PDF ogłoszony

Komentarze

Transkrypt

PDF ogłoszony
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 8 kwietnia 2016 r. Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Poz. 810
Data: 2016-04-08 13:46:54
SPRAWOZDANIE NR 1/2016
BURMISTRZA MAŁOMIC
z dnia 30 marca 2016 r.
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁOMICE
ZA ROK 2015
Budżet Gminy Małomice na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej
w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014 roku. Ustalono w budżecie;
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 9.733.994,00 zł., z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczone w kwocie 6.799.662,00 zł., b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych w kwocie 2.934.332,00 zł.
2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 920.779,00 zł.
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 3.641.093,00 zł.
4. wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 446.904,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 5.352.498,00 zł., z tego;
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.352.498,00 zł w tym na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.589.000,00 zł Dochody budżetowe
były niższe od wydatków o kwotę 1.233.660,00 zł (deficyt budżetowy), który ma być sfinansowany
przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł oraz wolnymi
środkami z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 733.660,00 zł. Zabezpieczono w budżecie kwotę
316.340,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, które przeznaczone były na;
- budowę dwóch etapów kanalizacji w Małomicach,
- budowę drogi gminnej w miejscowości Bobrzany i budowę ulicy Plac Tysiąclecia w Małomicach.
- przebudowę dróg gminnych ul. Jana Pawła II, Kościuszki, Piastowskiej i Fabrycznej oraz Chrobrego
w Małomicach. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w wyniku zmian w Budżecie Gminy Małomice
- plan dochodów wyniósł 17.411.667,55 zł w tym;
- dochody bieżące w kwocie 17.069.167,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 342.500,00 zł,
- plan wydatków wyniósł 18.518.059,55 zł, w tym;
- wydatki bieżące w kwocie 16.929.584,55 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.588.475,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 16.929.584,55 zł, z tego;
1) wydatki jednostek budżetowych - 10.934.317,71 zł, w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.897.442,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–2–
Poz. 810
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4.036.875,71 zł.
2) dotacje na zadania bieżące – 995.156,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.537.597,84 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
– 17.609,00 zł,
5) obsługa długu – 444.904,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 1.588.475,00 zł, z tego;
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.588.475,00 zł.
Realizacja dochodów budżetowych w 2015 roku
Dział
010
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
01095
020
Leśnictwo
Pozostała działalność
0690 Wpływy z różnych opłat
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
0690 Wpływy z różnych opłat
0920 Pozostałe odsetki
Gospodarka mieszkaniowa
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
0470 wieczyste nieruchomości
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0920 Pozostałe odsetki
Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0830 Wpływy z usług
02095
600
700
750
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
253.657,52
87.500,00
87.500,00
Wykonanie
253.600,50
87.443,00
87.443,00
166.157,52
166.157,52
166.157,50
166.157,50
2.000,00
2.000,00
2.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
325.000,00
50.000,00
50.000,00
1.369,98
1.369,98
1.369,98
51.517,05
51.517,05
51.470,75
46,30
180.678,82
0,00
0,00
275.000,00
180.678,82
15.000,00
6.627,82
0,00
139.898,76
5.000,00
0,00
250.000,00
33.678,12
5.000,00
91.200,00
65.200,00
474,12
77.476,35
65.201,55
65.200,00
65.200,00
0,00
1,55
26.000,00
15.000,00
12.274,80
2.000,00
Plan
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
75107 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
75108 Wybory do Sejmu i Senatu
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Obrona narodowa
75212 Pozostałe wydatki obronne
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Po datek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
0350
opłacany w formie karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0690 Wpływy z różnych opłat
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
i darowizn, podatku od czynności cywilno75616 spadków
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn
0370 Podatek od posiadania psów
0430 Wpływy z opłaty targowej
