkich. KDC, Warszawa 2004.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Kołakowski L.: O co nas pytają wielcy filozofowie. Znak, Kraków 2004.
[2] Kołakowski L.: Mini wykłady o maxi sprawach. Znak, Kraków 2004.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
Treści humanistyczne I - HISTORIA SZTUKI
History of Art
SUBJECT TITLE
Ogólny, treści humanistyczne I, obieralny
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
V
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
11B
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Historia architektury i urbanistyki; Techniki plastyczne,
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: DR INŻ. ARCH. MONIKA ADAMSKA
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Wprowadzenie do przedmiotu. Sztuka starożytnego Egiptu. Kanon w sztuce egipskiej.
Malarstwo i rzeźba. Architektura.
Sztuka starożytnej Grecji. Porządki architektoniczne. Typy świątyń. Rzeźba grecka,
kanony, etapy rozwoju. Malarstwo wazowe.
Sztuka starożytnego Rzymu. Architektura (wybrane budowle). Rzeźba rzymska. Style
malarstwa rzymskiego. Sztuka starochrześcijańska (bazyliki i kościoły centralne)
i bizantyjska.
Sztuka przedromańska i romańska w Europie. Odmiany stylu w architekturze. Rzeźba.
Malarstwo.
Sztuka gotycka – architektura. Gotycka katedra. Gotyk wczesny, dojrzały i późny.
Sztuka gotycka. Malarstwo i rzeźba.
Sztuka renesansu i manieryzmu – architektura. Renesans wczesny i dojrzały.
Sztuka renesansu i manieryzmu w Europie. Rzeźba. Malarstwo włoskie. Malarstwo na
północ od Alp.
Sztuka baroku i rokoka – architektura. Włochy, Francja, Niemcy, Polska.
Sztuka baroku i rokoka. Rzeźba. Malarstwo.
Sztuka neoklasycyzmu i romantyzmu.
Realizm, impresjonizm, symbolizm, secesja.
Sztuka 1. poł. XX wieku. Ekspresjonizm. Kubizm. Dadaizm. Abstrakcjonizm. Surrealizm.
Sztuka stosowana i wzornictwo.
Sztuka 2. poł. XX wieku. Pop-art. Konceptualizm. Wzornictwo przemysłowe. XXI w.
Kolokwium zaliczeniowe.
Razem godzin w semestrze
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Celem wykładów jest zapoznanie studentów z historią sztuki europejskiej od starożytności po XX wiek oraz
nabycie podstawowych umiejętności w zakresie rozpoznawania stylów i analizy dzieł sztuki.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykłady (tradycyjne, interaktywne, prezentacje z użyciem foliogramów i komputerowych programów
multimedialnych).
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie pisemne – kolokwium.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Estreicher K.: Historia sztuki w zarysie, PWN, Warszawa 1979.
[2] Kębłowski J.: Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa 1987.
[3] Levey M.: Od Giotta do Cezanne’a. Zarys historii malarstwa zachodnioeuropejskiego, Arkady, Warszawa
1972.
[4] Miłobędzki A.: Zarys dziejów architektury w Polsce. Wiedza Powszechna, Warszawa 1988.
[5] Pevsner N.: Historia architektury europejskiej. WAiF, Warszawa 1976,
[6] Piwocki K.: Dzieje sztuki w zarysie T.2: Od wieków średnich do końca XVIII wieku. Arkady, Warszawa
1977.
[7] Porębski M.: Dzieje sztuki w zarysie T.3: Wiek XIX i XX. Arkady, Warszawa 1988.
[8] Sztuka świata T.1-10. Arkady, Warszawa 1989-1996.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Eco U.: Sztuka i piękno w średniowieczu. Znak, Kraków 2006.
[2] Fahr-Becker G., Ullmann H.F.: Secesja. H.F. Ullmann, Warszawa - Kraków, 2007.
[1] Murray P.: Architektura włoskiego renesansu. Wydawnictwo VIA, Toruń 1999.
[1] Nowicka M.: Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1988.
[2] Rzepińska M.: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
1988.
[4] Słownik terminologiczny sztuk pięknych. PWN, Warszawa 2006.
[3] Świechowski Z.: Sztuka romańska w Polsce. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.
[5] Watkin D.: Historia architektury zachodniej. Arkady, Warszawa 2006.
[6] Tietz J.: Historia architektury XX w. Könemann, Köln 2001.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Treści humanistyczne II - PSYCHOLOGIA
NAZWA PRZEDMIOTU
Psychology
SUBJECT TITLE
Ogólny, treści humanistyczne II, obieralny
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VII
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
12A
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Brak przedmiotów
społeczna
wprowadzających.
Przedmiot
uzupełniający:
psychologia
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
WYKŁAD
OPRACOWANIE: DR ALEKSANDRA ROGOWSKA
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Cele i zadania psychologii.
2
2.
Metody badawcze, stosowane w psychologii.
2
3.
Procesy poznawcze – spostrzeganie.
2
4.
Procesy poznawcze – uwaga.
2
5.
Procesy poznawcze – wyobraźnia.
2
6.
Procesy poznawcze – pamięć.
2
7.
Emocje.
2
8.
Stres.
2
9.
Motywacje.
2
10. Wprowadzenie do psychologii różnic indywidualnych.
2
11. Różnice indywidualne – osobowość.
2
12. Różnice indywidualne – temperament.
2
13. Różnice indywidualne – inteligencja.
2
14. Różnice indywidualne – style poznawcze.
2
15. Podsumowanie materiału.
2
Razem godzin w semestrze
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi koncepcjami psychologicznymi na temat
zachowania i procesów psychicznych człowieka, w zakresie procesów poznawczych, emocjonalnomotywacyjnych i podstawowych wymiarów różnic indywidualnych. Po ukończeniu kursu student powinien
zdobyć podstawy wiedzy psychologicznej o człowieku oraz nabyć umiejętności intrapersonalne
i interpersonalne tak, aby lepiej rozumieć siebie i innych ludzi, potrafić opisać cechy człowieka przy pomocy
terminów psychologicznych, wspierać rozwój własny i świadomie wpływać na rozwój innych ludzi,
z wykorzystaniem procesów poznawczych (takich jak uwaga, wyobraźnia, pamięć, spostrzeganie).
METODY DYDAKTYCZNE:
Metody podające – głównie pokazowe, z wykorzystaniem środków multimedialnych.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na ocenę w formie pisemnego kolokwium.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Gerrig R.J. i Zimbardo Ph.G.: Psychologia i życie. PWN, Warszawa 2008.
[2] Mietzel G.: Wprowadzenie do psychologii. GWP, Gdańsk1999.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Malim T., Birch A. i Wadeley A.: Wprowadzenie do psychologii. PWN, Warszawa 1994.
[2] Sterlau J. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, 2, 3. GWP, Gdańsk: 2000.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Treści humanistyczne II - SOCJOLOGIA
NAZWA PRZEDMIOTU
Sociology
SUBJECT TITLE
Ogólny
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VII
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
12B
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(TYTUŁ/STOPIEŃ NAUKOWY, IMIĘ I NAZWISKO)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
WYKŁAD
OPRACOWANIE: DR FRANCISZEK JONDERKO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Powstanie socjologii jako nauki. Obszary zainteresowania.
2
2.
Socjalizacja; etapy, rola.
2
3.
Pojęcie grupa społeczna.
2
4.
Małe i wielkie struktury społeczne.
1
5.
System aksjologiczny a społeczne normy.
3
6.
Kontrola społeczna i jej zadania.
2
7.
Typ społeczeństwa a kontrola społeczna.
2
8.
Teoretyczne modele rzeczywistości społecznej.
2
9.
Nierówności społeczne i jej konteksty.
2
10. Więzi społeczne a społeczne dystanse.
2
11. Czas wolny i jego „zagospodarowanie”.
2
12. Wzory kulturowe a style życia.
1
13. Pojęcie ruchliwości społecznej.
2
14. Społeczeństwo w dobie globalizacji.
3
15. Mieszkanie i rodzina. Wyzwania dla architekta.
2
Razem godzin w semestrze
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
- wprowadzenie w problematykę zainteresowania socjologii,
- zapoznanie z podstawową terminologią,
- zapoznanie ze społecznymi determinantami indywidualnych i zbiorowych zachowań ludzi,
- wprowadzenie w socjologiczne interpretacje społecznych zjawisk,
- zapoznanie z teoriami i socjologicznymi interpretacjami odnoszącymi się do problemów społecznych.
METODY DYDAKTYCZNE:
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Giddens A.: Socjologia. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2006,.
[2] Rybicki P.: Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej. Warszawa 1979.
[3] Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1]
[2]
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
MATEMATYKA
NAZWA PRZEDMIOTU
Mathematics
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Podstawowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
I
5
EGZAMIN
13
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Kurs matematyki z zakresu szkoły średniej
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
ĆWICZENIA
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
30
OPRACOWANIE: DR INŻ. ANNA DĘBOWSKA
OPRACOWANIE: DR INŻ. ANNA DĘBOWSKA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Elementy logiki matematycznej: rachunek zdań, kwantyfikatory, funktory, tautologie.
Elementy algebry: liczby rzeczywiste, zbiory, działania na zbiorach, relacje, indukcja
matematyczna, założenia indukcyjne.
Funkcja i jej obraz geometryczny: pojęcie i sposoby przedstawiania funkcji, granice
funkcji, ciągłość funkcji, badanie funkcji.
Rachunek różniczkowy: obliczanie pochodnej, pochodne wyższych rzędów.
Rachunek różniczkowy: określanie różniczki, własności różniczki, różniczkowanie
graficzne, interpretacja geometryczna różniczki.
Rachunek różniczkowy: różniczki wyższych rzędów, zastosowanie rachunku
różniczkowego.
Rachunek całkowy: funkcja pierwotna, całka oznaczona i nieoznaczona.
Rachunek całkowy: całkowanie przez podstawienie, całkowanie przez części, wzory
rekurencyjne, własności całek.
Rachunek całkowy: całki wielokrotne, całki krzywoliniowe i powierzchniowe, zastosowanie
geometryczne całek.
Elementy geometrii analitycznej: wektory, kąty i rzuty, proste i krzywe na płaszczyźnie.
Elementy geometrii analitycznej: izometrie płaszczyzny (translacja, obrót, odbicie).
Elementy geometrii analitycznej: złożenia izometrii, jednokładność, podobieństwo.
Geometria przestrzenna: współrzędne i wektory w przestrzeni, proste i płaszczyzny
w przestrzeni.
Geometria przestrzenna: izometrie.
Geometria przestrzenna: figury przestrzenne i ich klasyfikacja, przekroje płaskie figur
przestrzennych.
Razem godzin w semestrze
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
ĆWICZENIA
Tematyka zajęć
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Liczba godzin
Elementy logiki matematycznej: rozwiązywanie zadań z tematyki omawianej na
wykładzie.
Elementy algebry: rozwiązywanie zadań z tematyki omawianej na wykładzie.
Funkcja i jej obraz geometryczny: rozwiązywanie zadań z tematyki omawianej na
wykładzie.
Rachunek różniczkowy I: rozwiązywanie zadań z tematyki omawianej na
wykładzie.
Rachunek różniczkowy II: rozwiązywanie zadań z tematyki omawianej na
wykładzie.
Rachunek całkowy I: rozwiązywanie zadań z tematyki omawianej na wykładzie.
Kolokwium.
Rachunek całkowy II: rozwiązywanie zadań z tematyki omawianej na wykładzie.
Elementy geometrii analitycznej I: rozwiązywanie zadań z tematyki omawianej na
wykładzie.
Elementy geometrii analitycznej II: rozwiązywanie zadań z tematyki omawianej na
wykładzie.
Geometria przestrzenna I: rozwiązywanie zadań z tematyki omawianej na
wykładzie.
Geometria przestrzenna II: rozwiązywanie zadań z tematyki omawianej na
wykładzie.
Geometria przestrzenna III: rozwiązywanie zadań z tematyki omawianej na
wykładzie.
Kolokwium.
Zaliczenie.
Razem godzin w semestrze
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Rozwijanie myślenia abstrakcyjnego i rozumowania. Umiejętność posługiwania wyobraźnią przestrzenną,
sprawne posługiwanie się technikami rachunkowymi i rysunkowymi. Stosowanie metod matematycznych
w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykłady i ćwiczenia (tradycyjne).
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład – ocena końcowa na podstawie egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia – ocena końcowa na podstawie średniej ocen z kolokwiów sprawdzających.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Doman R.: Wykłady z geometrii elementarnej. UAM, Poznań 2001.
[2] Krysicki W.: Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa 2007.
[3] Kuratowski K.: Rachunek różniczkowy i całkowy. PWN, Warszawa 2008.
[4] Rudnicki R.: Wykłady z analizy matematycznej. PWN, Warszawa 2006.
[5] Wrona W.: Matematyka. PWN, Warszawa 1966.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
.................................................
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
GEMETRIA WYKREŚLNA I
NAZWA PRZEDMIOTU
Descriptive Geometry I
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Podstawowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
I
5
ZALICZENIE NA OCENĘ
14
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Podstawowe wiadomości z geometrii (matematyka) na poziomie szkoły średniej,
wyobraźnia przestrzenna
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
30
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
30
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Rzuty prostokątne na 2 i więcej rzutniach.
2
2.
Zasady kładów (w tym o kąt dowolny).
2
3.
Bryły proste, przenikania.
2
4.
Kombinacje brył.
2
5.
Przenikania.
2
6.
Cienie. Rzuty cechowane.
2
7.
Aksonometria, w tym prostokątna, ukośnokątna i wojskowa.
2
8.
Proste kompozycje brył w aksonometrii, cienie, odbicia.
2
9.
Złożone kompozycje brył w aksonometrii I.
2
10. Złożone kompozycje brył w aksonometrii II.
1
11.
Trzy wymiary w perspektywie na płaszczyźnie, formy proste (punkt, prosta,
płaszczyzna) obroty i kłady płaszczyzn.
2
12. Perspektywa teoretyczna a stosowana.
2
13. Perspektywa czołowa, boczna i ukośna z podziałem odcinków.
2
14. Obszar, pole, koło widzenia, teoretyczny a rzeczywisty kąt widzenia obrazu I.
2
15. Obszar, pole, koło widzenia, teoretyczny a rzeczywisty kąt widzenia obrazu II.
1
16. Pojęcie głębokości tłowej, lineały perspektywiczne.
2
Razem godzin w semestrze
30
LABORATORIUM
Tematyka zajęć
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Liczba godzin
Prostopadłościenny komin w dachu dwuspadowym, wynikowo na 3 rzutniach.
Komin okrągły w korpusie lokomotywy, wynikowo na 3 rzutniach, w tym jedna
pod kątem dowolnym.
Płaski ornament w perspektywie.
Układ brył w perspektywie 2 zbieżnej z rytmicznym ornamentem na
płaszczyznach.
Punkt, prosta, płaszczyzna, przecięcia prostych i płaszczyzn w 2 rzutach.
Pojedyncze bryły proste w 2 rzutach.
Złożone układy brył prostych.
Przenikania z rzuconym cieniem.
Proste konstrukcje w aksonometrii prostokątnej.
Złożone konstrukcje w aksonometrii prostokątnej.
Proste układy perspektywiczne, perspektywa prostych i płaszczyzn.
Perspektywa teoretyczna – bryły i układy brył prostokreślnych z różnych
punktów widzenia.
Perspektywa teoretyczna bryły.
Układy brył prostokreślnych w perspektywie stosowanej.
Redukcja głębokości tłowej przy konstruowaniu widoku perspektywicznego.
2
Razem godzin w semestrze
30
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Rozwijanie umiejętności przestrzennego widzenia i odtwarzania elementów 2 i 3 wymiarowych,
przygotowanie do warsztatowej pracy manualnej i komputerowej.
METODY DYDAKTYCZNE:
Tradycyjne wykłady tablicowe
klauzury tematyczne.
z użyciem środków multimedialnych, interaktywne zajęcia laboratoryjne,
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład - zaliczenie na ocenę, laboratorium zaliczenie na ocenę.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Szerszeń S.: Nauka o rzutach. PWN, Warszawa, 1959.
[2] Bartel K.: Geometria wykreślna. PWN,Warszawa,1958.
[3] Bartel K.: Perspektywa malarska. PWN, Warszawa, 1968.
[4] Grochowski B.: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. PWN, Warszawa, 2007.
[5] Twarowski M. Słońce w architekturze. Arkady, Warszawa 1970.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Roliński F.: Perspektywa odręczna. WAiF Warszawa, 1968.
[2] Przewłocki S.: Geometria wykreślna w budownictwie. Arkady, Warszawa, 1997.
[3] Otto F., Otto E.: Zbiór zadań z geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa 1956.
[4] Bogaczyk T., Romaszkiewicz-Białas T.: 13 wykładów z geometrii wykreślnej. OW Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 1997.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
GEMETRIA WYKREŚLNA II
NAZWA PRZEDMIOTU
Descriptive Geometry II
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Podstawowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
II
4
EGZAMIN
15
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Podstawowe wiadomości z geometrii (matematyka) na poziomie szkoły średniej,
wyobraźnia przestrzenna
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Perspektywa koła, krzywej, oko-prosta zniku-ślad zbiegu i tłowy.
2
2.
Perspektywa stożków, walców i kul, przenikania I.
2
3.
Perspektywa stożków, walców i kul, przenikania II.
2
4.
Odbicia lustrzane I.
2
5.
Odbicia lustrzane II.
2
6.
Cienie I.
2
7.
Cienie II.
1
8.
Perspektywiczne konstruowanie kompozycji.
2
Razem godzin w semestrze
15
LABORATORIUM
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Kompozycja przenikających się powierzchni obrotowych.
2
2.
Kompozycja brył w odbiciu lustrzanym z cieniem.
2
3.
Powierzchnie obrotowe w różnych ujęciach I.
2
4.
Powierzchnie obrotowe w różnych ujęciach II.
2
5.
Konstruowanie złożonej kompozycji wnętrzarskiej I.
2
6.
Konstruowanie złożonej kompozycji wnętrzarskiej II.
1
7.
Konstruowanie złożonej kompozycji architektonicznej z rzuconym cieniem.
2
8.
Konstruowanie złożonej kompozycji architektonicznej z rzuconym cieniem II.
2
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Rozwijanie umiejętności przestrzennego widzenia i odtwarzania elementów 2 i 3 wymiarowych,
przygotowanie do warsztatowej pracy manualnej i komputerowej.
METODY DYDAKTYCZNE:
Tradycyjne wykłady tablicowe z użyciem środków multimedialnych, interaktywne zajęcia laboratoryjne,
klauzury tematyczne, budowa modelu (uproszczonego) opracowywanego tematu (np. wnętrza).
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Szerszeń S.: Nauka o rzutach. PWN, Warszawa 1959.
[2] Bartel K.: Geometria wykreślna. PWN,Warszawa1958.
[3] Bartel K.: Perspektywa malarska. PWN, Warszawa 1968.
[4] Grochowski B.: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. PWN, Warszawa 2007.
[5] Twarowski M. Słońce w architekturze. Arkady, Warszawa 1970.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Roliński F.: Perspektywa odręczna. WAiF Warszawa 1968.
[2] Przewłocki S. : Geometria wykreślna w budownictwie. Arkady, Warszawa 1997.
[3] Otto F., Otto E.: Zbiór zadań z geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa 1956.
[4] Bogaczyk T. Romaszkiewicz-Białas T. 13 wykładów z geometrii wykreślnej. OW Politechniki Wrocławskiej
Wrocław 1997.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
............................................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
.................................................
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
RODZAJ STUDIÓW
Stacjonarne I stopnia
NAZWA PRZEDMIOTU
FIZYKA BUDOWLI
Building Physics
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Podstawowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
V
3
EGZAMIN
16
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Materiały budowlane, Fizyka na poziomie szkoły średniej
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
15
OPRACOWANIE: PROF. DR HAB. INŻ. JERZY WYRWAŁ
30
OPRACOWANIE: DR INŻ. ANDRZEJ M ARYNOWICZ
DR INŻ. JADWIGA ŚWIRSKA-PERKOWSKA
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Wprowadzenie do fizyki budowli.
2
2.
Zagadnienia cieplne przegród budowlanych.
2
3.
Zagadnienia wilgotnościowe przegród budowlanych.
2
4.
Ochrona budynków przed wilgocią i wodą gruntową.
1
5.
Termomodernizacja budynków.
1
6.
Elementy akustyki budowlanej.
2
7.
Podstawy oświetlenia wnętrz.
2
8.
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i mikroklimat wnętrz.
1
9.
Budownictwo energooszczędne i energia odnawialna.
2
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Określanie właściwości fizycznych materiałów budowlanych.
2
2.
Projekt wielowarstwowej przegrody budowlanej.
4
3.
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku jednorodzinnego.
Razem godzin w semestrze
24
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu zjawisk cieplno-wilgotnościowych w przegrodach
budowlanych, problemów kształtowania przegród i mikroklimatu wnętrz oraz racjonalnego projektowania
budynków pod kątem ich energochłonności.
METODY DYDAKTYCZNE:
Prezentacje multimedialne.
Programy komputerowe do zagadnień cieplno-wilgotnościowych w przegrodach.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład - egzamin, projekt - zaliczenie na ocenę, pozytywne oceny z kolokwiów przejściowych.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne, tom 2, Fizyka Budowli. Arkady, Warszawa 2006.
[2] Praca zbiorowa: Odnawialne źródła energii w architekturze. Wydawnictwo Pol. Śl., Gliwice 2002.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Wyrwał J.: Termodynamiczne podstawy fizyki budowli. OWPO, Opole 2003.
[2] Pogorzelski J.A.: Fizyka cieplna budowli. PWN, Warszawa 1976.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
MECHANIKA BUDOWLI I
NAZWA PRZEDMIOTU
Theory of Structures I
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Podstawowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
II
4
EGZAMIN
17
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Podstawy rachunku wektorowego w przestrzeni
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
30
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. Z. ZEMBATY, PROF. PO
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. Z. ZEMBATY, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Modele ciał w mechanice.
2
2.
Siła i jej odwzorowanie.
2
3.
Pewniki mechaniki klasycznej.
2
4.
Moment siły względem punktu i osi.
2
5.
Równoważność par sił.
2
6.
Składanie par sił.
2
7.
Redukcja układów sił.
2
8.
Oś centralna, skrętnik.
2
9.
Pojęcie wypadkowej i równowagi sił.
2
10. Przypadki szczególne równowagi i redukcji sił.
2
11. Modele więzów i ich oddziaływanie.
2
12. Siły czynne i bierne.
2
13. Układy statycznie wyznaczalne. Belki proste i załamane.
2
14. Pojęcie sił wewnętrznych układu prętowego. Kratownice płaskie.
2
15. Wyznaczanie sił wewnętrznych dla belek i kratownic płaskich.
1
16. Ramy trójprzegubowe, łuki sferyczne i paraboliczne.
1
Razem godzin w semestrze
30
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Ustrój złożony z 3 belek wolnopodpartych i porównawczo ustrój trójprzęsłowy.
4
2.
Belka wolnopodparta ze wspornikiem.
3
3.
Łuk sferyczny, łuk sferyczny ze ściągiem.
8
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie podstaw operacji wektorowych na siłach. Przygotowanie do rozpoznawania układów sił (zbieżnych,
równoległych, płaskich i przestrzennych) oraz podstawowych modeli konstrukcji prętowych. Budowa równań
równowagi. Wyznaczanie reakcji i sił wewnętrznych dla prostych układów belkowych, płaskich kratownic
i łuków.
METODY DYDAKTYCZNE:
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład – egzamin pisemny.
Projektowanie – ćwiczenia tablicowe oraz projekt dotyczący belek załamanych, kratownic płaskich i łuków.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Wilde P., Wizmur M.: Mechanika teoretyczna. PWN, warszawa 1977.
[2] Misiak J.: Mechanika ogólna, tom I, WNT, Warszawa, 1997.
[3] Cywiński Z.: Mechanika budowli w zadaniach, tom I. Warszawa 1994.
[4] Zdanowicz M.: Mechanika Budowli cz. I, OW PWSZ, Nysa 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
MECHANIKA BUDOWLI II (Wytrzymałość materiałów)
Theory of Structures II (Strength of Materials)
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Podstawowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
III
4
EGZAMIN
18
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Mechanika budowli, Fizyka na poziomie szkoły średniej, Matematyka
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
15
OPRACOWANIE: PROF. DR HAB. INŻ. JERZY WYRWAŁ
30
OPRACOWANIE: DR INŻ. ANDRZEJ M ARYNOWICZ
DR INŻ. JADWIGA ŚWIRSKA-PERKOWSKA
DR INŻ. ZBIGNIEW PERKOWSKI
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Wprowadzenie do wytrzymałości materiałów – rys historyczny.
1
2.
Naprężenia i odkształcenia w ciele sprężystym.
2
3.
Charakterystyki geometryczne figur płaskich.
2
4.
Proste przypadki wytrzymałościowe: rozciąganie/ ściskanie osiowe.
1
5.
Proste przypadki wytrzymałościowe: ścinanie.
1
6.
Proste przypadki wytrzymałościowe: zginanie.
1
7.
Złożone przypadki wytrzymałościowe: zginanie ukośne.
2
8.
Złożone przypadki wytrzymałościowe: ściskanie mimośrodowe.
2
9.
Ścinanie przy zginaniu.
1
10. Stateczność układów prętowych.
2
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Charakterystyki geometryczne figur płaskich.
6
2.
Ścinanie, ściskanie, rozciąganie i skręcanie proste.
6
3.
Obliczanie przemieszczeń w płaskich układach ramowych.
6
4.
Zginanie ukośne i ściskanie/rozciągane mimośrodowe.
6
5.
Stateczność elementów zginanych i ściskanych.
6
Razem godzin w semestrze
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu wytrzymałości materiałów, projektowania prostych ustrojów
prętowych. Ma to służyć jako wprowadzenie do zagadnień projektowych z konstrukcji żelbetowych,
metalowych i drewnianych. Wiedza ta jest również niezbędna w projektowaniu architektonicznym podczas
wstępnego doboru przekrojów i rozwiązań konstrukcyjnych.
METODY DYDAKTYCZNE:
Prezentacje multimedialne. Wybrane programy komputerowe do statyki konstrukcji (RM-Win, RM-Win 3D).
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład - zaliczenie na ocenę, projekt - zaliczenie na ocenę.
Pozytywne oceny z kolokwiów przejściowych.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Gawęcki A.: Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych. Wyd. Pol. Pozn., Poznań 2006.
[2] Dyląg Z., Jakubowski A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów tom 1. WNT, Warszawa 1999.
[3] Stempniewicz-Żylińska M., Wawrzynek A.: Przewodnik do ćwiczeń ze statyki budowli dla studentów
kierunku architektura. Politechnika Śląska, Gliwice 2004.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Niezgodziński M.E, Niezgodziński T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. WNT, Warszawa 1996.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I
NAZWA PRZEDMIOTU
Architectural Design I
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
I
7
ZALICZENIE NA OCENĘ
19
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Geometria
wykreślna,
rysunek
odręczny (równolegle).
Znajomość
geometrycznych na poziomie szkoły średniej, wyobraźnia przestrzenna.
praw
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
75
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Podstawowe elementy projektowania, materiał, konstrukcja, forma.
2
2.
Detal – total, a małe formy projektowania.
2
3.
Monochromatyzm a barwa.
1
4.
Wystawiennictwo otwarte (krajobraz).
1
5.
Wystawiennictwo zamknięte (wnętrze)
1
6.
Formy płaskie – reklama, informacja, zasady kompozycji plastycznej.
1
7.
Ogółem: semiotyka w architekturze (jako rozwinięcie płaskiej kompozycji
plastycznej).
2
8.
Ogółem: wnętrze, wnętrze a eksterier, korelacja z elementami budowlanymi.
2
9.
Mała forma w krajobrazie, elementy kształtowania przestrzeni (w tym:
rekreacyjnej, prywatnej, przydomowej itp.) l.
2
10.
Mała forma w krajobrazie, elementy kształtowania przestrzeni (w tym:
rekreacyjnej, prywatnej, przydomowej itp.) ll.
1
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
1.
2.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Kompozycja rytmu (ew. „zakłóconego”) - opracowanie monochromatyczne,
kompozycja rytmu (ew. „zakłóconego”) – opracowanie barwne; kompozycja
reklamowa (ma „zagrać” znak); kompozycja reklamowa (ma „zagrać” barwa).
Znak w przestrzeni zamkniętej; znak w przestrzeni otwartej; wystawiennictwo
„zamknięte” (w tym opracowanie klauzurowe 4h); wystawiennictwo „otwarte”
w krajobrazie (w tym opracowanie klauzurowe 4h); wnętrze mieszkalne 4h; mała
forma architektoniczna w przestrzeni (w tym klauzura 4h).
Razem godzin w semestrze
30
45
75
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Kształtowanie podstawowego warsztatu architekta. Rozwój widzenia przestrzennego i wrażliwości, korelacja
pojęć Total – detal. Zaznajomienie się z podstawowymi prawami rządzącymi barwą.
METODY DYDAKTYCZNE:
Tradycyjny wykład z zastosowaniem techniki multimedialnej. Projekt konsultowany, wykonywany manualnie.
„Kroki milowe” opracowywane w formie klauzur, uproszczony model opracowywanego tematu (np.
przestrzeni wystawowej).
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczeni na ocenę na podstawie oddanego zestawu projektów.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[2] Gibs J.: Projektowanie wnętrz. PWN, Warszawa 2008.
[3] Starmer A.: Jak dobierać kolory. Arkady, Warszawa 2007.
[4] Guidot R.: Design 1940-1990, wzornictwo i projektowanie. Arkady, Warszawa 1995.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Praca zbiorowa: Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa. Arkady, Warszawa 2007.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE II
Architectural Design II
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
II
7
ZALICZENIE NA OCENĘ
20
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Znajomość praw geometrii wykreślnej (rzuty Monge`a), podstaw budownictwa
ogólnego.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
75
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Rodzaje zabudowy jednorodzinnej I.
2
2.
Rodzaje zabudowy jednorodzinnej II.
2
3.
Warunki techniczne dot: lokalizacji i rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych,
ustawy i normy związane.
2
4.
Przykłady rozwiązań w aspekcie technologicznym.
2
5.
Przykłady rozwiązań w aspekcie krajobrazowym.
2
6.
Przykłady znanych rozwiązań domów jednorodzinnych.
2
7.
Konfrontacja technologii światowych i stosowanych w latach 70 i 80 tych
w Polsce.
2
8.
Przykłady nietypowych rozwiązań i technologii.
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Wariantowe, koncepcyjne rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne domu
jednorodzinnego na zadanej sytuacji.
40
2.
Projekt architektoniczno–budowlany wybranego wariantu, kompletacja projektu.
35
Razem godzin w semestrze
75
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie zasad projektowania podstawowej formy mieszkalnej w różnych konfiguracjach przestrzennych,
nabycie umiejętności świadomego kształtowania formy i funkcji w korelacji z konstrukcją.
METODY DYDAKTYCZNE:
Tradycyjny wykład z zastosowaniem techniki multimedialnej, Projekt konsultowany wykonywany manualnie.
„Kroki milowe” opracowywane w formie klauzur, praca na roboczym modelu.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Orr F.: Professional Practice in Architecture. van Nostrand Reinhold, New York 2004.
[2] Katalogi Wydawnictwa MURATOR, porównawczo wszystkie dostępne roczniki.
[3] Produkty dla architekta, A i B, Kraków, porównawczo wszystkie dostępne roczniki.
[4] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE III
Architectural Design III
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
III
7
ZALICZENIE NA OCENĘ
21
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Znajomość praw geometrii wykreślnej ( rzuty Monge`a), podstaw budownictwa
ogólnego.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
75
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Zabudowa jednorodzinna w skali osiedla a obiekty związane I.
2
2.
Zabudowa jednorodzinna w skali osiedla a obiekty związane II.
2
3.
Szkoła I i II stopnia, mała usługa I.
2
4.
Szkoła I i II stopnia, mała usługa II.
2
5.
Rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne a technologia.
2
6.
Rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne a region.
2
7.
Przykłady światowe i krajowe l.
2
8.
Przykłady światowe i krajowe II.
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Wariantowe, koncepcyjne rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne wybranego
rodzaju obiektu na zadanej sytuacji, (szkoła l i ll stopnia, osiedlowy obiekt
handlowy z podstawową rekreacją).
40
2.
Projekt architektoniczno – budowlany wybranego wariantu, kompletacja projektu.
35
Razem godzin w semestrze
75
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Rozwój umiejętności świadomego kształtowania formy i funkcji w korelacji z konstrukcją.
METODY DYDAKTYCZNE:
Tradycyjny wykład z zastosowaniem techniki multimedialnej. Projekt konsultowany wykonywany manualnie.
„Kroki milowe” opracowywane w formie klauzur.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa 2007.
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Orr F.: Professional Practice In Architecture. van Nostrand Reinhold, New York 2004.
[2] Korzeniewski W.: Poradnik projektanta budownictwa mieszkaniowego. Arkady, Warszawa 1981.
[3] Hart F. Henn W. Sontag H.: Stahlbauatlas, A+B, München 1982, 1996, 2004.
[4] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2, 3.
[5] Produkty dla architekta, A i B, Kraków, porównawczo wszystkie dostępne roczniki.
[6] Jodidio P.: Architektura dzisiaj. Taschen/Slovart, Kolonia 2008.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE IV
Architectural Design IV
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
IV
6
ZALICZENIE NA OCENĘ
22
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Znajomość praw geometrii wykreślnej (rzuty Monge`a), podstaw budownictwa ogólnego, statyki
budowli i wytrzymałości materiałów, oraz odpowiednich umiejętności i zrozumienia korelacji
pomiędzy dużą i małą skalą (urbanistyka-architektura-urbanistyka).
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
75
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Budownictwo wielo-mieszkaniowe.
2
2.
Budownictwo wielo-mieszkaniowe porównawczo do problematyki sprzed 1989
roku.
2
3.
Budownictwo wielo mieszkaniowe w aspekcie współczesnych potrzeb.
2
4.
Budownictwo wielo mieszkaniowe w aspekcie współczesnych przepisów.
2
5.
Trendy światowe (w skali makro i architektonicznej) I.
2
6.
Trendy światowe (w skali makro i architektonicznej) II.
2
7.
Prezentacja przykładów rozwiązań światowych i krajowych I.
2
8.
Prezentacja przykładów rozwiązań światowych i krajowych II.
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Projekt architektoniczno – budowlany obiektu wielo-mieszkaniowego, nawiązanie do
sytuacji (III sem. projektowanie urbanistyczne), w ramach projektu powrót do skali
urbanistycznej, naniesienie koniecznych zmian.
Razem godzin w semestrze
75
75
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Przedmiot jest wprowadzeniem w zagadnienia projektowe dla budownictwa wielo mieszkaniowego oraz
jednocześnie kontynuacją projektu urbanistycznego z III semestru. Zatem poza
przyswojeniem
podstawowego warsztatu architektonicznego student
ma umieć „odnaleźć się” w skomplikowanej
problematyce skalarnej zagadnienia.
METODY DYDAKTYCZNE:
Tradycyjne wykłady interaktywne z użyciem współczesnej techniki multimedialnej, projekt wykonywany
całkowicie manualnie, z czego część tematyki (kroki milowe) ma być opracowywana klauzurowo.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie warunkuje oddanie projektu architektoniczno – budowlanego oraz projektu zagospodarowania
działki, który ma być modyfikacją części projektu urbanistycznego z III semestru.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[2] Korzeniewski W.: Poradnik projektanta budownictwa mieszkaniowego. Arkady, Warszawa 1981 (pozycja
traktowana porównawczo ponieważ traktuje o budownictwie mieszkaniowym pod kątem nieaktualnych
normatywów metrażowych), alternatywnie,
[3] The Scope of Social Architecture, pod redakcją C.R. Hatcha, Van Nostrand Reinhold, New York 1984
(w książce zawarto przykłady z całego świata w tym w większości europejskie).
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Loeglera R. (redakcja): Produkty dla architekta. Architektura i Bisnes 2004, oraz bieżące wydania.
[2] Orr F.: Professional Practice In Architecture. van Nostrand Reinhold, New York 2004.
[3] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2, 3, 4.
[4] Jodidio P.: Architektura dzisiaj. Taschen/Slovart, Kolonia 2008.
[5] THE WORLD OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE, Könemann, Barcelona 2005.
[6] Hart F. Henn W. Sontag H.: Stahlbauatlas. A+B, München 1982, 1996, 2004.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE V
Architectural Design V
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
V
7
ZALICZENIE NA OCENĘ
23
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Znajomość praw geometrii wykreślnej (rzuty Monge`a), budownictwa ogólnego, statyki budowli
i wytrzymałości materiałów, oraz odpowiednich umiejętności i zrozumienia korelacji pomiędzy
dużą i małą skalą (urbanistyka-architektura-urbanistyka)
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
75
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Architektura przemysłowa, obiekty związane I.
2
2.
Architektura przemysłowa, obiekty związane II.
2
3.
Architektura przemysłowa, obiekty związane III.
2
4.
Architektura wiejskich zespołów produkcyjnych, obiekty związane I.
2
5.
Architektura wiejskich zespołów produkcyjnych, obiekty związane II.
2
6.
Architektura wiejskich zespołów produkcyjnych, obiekty związane III.
2
7.
Modernizacja zespołów historycznych I.
2
8.
Modernizacja zespołów historycznych II.
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Projekt architektoniczno – budowlany wybranego fragmentu planu generalnego, np. hala
przemysłowa i zespół socjalno-administracyjny.
75
2.
Alternatywnie - Projekt architektoniczno – budowlany wybranego zespołu wiejskiego, np.
obora i budynek (zespół) mieszkalny.
75
Razem godzin w semestrze
75
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Wprowadzenie w problematykę projektowania obiektów dla przemysłu rożnego rodzaju, kontynuacja projektu
urbanistycznego z IV semestru, w ramach projektu powrót do skali urbanistycznej i naniesienie korekty
wynikłej w trakcie opracowania projektu architektonicznego. Alternatywnie projekt może obejmować
problematykę wiejską (gospodarstwo wielozagrodowe z terenami upraw, zatem obiekty technologiczne
i mieszkalne).