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0690 Wpływy z różnych opłat
0960
751
752
756
–3–
Poz. 810
10.000,00
9.598,20
1.000,00
676,60
30.626,00
30.491,81
950,00
950,00
950,00
950,00
14.523,00
14.523,00
14.523,00
14.523,00
8.782,00
8.782,00
8.661,30
8.661,30
6.371,00
6.371,00
6.357,51
6.357,51
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
5.363.489,00
4.875.882,87
15.000,00
15.000,00
2.415,60
2.328,70
0,00
86,90
2.019.925,00
1.826.151,20
1.758.057,00
51.948,00
88.920,00
16.000,00
30.000,00
0,00
75.000,00
1.625.911,00
37.837,00
77.514,00
17.508,00
0,00
46,40
67.334,80
1.132.667,00
887.633,86
675.369,00
301.008,00
3.000,00
30.000,00
15.000,00
3.000,00
290,00
70.000,00
0,00
543.115,83
211.837,22
1.846,29
31.765,85
9.005,00
2.248,28
150,00
78.993,60
5.870,20
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
0920 Pozostałe odsetki
75618 Wpływy z różnych rozliczeń
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Udział
gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
75621
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część
wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75807
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gminy)
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
oświatowej
80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
0830 Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gminy)
Przedszkola
80104
0830 Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gminy)
Gimnazja
80110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Pomoc społeczna
85206
Wspieranie rodziny
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gminy)
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0690 Wpływy z różnych opłat
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
2360 z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
0910
758
801
852
–4–
Poz. 810
35.000,00
2.773,59
0,00
103.522,00
20.000,00
83.522,00
2.092.375,00
1.972.375,00
120.000,00
6.189.862,00
3.536.444,00
28,00
99.056,26
15.439,00
83.617,26
2.060.625,95
1.989.465,00
71.160,95
6.189.862,00
3.536.444,00
3.536.444,00
2.454.213,00
2.454.213,00
199.205,00
199.205,00
287.666,19
21.423,60
18.253,60
3.536.444,00
2.454.213,00
2.454.213,00
199.205,00
199.205,00
287.559,50
21.686,56
18.253,60
3.170,00
3.170,00
0,00
262,96
21.822,00
4.000,00
17.822,00
18.614,00
792,00
17.822,00
229.071,00
67.400,00
161.671,00
231.909,35
70.238,35
161.671,00
15.349,59
15.349,59
15.349,59
15.349,59
4.118.643,84
45.000,00
45.000,00
4.091.205,90
45.000,00
45.000,00
2.680.000,00
2.662.628,60
0,00
10.000,00
2.650.000,00
8,80
8.697,08
2.644.759,00
20.000,00
9.163,72
127.316,00
127.096,84
67.406,00
67.186,84
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
(związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gminy)
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
0830 Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gminy)
85215 Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
85216 Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gminy)
85219 Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gminy (związków
gmin)
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
85295 Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za
2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gminy (związków
gminy)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395 Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki
2040 wychowawczej finansowanych w całości z budżetu
państwa w ramach programów rządowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
90002 Gospodarka odpadami
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
2030
853
854
900
–5–
Poz. 810
59.910,00
59.910,00
516.500,00
507.829,20
2.500,00
1.383,41
514.000,00
50,6.445,79
4.058,84
3.010,12
4.058,84
3.010,12
256.142,00
256.040,63
256.142,00
256.040,63
63.144,00
3.044,00
63.144,00
3.044,00
60.100,00
60.100,00
6.204,00
6.204,00
6.201,90
6.201,90
420.279,00
279,00
420.254,61
254,61
100.000,00
100.000,00
320.000,00
320.000,00
13.290,00
13.290,00
13.290,00
9.990,03
9.990,03
9.990,03
106.821,00
106.821,00
80.267,27
80.267,27
105.246,00
78.692,27
1.575,00
1.575,00
563.612,00
71.000,00
70.000,00
1.000,00
477.612,00
533.896,86
64.577,99
64.035,77
542,22
458.413,70
460.000,00
445.426,59
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–6–
Poz. 810
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat
0690
0920
2440
90019
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
0830 Wpływy z usług
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU, tym;
- dochody majątkowe
- dochody bieżące
0,00
0,00
17.612,00
3.372,94
169,85
9.444,32
15.000,00
10.905,17
15.000,00
10.905,17
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.439,20
2.439,20
2.439,20
17.411.667,55
342.500,00
17.069.167,55