METODY DYDAKTYCZNE:
Tradycyjne wykłady interaktywne z wykorzystaniem techniki multimedialnej, projekt architektoniczno –
budowlany oraz projekt zagospodarowania działki – po ostatniej fazie konsultacji przejście z techniki
manualnej na komputerową, praca na roboczych modelach.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie warunkuje oddanie projektu architektoniczno – budowlanego oraz projektu zagospodarowania
działki, który ma być modyfikacją części projektu urbanistycznego z lV semestru.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Arct Z.: Projektowanie zakładów przemysłowych. Arkady, Warszawa 1974.
[2] Henn W.: Industriebauten. Callwey, Mϋnich 1972.
[3] Pogodziński Z.: Planowanie przestrzenne terenów wiejskich. PWN, Warszawa 1977 (szeroko
potraktowana tematyka wiejska od skali urbanistycznej do schematycznych rozwiązań w skali
architektonicznej ze specyfiką technologii i materiałów).
[4] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Hart F., Henn W., Sontag H.: Stahlbauatlas. Verlag Architektur und Baudetail, Mϋnich 1982, 1996, 2004.
[2] Orr F.: Professional Practice in Architecture. van Nostrand Reinhold, New York 2004.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE VI
Architectural Design VI
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VI
8
ZALICZENIE NA OCENĘ
24
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Znajomość praw geometrii wykreślnej (rzuty Monge`a), budownictwa ogólnego, statyki budowli
i wytrzymałości materiałów, oraz posiadanie odpowiednich umiejętności i zrozumienia korelacji
pomiędzy dużą i małą skalą (urbanistyka-architektura-urbanistyka).
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
75
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1. Centra miejskie – struktura funkcjonalna I.
2
2. Centra miejskie – struktura funkcjonalna II.
2
3. Centra specjalizowane: bussines, handel, szkolnictwo, kultura z rekreacją I.
2
4. Centra specjalizowane: bussines, handel, szkolnictwo, kultura z rekreacją II.
2
5. Specjalizowane zespoły i obiekty kultury I.
2
6. Specjalizowane zespoły i obiekty kultury II.
2
7. Centra sportowe I.
2
8. Centra sportowe II.
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Projekt architektoniczno – budowlany wybranego obiektu (opracowanie
urbanistyczne z V semestru).
60
2.
Związana mała architektura.
15
Razem godzin w semestrze
75
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Wprowadzenie do zagadnień obiektów kultury, wielofunkcyjnych centrów miejskich, ogarnięcie
pojęcia „płynnej skali”, tzn. architektury w urbanistycznym kontekście jako rozbudowanej tkanki
połączonej funkcjonalnie.
METODY DYDAKTYCZNE:
Tradycyjne wykłady interaktywne z wykorzystaniem techniki multimedialnej, projekt architektoniczno –
budowlany oraz projekt zagospodarowania działki – po ostatniej fazie konsultacji przejście z techniki
manualnej na komputerową.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie warunkuje oddanie projektu architektoniczno – budowlanego oraz projektu zagospodarowania
działki, który ma być modyfikacją części projektu urbanistycznego z V semestru.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Zeidler E.H.: Multi-use Architecture in the Urban Context. Van Nostrand Reinhold, New York 1983.
[2] Izenour G.C.: Theatre Design, Yale University Press. New Haven, London, 1996.
[3] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[4] Wirszyłło R. (redakcja): Urządzenia sportowe – projektowanie i budowa. Arkady, Warszawa 1959.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Cerver F.A.: The World of Contemporary Architerture. Tandem GmbH Barcelona 2003.
[2] Orr F.: Professional Practice In Architecture, Van Nostrand Reinhold, New York 2004.
[3] Jodidio P.: Architektura dzisiaj. Taschen/Slovart, Kolonia 2008.
[4] THE WORLD OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE. Könemann, Barcelona 2005.
[5] Hart F. Henn W. Sontag H.: Stahlbauatlas. A+B, München 1982, 1996, 2004.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE I
Urban Planning I
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
III
6
ZALICZENIE NA OCENĘ
25
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Projektowanie architektoniczne, historia urbanistyki i architektury (w dotychczasowym zakresie)
Wyobraźnia przestrzenna, umiejętności projektowe (w dotychczasowym zakresie)
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
45
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Terminologia urbanistyczna, przepisy ustawowe I.
2
2.
Terminologia urbanistyczna, przepisy ustawowe ll.
2
3.
Istota dużej skali, a skala architektoniczna.
2
4.
Pojęcia we współczesnej urbanistyce, a pojęcia sprzed roku 1989 l.
2
5.
Pojęcia we współczesnej urbanistyce, a pojęcia sprzed roku 1989 ll.
2
6.
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych małej i dużej skali, podmiejskie.
2
7.
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych małej i dużej skali, miejskie l.
2
8.
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych małej i dużej skali, miejskie ll.
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Osiedla domków jednorodzinnych z małą usługą i szkolą I stopnia.
20
2.
Projekt osiedla budynków wielomieszkaniowych z mała usługą, szkołą I stopnia
i ośrodkiem kultury (porównawczo do dawnej jednostki).
25
Razem godzin w semestrze
45
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Przedmiot integralnie związany z projektowaniem architektonicznym, jako jeden z podstawowych
zawodowych. W I semestrze wprowadza w problematykę projektową w dużej skali, oraz w specjalistyczne
słownictwo, tematem praktycznym są projekty osiedli mieszkaniowych jedno i wielorodzinnych.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykłady interaktywne wspomagane techniką multimedialną, proces projektowy manualny.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego zestawu projektów.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom II, PWN, Warszawa,1948.
[2] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
[3] Czerny W.: Architektura zespołów osiedleńczych. Arkady, Warszawa 1972.
[4] Korzeniowski W.: Podstawy prawno-techniczne opracowania planów miejscowych
budowlanych. IPB, Warszawa 2000.
i projektów
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
[3] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2, 3 i 4.
[4] Hatcha C.R. (redakcja): The Scope of Social Architecture. Van Nostrand Reinhold, New York 1984
(w książce zawarto przykłady z całego świata w tym w większości europejskie).
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE II
NAZWA PRZEDMIOTU
Urban Planning II
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
IV
5
ZALICZENIE NA OCENĘ
26
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Projektowanie architektoniczne, historia urbanistyki i architektury.
Wyobraźnia przestrzenna, umiejętności projektowe.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
60
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Uciążliwość przemysłu, lokalizacja I.
2
2.
Uciążliwość przemysłu, lokalizacja II.
2
3.
Uciążliwość przemysłu, lokalizacja III.
2
4.
Plan generalny zakładu przemysłowego.
2
5.
Ruralistyka.
2
6.
Przemysł wiejski, skala – lokalizacja, obiekty związane I.
2
7.
Przemysł wiejski, skala – lokalizacja, obiekty związane II.
1
8.
Tereny wiejskie, rekreacja.
2
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Plan generalny zakładu przemysłowego: w tkance miejskiej i alternatywnie w terenie
pozamiejskim.
30
2.
Projekt zespołu wiejskiego: wielo zagrodowego i alternatywnie osiedla produkcji rolniczej.
30
Razem godzin w semestrze
60
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Przedmiot integralnie związany z projektowaniem architektonicznym, jako jeden z podstawowych
zawodowych. II semestr wprowadza w zagadnienia wielkoprrzestrzenne związane z budownictwem dla
przemysłu oraz wiejskim.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykłady interaktywne wspomagane techniką multimedialną, proces projektowy manualny.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu (obowiązuje 1 temat).
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Architektura współczesnej fabryki. OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
[2] Arct Z.: Projektowanie zakładów przemysłowych. Arkady, Warszawa 1974.
[3] Henn W.: Industriebauten. Callwey, Mϋnich 1972.
[4] Korzeniowski W.: Podstawy prawno-techniczneracowania planów miejscowych i projektów budowlanych.
IPB, Warszawa 2000.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom ll i lll. PWN, Warszawa,1948, 1949.
[2] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[3] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE III
NAZWA PRZEDMIOTU
Urban Planning III
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
V
5
ZALICZENIE NA OCENĘ
27
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Projektowanie architektoniczne, historia urbanistyki i architektury.
Wyobraźnia przestrzenna, umiejętności projektowe, podstawowe wiadomości o współczesnej
strukturze obiektów kultury, sportu i rekreacji oraz centrów miejskich.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
60
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Miasto: styl, krajobraz, ustrój I.
2
2.
Miasto: styl, krajobraz, ustrój II.
2
3.
Centra miejskie, totalnie I.
2
4.
Centra miejskie, totalnie II.
2
5.
Centra miejskie, specjalistycznie I.
2
6.
Centra miejskie, specjalistycznie II.
1
7.
Struktura pozamiejska I.
2
8.
Struktura pozamiejska II.
2
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Wielofunkcyjna przestrzeń miejska: mobilna i alternatywnie: niezmienna,
obejmująca kilka funkcji (np.: mieszkalnictwo, kultura z rekreacją, bussines
i administracja).
30
2.
Struktura pozamiejska: sport i rekreacja.
30
Razem godzin w semestrze
60
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Przedmiot integralnie związany z projektowaniem architektonicznym, jako jeden z podstawowych
zawodowych. W 3 semestrze nauczania przedmiotu wprowadza w problematykę projektową zintegrowanych
funkcjonalnie centrów miejskich, oraz podmiejskich ośrodków sportu i rekreacji.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykłady interaktywne wspomagane techniką multimedialną, proces projektowy manualny, w końcowej fazie
projektowania wspomagany komputerem, temat wybrany jako alternatywny opracowywany wyłącznie
manualnie, ukończony w formie roboczej (szkicowej).
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego zestawu projektów (finalny wykonany komputerowo, oraz temat
alternatywny roboczo - manualnie szkicowo).
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom II i lll. PWN, Warszawa,1948, 1949.
[2] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
[3] Zeidler E.H.: Multi-use architecture in the urban context. Van Nostrand Reinhold, New York 1983.
[4] Lampugnani V.M.: Architecture and City Planning I the Twentieth Century. Van Nostrand Reinhold, New
York 1984.
[5] Wirszyłło R. (redakcja): Urządzenia sportowe – projektowanie i budowa. Arkady, Warszawa 1959.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa 2007.
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
[3] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2, 3 i 4.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE IV
Urban Planning IV
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VI
8
ZALICZENIE NA OCENĘ
28
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, zaawansowany poziom wiedzy z przedmiotów,
historia urbanistyki i architektury, znajomość podstaw filozofii i socjologii.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR H. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
75
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Duża skala: USTAWA O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM i przepisy związane I.
2
2.
Duża skala: USTAWA O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM i przepisy związane II.
2
3.
Duża skala: USTAWA O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM i przepisy związane III.
2
4.
Aktualna ustawa o planowaniu przestrzennym a legislacja sprzed 1989 r. (1994),
studium a plan miejscowy.
1
5.
Metody optymalizacyjne planów przestrzennych, stosowalność metod sprzed
1989 r.
2
6.
Ruralistyka we współczesnym kontekście socjologicznym.
2
7.
Ruralistyka we współczesnym kontekście rozwojowym.
2
8.
Planowanie przestrzenne miast a problematyka wiejska.
2
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Projekt rozwojowy miasta wg zadanych parametrów.
75
2.
Alternatywnie: Projekt rozwojowy gminy wg zadanych parametrów.
75
Liczba godzin
Razem godzin w semestrze
75
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Zapoznanie z problematyką planowania miejscowego i złożonością zagadnienia, zapoznanie z podstawami
warsztatu projektowego w skali makro.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykłady interaktywne wspomagane techniką multimedialną, proces projektowy manualny.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu w postaci podstawowej planszy planu miejscowego.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz projekt
nowelizacji ustawy z 2008/2009.
[2] POLSKA URBANISTYKA WSPÓŁCZESNA, część l, opracowania z lat 1959 – 1969, praca zbiorowa,
Arkady, Warszawa 1977.
[3] Pogodziński Z.: Planowanie przestrzenne terenów wiejskich. PWN, Warszawa 1977 (szeroko
potraktowana tematyka wiejska od skali urbanistycznej do schematycznych rozwiązań w skali
architektonicznej ze specyfiką technologii i materiałów).
[4] Korzeniowski W.: Podstawy prawno-techniczne opracowania planów miejscowych i projektów
budowlanych. IPB, Warszawa 2000.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Nowe regulacje prawne w planowaniu miejscowym, biuletyny 1 – 5. OW Politechniki Śląskiej, Gliwice
1995.
[2] Timmermans H. (redakcja): Decision support systems in urban planning. E & F. N., London 2004.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
HISTORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI I
History of Architecture and Urban Planning I
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
I
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Kierunkowy
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
3
ZALICZENIE NA OCENĘ
29
Wiadomości z historii powszechnej, ogólna wiedza humanistyczna, podstawy geometrii
(matematyka), wyobraźnia przestrzenna, podstawowe umiejętności w zakresie odczytywania
i kojarzenia dokumentacji budowlanej (równolegle nabywane na zajęciach z odpowiednich
przedmiotów).
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Style w architekturze, ciągłość myśli architektonicznej od prawieków. Pojęcie
małej i dużej skali – architektura i urbanistyka.
Korzenie sztuki starożytnej, Egipt i Babilon a grecki archaizm.
Klasyka I.
Klasyka II.
Hellenizm I.
Hellenizm II.
Grecja hellenistyczna – Rzym doby republikańskiej.
Rzym doby Julijskiej I.
Rzym doby Julijskiej II.
Rzym od doby Flawiuszów po rozpad na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie I.
Rzym od doby Flawiuszów po rozpad na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie II.
Od upadku cesarstwa rzymskiego do wieków średnich (od V do IX wieku) I.
Od upadku cesarstwa rzymskiego do wieków średnich (od V do IX wieku) II.
Bizancjum a kultura zachodnia.
Islam.
Wczesne średniowiecze.
Romanizm. Przyczynki dla sztuki gotyckiej.
Razem godzin w semestrze
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Wyrobienie poszanowania i dbałości o istniejące światowe dziedzictwo kulturowe, wyrobienie odpowiedniego
podejścia projektowego do założeń o charakterze zabytkowym.
METODY DYDAKTYCZNE:
Tradycyjne wykłady, interaktywne z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład - zaliczenie na ocenę.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Ballenstedt J.: Architektura. Historia i teoria. PWN Warszawa 2000.
[2] Broniewski T.: Historia architektury dla wszystkich. Z.N. im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
[3] Cornell T., Matthews J.: Rzym, Warszawa 1995 / seria: „Wielkie kultury świata”.
[4] Kumaniecki K.: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu. PWN, Warszawa 1972.
[5]Tołwiński T.: Urbanistyka, tom I. PWN, Warszawa1947.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Koch W.: Style w architekturze. Klub Książki, Warszawa, 1996.
[2] Bernhard M.L.: Sztuka grecka, vol. 2. PWN, Warszawa 1974, vol. 3, PWN, Warszawa1975, vol. 4, PWN,
Warszawa 1980.
[3] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
HISTORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI II
NAZWA PRZEDMIOTU
History of Architecture and Urban Planning II
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
II
5
EGZAMIN
30
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Wiadomości z historii powszechnej, ogólna wiedza humanistyczna, podstawy geometrii
wykreślnej, wyobraźnia przestrzenna, umiejętności w zakresie odczytywania i kojarzenia
dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
30
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Sztuka gotycka w Europie – wpływ na sztukę na ziemiach polskich I.
2
2.
Sztuka gotycka w Europie – wpływ na sztukę na ziemiach polskich II.
2
3.
Założenie miejskie od romanizmu do późnego gotyku.
2
4.
Logika średniowiecznego układu miejskiego i związek z zabudową.
2
5.
Gotyk angielski.
2
6.
„Gotyk” włoski.
2
7.
Średniowieczne prądy intelektualne a scholastyka.
2
8.
Zderzenie wpływów bizantyjskich i odśrodkowych, europejskich w XV wiecznych
Włoszech.
2
9.
Renesans włoski XV wieku.
2
10. Renesans włoski XVI wieku I.
2
11. Renesans włoski XVI wieku II.
2
12. Renesans w Europie a renesans w Polsce.
2
13. Renesans w Europie a renesans w Polsce.
2
14. Urbanistyka renesansowa.
2
15. Urbanistyka renesansowa – Zamość.
Razem godzin w semestrze
30
LABORATORIUM
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Urbanistyka starożytna a nowożytna, w tym średniowieczna i renesansowa.
2
2.
Urbanistyka starożytna a nowożytna, w tym średniowieczna i renesansowa.
2
3.
Kanony sztuki starożytnej.
2
4.
Ponadczasowość greckiej klasyki.
2
5.
Kultura widowiskowa Grecji i Rzymu.
2
6.
Zapaść intelektualna w dobie wczesegono chrześcijaństwa, znaczenie sztuki
bizantyjskiej w Europie (szczególnie w Cesarstwie Zachodnim).
2
7.
Czasy Katedr – romanizm i gotyk.
1
8.
Czasy Katedr – romanizm i gotyk.
2
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Wyrobienie poszanowania i dbałości o istniejące dziedzictwo kulturowe, wyrobienie odpowiedniego podejścia
projektowego do założeń o charakterze zabytkowym.
METODY DYDAKTYCZNE:
Tradycyjne wykłady, interaktywne z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej, laboratoria w formie
klauzurowych opracowań dokumentacji budowlanej/konserwatorskiej, bieżące interaktywne referowanie
tematów.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Ballenstedt J.: Architektura. Historia i teoria. PWN, Warszawa 2000.
[2] Broniewski T.: Historia architektury dla wszystkich. Z.N. im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
[3] Watkin D.: Historia architektury zachodniej, Arkady, Warszawa 2006.
[4] Świechowski Z.: Architektura romańska w Polsce. DiG. Warszawa 2000.
[5] Mroczko T.: Polska sztuka przedromańska i romańska. Arkady, Warszawa 1978.
[6] Kębłowski J.: Polska sztuka gotycka. Warszawa 1983.
[7] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom I. PWN, Warszawa,1947.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Koch W.: Style w architekturze. Klub Książki, Warszawa 1996.
[2] Watkin D.: English Architecture. T&H, London 1997.
[3] Glancey J.: The Story of Architecture. DK, London, New York 2006.
[4] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
HISTORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI III
History of Architecture and Urban Planning III
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
III
4
ZALICZENIE NA OCENĘ
31
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Wiadomości z historii powszechnej, ogólna wiedza humanistyczna, podstawy geometrii
wykreślnej, wyobraźnia przestrzenna, umiejętności w zakresie odczytywania i kojarzenia
dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
30
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
30
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Palladianizm a manieryzm I.
2
2.
Palladianizm a manieryzm II.
2
3.
Fenomen renesansu angielskiego.
2
4.
Indywidualizm sztuki Buonarottiego I.
2
5.
Indywidualizm sztuki Buonarottiego II.
2
6.
Dynamizm sztuki renesansowej i barokowej, G.L. Bernini I Francesco Borromini I.
2
7.
Dynamizm sztuki renesansowej i barokowej, G.L. Bernini I Francesco Borromini II.
2
8.
Założenia miejskie doby renesansu, a kontynuacja w baroku I.
2
9.
Założenia miejskie doby renesansu, a kontynuacja w baroku II.
2
10. Założenia miejskie doby renesansu, a kontynuacja w baroku III.
2
11. Logika założeń renesansowych i barokowych I.
2
12. Logika założeń renesansowych i barokowych II.
2
13. Budownictwo pałacowe doby baroku.
2
14. Barok w Polsce I.
2
15. Barok w Polsce II.
2
Razem godzin w semestrze
30
LABORATORIUM
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tematyka zajęć
Dante, Boccaccio i Petrarka a Bizancjum – przesłanki dla włoskiego renesansu I
Dante, Boccaccio i Petrarka a Bizancjum – przesłanki dla włoskiego renesansu II.
Urbanistyka renesansowa I.
Urbanistyka renesansowa II.
Urbanistyka renesansowa III.
Kontynuacja metodologii urbanistycznej w dobie baroku, ewolucja idei I.
Kontynuacja metodologii urbanistycznej w dobie baroku, ewolucja idei II.
Kontynuacja metodologii urbanistycznej w dobie baroku, ewolucja idei III.
Ewolucja w zakresie formy i konstrukcji na styku manieryzmu i baroku I.
Ewolucja w zakresie formy i konstrukcji na styku manieryzmu i baroku II.
Rozgraniczenie pojęć: renesans wczesny, dojrzały i późny – manieryzm i Palladianizm I.
Rozgraniczenie pojęć: renesans wczesny, dojrzały i późny – manieryzm i Palladianizm II.
Rozgraniczenie pojęć: renesans wczesny, dojrzały i późny – manieryzm i Palladianizm III.
Barok Europejski a polski I.
Barok Europejski a polski II.
Razem godzin w semestrze
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Wyrobienie poszanowania i dbałości o istniejące dziedzictwo kulturowe, wyrobienie odpowiedniego podejścia
projektowego do założeń o charakterze zabytkowym.
METODY DYDAKTYCZNE:
Tradycyjne wykłady, interaktywne z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej, laboratoria w formie
klauzurowych opracowań dokumentacji budowlanej/konserwatorskiej, bieżące interaktywne referowanie
tematów.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład – zaliczenie (bez oceny), laboratorium - zaliczenie na ocenę.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Ballenstedt J.: Architektura. Historia i teoria. PWN, Warszawa 2000.
[2] Broniewski T.: Historia architektury dla wszystkich. Z.N. im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
[3] Watkin D.: Historia architektury zachodniej. Arkady, Warszawa 2006.
[4] Aston M.: Panorama renesansu, Arkady, Warszawa 2003.
[5] Kozakiewiczowie H.i S.: Renesans w Polsce. Arkady, Warszawa 1976.
[6] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom I. PWN, Warszawa1947.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Koch W.: Style w architekturze. Klub Książki, Warszawa 1996.
[2] Watkin D.: English Architecture. T&H, London 1997.
[3] Murray P.: Architektura włoskiego renesansu. Toruń 1999.
[4] Schearmann J.: Manieryzm. PWN, Warszawa 1970.
[5] Chłędowski K.: Rzym: Ludzie Odrodzenia. G i W, Warszawa 1921 (reprint 2002).
[6] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
[7] Glancey J.: The Story of Architecture. DK, London, New York 2000.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
HISTORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI IV
NAZWA PRZEDMIOTU
History of Architecture and Urban Planning IV
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
IV
4
EGZAMIN
32
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Wiadomości z historii powszechnej, ogólna wiedza humanistyczna, podstawy geometrii
wykreślnej, wyobraźnia przestrzenna, umiejętności w zakresie odczytywania i kojarzenia
dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
30
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
30
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Hiszpański i portugalski barok, kontynuacja kierunku izabelińskiego
i manuelińskiego.
2
2.
Schyłek baroku europejskiego na tle XVIII wiecznych Włoch I.
2
3.
Schyłek baroku europejskiego na tle XVIII wiecznych Włoch II.
2
4.
Klasycyzm francuski i niemiecki.
2
5.
Polska odrębność – kierunek stanisławowski I.
2
6.
Polska odrębność – kierunek stanisławowski II.
2
7.
Polska odrębność – kierunek stanisławowski III.
2
8.
Neoklasycyzm w Polsce.
2
9.
Europejskie neo i eklektyzm I.
2
10. Europejskie neo i eklektyzm II.
2
11. Europejskie neo i eklektyzm III.
2
12. Secesja wiedeńska i art. Noveau.
2
13. A.Gaudi
2
14. Obiekty widowiskowe – Cykl rozwojowy od XVI do XIX wieku – starożytne tło I.
2
15. Obiekty widowiskowe – Cykl rozwojowy od XVI do XIX wieku – starożytne tło II.
2
Razem godzin w semestrze
30
LABORATORIUM
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tematyka zajęć
Klasycystyczne założenie miejskie I.
Klasycystyczne założenie miejskie II.
Klasycystyczna Warszawa i przedrozbiorowa Polska I.
Klasycystyczna Warszawa i przedrozbiorowa Polska II.
Klasycystyczna Warszawa i przedrozbiorowa Polska III.
Obiekty widowiskowe cykl rozwojowy od XVI do XIX wieku – starożytne tło I.
Obiekty widowiskowe cykl rozwojowy od XVI do XIX wieku – starożytne tło II.
Eklektyczna Europa I.
Eklektyczna Europa II.
Eklektyczna Europa III.
Eklektyczna Ameryka.
Historyzująca architektura a inne kierunki w ówczesnej sztuce I.
Historyzująca architektura a inne kierunki w ówczesnej sztuce II.
Historyzm a secesja.
Historyzm a secesja.
Razem godzin w semestrze
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Wyrobienie poszanowania i dbałości o istniejące dziedzictwo kulturowe, wyrobienie odpowiedniego podejścia
projektowego do założeń o charakterze zabytkowym.
METODY DYDAKTYCZNE:
Tradycyjne wykłady, interaktywne z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej, laboratoria w formie
klauzurowych opracowań dokumentacji budowlanej/konserwatorskiej, bieżące interaktywne referowanie
tematów, wykonywanie modeli.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład – egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Ballenstedt J.: Architektura. Historia i teoria. PWN, Warszawa 2000.
[2] Broniewski T.: Historia architektury dla wszystkich. Z.N. im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
[3] Watkin D.: Historia architektury zachodniej. Arkady, Warszawa 2006.
[4] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom I i II. PWN, Warszawa,1947,8.
[5] Norberg-Schulz O.: Baroque architecture. Van Nostrand Reinhold, New York 1971.
[6] Lorentz S., Rottermund A.: Klasycyzm w Polsce. Arkady, Warszawa 1984.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Koch W.: Style w architekturze. Klub Książki, Warszawa 1996.
[2] Watkin D.: English Architecture. T&H, London 1997.
[3] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
[4] Hitchcock H.R.: Architecture nineteenth and twentieth centuries. Penguin Book Ltd, Baltimore 1971.
[5] Glancey J.: The Story of Architecture. DK, London, New York 2006.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
HISTORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI V
NAZWA PRZEDMIOTU
History of Architecture and Urban Planning IV
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
V
3
ZALICZENIE NA OCENĘ
33
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Wiadomości z historii powszechnej, ogólna wiedza humanistyczna, podstawy geometrii
wykreślnej, wyobraźnia przestrzenna, umiejętności w zakresie odczytywania i kojarzenia
dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
30
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Urbanistyka i architektura 2 i 3 dekady XX wieku na tle minionych epok I.
2
2.
Urbanistyka i architektura 2 i 3 dekady XX wieku na tle minionych epok II.
2
3.
Urbanistyka i architektura 2 i 3 dekady XX wieku na tle minionych epok III.
2
4.
Znaczące szkoły architektury XX wieku, geneza ideologiczna.
1
5.
Znaczące szkoły architektury XX wieku, geneza ideologiczna, Behrens, Gropius
a, Van De Velde.
2
6.
Bauhaus a styl międzynarodowy
2
7.
Architektura organiczna – Hugo Hering a F.L. Wright.
2
8.
Odrębność Le Corbuisiera.
2
9.
Architektura amerykańska a xix wieczne europejskie wzorce.
2
10. Architektura powojenna na tle lat 20 i 30 XX wieku.
2
11. Socrealizm a polska tradycja.
2
12. Polska architektura lat 60 i 70-tych na tle europejskiej I.
2
13. Polska architektura lat 60 i 70-tych na tle europejskiej II.
2
14. Postmodernizm na świecie poprzedzony okresem przejściowym I.
2
15. Postmodernizm na świecie poprzedzony okresem przejściowym II.
1
16. Architektura końca xx wieku i początki XXl wieku.
2
Razem godzin w semestrze
30
LABORATORIUM
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Znaczące założenia miejskie XX wieku a miasta teoretyczne – (idealne) I.
2
2.
Znaczące założenia miejskie XX wieku a miasta teoretyczne – (idealne) II.
2
3.
Szkoły architektury XX wieku.
2
4.
Architektura organiczna.
2
5.
Obiekty kultury.
2
6.
Architektura amerykańska.
2
7.
Postmodernizm a modernizm.
2
8.
Semiotyka a współczesna architektura.
1
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Wyrobienie poszanowania i dbałości o istniejące dziedzictwo kulturowe, wyrobienie odpowiedniego podejścia
projektowego do założeń o charakterze zabytkowym.
METODY DYDAKTYCZNE:
Tradycyjne wykłady, interaktywne z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej, laboratoria w formie
klauzurowych opracowań dokumentacji budowlanej/konserwatorskiej, bieżące interaktywne referowanie
tematów, wykonywanie modeli do opracowywanych tematów.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład – zaliczenie na ocenę, laboratorium - zaliczenie na ocenę.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Ballenstedt J.: Architektura. Historia i teoria. PWN, Warszawa 2000.
[2] Broniewski T.: Historia architektury dla wszystkich. Z.N. im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
[3] Watkin D.: Historia architektury zachodniej. Arkady, Warszawa 2006.
[4] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom I i II. PWN, Warszawa,1947,8.
[5] Jancks Ch.: Architektura późnego modernizmu. Arkady, Warszawa 1989.
[6] Jancks Ch.: Architektura postmodernistyczna. Arkady, Warszawa 1987.
[7] Giedion S.: Przestrzeń, czas, architektura. PWN Warszawa 1968.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Koch W.: Style w architekturze. Klub Książki, Warszawa 1996.
[2] Watkin D.: English Architecture. T&H, London 1997.
[3] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
[4] Hitchcock H.R.: Architecture nineteenth and twentieth centuries. Penguin Book Ltd, Baltimore 1971.
[5] The Atrium Library of Architecture Today.
[6[ Jodidio P.: Architektura dzisiaj. Taschen/Slovart, Kolonia 2008.
[7] Glancey J.: The Story of Architecture. DK, London, New York 2006.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
SUBJECT TITLE
HISTORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI VI
History of Architecture and Urban Planning VI
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VI
4
EGZAMIN
34
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Wiadomości z historii powszechnej i historii architektury, ogólna wiedza humanistyczna,
podstawy geometrii (matematyka),
wyobraźnia przestrzenna, podstawowe umiejętności
w zakresie odczytywania i kojarzenia dokumentacji budowlanej.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Tematyka zajęć
Współczesne kierunki rewaloryzacji.
Współczesne kierunki rewitalizacji.
Współczesne kierunki konserwacji.
Problematyka konserwatorska w kontekście krajobrazowym.
Problematyka konserwatorska w kontekście społecznym i historycznym.
Pojęcia i definicje, interpretacja pojęcia „zabytek”.
Kontekst techniczny a rozwiązanie przestrzenne w problematyce
konserwatorskiej, w tym o współczesnych technologiach I.
Kontekst techniczny a rozwiązanie przestrzenne w problematyce
konserwatorskiej, w tym o współczesnych technologiach II.
Kontekst techniczny a rozwiązanie przestrzenne w problematyce
konserwatorskiej, w tym o współczesnych technologiach III.
Kontekst techniczny a rozwiązanie przestrzenne w problematyce
konserwatorskiej, w tym o współczesnych technologiach IV.
Utrzymanie i ochrona obiektów i zespołów o wartości historycznej w kontekście
bezpieczeństwa (bhp).
Utrzymanie i ochrona obiektów i zespołów o wartości historycznej w kontekście
p-poż.
Utrzymanie i ochrona obiektów i zespołów o wartości historycznej
w kontekście legislacyjnym.
Dokumentacja architektoniczno-budowlana a konserwatorska – prezentacje I.
Dokumentacja architektoniczno-budowlana a konserwatorska – prezentacje II.
Dokumentacja architektoniczno-budowlana a konserwatorska – prezentacje III.
Razem godzin w semestrze
Liczba godzin
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Wyrobienie poszanowania i dbałości o istniejące dziedzictwo kulturowe, wyrobienie odpowiedniego podejścia
projektowego do założeń i obiektów o charakterze zabytkowym, zaznajomienie z technikami i współczesnymi
technologiami konserwatorskimi, ze współczesnymi kierunkami i tendencjami konserwatorskimi w kontekście
przeszłości.
METODY DYDAKTYCZNE:
Tradycyjne wykłady, interaktywne z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Egzamin pisemny i ustny.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Arkady, W-wa,1985.
[2] Kadłuczka A.: Ochrona zabytków architektury. Stow. Konserwatorów Zabytków, Kraków 2000.
[3] Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
[4] Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnej rewitalizacji. Urząd
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Deutsche Geselschaft für Technische Zusamenarbeit Gmbh, Warszawa
2003.
[5] Kozakiewicz S. (redakcja): Słownik terminologiczny sztuk pięknych. PWN, Warszawa 1969.
[6] Zin W. (redakcja): Miasta historyczne. Arkady, Warszawa 1986.
[7] Mączeński Z.: Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym. Warszawa 1956 i 1997.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Omilanowska M.: Architekt Stefan Szyller 1857-1933. PAN, Warszawa 2008.
[2] Pruszyński J.: Ochrona zabytków w Polsce. PWN Warszawa 1989.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
BUDOWNICTWO OGÓLNE I MATERIAŁOZNAWSTWO I
Egineering Building and Materials Science I
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
I
4
ZALICZENIE NA OCENĘ
35
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Podstawowe wiadomości z fizyki na poziomie szkoły średniej.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: DR INŻ. ARKADIUSZ MORDAK
15
OPRACOWANIE: DR INŻ. ARKADIUSZ MORDAK
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Wprowadzenie. Zakres budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa – pojęcia
ogólne. Typizacja i koordynacja wymiarowa w budownictwie.
Ogólna klasyfikacja materiałów i wyrobów budowlanych. Klasyfikacja wyrobów
budowlanych ze względu na ich przeznaczenie (materiały konstrukcyjne,
izolacyjne, instalacyjne, wykończeniowe).
Podstawowe właściwości techniczne materiałów budowlanych.
Naturalne materiały kamienne – właściwości, klasyfikacja i charakterystyka.
Ceramika budowlana – charakterystyka i ogólna klasyfikacja.
Materiały wiążące, mineralne spoiwa i zaprawy budowlane – klasyfikacja i
charakterystyka.
Beton zwykły, wysokowartościowy i specjalny – właściwości, klasyfikacja i
charakterystyka – zastosowanie.
Betony lekkie.
Nowoczesne materiały kompozytowe i ich zastosowanie w budownictwie.
Szkło budowlane, właściwości, charakterystyka i wyroby szklane.
Drewno i materiały drewnopochodne.
Tworzywa sztuczne i malarskie materiały budowlane
Lepiszcza bitumiczne. Wyroby z lepiszczy bitumicznych.
Metale i wyroby z metali, pojęcia, podział i zastosowanie.
Materiały i wyroby instalacyjne oraz termoizolacyjne.
Razem godzin w semestrze
3
3
3
3
3
3
6
3
3
2
3
3
2
3
2
45
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie właściwości fizyko-chemicznych poszczególnych grup materiałów i ich cech użytkowych oraz stosowania w
budownictwie. Badania właściwości wybranych spoiw i materiałów budowlanych. Poznanie normatywów technicznych,
analiza elementów konstrukcyjnych budynków i budowli, poznanie podstawowych zasad kształtowania konstrukcji
budowlanych. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów technicznych, potrzebnej podczas rozwijania koncepcji
architektonicznej przy projektowaniu i podczas praktycznego wykonywania dokumentacji technicznej .
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykłady (tradycyjne, interaktywne) z ćwiczeniami (laboratoryjnymi w specjalistycznym laboratorium).
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie pisemne – kolokwium, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Śliwiński J.: Materiały budowlane: ćwiczenia laboratoryjne. Politechnika Krakowska - Wyd.3, Kraków,
2001.
[2] Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, t. I. Materiały budowlane. Arkady, Warszawa 1995,
[3] Kurdowski W.: Chemia materiałów budowlanych. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,
Kraków 2006.
[4] Osiecka E.: Materiały budowlane: kamień, ceramika, szkło. Politechnika Warszawska Oficyna Wyd.,
Warszawa , 2003.
[5] Osiecka E.: Materiały budowlane: tworzywa sztuczne. Politechnika Warszawska - Oficyna Wyd.,
Warszawa, 2005.
[6] Stefańczyk B. i in.: Materiały i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa, 2005.
[7] Markiewicz P.: Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych. . Wydawnictwo Archi-Plus,
Kraków 2006.
[8] Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. Wydawnictwo Archi-Plus, Kraków 2008.
[9] Parczewski W., Wnuk Z.: Budownictwo dla architektów. Elementy robót wykończeniowych. Oficyna wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
BUDOWNICTWO OGÓLNE I MATERIAŁOZNAWSTWO II
Egineering Building and Materials Science II
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
II
4
ZALICZENIE NA OCENĘ
36
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Podstawowe wiadomości z fizyki na poziomie szkoły średniej i geometrii wykreślnej.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: DR INŻ. ARKADIUSZ MORDAK
15
15
OPRACOWANIE: DR INŻ. ARKADIUSZ MORDAK
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
OPRACOWANIE: DR INŻ. ARKADIUSZ MORDAK
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Podstawy projektowania składu mieszanki betonowej. Kruszywa budowlane – klasyfikacja
techniczna kruszyw.
Tynki. Przeznaczenie, rodzaje i podział tynków. Zaprawy tynkarskie, podłoża pod tynki,
lakierowanie, malowanie.
Podstawowe procesy technologiczne. Atestacja i kontrola jakości materiałów i wyrobów
budowlanych.
Elementy budynków i konstrukcji budowlanych – konstrukcja, rozwiązania
technologiczno-materiałowe.
Posadowienie budynków. Fundamenty. Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, akustyczne
i paraizolacje – technologia i zasady wykonywania robót.
Ściany – rozwiązania konstrukcyjne oraz technologia i zasady wykonywania robót.
Stropy – rozwiązania konstrukcyjne oraz technologia i zasady wykonywania robót.
Konstrukcje dachów – rozwiązania konstrukcyjne oraz technologia i zasady wykonywania
robót.