16.668.038,14
121.121,12
16.546.917,02
Realizacja dochodów budżetowych Plan dochodów ustalono na kwotę 17.411.667,55 zł, w okresie
sprawozdawczym zrealizowano 16.668.038,14 zł co stanowi 95,73 % planu. Realizacja dochodów
budżetowych stosunku do planu wyniosła;
- dochody bieżące PLAN
17.069.167,55 zł. WYKONANIE
16.546.917,02 zł tj. 96,94 %
- dochody majątkowe PLAN
342.500,00 zł WYKONANIE
121.121,12 zł tj. 35,37 %
Wpływy z tytułu podatków i opłat w gminie zostały wykonane w kwocie 4.875.882,87 zł tj. 90,91 % planu
i tak;
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności
cywilnoprawnych wraz z odsetkami od osób prawnych zrealizowano w kwocie 1.826.151,20 zł, tj. 90,41 %
planu,
- wpływy podatkowe od osób fizycznych w kwocie 887.633,86 tj. 78,37 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej, z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano
w kwocie 99.056,26 zł tj. 95,69 % planu,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2.060.625,95 zł,
tj. 98,49 % planu. Struktura wykonanych dochodów:
Plan
Wykonanie
- subwencje
6.189.862,00
6.189.862 ,00
- dotacje celowe na zadania zlecone
i własne
4.673.014,55
4.632.135,66
- dochody podatkowe
3.167.592,00
2.716.200,66
- udział gminy w podatku dochodowym
2.092.375,00
2.060.625,95
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 250.000,00
(ze sprzedaży mienia)
33.678,12
- dotacje UE
100.790,00
97.433,03
- pozostałe dochody własne
938.034,00
938.102,72
Subwencje Dochody pochodzące z subwencji stanowią w 2015 roku 37,14 % wykonanych dochodów
ogółem. W okresie sprawozdawczym poszczególne części subwencji zostały wykonane następująco;
- część oświatowa wpłynęła w wysokości 3.536.444,00 zł, tj. 100 % planu,
- część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 2.454.213,00 zł, tj. 100 % planu,
- część równoważąca wpłynęła w wysokości 199.205,00 zł, tj. 100 % planu. Dotacje celowe na zadania
zlecone i własne (§ 2010, § 2030) Wszystkie dotacje celowe dla Gminy Małomice w 2015 roku to kwota
4.673.014,55 zł, w 2015 roku wykonano 4.632.135,66 zł tj. 99,13 %, są to środki przeznaczone na;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–7–
Poz. 810
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zapłatę za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- wypłatę zasiłków okresowy i stałych,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Dochody podatkowe Na dochody w tej grupie
wykonano 249.674,22 zł,
podatek leśny, wykonano 79.360,29 zł, tj. 86,34 % planu,
podatek od czynności
cywilnoprawnych, wykonano 78.993,60 zł, tj. 79,00 %. Wykonanie dochodów z tytułu podatku od
nieruchomości należy uznać za prawidłowe. Wpływ na powyższe ma terminowość wywiązywaniem się
wszystkich przedsiębiorców z ciążącego na nich obowiązku zapłaty podatku. Wpływ na wykonanie
pozostałych dochodów podatkowych mają niewielkie zaległości oraz zmiany w wymiarze należności
podatkowych. Udziały gminy w podatku dochodowym Udział gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych w 2015 roku stanowi 37,67 %, dla gminy Małomice jest to kwota 1.972.375,00 zł, w okresie
sprawozdawczym wykonano 1.989.465,00 zł tj. 100,87 % planu. Natomiast dochody z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 71.160,95 zł, tj.
71,10% planu.
Dział
010
600
700
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
01030 Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2%
2850
uzyskanych wpływów z podatku
rolnego– wydatki bieżące
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007 - 2013
6050
01095 Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
4430 Różne opłaty i składki– wydatki
bieżące
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych– wydatki
majątkowe – na inwestycje i
zakupy inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
Różne opłaty i składki– wydatki
4430
bieżące
4480 Podatek od nieruchomości
4590 Kary i odszkodowania dla osób
Plan
701.373,52
7.059,00
Wykonanie
200.712,50
5.035,00
7.059,00
5.035,00
528.157,00
29.520,00
528.157,00
166.157,52
29.520,00
166.157,50
3.257,99
3.257,99
162.899,53
162.899,51
746.791,00
746.791,00
1.770,00
158.822,04
158.822,04
1.763,00
21.180,00
21.179,08
1.050,00
1.047,36
19.000,00
18.406,95
703.791,00
116.425,65
637.150,00
637.150,00
633.549,65
633.549,65
810,00
809,40
910,00
907,20
41.300,00
41.267,10
30.175,00
28.050,83
530.305,00
11.950,00
530.305,00
11.922,77
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
710
750
fizycznych
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050
budżetowych
Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowani przestrzennego
Wynagrodzenie bezosobowe–
4170 wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
Zakup usług pozostałych–
4300
wydatki bieżące
Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