Stropodachy i pokrycia dachów – technologia i zasady wykonywania robót
Posadzki, podłogi. Nawierzchnie mineralne. Konserwacja i użytkowanie – technologia i
zasady wykonywania robót l i ll
Schody: klatki schodowe, schody terenowe. Charakterystyka i podział oraz technologia i
zasady wykonywania robót l i ll
Razem Godzin w Semestrze
3
3
3
6
6
3
4
6
3
4
4
45
LABORATORIUM
Lp.
1.
2.
3.
4.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Wykonanie mieszanki betonowej zaprojektowanej metodą trzech równań, badania
właściwości zaprojektowanej mieszanki, zaformowanie kostek, badania wytrzymałości
stwardniałego betonu na ściskanie.
Wykonanie mieszanki betonowej zaprojektowanej metodą zaczynu cementowego i
badania jej właściwości.
Omówienie zasad konstruowania detalu budowlanego. Założenia do projektu domku
jednorodzinnego.
Przyjmowanie sprawozdań i zaliczanie.
Razem godzin w semestrze
6
5
3
1
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie właściwości fizyko-chemicznych poszczególnych grup materiałów i ich cech użytkowych oraz stosowania w
budownictwie. Badania właściwości wybranych spoiw i materiałów budowlanych. Poznanie normatywów technicznych,
analiza elementów konstrukcyjnych budynków i budowli, poznanie podstawowych zasad kształtowania konstrukcji
budowlanych. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów technicznych, potrzebnej podczas rozwijania koncepcji
architektonicznej przy projektowaniu i podczas praktycznego wykonywania dokumentacji technicznej.
.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykłady (tradycyjne, interaktywne) z ćwiczeniami (laboratoryjnymi w specjalistycznym laboratorium oraz projektowymi).
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie pisemne – egzamin, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, wykonanie ćwiczeń projektowych, sprawdzian.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Skowroński W. i inni: Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany. Arkady, Warszawa 2008.
[2] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[3] Budownictwo ogólne, Praca zbiorowa – Tom 1 i Tom 2. Arkady, Warszawa 2007.
[4] Kapela M., Sieczkowski J.: Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej,Warszawa 2003.
[5] Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa 2004,
[6] Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K.: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. DWE, Wrocław
2007.
[7] Śliwiński J.: Materiały budowlane: ćwiczenia laboratoryjne. Politechnika Krakowska - Wyd.3, Kraków, 2001.
[8] Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, t. I. Materiały budowlane. Arkady, Warszawa 1995.
[9] Kurdowski W.: Chemia materiałów budowlanych. AGH Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.
[10] Osiecka E.: Materiały budowlane: kamień, ceramika, szkło. Polit. Warszawska Oficyna Wyd., Warszawa 2003.
[11] Osiecka E.: Materiały budowlane: tworzywa sztuczne. Politechnika Warszawska - Oficyna Wyd., Warszawa 2005.
[12] Stefańczyk B. i in.: Materiały i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 2005.
[13] Markiewicz P.: Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych. . Wydawnictwo Archi-Plus,
Kraków 2006.
[14] Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. Wydawnictwo Archi-Plus, Kraków 2008.
[15] Parczewski W., Wnuk Z.: Budownictwo dla architektów. Elementy robót wykończeniowych. Oficyna wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Neuhaus H.: Budownictwo drewniane. PWT, Rzeszów 2004.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
SUBJECT TITLE
BUDOWNICTWO OGÓLNE I MATERIAŁOZNAWSTWO III
Egineering Building and Materials Science III
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
III
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
37
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Podstawowe wiadomości z fizyki na poziomie szkoły średniej i geometrii wykreślnej.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR INŻ. ARKADIUSZ MORDAK
15
OPRACOWANIE: DR INŻ. ARKADIUSZ MORDAK
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Stolarka budowlana. Okna, drzwi, bramy – rodzaje, konstrukcja, technologia
i zasady wykonywania robót.
4
2.
Technologia i zasady robót instalacyjnych.
1
3.
Kształtowanie ścian zewnętrznych. Klasyfikacja zagadnień: wytrzymałościowe
i cieplne - podstawy fizyki budowli.
3
4.
Praca statyczna budynków i budowli (elementy statyki budowli – zasady obliczeń
statycznych).
3
5.
Sztywność przestrzenna budynków – przenoszenie obciążeń poziomych przez
ściany budynków wznoszonych w technologii tradycyjnej.
2
6.
Podstawowe zagadnienia nośności konstrukcji.
2
7.
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tematyka zajęć
Wprowadzenie do zajęć. Omówienie programu, zakresu pracy, warunków
zaliczenia. Omówienie przykładowych rozwiązań projektowych. Wydanie założeń
do fragmentów projektu kilkukondygnacyjnego budynku wielorodzinnego
wykonywanego metodami uprzemysłowionymi.
Omówienie zasad projektowania budynku wielorodzinnego obejmujących rzuty,
przekrój i elementy konstrukcyjne.
Konsultacje rozwiązania funkcjonalnego kondygnacji budynku w oparciu o
zasady koordynacji modularnej oraz rzutów, przekroju i elementów
konstrukcyjnych budynku.
Konsultacje projektu.
Opis techniczny do projektu.
Konsultacje całego projektu.
Zaliczenie ćwiczeń.
Razem Godzin w Semestrze
Liczba godzin
1
2
4
3
1
3
1
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie normatywów technicznych, analiza elementów konstrukcyjnych budynków i budowli, poznanie
podstawowych zasad kształtowania konstrukcji budowlanych.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykłady (tradycyjne, interaktywne) z ćwiczeniami projektowymi.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie pisemne – kolokwium, wykonanie ćwiczeń projektowych, sprawdzian.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Skowroński W. i inni: Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany. Arkady, Warszawa 2008.
[2] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[3] Budownictwo ogólne, Praca zbiorowa – Tom 1 i Tom 2. Arkady, Warszawa 2007.
[4] Kapela M., Sieczkowski J.: Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
[5] Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa 2004.
[6] Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K.: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. DWE,
Wrocław 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Neuhaus H.: Budownictwo drewniane. PWT, Rzeszów 2004.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
SUBJECT TITLE
BUDOWNICTWO OGÓLNE I MATERIAŁOZNAWSTWO IV
Egineering Building and Materials Science IV
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
IV
4
EGZAMIN
38
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Podstawowe wiadomości z fizyki na poziomie szkoły średniej i geometrii wykreślnej.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: DR INŻ. ARKADIUSZ MORDAK
30
OPRACOWANIE: DR INŻ. ARKADIUSZ MORDAK
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Podstawowe zagadnienia nośności konstrukcji.
2
2.
Obciążenia konstrukcji budowlanych – klasyfikacja, zasady ustalania,
kombinacje obciążeń.
4
3.
Przegrody budowlane. Dylatacje w budynkach wznoszonych metodami
tradycyjnymi.
2
4.
ściany murowane, przewody kominowe, gzymsy, nadproża, zasady obliczeń
konstrukcji murowych.
4
5.
Budownictwo uprzemysłowione – rozwiązania konstrukcyjne. Budynki pasywne,
inteligentne, budownictwo alternatywne.
4
6.
Konstrukcje drewniane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej. Wymiarowanie elementów i połączeń.
4
7.
Metody projektowania i sprawdzania bezpieczeństwa elementów
konstrukcyjnych budynku. Ochrona przed ogniem.
2
8.
Przykłady rozwiązań światowego budownictwa ogólnego.
2
9.
Zagadnienia i systemy prefabrykowanego budownictwa energooszczędnego.
Z
Podstawy budownictwa ekologicznego.
2
10.
Zasady organizacji budowy. Obmiar i przewymiarowanie robót budowlanych.
Podstawy kosztorysowania.
4
Razem godzin w semestrze
30
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tematyka zajęć
Fundamenty. Obliczenie wymiarów ławy fundamentowej; rysunek
zaprojektowanej ławy z jednoczesnym zaznaczeniem izolacji poziomej i pionowej
oraz odwodnienia wgłębnego wokół fundamentów.
Ściany. Obliczanie wartości termoizolacyjnej ścian; projekt ściany warstwowej,
oszczędnościowej o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła - rysunek
techniczny; układy elementów w ścianach konstrukcyjnych – rysunek
techniczny; węzły ścian konstrukcyjnych – rysunek techniczny.
Stropy. Obliczenie przekroju belki stropowej; projekt stropu drewnianego
listwowego zwykłego; rysunek zaprojektowanego stropu w połączeniu ze ścianą
nośną; rysunek stropu i żelbetowego w połączeniu ze ścianą nośną.
Dachy i stropodachy. Obliczenie przekroju wybranych elementów więźby
dachowej; przekrój poprzeczny i podłużny przez wybraną więźbę dachową –
rysunek techniczny; przykład stropodachu pełnego lub wentylowanego –
rysunek techniczny.
Konsultacje projektów.
Przyjmowanie projektów.
Kolokwium i zaliczenie ćwiczeń.
Razem godzin w semestrze
Liczba godzin
4
6
6
6
4
2
2
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie normatywów technicznych, analiza elementów konstrukcyjnych budynków i budowli, poznanie
podstawowych zasad kształtowania konstrukcji budowlanych.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykłady (tradycyjne, interaktywne) z ćwiczeniami projektowymi.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie pisemne – kolokwium, wykonanie ćwiczeń projektowych, sprawdzian.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Skowroński W. i inni: Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany. Arkady, Warszawa 2008.
[2] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[3] Budownictwo ogólne, Praca zbiorowa – Tom 1 i Tom 2. Arkady, Warszawa 2007.
[4] Kapela M., Sieczkowski J.: Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003,
[5] Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa 2004,
[6] Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K.: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. DWE,
Wrocław 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Neuhaus H.: Budownictwo drewniane. PWT, Rzeszów 2004.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
INSTALACJE BUDOWLANE
NAZWA PRZEDMIOTU
Building Installations
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VI
3
EGZAMIN
39
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Fizyka na poziomie szkoły średniej. Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem,
Fizyka budowli.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: DR INŻ. ELŻBIETA MIŚNIAKIEWICZ
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Klimat zewnętrzny oraz środowisko wewnętrzne (wymagania organizmu ludzkiego,
komfort cieplny, jakość powietrza) i wynikające stąd wymagania dla wyposażenia
obiektów budowlanych w urządzenia i instalacje.
Instalacje grzewcze.
Ogólne informacje o projektowaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
Rozdział energii w instalacjach grzewczych, systemy sterowania ogrzewaniem.
Kotły, kotłownie, kominy, sieci ciepłownicze, wymienniki ciepła, węzły cieplne.
Niekonwencjonalne źródła ciepła.
Strefowanie budynków. System biernego pozyskiwania energii słonecznej oraz
kształtowanie elementów konstrukcji budynków w tym zakresie.
Ogólne informacje o projektowaniu budynków wyposażonych w instalacje pozyskujące
promieniowanie słonecznie.
Źródła wody w terenie nieuzbrojonym. Instalacje wody zimnej. Rodzaje instalacji ciepłej
wody użytkowej.
Ogólne informacje o projektowaniu instalacji wody.
Instalacje kanalizacyjne, ogólne informacje o projektowaniu instalacji. Systemy
oczyszczania ścieków.
Instalacje gazowe.
12.
13. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Ogólne informacje o projektowaniu i eksploatacji.
14. Sieci energetyczne. Instalacja odgromowa budynku. Instalacje elektryczne w budynku.
15. Instalacje alarmowe i sygnalizacyjne. Budynki tzw. „inteligentne”.
Razem godzin w semestrze
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie podstaw określania wydajności elementów instalacji (grzewczych, wentylacyjnych,
wodociągowych, kanalizacyjnych) oraz zasad doboru urządzeń i rodzajów instalacji. Wpływ współcześnie
stosowanych rozwiązań instalacji na architekturę obiektu i zagospodarowanie działki budowlanej.
Projektowanie energooszczędnych budynków. Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje w zakresie
rozumienia zasad projektowania instalacji budowlanych w obiektach o różnym przeznaczeniu; rozumienia
ogólnych zasad energooszczędnego projektowania budynków.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład prowadzony przy użyciu rzutnika pisma, oraz z udostępnianiem studentom tematycznych
prospektów.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na ocenę końcową na podstawie pisemnego egzaminu.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Koczyk H., Antoniewicz B., Sroczan E.: Nowoczesne wyposażenie domu jednorodzinnego. Państwowe
Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Poznań 1998.
[2] Mikoś J.: Budownictwo ekologiczne. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
[3] Nantka M.B.: Instalacje grzewcze i wentylacyjne w budownictwie. Cz. I Budynki i ich potrzeby grzewcze
i wentylacyjne. Wydawnictwo Politechnik Śląskiej, Gliwice 2000.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Lewandowski W.M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa
2006.
[2] Nantka M.B.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Tom I/ II. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
[3] Praca zbiorowa: Wodociągi i kanalizacja. Cz. I / II. Politechnika Białostocka, Białystok 1999.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
KONSTRUKCJE BUDOWLANE I (Konstrukcje drewniane)
Building Structures I (Timber structures)
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
III
3
EGZAMIN
40
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Materiały budowlane, Wytrzymałość materiałów, Mechanika budowli.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
30
OPRACOWANIE: DR INŻ. ANDRZEJ M ARYNOWICZ
15
OPRACOWANIE: DR INŻ. ANDRZEJ M ARYNOWICZ
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Historia konstrukcji drewnianych.
2
2.
Struktura, budowa i właściwości drewna.
2
3.
Drewno konstrukcyjne w budownictwie.
2
4.
Drewno klejone i kleje do drewna.
2
5.
Elementy drewnopochodne.
2
6.
Wymiarowanie konstrukcji drewnianych wg ec5 i pn cz.1.
2
7.
Wymiarowanie konstrukcji drewnianych wg ec5 i pn cz.2.
2
8.
Stany graniczne nośności elementów i połączeń.
2
9.
Stany graniczne użytkowalności elementów i połączeń.
2
10. Płaskie i przestrzenne konstrukcje drewniane.
2
11. Domy szkieletowe i stężenia budynków drewnianych.
2
12. Konstrukcje specjalne.
2
13. Konstrukcje drewniane i drewno w środowiskach agresywnych.
2
14. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji drewnianych.
2
15. Wzmacnianie i naprawy konstrukcji drewnianych.
2
Razem godzin w semestrze
30
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Tematyka zajęć
Lp.
1.
Projekt drewnianego ustroju ramowego lub kratowego.
2.
Projekt konstrukcji przestrzennej.
Liczba godzin
10
5
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie podstaw zasad projektowania konstrukcji drewnianych wg norm europejskich – Eurokod 5, oraz
polskich. Opanowanie nowoczesnych technik projektowych opartych na programach obliczeniowych
umożliwiających efektywną weryfikację drewnianej konstrukcji płaskiej i przestrzennej.
METODY DYDAKTYCZNE:
Prezentacje multimedialne.
Programy komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji drewnianych (RM-Win, RM-Win-3D).
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład - egzamin, projekt - zaliczenie na ocenę.
Pozytywne oceny z kolokwiów przejściowych.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa 2004.
[2] Neuhaus H.: Budownictwo drewniane. PWT, Rzeszów 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Konstrukcje drewniane. Projekt Leonardo TEMTIS, Opole 2008.
[2] Projektowanie konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5. Projekt Leonardo TEMTIS, Opole 2008.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
KONSTRUKCJE BUDOWLANE II (Konstrukcje metalowe)
Building Structures II (Steel Structures)
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
IV
3
EGZAMIN
41
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Wytrzymałość Materiałów, Mechanika Budowli.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. JAN ŻMUDA, PROF. PO
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. JAN ŻMUDA, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Tematyka zajęć
Ogólna charakterystyka konstrukcji stalowych. Technologia produkcji stali.
Właściwości i rodzaje stali budowlanych.
Wyroby hutnicze.
Ochrona przeciwpożarowa i antykorozyjna.
Stany graniczne nośności i użytkowania.
Elementy rozciągane.
Klasy przekrojów.
Wymiarowanie elementów ściskanych osiowo.
Wyboczenie.
Połączenia proste elementów stalowych na śruby i spawane.
Kratownice stalowe – zasady projektowania, konstruowania i wymiarowania.
Hale stalowe: rodzaje, konstrukcja, charakterystyka obciążeń.
Poprzeczne układy nośne hal z ryglem pełnościennym i kratowym.
Elementy konstrukcji hal: krokwie, płatwie, układy stężeń.
Dachy w konstrukcjach stalowych.
Obudowa ścian.
Belki i układy belek stalowych.
Dźwigary pełnościenne i blachownice spawane, belki ażurowe i hybrydowe.
Stateczność miejscowa elementów pełnościennych.
Wymiarowanie elementów zginanych.
Liczba godzin
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21. Zwichrzenie belek.
22. Wymiarowanie elementów mimośrodowo ściskanych.
Słupy stalowe jednogałęziowe i złożone: z przewiązkami, skratowane, podstawy
23.
i głowice.
24. Budynki wysokie: rozwiązania konstrukcyjne i zasady obliczeń.
25. Połączenia złożone elementów stalowych.
26. Połączenia belek ze słupami.
27. Połączenia słupów, styki montażowe słupów i belek.
Razem godzin w semestrze
1
1
2
1
1
1
1
30
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Projekt techniczny wybranych elementów hali stalowej z kształtowników
walcowanych: projekt wiązara dachowego trójkątnego.
2
2.
Projekt techniczny wybranych elementów hali stalowej z kształtowników
walcowanych: projekt wiązara dachowego trapezowego lub łukowego.
2
3.
Projekt techniczny wybranych elementów hali stalowej z kształtowników
walcowanych: słupa stalowego i stężeń.
2
4.
Obliczenia statyczne hali, sił wewnętrznych w elementach składowych I.
2
5.
Obliczenia statyczne hali, sił wewnętrznych w elementach składowych II.
1
6.
Obliczenie połączeń.
2
7.
Opis techniczny hali, zestawienie stali.
2
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie podstawowych zasad projektowania i kształtowania współczesnych konstrukcji metalowych oraz
zasad wymiarowania elementów konstrukcji stalowych.
METODY DYDAKTYCZNE:
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład - ocena końcowa na podstawie egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia - ocena końcowa na podstawie ocen z kolokwiów i ćwiczeń projektowych.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji stalowych. Arkady, Warszawa 1997.
[2] Bogucki W.: Budownictwo stalowe t.1 i 2. Arkady, Warszawa 1976, 1977.
[3] Pałkowski Sz.: Konstrukcje stalowe. PWN, Warszawa 2001.
[4] Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe, podstawy i elementy. DWE, Wrocław 2001.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
SUBJECT TITLE
KONSTRUKCJE BUDOWLANE III (Konstrukcje żelbetowe)
Building Structures III (Reinforced Concrete Structures)
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
V
3
EGZAMIN
42
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Zakres materiału ujęty w programach przedmiotów: Wytrzymałość materiałów,
Mechanika budowli, Budownictwo ogólne. Materiały budowlane .
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: DR INŻ. WIKTOR ABRAMEK
15
OPRACOWANIE: DR INŻ. WIKTOR ABRAMEK
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Beton i stal zbrojeniowa – wytrzymałość, odkształcalność i reologia.
Współdziałanie betonu i stali zbrojeniowej.
Idealizacja obciążeń i geometrii konstrukcji.
Stan graniczny nośności – modele obliczeniowe: zginania.
Stan graniczny nośności – modele obliczeniowe: zginania.
Stan graniczny nośności – modele obliczeniowe: ścinania.
Stan graniczny nośności – modele obliczeniowe: ściskania.
Stan graniczny nośności – modele obliczeniowe: rozciągania i skręcania.
Stan graniczny użytkowalności – modele obliczeniowe: zarysowania i ugięcia.
Ogólne zasady konstruowania zbrojenia.
Obliczanie i konstruowanie belek.
Obliczanie i konstruowanie płyt.
Obliczanie i konstruowanie słupów.
Obliczanie i konstruowanie fundamentów żelbetowych.
Układy płytowo – belkowe.
Układy płytowo – belkowe.
Stropy płaskie.
Układy ramowe.
Podstawy konstrukcji sprężonych.
Podstawy konstrukcji zespolonych stalowo – betonowych.
Razem godzin w semestrze
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
30
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Tematyka zajęć
Lp.
1.
Liczba godzin
Elementy projektu żelbetowej płyty stropowej, belki, słupa i stopy fundamentowej.
Razem godzin w semestrze
15
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Podstawy projektowania elementarnych konstrukcji żelbetowych. Rozumienie pracy
konstrukcyjnych. Umiejętność oceny stanu technicznego istniejących konstrukcji budowlanych.
układów
METODY DYDAKTYCZNE:
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład – pisemny egzamin.
Projektowanie – ocena końcowa na podstawie wyników ćwiczenia projektowego i sprawdzianu.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2, tom I, II i III. PWN,
Warszawa 2006 i 2007.
[2] Ajdukiewicz A.: Eurokod 2. Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych. Stowarzyszenie
Producentów Cementu, Kraków 2009.
[3] Normy budowlane z grupy Eurokod 0, Eurokod 1 i Eurokod 2.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
TECHNIKI PLASTYCZNE I
NAZWA PRZEDMIOTU
Fine Arts Techniques I
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
I
4
ZALICZENIE NA OCENĘ
43
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Wyobraźnia przestrzenna i wrażliwość plastyczna, równolegle poznawane prawa geometrii
wykreślnej.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
45
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
LABORATORIUM
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
W ramach problematyki perspektywy linijnej: prawa perspektywy linijnej, kąt
i dystans widzenia. Prosta płaszczyzna i bryła w odwzorowaniu
perspektywicznym.
15
2.
Atelierowy rysunek światłocieniowy: układy brył prostych, przenikanie
z akcentem na konstrukcję odwzorowywanych przedmiotów.
30
Razem godzin w semestrze
45
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Rozwój wyobraźni i percepcji przestrzennej oraz wrażliwości plastycznej. Rozwój umiejętności manualnych.
METODY DYDAKTYCZNE:
Współpraca ze studentem na zasadzie intensywnych konsultacji.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego cyklu rysunków monochromatycznych wykonanych pod
kierunkiem prowadzącego.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Bartel K.: „Perspektywa malarska”. PWN, Warszawa, 1960.
[2] Praca zbiorowa: Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa, Arkady, Warszawa 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Roliński F.: „Perspektywa odręczna”. Arkady, Warszawa 1962.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
TECHNIKI PLASTYCZNE II
NAZWA PRZEDMIOTU
Fine Arts Techniques II
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
II
4
ZALICZENIE NA OCENĘ
44
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Wyobraźnia przestrzenna i wrażliwość plastyczna, równolegle poznawane praw geometrii
wykreślnej.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
45
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
LABORATORIUM
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Atelierowy rysunek światłocieniowy: studia bryłowe, „dzban, krzesło, głowa”.
Studia rozbudowanych form użytkowych.
21
2.
Rysunek atelierowy i plenerowy: studia zestawów form użytkowych przy
zmiennym kącie widzenia i światłocienia, studia plenerowe.
24
Razem godzin w semestrze
45
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Rozwój wyobraźni i percepcji przestrzennej oraz wrażliwości plastycznej. Rozwój umiejętności manualnych.
Stopniowe zaznajamianie z technikami plastycznymi mono i polichromatycznymi.
METODY DYDAKTYCZNE:
Współpraca ze studentem na zasadzie intensywnych konsultacji.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego cyklu rysunków monochromatycznych wykonanych pod
kierunkiem prowadzącego.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Bartel K.: „Perspektywa malarska”. PWN, Warszawa,1960.
[2] Praca zbiorowa : Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa. Arkady, Warszawa 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Roliński F.: „Perspektywa odręczna”. Arkady, Warszawa 1962.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
TECHNIKI PLASTYCZNE III
NAZWA PRZEDMIOTU
Fine Arts Techniques III
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
III
3
ZALICZENIE NA OCENĘ
45
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Wyobraźnia przestrzenna i wrażliwość plastyczna.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
WYKŁAD
ĆWICZENIA
45
LABORATORIUM
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
LABORATORIUM
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Rysunek atelierowy: studia historyczne form użytkowych i wnętrz.
30
2.
Studia bryłowe z wyobraźni.
15
Liczba godzin
Razem godzin w semestrze
45
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Rozwój wyobraźni i percepcji przestrzennej i wrażliwości plastycznej. Rozwój umiejętności manualnych,
poznawanie technik barwnych – kryjących i laserunku.
METODY DYDAKTYCZNE:
Współpraca ze studentem na zasadzie intensywnych konsultacji.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego cyklu prac monochromatycznych i polichromatycznych
wykonanych pod kierunkiem prowadzącego.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Bartel K.: „Perspektywa Malarska”. PWN, Warszawa, 1960.
[2] Praca zbiorowa : Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa. Arkady, Warszawa 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Roliński F.: „Perspektywa odręczna”. Arkady, Warszawa, 1962.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
TECHNIKI PLASTYCZNE IV
NAZWA PRZEDMIOTU
Fine Arts Techniques IV
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
IV
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
46
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Wyobraźnia przestrzenna i wrażliwość plastyczna.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
45
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
LABORATORIUM
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Zapoznanie się z technikami druku wklęsłego, płaskiego i wypukłego,
demonstracja wykonawstwa drzeworytu (lub linorytu).
2.
Modelowanie architektoniczne, model formy przestrzennej.
Razem godzin w semestrze
6
39
45
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Rozwój wyobraźni i percepcji przestrzennej i wrażliwości plastycznej. Rozwój umiejętności manualnych,
poznawanie technik graficznych, praktyczne opanowanie zasad modelowania architektonicznego.
METODY DYDAKTYCZNE:
Współpraca ze studentem na zasadzie intensywnych konsultacji.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego modelu i cyklu roboczych szkiców przygotowawczych
wykonanych pod kierunkiem prowadzącego.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Bartel K.: Perspektywa Malarska”. PWN, Warszawa, 1960.
[2] Praca zbiorowa : Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa. Arkady, Warszawa 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Roliński F.: Perspektywa odręczna”. Arkady, Warszawa 1962.
[2] Jurkiewicz A.: „Podręcznik metod grafiki artystycznej”. Arkady, Warszawa 1975.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
SUBJECT TITLE
ORGANIZACJA I EKONOMIKA PROCESU INWESTYCYJNEGO
Organizing and Economics of Investing Process
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VII
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
47
Przedmioty
wprowadzające oraz
wymagania ogólne**)
Budownictwo ogólne, Technologia robot budowlanych.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
30
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ANDRZEJ SŁODZINSKI
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tematyka zajęć
Organizacja i ekonomika budownictwa w działalności zawodowej inżynierów.
Działalność inwestycyjna, inwestycje i ich klasyfikacja, nakłady inwestycyjne, zakresy
rzeczowe inwestycji, koszty inwestycji.
Uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego. Zadania inwestora wynikające
z przepisów prawnych.
Organizacja działalności inwestycyjnej. Jednostki planujące. Jednostki nadzorujące.
Jednostki projektowe, przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, dostawcy dobr
inwestycyjnych, realizator inwestycji, finansowanie inwestycji.
Planowanie inwestycji. Zasady: najwyższej ekonomicznej efektywności, kompleksowości.
koncentracji, zgodności bilansowej i rzeczowo-wartościowej planu.
Czynniki oddziaływujące na cykle inwestycyjne. Rodzaje planów w ujęciu czasowym.
Projektowanie inwestycji. Założenia techniczno-ekonomiczne. Projekt techniczny zadania
inwestycyjnego. Zestawienia kosztów.
Ekonomika projektowania obiektów budowlanych. Wskaźnikowa analiza porównawcza
rozwiązań projektowych i efektywności przedsięwzięć.
Ekonomika realizacji obiektów budowlanych. Dobór rozwiązań i metod realizacji.
Metody matematyczne w optymalizacji procesu inwestycyjnego.
Graficzne metody analizy procesu inwestycyjnego.
Zadania menadżerów w poszczególnych fazach przedsięwzięcia budowlanego. Sztuka
negocjacji.
Metodyka projektowania zagospodarowania placu budowy.
Planowanie zagospodarowania placu budowy, dokumentacja projektowa.
Razem godzin w semestrze
Liczba godz.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Nauczenie rozumienia podstawowych procesów organizacyjnych i ekonomicznych, uzyskanie wiedzy
o przygotowaniu przedsięwzięcia budowlanego i umiejętności oceny jego efektywności. Poznanie i nabycie
umiejętności prowadzenia negocjacji na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład, prezentacje multimedialne, wykorzystanie filmów i programów komputerowych z zakresu
projektowania i realizacji inwestycji.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie przedmiotu na postawie pisemnego kolokwium zaliczeniowego.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Werner A. W.: Proces inwestycyjny dla architektów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2000.
[2] Jaworski K.M.: Podstawy Organizacji Budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Glowacz Ł.: Analiza ekonomiczna przedsięwzięć budowlanych. Wyd. PK, Kraków 1999.
[2] Weiss I, Jurga R.: Inwestycje budowlane. G.H. Beck, Warszawa 2005.
[3] Lapierre Ł.: Umowy w procesie budowlanym. Wyd. PCB Warszawa 2002.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
PRAWO BUDOWLANE
NAZWA PRZEDMIOTU
Construction Law
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VII
1
ZALICZENIE NA OCENĘ
48
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem, Instalacje budowlane.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR INŻ. A. MATUSZEK-CHMUROWSKA
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Podstawy prawne działalności w budownictwie – ustawa prawo budowlane.
1
2.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – kwalifikacje, nadawanie
uprawnień, specjalności i specjalizacje.
2
3.
Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego.
2
4.
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.
1
5.
Pozwolenie na budowę. Zmiana sposobu użytkowania.
1
6.
Budowa i oddanie do użytku obiektu budowlanego.
1
7.
Utrzymanie obiektów budowlanych.
1
8.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2
9.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich zagospodarowanie.
2
10. Wyposażenie techniczne budynków.
2
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie ustaw i rozporządzeń dotyczących projektowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych.
METODY DYDAKTYCZNE:
Prezentacje multimedialne.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie pisemne – kolokwium.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
[2] Ustawa z dnia 19 września 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane: Dz. U. Nr 191, poz. 1373.
[3] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Dz. U. Nr 80, poz.
2717.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690.
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 201, poz.
1238.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1]
[2]
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WSPOMAGANE
KOMPUTEREM
Computer Aided Architectural Design
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
IV
3
ZALICZENIE NA OCENĘ
49
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
zakres materiału ujęty w programach przedmiotu Technologia Informacyjna.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR INŻ. LESŁAW TARCZYŃSKI
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
30
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Metodyka i metodologia projektowania.
1
2.
Informatyczny model procesu projektowania. Optymalizacja w procesach projektowania.
1
3.
Modelowanie informacji o obiekcie. Model struktury obiektu. Model analityczny obiektu.
1
4.
Moduły wizualizacji informacji o obiekcie.
1
5.
1
7.
Przegląd systemów komputerowego wspomagania projektowania architektonicznego.
Języki zorientowane problemowo w systemach komputerowego wspomagania
projektowania.
Podstawy precyzyjnego kreślenia komputerowego.
8.
Podstawy precyzyjnego kreślenia komputerowego.
1
9.
Elementy systemu przygotowania dokumentacji projektowej.
1
10. Elementy systemu przygotowania dokumentacji projektowej.
1
11. Elementy systemu przygotowania dokumentacji projektowej.
1
12. Analiza energochłonności budynku.
1
13. Zarządzanie procesami projektowymi. Kontrola kosztów projektowania i realizacji obiektu.
1
14. Bezpieczeństwo i ochrona danych w procesie projektowania.
1
15.
1
6.
Razem godzin w semestrze
1
1
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Podstawy użytkowania programów do komputerowego wspomagania projektowania.
10
2.
Wykonanie projektu z zakresu komputerowego wspomagania projektowania.
20
Razem godzin w semestrze
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie podstaw metodyki projektowania architektonicznego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
Opanowanie podstaw użytkowania wybranych programów specjalistycznych do projektowania
architektonicznego.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład, pokaz, zajęcia praktyczne w ramach ćwiczeń projektowych.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład – ocena końcowa na podstawie sprawdzianu pisemnego.
Projektowanie – ocena końcowa na podstawie wyników z ćwiczenia projektowego i sprawdzianów
pisemnych.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Tarnowski W.: Wspomaganie komputerowe CAD-CAM, Podstawy projektowania technicznego.
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
[2] Winkler T.: Wspomaganie komputerowe CAD-CAM, Komputerowy zapis konstrukcji. Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych. PWN, 2004.
[2] Sperber K. H.: ArchiCAD10. Helion, 2007.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
REWITALIZACJA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH
Revitalization of Housing Estates
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
V
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
50
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Zaawansowane umiejętności w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
wiedza historyczna.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
30
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Pojęcie rewitalizacji, w tym rekultywacja i rewaloryzacja.
1
2.
Społeczne a techniczne i finansowe aspekty rewitalizacji, w tym legislacja.
2
3.
Miasta poddane totalnej rewitalizacji – stan faktyczny.
2
4.
Zespoły mieszkaniowe poddane rewitalizacji – pełny zakres I.
2
5.
Zespoły mieszkaniowe poddane rewitalizacji – pełny zakres II.
2
6.
Eksteriery, mała architektura I.
2
7.
Eksteriery, mała architektura II.
2
8.
Działania towarzyszące rewitalizacji: strefy „społecznego” bezpieczeństwa.
2
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Tematyka zajęć
Lp.
1.
Liczba godzin
Projekt utrzymany w fazie koncepcyjnej ujmujący stan istniejący (techniczny i formalnyestetyczny) oraz propozycja zmian w podstawowym zakresie opracowania
konserwatorskiego.
Razem godzin w semestrze
30
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Uczulenie studentów na problem istniejącej, wartościowej historycznie tkanki mieszkaniowej śródmiejskiej
i na problem jakości przestrzennej budownictwa lat 60-80-tych. Zapoznanie z podstawami warsztatu
konserwatorskiego.
METODY DYDAKTYCZNE:
Cykl tradycyjnych wykładów wspomaganych techniką multimedialną.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład - zaliczenie pisemne na ocenę.
Projekt - zaliczenie na ocenę.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Zin W. (redakcja): Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. Materiały
historyczne. Arkady, Warszawa 1986.
[2] Adamczewska–Wejchert H., Wejchert K.: Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne. Arkady,
Warszawa 1986.
[3] Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnej rewitalizacji. Urząd
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Deutsche Geselschaft fur Technische Zusammenarbeit, GmbH,
Warszawa 2004.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1]
[2]
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH
Revitalization of Post-industries Areas
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VII
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
51
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, pogłębiona wiedza historyczne.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Ogólne ujęcie stanu terenu, gdzie ustała działalność produkcyjna I.
2
2.
Ogólne ujęcie stanu terenu, gdzie ustała działalność produkcyjna II.
2
3.
Charakterystyczne z punktu widzenia produkcji tereny poprzemysłowe, przypisanie do
rejonów I.
2
4.
Charakterystyczne z punktu widzenia produkcji tereny poprzemysłowe, przypisanie do
rejonów II.
2
5.
Ujęcie krajobrazowe, zagadnienia rozpatrywane w kontekście historycznym
i przestrzennym (total i detal) I.
2
6.
Ujęcie krajobrazowe, zagadnienia rozpatrywane w kontekście historycznym
i przestrzennym (total i detal) II.
2
7.
Ujęcie krajobrazowe, zagadnienia rozpatrywane w kontekście historycznym
i przestrzennym (total i detal) III.
2
8.
Ujęcie krajobrazowe, zagadnienia rozpatrywane w kontekście historycznym
i przestrzennym (total i detal) IV.
1
Razem godzin w semestrze
15
LABORATORIUM
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Opracowania klauzurowe na zadany na bieżąco temat oceniane w fazie zestawów szkiców
odręcznych, w tym
2.
Ćwiczenie w zakresie przystosowania wybranego zespołu do istniejącego krajobrazu
Liczba godzin
Razem godzin w semestrze
10
5
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Wyrobienie poszanowania dla istniejących wartościowych struktur poprzemysłowych, wyrobienie poczucia
wartości dla zdegradowanych terenów.
METODY DYDAKTYCZNE:
Cykl wykładów wspomaganych techniką multimedialną, laboratoria w formie opracowań klauzurowych.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład - zaliczenie na ocenę.
Laboratorium - zaliczenie na ocenę.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnej rewitalizacji. Urząd
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Deutsche Geselschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH,
Warszawa 2003.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Janiak M., Polewski J.: Centrum rewitalizacji Miast XIX wiecznych. Projekt Fundacji ul Piotrowskiej
w Łodzi, Łódź 2009.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
ETYKA I SPECYFIKA ZAWODU ARCHITEKTA
NAZWA PRZEDMIOTU
SUBJECT TITLE
Ethics and Specific Character of Architect’s Profession
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Kierunkowy
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VII
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
52
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Podstawowe wiadomości dotyczące zjawisk społecznych, umiejętność obserwacji i autorefleksji.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
WYKŁAD
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH. BOŻENA BANEK
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Etyka, moralność, prawo, obyczaj.
2
2.
Charakter czynu etycznego.
1
3.
Główne nurty etyki: eudajmonizm, personalizm, deontonomizm.
2
4.
Etyka biznesu, etyka działalności gospodarczej i etyka pracy zawodowej.
2
5.
Relacja pomiędzy dążeniem do zaspokajania potrzeb, normami a powszechnym
dobrobytem.
2
6.
Nowożytna organizacja społeczna i ekonomiczna: wolny rynek, dobrobyt
i wolność polityczna.
2
7.
Jednostka, moralność i wolny rynek wobec państwa i polityki.
2
8.
Etyka zawodu architekta w kontekście wolnego rynku i etyki cnót.
2
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Rozumienie zagadnień i postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodu. Poznanie genezy i struktury
wolnego rynku, jego aksjologii oraz towarzyszących mu problemów etycznych. Pogłębienie myślenia
abstrakcyjnego i umiejętności szczegółowego charakteryzowania i interpretowania działania moralnego,
zwłaszcza w odniesieniu do etyki zawodowej.
METODY DYDAKTYCZNE:
Przekaz za pomocą środków multimedialnych.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Sprawdzian wiedzy w formie pisemnej.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Bourke J. (przeł. Białek A.): Historia etyki. Wydaw. Krupski i S-ka, Warszawa 1994.
[2] Styczeń T.: Wprowadzenie do etyki. PWN, Warszawa 2000.
[3] Płocka J.: Kultura zawodu. Wydawnictwo CKU, Toruń 1996.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Dziamski S.: Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
[2] Konstańczak S.: Odkryć sens życia w swej pracy. Wydawnictwo CKU, Toruń 1996.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
Stacjonarne I stopnia
SPECJALNOŚĆ
RODZAJ STUDIÓW
SEMINARIUM DYPLOMOWE
NAZWA PRZEDMIOTU
DIPLOMA SEMINAR
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
VII
3
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Ogólny
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
ZALICZENIE NA OCENĘ
KOD PRZEDMIOTU:
53
.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
PROFESOR KATEDRY PROWADZĄCEJ PRACE DYPLOMOWE
SEMINARIUM
Tematyka zajęć
Lp.
1.
Metodyka pisania pracy dyplomowej.
2.
Prezentacja i
inżynierskich
dyskusja
zagadnień
Liczba godzin
1
stanowiących
przedmiot
prac
dyplomowych
Razem godzin w semestrze
14
15
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
Stacjonarne I stopnia
SPECJALNOŚĆ
RODZAJ STUDIÓW
PRACA DYPLOMOWA
NAZWA PRZEDMIOTU
DIPLOM WORK
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
VII
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
15
Ogólny
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
ZALICZENIE NA OCENĘ
KOD PRZEDMIOTU:
54
.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Zgodnie z Regulaminem Studiów promotorem pracy
inżynierskiej musi być osoba posiadająca stopień
naukowy.
Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Budownictwa
z 26.11.2008 r. praca dyplomowa inżynierska powinna
zawierać istotne elementy projektu inżynierskiego lub
pogłębione opracowanie zagadnienia inżynierskiego,
o tematyce mieszczącej się w ramach kierunku
kształcenia, zgodnej z profilem działalności katedry
i zainteresowaniami studenta.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
Stacjonarne I stopnia
SPECJALNOŚĆ
RODZAJ STUDIÓW
PRAKTYKA DYPLOMOWA
NAZWA PRZEDMIOTU
Diploma Practical
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
VII
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
0
Ogólny
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
ZALICZENIE NA OCENĘ
KOD PRZEDMIOTU:
55
.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
KOORDYNATOR: DR INŻ. ELŻBIETA MIŚNIAKIWICZ
ĆWICZENIA
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
4 tygodnie
1.
Razem godzin w semestrze
4 tygodnie
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Przedmiot fakultatywny I
TEORIA PROJEKTOWANIA
NAZWA PRZEDMIOTU
Designing Theory
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
IV
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
56A
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH. BOŻENA BANEK
15
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH. BOŻENA B ANEK
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Ogólne wprowadzenie do teorii projektowania.
1
2.
Podstawy teorii kształtowania przestrzeni.
2
3.
Zasady kompozycji, harmonii i proporcji.
2
4.
Formy spoiste i swobodne, dominanta, forma i tło, rytm.
2
5.
Elementy formy w architekturze - przyszłość, ewolucja, wizje.
2
6.
Tworzenie nowej wartości przestrzeni o określonych cechach.
2
7.
Kształtowanie przestrzeni architektonicznej w relacji człowieka do jego cech
psychicznych i fizycznych.
2
8.
Wymiarowanie przestrzeni i elementów wyposażenia - oświetlenie, barwa,
mikroklimat.
2
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Razem godzin w semestrze
15
LABORATORIUM
Tematyka zajęć
Lp.
1.
Liczba godzin
Ćwiczenie umiejętności i biegłości manualnej w zakresie technik
przedstawiania rozwiązań architektonicznych.
Razem godzin w semestrze
15
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami kształtowania przestrzeni oraz obiektów
architektonicznych. Przekazanie wiedzy o zasadach kompozycji, harmonii i proporcji budowli w relacji do
otoczenia oraz właściwości psychicznych i fizycznych człowieka. Zaakcentowanie znaczenia barwy, faktury,
światła w odbiorze formy obiektów architektonicznych. Przedstawienie zasad projektowania w celu
uzyskania właściwego rozwiązania formy, funkcji i konstrukcji.
METODY DYDAKTYCZNE:
Środki multimedialne.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Praca końcowa na zadany temat.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Charytonow E.: Historia Architektury i Formy Architektoniczne. Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa
Zawodowego, Warszawa 1963.
[2] Charytonow E.: Zarys historii architektury. WSiP, Warszawa 1979.
[3] Marzyński S.: Projektowanie architektoniczne. Arkady, Warszawa 1974.
[4] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Tauszyński K.: Wstęp do projektowania. WSIP, Warszawa, 2003.
[2] Żurawski J.: O budowie formy architektonicznej. Arkady, Warszawa 1987.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Przedmiot fakultatywny I
TEORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
NAZWA PRZEDMIOTU
Theory of Architecture and Urban Planning
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
IV
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
56B
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Historia architektury i urbanistyki. Ogólna wiedza w zakresie metodologii projektowania
architektonicznego i urbanistycznego.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Treść pojęcia, określenia, definicje.
1
2.
Teoria architektury i urbanistyki a kontekst historyczny.
1
3.
Witruwiusz.
1
4.
Serlio, Barbaro, Palladio.
2
5.
Alberti a później zaistniałe we Włoszech prądy bizantyjskie.
1
6.
Sebastiano Serlio a Andrea Pozzo – architektura a percepcja.
1
7.
Znaczący konspekt historyczny spoza Włoch – od Villarda de Honnecourt do
Violetta le Luc, w tym Perrault, Ledoux i Durand.
2
8.
Hiszpania, Anglia i Niemcy – kontekst historyczny na tle Francji i Włoch
2
9.
Współczesna teoria architektury: przedstawiciele stylu międzynarodowego.
1
10. Kontynuacja czy zaprzeczenie: Kurokawa, Jencks, i Koolhaas.
2
11. Teoria architektury a filozofia.
1
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
LABORATORIUM
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Teoria architektury i urbanistyki w starożytności i średniowieczu.
2
2.
Teoria architektury i urbanistyki w renesansie, baroku i klasycyzmie.
4
3.
Teoria architektury i urbanistyki , XIX wieczny przełom.
4
4.
Współczesna teoria architektury i urbanistyki.
4
5.
Filozoficzne aspekty w teorii architektury.
1
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
W czasie zajęć student ma wyrobić sobie pogląd na teoretyczne aspekty towarzyszące procesowi twórczemu
i również umiejętności kojarzenia dyscyplin bliskich problematyce przestrzennej.
METODY DYDAKTYCZNE:
Cykl tradycyjnych, interaktywnych wykładów wspomaganych techniką multimedialną, w trakcie laboratoriów
zbiorowe uczestnictwo w przygotowaniu i wygłoszeniu tematycznych referatów.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład - zaliczenie na ocenę.
Laboratorium - zaliczenie na ocenę.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Zórawski J.: O budowie formy architektonicznej. Arkady, Warszawa 1962.
[2] Opracowanie zbiorowe: Architectural Theory. From the Renaissance to the Present, Taschen, Kőln 2003.
[3] Tatarkiewicz W.: Historia estetyki t. I i II. Arkady, Warszawa 1989.
[4] Arnheim R.: Sztuka i percepcja wzrokowa. WAiF, Warszawa 1978.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Ching F.D.K.: Architecture: Form, Space and Order. Van Nostrand Reinhold, New York 1979.
[2] Arnheim R. : The Dynamics of Architecture Form. University of California Press, Berkeley – Los Angeles –
London rok.
[3] Jencks Ch.: Architektura późnego modernizmu. Arkady, Warszawa 1989.
[4] Jencks Ch.: Architektura postmodernistyczna. Arkady, Warszawa 1987.
[5] Hitchcock H.R.: Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries. Penguin Book Ltd, Baltimore 1971.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
Stacjonarne I stopnia
SPECJALNOŚĆ
RODZAJ STUDIÓW
Przedmiot fakultatywny I
SOCJOLOGIA MIASTA
NAZWA PRZEDMIOTU
City Sociology
SUBJECT TITLE
Obieralny
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
IV
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
56C
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Podstawowe wiadomości z fizyki
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
30
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
OPRACOWANIE: DR FRANCISZEK JONDERKO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Socjologia miasta jako subdyscyplina socjologii.
1
2.
Industrializacja a procesy urbanizacyjne. Fenomen semiurbanizacji - przykład
Śląska Opolskiego.
3
3.
Nowoczesne społeczeństwo a przemiany struktury społecznej.
2
4.
Więzi społeczne a typ środowiska zamieszkania.
2
5.
Społeczności lokalne - społeczne relacje i zależności.
2
6.
Przestrzeń miejska a interakcje społeczne.
2
7.
Fizyczne i demograficzne aspekty miasta. „Uniwersalne” właściwości miasta.
2
8.
Tradycyjny i „miejski” styl życia.
2
9.
Społeczeństwa zurbanizowane a kontrola społeczna.
2
10.
Miasto i jego społeczna stratyfikacja.
2
11.
Miasto jako przestrzeń zbiorowej konsumpcji.
3
12.
Wymiary zróżnicowanie miejskiej struktury. Miejskie sąsiedztwa.
1
13.
Ekologia miasta szkoły chicagowskiej.
2
14.
Zjawisko suburbanizacji.
2
15.
Architektoniczne kształtowanie środowiska życia. Postulat czy realne możliwości.
2
Razem godzin w semestrze
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
 wprowadzenie w problematykę zainteresowania socjologii miasta,
 wprowadzenie w problematykę dużych skupisk ludzkich,
 zapoznanie z podstawowymi koncepcjami socjologii miasta,
 postawienie problemu znaczenia architektonicznych rozwiązań w kształtowaniu się relacji społecznych
w dużych ludzkich skupiskach.
METODY DYDAKTYCZNE:
Cykl tradycyjnych wykładów.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Sprawdzian pisemny na ocenę.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Castells M.: Kwestia miejska. PWN, Warszawa 1982.
[2] Frysztacki K.: Miasta metropolitarne i ich przedmieścia. Z problematyki socjologii miasta oraz badań nad
rzeczywistością krakowską. Universitas, Kraków 1997.
[3] Jałowiecki B.: Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
[4] Rybicki P.: Społeczeństwo miejskie. PWN, Warszawa 1972.
[5] Wallis A.: Miasto i przestrzeń. PWN, Warszawa 1977.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Czerwiński M.: „Życie po miejsku”. PIW, Warszawa 1975.
[2] Jałowiecki B.: Przestrzeń znacząca, w: J. Wódz [red.], Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne. Katowice
1989.
[3] Wódz J.: Społeczna rola przestrzeni - wprowadzenie do rozważań socjologicznych nad przestrzenią,
w: J. Wódz [red.], Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne. Katowice 1989.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Przedmiot fakultatywny II
KOMUNIKACJA
NAZWA PRZEDMIOTU
Communication
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VI
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
57A
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR INŻ. WOJCIECH KOZŁOWSKI
15
OPRACOWANIE: DR INŻ. WOJCIECH KOZŁOWSKI
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Podział, klasyfikacja i charakterystyka dróg w Polsce. Podstawowe definicje.
1
2.
Ruch drogowy i jego wpływ na kształtowanie wybranych elementów trasy drogi.
1
3.
Wybrane zagadnienia inżynierii ruchu.
1
4.
Zasady kształtowania elementów trasy dróg w planie.
1
5.
Zasady kształtowania elementów trasy w profilu podłużnym.
1
6.
Nowoczesne metody projektowania dróg.
1
7.
Drogowe roboty ziemne jako wykonawstwo obiektów liniowych.
1
8.
Odwodnienie dróg.
1
9.
Materiały i nawierzchnie drogowe.
1
10. Wymiarowanie konstrukcji jezdni drogowych.
1
11. Skrzyżowania drogowe – podstawy projektowania.
1
12. Ulice – podstawy projektowania.
1
13. Technologia robót drogowych.
1
14. Drogi szybkiego ruchu oraz elementy zagospodarowania dróg.
1
15. Encyklopedyczne informacje o drogach szynowych i budownictwie podziemnym.
1
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Ćwiczenie projektowe (obliczeniowe): koncepcja programowo przestrzenna
i elementy projektu budowlanego odcinka drogi kołowej ze strefą na obszarze
zabudowanym (projektowanie geometrii drogi w planie, w profilu, w przekroju
poprzecznym; obliczenie robót ziemnych; prognozowanie ruchu; obliczenie
przepustowości; wymiarowanie nawierzchni według katalogu GDDP; analiza
porównawcza wariantów).
Liczba godzin
Razem godzin w semestrze
15
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Po zaliczeniu wykładu i ćwiczeń student jest przygotowany do projektowania, budowy i utrzymania dróg
samochodowych, ulic, placów, węzłów komunikacyjnych oraz innych obiektów drogowych (miejsca obsługi
podróżnych, stacje paliw, punkty graniczne, miejsca poboru opłat na autostradach itp.). Student nabywa
także umiejętności projektowania nieskomplikowanych obiektów inżynieryjnych, np. przepusty drogowe.
Ponadto student otrzymuje podstawową wiedzę na temat dróg szynowych i budownictwa podziemnego
(tunele, metra, tunele wieloprzewodowe).
METODY DYDAKTYCZNE:
Pogadanka, ćwiczenie projektowe.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład i projekt - zaliczenie na ocenę.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu. WKiŁ, Warszawa 2000.
[2] Edel R.: Odwodnienie dróg. WKŁ, Warszawa 2000.
[3] Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P.: Technologia materiałów i nawierzchni drogowych. Oficyna Wyd.
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
[4] Komar Z., Wolek C.: Inżynieria ruchu drogowego – wybrane zagadnienia. Wyd. Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 1994.
[5] Kukiełka J., Szydło A.: Projektowanie i budowa dróg i ulic - zagadnienia wybrane. Inż. Kom., WKiŁ,
Warszawa 1986.
[6] Stefańczyk B., Zieliński Z.: Technologia i organizacja wykonania jezdni drogowych. Wyd. Politechniki
Szczecińskiej, Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych, Szczecin 1993.
[7] Stypułkowski B. i in.: Zagadnienia utrzymania i modernizacji dróg i ulic. WKŁ, Warszawa 2000.
[8] Szydło A.: Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Wyd. Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 2004.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Przedmiot fakultatywny II
STRATEGIA PROJEKTOWANIA
NAZWA PRZEDMIOTU
Designing strategies
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VI
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
57B
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Projektowanie urbanistyczne. Technologia informacyjna.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Podstawowe pojęcia teoretyczne.
1
2.
Współczesne znaczenie i zakres pojęcia: projekt I.
2
3.
Współczesne znaczenie i zakres pojęcia: projekt II.
2
4.
Znaczenie pojęcia: strategia projektowania (planowania) do 1989 roku i znaczenie
aktualne.
2
5.
Gospodarka przestrzenna a planowanie miejscowe.
2
6.
Gospodarka przestrzenna a finanse.
2
7.
Gospodarka przestrzenna a programy unijne I.
2
8.
Gospodarka przestrzenna a programy unijne II.
2
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem godzin w semestrze
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Studium zagospodarowania przestrzennego dla określonej części zespołu
miejskiego lub wiejskiego.
15
2.
Alternatywnie: Opracowanie projektu (opisowego) opartego na wybranym
programie unijnym.
15
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z aktualną problematyką z pogranicza gospodarki i przestrzeni, istniejących korelacji
w tym zakresie, zapoznanie z problematyką unijną w zakresie powiązań gospodarki i przestrzeni.
METODY DYDAKTYCZNE:
Cykl wykładów wspomaganych techniką multimedialną, intensywne konsultacje w trakcie zajęć projektowych.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład - zaliczenie na ocenę.
Projekt - zaliczenie na podstawie oddanego projektu.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Domański R.: Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2006.
[2] Korzeniowski W.: Podstawy prawno-techniczne opracowania planów miejscowych i projektów
budowlanych. IPB, Warszawa 2000.
[3] Pietraszewski W.: Optymalizacja w gospodarce przestrzennej miast, Arkady, Warszawa 1989.
[4] Aktualne ustawa o planowaniu przestrzennym.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1]
[2]
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
Przedmiot fakultatywny II
PROJEKTOWANIE ELEWACJI A ROZWIĄZANIA
PRZESTRZENNE
Elevation Designing And Spatial Solutions
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VI
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
57C
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Projektowanie architektoniczne. Projektowanie urbanistyczne. Budownictwa ogólne. Wyobraźnia
przestrzenna i wyobraźnia plastyczna.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Funkcja, konstrukcja i forma a elewacja budynku I.
Funkcja, konstrukcja i forma a elewacja budynku II.
Funkcja, konstrukcja i forma a elewacja budynku III.
Estetyka – estetyka elewacji I.
Estetyka – estetyka elewacja II.
Materiały i konstrukcje elewacyjne.
Elewacje w panoramie miejskiej I.
Elewacje w panoramie miejskiej II.
Razem godzin w semestrze
2
2
2
2
2
2
2
1
15
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
1.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Wariantowe opracowanie elewacji nawiązujące do projektów: projektowanie
architektoniczne IV s, projektowanie urbanistyczne III s. lub projektowanie
architektoniczne V s. projektowanie urbanistyczne IV s.
Razem godzin w semestrze
15
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poszerzenie umiejętności projektowych, wskazania tkwiące we współczesnych technologiach.
METODY DYDAKTYCZNE:
Cykl wykładów wspomaganych techniką multimedialną, intensywnie konsultowany projekt.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykład - zaliczenie na ocenę.
Projekt - zaliczenie na podstawie oddanego koncepcyjnego projektu wariantowego.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Opracowanie zbiorowe: The Atrium Library of Architecture Today, pięcioksiąg. Atrium, Barcelona 2006.
[2] Jodidio P.: Architektura dzisiaj. Taschen/Slovart/TMC Art., Kolonia 2008.
[3] Soegel C.: Formy Strukturalne w architekturze. Arkady, Warszawa 1974.
[4] Loeglera R. (redakcja): Produkty dla architekta. A+B, Kraków, roczniki 2004 do 2008.
[4] „Murator”, Murator, Warszawa, roczniki 2006 do 2008.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Jencs Ch.: Architektura postmodernistyczna. Arkady, Warszawa 1987.
[2]
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Przedmiot fakultatywny III
NAZWA PRZEDMIOTU
OBIEKTY WIELKOSKALOWE – ESTETYKA
A KONSTRUKCJA
SUBJECT TITLE
Big Scale Buildings – Esthetics And Structure
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
V
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
58A
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Projektowanie architektoniczna. Projektowanie urbanistyczne. Konstrukcje metalowe i żelbetowe.
Interdyscyplinarna wiedza w zakresie j.w.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
30
PROJEKT
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Równolegle z projektem urbanistycznym wykonanie koncepcyjnego, wariantowego
projektu dla wybranego obiektu wielkoskalowego.
Liczba godzin
Razem godzin w semestrze
30
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poszerzenie umiejętności projektowych w zakresie obiektów dużej skali, pobudzenie wyobraźni co do
estetycznego znaczenia obiektu dużej skali w zurbanizowanej przestrzeni.
METODY DYDAKTYCZNE:
Intensywnie konsultowany etapowo (równolegle do przebiegu ćwiczeń z projektowania urbanistycznego)
wykonywany projekt: I etap realizowany manualnie, II etap w technologii komputerowej.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na podstawie oddanego projektu.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Borusiewicz W.: Konstrukcje budowlane dla architektów. Arkady, Warszawa 1978.
[2] Siegel C.: Formy strukturalne we współczesnej architekturze. Arkady, Warszawa 1974.
[3] Appleton I.: Buildings for the Performing Arts, Architecture. Butterworth, Oxford 1997.
[4] Ortner R.: Sportbauten. VEB Verlag Technik, Berlin 1956.
[5] Otto F.: Dachy wiszące. Arkady, Warszawa 1959.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] The Atrium Library of Architecture Today, pięcioksiąg. Atrium, Barcelona 2006.
[2]
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Przedmiot fakultatywny III
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
NAZWA PRZEDMIOTU
Landscape Architecture
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
V
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
58B
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Projektowanie urbanistyczne, perspektywa, techniki plastyczne, podstawowe wiadomości
z botaniki.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
30
PROJEKT
OPRACOWANIE: DR INŻ. ARCH. MONIKA ADAMSKA
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
1.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Opracowanie projektu w zakresie architektury krajobrazu i zagospodarowania
terenu dla wariantowych sytuacji urbanistycznych (tereny o pow. do 5 ha):
zespół zabudowy mieszkaniowej, plac miejski, miejskie tereny zielone –
rewitalizacja. Zakres przedmiotowy opracowania projektowego: inwentaryzacja
urbanistyczna; analiza stanu istniejącego; program funkcjonalno-przestrzenny,
powiązania funkcjonalno-przestrzenne i widokowe, zieleń adaptowana i układy
zieleni projektowane; zagospodarowanie wybranego terenu.
30
Razem godzin w semestrze
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Zapoznanie się z problematyką kształtowania krajobrazu, zasadami jego projektowania,
ochrony i rewitalizacji, uzyskanie podstawowych wiadomości z botaniki.
METODY DYDAKTYCZNE:
Ćwiczenia projektowe w formie indywidualnej pracy na sali z korektami prowadzącego zajęcia, praca własna
studenta w domu.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Obecność na zajęciach, ocena z przeglądu zaawansowania projektu, ocena zajęć klauzurowych, pozytywnie
oceniony projekt semestralny.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Baumann R.: Domy w zieleni. Arkady, Warszawa1991.
[2] Bogdanowski J.: Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu. PAN Oddział Kraków 1976.
[3] Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novak Z.: Architektura krajobrazu. PWN, Warszawa 1981.
[4] Borcz Z.: Elementy projektowania zieleni. Akademia Rolnicza, Poznań 2002.
[5] Czasopisma specjalistyczne: kwartalnik: Architektura krajobrazu.
[6] Seneta W.: Drzewa i krzewy iglaste. PWN, Warszawa1981.
[7] Seneta W.: Drzewa i krzewy liściaste. PWN, Warszawa 1991.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Meyer F.H.: Bäume in der Stadt. Ulmer Fachbuch, Stuttgart 1982.
[2] Stefańczyk B.(red): Budownictwo ogólne. T1: Materiały i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 2005.
[3] Wolski P.: Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu. Słownik pojęć. Wyd. SGGW, Warszawa
2002.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Przedmiot fakultatywny III
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
NAZWA PRZEDMIOTU
Interior Architecture
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
V
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
58C
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Projektowanie architektoniczne (I i II rok), techniki plastyczne, wiadomości o materiałach
budowlanych stosowanych w projektowaniu wnętrz.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
30
PROJEKT
OPRACOWANIE: DR INŻ. ARCH. MONIKA ADAMSKA
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
1.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Opracowanie projektu wnętrz w oparciu o wykonaną inwentaryzację (wariantowy wybór
funkcji usługowej); projekt szczegółu wnętrza w oparciu o wybraną technologię.
30
Razem godzin w semestrze
30
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Zapoznanie się z problematyką kształtowania wnętrz, zasadami projektowania, podstawami merytorycznymi
i formalnymi.
METODY DYDAKTYCZNE:
Ćwiczenia projektowe w formie indywidualnej pracy na sali z korektami prowadzącego zajęcia, praca własna
studenta w domu.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Obecność na zajęciach, ocena z przeglądu zaawansowania projektu, ocena zajęć klauzurowych, pozytywnie
oceniony projekt semestralny.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Gibs J.: Projektowanie wnętrz. PWN, Warszawa 2008.
[2] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[3] Pile J.: Historia wnętrz. Arkady, Warszawa 2009.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Starmer A.: Jak dobierać kolory. Arkady, Warszawa 2007.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Projekt specjalistyczny I
KONSTRUKCJE DREWNIANE
NAZWA PRZEDMIOTU
Timber structures
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VI
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
59A
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
MATERIAŁY BUDOWLANE, WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MECHANIKA BUDOWLI, KONSTRUKCJE
DREWNIANE.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
15
PROJEKT
OPRACOWANIE: DR INŻ. ANDRZEJ M ARYNOWICZ
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Tematyka zajęć
Lp.
1.
Projekt złożonego ustroju ramowego lub kratowego.
2.
Projekt konstrukcji zespolonej.
Liczba godzin
10
5
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie zasad projektowania specjalnych konstrukcji drewnianych wg norm europejskich – Eurokod 5,
oraz polskich. Opanowanie nowoczesnych technik projektowych opartych na programach obliczeniowych
umożliwiających efektywną weryfikację nietypowej drewnianej konstrukcji płaskiej i przestrzennej.
Umiejętność projektowania przekrojów zoptymalizowanych geometrycznie (jedno i dwutrapezowych).
METODY DYDAKTYCZNE:
Prezentacje multimedialne.
Pogramy komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji drewnianych (RM-Win, RM-Win-3D, Robot).
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Pozytywne oceny z kolokwiów przejściowych oraz ocena łączna z projektów.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Rudziński L.: Konstrukcje drewniane – naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń. Wyd. Pol. Św., Kielce
2008.
[2] Neuhaus H.: Budownictwo drewniane. PWT, Rzeszów 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa 2004.
[2] Nożyński W.: Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna. WSiP, Warszawa 1994.
[3] Projektowanie konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5. Projekt Leonardo TEMTIS, Opole 2008.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Projekt specjalistyczny I
KONSTRUKCJE METALOWE
NAZWA PRZEDMIOTU
Steel Structures
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VI
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
59B
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Wytrzymałość Materiałów, Mechanika Budowli, Konstrukcje Metalowe sem.4
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
15
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. JAN ŻMUDA, PROF. PO
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1.
Projekt techniczny wybranych elementów lekkiej wiaty stalowej.
2
2.
Projekt dźwigara dachowego pełnościennego.
2
3.
Projekt słupa stalowego.
2
4.
Obliczenia sił wewnętrznych w elementach składowych wiaty.
2
5.
Obliczenie połączeń i stopy słupa.
2
6.
Rysunki konstrukcyjne elementów układu nośnego wiaty.
2
7.
Opis techniczny.
2
8.
Zestawienie stali.
1
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie podstawowych zasad projektowania i kształtowania współczesnych lekkich konstrukcji metalowych
oraz zasad wymiarowania elementów konstrukcji stalowych.
METODY DYDAKTYCZNE:
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Ćwiczenia - ocena końcowa na podstawie ocen z kolokwiów i ćwiczenia projektowego.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji stalowych. Arkady, Warszawa 1997.
[2] Krzyśpiak T.: Konstrukcje stalowe hal. Arkady, Warszawa 1976.
[3] Pałkowski Sz.: Konstrukcje stalowe. PWN, Warszawa 2001.
[4] Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe, podstawy i elementy. DWE, Wrocław 2001.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1]
[2]
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Projekt specjalistyczny I
KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
NAZWA PRZEDMIOTU
Reinforced Concrete Structures
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
VI
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
59C
Zakres materiału ujęty w programach przedmiotów: Wytrzymałość materiałów,
Mechanika budowli, Budownictwo ogólne. Materiały budowlane. Konstrukcje
budowlane.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
15
PROJEKT
OPRACOWANIE: DR INŻ. WIKTOR ABRAMEK
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Tematyka zajęć
Lp.
1.
Liczba godzin
Elementy projektu żelbetowego parkingu wielopoziomowego.
15
2.
Razem godzin w semestrze
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Podstawy projektowania konstrukcji
konstrukcyjnych.
żelbetowych.
Rozumienie
pracy
przestrzennych
15
układów
METODY DYDAKTYCZNE:
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Ocena końcowa na podstawie wyników ćwiczenia projektowego i sprawdzianu.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2, tom II. PWN, Warszawa
2007.
[2] Ajdukiewicz A.: Eurokod 2. Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych, Stowarzyszenie
Producentów Cementu, Kraków 2009.
[3] Normy budowlane z grupy Eurokod 0, Eurokod 1 i Eurokod 2.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1]
[2]
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Projekt specjalistyczny I
TECHNOLOGIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
NAZWA PRZEDMIOTU
Technology Of Building Engineering
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VI
2
ZALICZENIE NA OCENĘ
59D
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
15
PROJEKT
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ANDRZEJ SŁODZIŃSKI
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Tematyka zajęć
Lp.
1.
Liczba godzin
Technologia robót budowlanych - wykonanie wybranego żelbetowego elementu
konstrukcyjnego budynku w technologii monolitycznej (deskowanie, zbrojenie,
betonowanie). Montaż wybranych elementów konstrukcyjnych budynku.
15
2.
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Zaznajomienie z metodami stosowanymi w technologii robót budowlanych, umiejętność przygotowania
dokumentacji niezbędnej do prowadzenia prac, oszacowania wielkości robót, dobrania właściwych maszyn
i urządzeń do robót betonowych i montażowych. Sporządzenie harmonogramu przebiegu prac.
METODY DYDAKTYCZNE:
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na zajęciach oraz poprawnie wykonanego i ocenionego
ćwiczenia projektowego.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Dyżewski A.: Technologia i organizacja budowy. Cz I i II. Arkady Warszawa 1989.
[2] Stefański A., Widera Z.: Technologia robót budowlanych. Arkady, Warszawa 1985.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1994.
[2] Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera i technika budowlanego. Arkady, Warszawa rok.
[3] Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady, Warszawa 1994.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Projekt specjalistyczny II
INSTALACJE BUDOWLANE
NAZWA PRZEDMIOTU
Building Installations
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VII
3
ZALICZENIE NA OCENĘ
60A
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Instalacje Budowlane, Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem, Fizyka budowli, Fizyka
(hydraulika, aerodynamika).
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
15
PROJEKT
OPRACOWANIE: DR INŻ. ELŻBIETA MIŚNIAKIEWICZ
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Projekt instalacji: ogrzewania (z konwencjonalnym źródłem ciepła), wody oraz kanalizacji
dla budynku jednorodzinnego.
11
2.
Projekt dolnego źródła gruntowej pompy ciepła oraz przyjęcie kolektorów słonecznych do
ogrzewania ciepłej wody dla energooszczędnego budynku jednorodzinnego.
4
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie zasad określania wydajności elementów instalacji (grzewczej, wody zimnej i ciepłej,
kanalizacyjnej) oraz zasad doboru urządzeń i rodzajów instalacji. Wpływ współcześnie stosowanych
rozwiązań instalacji na architekturę obiektu i zagospodarowanie działki budowlanej. Efekty kształcenia:
poznanie zasad projektowania instalacji budowlanych w budynkach jednorodzinnych, z wykorzystaniem
tradycyjnych oraz niekonwencjonalnych źródeł energii do ogrzewania.
METODY DYDAKTYCZNE:
Zajęcia projektowe prowadzone przy użyciu rzutnika pisma oraz z udostępnianiem studentom tematycznych
prospektów. Indywidualne konsultowanie na bieżąco postępów w projektowaniu, przeprowadzane na
zajęciach projektowych.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Wykonanie projektów wraz z zliczeniem na ocenę końcową.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Koczyk H., Antoniewicz B., Sroczan E.: Nowoczesne wyposażenie domu jednorodzinnego. Państwowe
Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Poznań 1998.
[2] Lisik A.: Odnawialne źródła energii w architekturze. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Recknagel, Sprenger, Hónmann: Poradnik, Ogrzewanie i klimatyzacja. EWFE, Gdańsk 1994/95.
[2] Praca zbiorowa: Wodociągi i kanalizacja. Cz I / II. Politechnika Białostocka, Białystok 1999.
[3] Normy, instrukcje oraz Ustawa Prawo Budowlane wraz z odpowiednimi rozporządzeniami.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Projekt specjalistyczny II
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
Technical Equipment of Buildings
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VII
3
EGZAMIN – ZALICZENIE NA OCENĘ
60B
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Projektowanie architektoniczne. Budownictwo ogólne, konstrukcje budowlane, technologia
informacyjna.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
15
PROJEKT
OPRACOWANIE: DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, PROF. PO
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
ĆWICZENIA PROJEKTOW
Lp.
Tematyka zajęć
1.
W oparciu o projekt własny (architektoniczno-budowlany z III lub IV semestru) opracować
projekt wyposażenia technicznego budynku w stadium poszerzonej koncepcji.
Liczba godzin
Razem godzin w semestrze
15
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z obowiązującymi w świecie standardami i przepisami dotyczącymi wyposażenia
technicznego obiektów o różnym przeznaczeniu.
METODY DYDAKTYCZNE:
Intensywne konsultacje, I faza projektu (przedkoncepcja) wykonana manualnie, II faza projektu (poszerzona
koncepcja) wykonana w technologii komputerowej z użyciem odpowiedniego oprogramowania (stosowanie
obowiązujących oznaczeń).
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenia na podstawie oddanego projektu.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Marek J.M., Mulak M.: Poradnik projektanta o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, Promix, Miejscowość 2003 (rozszerzona, z opisami i rycinami, odpowiadająca
ustawie nr 75).
[2] Informator Instalacyjny „Murator”, Warszawa, roczniki 2006-2008.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1]
[2]
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Projekt specjalistyczny II
ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE
NAZWA PRZEDMIOTU
Communication Problems
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VII
3
ZALICZENIE NA OCENĘ
60C
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
15
PROJEKT
OPRACOWANIE: DR INŻ. WIESŁAW KIELANOWSKI
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Projekt koncepcyjny lądowiska dla śmigłowców.
2
2.
Długości lotniska. Charakterystyki lotnisk.
2
3.
Naziemne drogi kołowania.
2
4.
Drogi kołowania dla nadziemnego ruchu śmigłowców.
3
5.
Korytarze przelotowe i miejsca postoju śmigłowców.
3
6.
Lotniska dla śmigłowców usytuowane nad powierzchnią ziemi.
3
Razem godzin w semestrze
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Po zaliczeniu ćwiczeń projektowych student jest przygotowany do projektowania, budowy i utrzymania
obiektów infrastruktury transportu lotniczego. W szczególności student otrzymuje informacje w zakresie:
lotnisk (części składowe, zasady kształtowania stref naziemnego ruchu lotniczego); dróg startowych
(ustalanie kierunków, liczby i długości dróg startowych) i dróg kołowania, płyt postojowych, dworców
lotniczych (płyty peronowe - organizacja płyty peronowej itp.); zasad lokalizacji lotnisk cywilnych; powiązania
lotniska z siecią transportu naziemnego; programowania przewozów lotniczych; algorytmów projektowania
pól wzlotów na lotniskach; planu sytuacyjnego lotniska; niwelety pasa startowego; odwodnienia lotnisk;
systemów nawigacyjnych w lotnictwie cywilnym; lądowisk dla śmigłowców, a także nowych tendencji
w transporcie lotniczym.
METODY DYDAKTYCZNE:
Ćwiczenie projektowe.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Projekt - zaliczenie na ocenę.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Świątecki A., Nita P., Świątecki P.: Lotniska. Wyd. Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych, Warszawa 2000.
[2] Leśko M.: Porty lotnicze. Skrypty Centralne nr 1402/1 Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Aerodrome Design Manual. Wisna Aidis, Part -4, ICAO, Second Edition, 1983.
[2] Aerodrome Design Manual. Runways Part –1, ICAO, Second Edition, 1984.
[3] Manual on Air Traffic Forecasting. ICAO, Second Edition, 1985.
[4] Rzeczyński B.: Zasady projektowania obiektów naziemnej obsługi transportu lotniczego. TLiA nr 10, 1984.
[5] Smoleński J.: Podstawowe funkcje portu lotniczego. TLiA nr 2, 3, 1983.
[6] Świątecki A.: Rzeczywista długość drogi startowej. Część I. Wpływ masy samolotu. Technika Lotnicza
i Astronautyczna, nr 8, 1989.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
KIERUNEK STUDIÓW
ARCHITEKTURA
SPECJALNOŚĆ
Stacjonarne I stopnia
RODZAJ STUDIÓW
Projekt specjalistyczny II
OCHRONA ŚRODOWISKA
NAZWA PRZEDMIOTU
Environment Protection
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
Obieralny
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
KOD PRZEDMIOTU:
VII
3
ZALICZENIE NA OCENĘ
60D
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
Podstawowe wiadomości z zakresu: fizyki, chemii budowlanej, budownictwa
ogólnego, geologii.
Program Przedmiotu
FORMA ZAJĘĆ
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
15
-
WYKŁAD
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
PROJEKT
SEMINARIUM
OPRACOWANIE: DR INŻ. DAMIAN BĘBEN
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne, monitoring
środowiska naturalnego, rekultywacja terenu (hałdy i składowiska odpadów,
magazyny paliw, wyrobiska górnicze, tereny przemysłowe). Ochrona środowiska
wokół tras komunikacyjnych.
2.
Projekt wybranych zabezpieczeń środowiskowych w budownictwie
komunikacyjnym.
Liczba godzin
Razem godzin w semestrze
10
5
15
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Zdobycie umiejętności: rozumienia podstawowych pojęć związanych z ochroną środowiska naturalnego
w świetle obowiązujących przepisów prawnych, oceny wpływu inwestycji na środowisko.
METODY DYDAKTYCZNE:
Prezentacje multimedialne.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanych ćwiczeń projektowych i prezentacji.
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Anigacz W., Zakowicz E.: Ochrona środowiska. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2003.
[2] Głowiak B., Kempa E., Witlicki T.: Podstawy ochrony środowiska. PWN, Warszawa 1995.
[3] Stasiak J., Stasiak K.: Problemy środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa 1983.
[4] Bęben D.: Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym. Maszynopis
przygotowany do druku.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Kierolczyk P.: Ochrona środowiska, zbiór przepisów. LEX, Sopot 1998.
[2] Żurek L.: Ochrona środowiska w Polsce, Informator o przepisach prawnych, procedurach
administracyjnych i instytucjach. IOŚ, Warszawa 1995.
[3] Richling K. R.: Ekologia krajobrazu. PWN, Warszawa 1994.
[4] Pawlaczyk-Szpilowa M.: Biologia i ekologia. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)

Podobne dokumenty

studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : mgr Liliana Sadowska

Bardziej szczegółowo