4010 Wynagrodzenie osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4110 Składki na ubezpieczenie
społeczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4120 Składki na Fundusz Pracy–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych– wydatki bieżące
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki– wydatki
bieżące
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń– wydatki
bieżące
Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
4010
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne– wydatki bieżące–
4040
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Wynagrodzenia agencyjno
4100
prowizyjne
Składki na ubezpieczenia
społeczne– wydatki bieżące–
4110
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Składki na Fundusz Pracy–
4120 wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
Wynagrodzenia bezosobowe–
4170 wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
Zakup materiałów i wyposażenia–
4210
wydatki bieżące
4260 Zakup energii– wydatki bieżące
Zakup usług zdrowotnych–
4280
wydatki bieżące
–8–
Poz. 810
21.700,00
20.287,35
11.000,00
11.000,00
10.787,67
10.787,67
10.900,00
10.689,27
100,00
98,40
2.288.851,00
65.200,00
46.929,00
2.136.207,80
65.200,00
46.929,15
5.000,00
5.000,00
11.900,00
11.899,85
1.371,00
1.371,00
158.047,00
148.343,14
151.047,00
146.347,00
2.600,00
1.525,74
3.450,00
0,00
350,00
113,70
600,00
356,70
2.030.054,00
1.890.959,39
6.800,00
6.782,03
1.290.064,00
1.198.812,77
92.696,00
92.599,90
12.000,00
11.330,00
220.648,00
198.878,94
28.579,00
20.256,48
16.850,00
16.825,23
57.150,00
47.982,93
85.000,00
84.838,91
1.570,00
1.568,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej– wydatki bieżące
4410 Podróże służbowe krajowe–
wydatki bieżące
4430 Różne opłaty i składki– wydatki
bieżące
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych– wydatki
bieżące
4700 Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej– wydatki bieżące
6050 Wydatki inwestycje jednostek
budżetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
Zakup materiałów i wyposażenia–
4210
wydatki bieżące
Zakup usług pozostałych–
4300
wydatki bieżące
75095 Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia–
4210
wydatki bieżące
Zakup usług pozostałych–
4300
wydatki bieżące
Różne opłaty i składki– wydatki
4430
bieżące
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
75107 Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych– wydatki bieżące
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4120 Składki na Fundusz Pracy–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4170 Wynagrodzenia bezosobowe–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
4410 Podróże służbowe krajowe
75108 Wybory do Sejmu i Senatu
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych– wydatki bieżące
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4120 Składki na Fundusz Pracy–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4300
751
–9–
Poz. 810
27.600,00
23.591,47
17.510,00
17.508,06
21.000,00
19.153,37
60.800,00
60.719,99
42.437,00
42.437,00
7.000,00
6.483,35
30.000,00
28.877,96
12.350,00
12.313,00
21.350,00
21.216,62
18.350,00
18.306,47
3.000,00
2.910,15
14.200,00
10.488,65
3.500,00
1.638,65
2.850,00
1.350,00
7.850,00
7.500,00
30.626,00
30.491,81
950,00
950,00
950,00
950,00
14.523,00
14.523,00
7.400,00
7.400,00
433,00
433,00
62,00
61,74
4.063,00
4.063,00
2.058,00
2.058,59
507,00
8.782,00
3.860,00
506,50
8.661,30
3.860,00
310,00
309,42
45,00
44,10
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 10 –
4170
752
754
757
758
801
Wynagrodzenia bezosobowe–
2.250,00
2.250,00
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
2.064,00
1.945,39
wydatki bieżące
4410 Podróże służbowe krajowe
253,00
252,39
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
6.371,00
6.357,51
3030 Różne wydatki na rzecz osób
2.280,00
2.280,00
fizycznych– wydatki bieżące
4110 Składki na ubezpieczenia
294,00
293,95
społeczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4120 Składki na Fundusz Pracy–
54,00
41,91
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4170 Wynagrodzenia bezosobowe–
2.160,00
2.159,99
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
1.216,00
1.215,58
wydatki bieżące
4410 Podróże służbowe krajowe
367,00
366,08
Obrona narodowa
1.800,00
1.800,76
75212 Pozostałe wydatki obronne
1.800,00
1.800,76
Wynagrodzenia bezosobowe–
4170 wydatki bieżące– wynagrodzenia
800,00
800,00
i składki od nich naliczone
Zakup materiałów i wyposażenia–
4210
1.000,00
1000,76
wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
93.300,00
92.098,38
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
93.300,00
92.098,38
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– wydatki bieżące
4.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki
400,00
od nich naliczone
4170 Wynagrodzenia bezosobowe– wydatki bieżące– wynagrodzenia i składki od nich
10.000,00
naliczone
4210 Zakup materiałów i wyposażenia– wydatki bieżące
23.900,00
4260 Zakup energii– wydatki bieżące
8.000,00
4270 Zakup usług remontowych – wydatki bieżące
24.750,00
4280 Zakup usług zdrowotnych– wydatki bieżące
2.200,00
4300 Zakup usług pozostałych– wydatki bieżące
15.750,00
4430 Różne opłaty i składki– wydatki bieżące
4.300,00
Obsługa długu publicznego
444.904,00
267.943,98
75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
444.904,00
267.943,98
terytorialnego
Odsetki od samorządowych
papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jest kredytów
8110
444.904,00
267.943,98
i pożyczek– wydatki bieżące –
wydatki na obsługę długu
publicznego
Różne rozliczenia
40.000,00
0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe
40.000,00
0,00
4810 Rezerwy (celowa - zarządzanie
40.000,00
0,00
kryzysowe) – wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
5.661.031,19
5.288.560,06
80101 Szkoły podstawowe
3.131.794,00
2.982.307,45
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń– wydatki
146.602,00
139.620,02
bieżące
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
2.190,00
1.626,50
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
1.755.017,00
1.729.590,52
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Poz. 810
3.960,50
343,83
9.980,38
23.867,87
7.770,97
24.750,00
1.440,00
15.742,83
4.242,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
80103
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne– wydatki bieżące–
4040
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Składki na ubezpieczenie
społeczne– wydatki bieżące–
4110
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Składki na Fundusz Pracy–
4120 wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
Wynagrodzenia bezosobowe–
4170 wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
Zakup materiałów i wyposażenia–
4210
wydatki bieżące
Zakup pomocy naukowych,
4240 dydaktycznych i książek– wydatki
bieżące
4260 Zakup energii– wydatki bieżące
Zakup usług remontowych–
4270
wydatki bieżące
Zakup usług zdrowotnych–
4280
wydatki bieżące
Zakup usług pozostałych–
4300
wydatki bieżące
Opłata z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej – wydatki bieżące
Podróże służbowe krajowe–
4410
wydatki bieżące
Różne opłaty i składki– wydatki
4430
bieżące
Odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń socjalnych– wydatki
bieżące
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu
służby cywilnej– wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych– wydatki
6050
majątkowe – na inwestycje i
zakupy inwestycyjne
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6060
jednostek budżetowych
Odziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń– wydatki
bieżące
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4110 Składki na ubezpieczenie
społeczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4120 Składki na Fundusz Pracy–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4170 Wynagrodzenia bezosobowe–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
– 11 –
Poz. 810
130.345,00
130.337,67
336.780,00
329.225,57
47.811,00
37.860,54
30.720,00
30.577,50
96.668,00
76.297,60
45.013,60
43.523,35
155.613,00
155.150,59
66.104,00
28.825,91
3.110,00
3.018,74
42.320,00
40.234,91
7.504,00
4.391,46
6.870,00
5.452,78
4.249,00
3.335,66
141.948,00
141.948,00
10.430,00
8.161,44
101.300,00
65.971,07
7.200,00
7.157,62
98.959,00
83.763,63
4.528,00
4.376,41
51.841,00
46.127,06
4.279,00
4.037,19
10.674,00
9.656,55
1.558,00
1.383,55
12.100,00
12.053,87
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Zakup materiałów i wyposażenia
- wydatki bieżące
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek– wydatki
bieżące
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
4440 Odpis na ZFŚS – wydatki bieżące
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu
służby cywilnej– wydatki bieżące
Przedszkola
2310 Dotacje celowe przekazane
gminie na zadnia bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t.
– wydatki bieżące – dotacje na
zadania bieżące
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń– wydatki
bieżące
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4110 Składki na ubezpieczenie
społeczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4120 Składki na Fundusz Pracy–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
– wydatki bieżące
4220 Zakup środków żywności –
wydatki bieżące
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek –
wydatki bieżące
4260 Zakup energii – wydatki bieżące
4270 Zakup usług remontowych –
wydatki bieżące
4280 Zakup usług zdrowotnych –
wydatki bieżące
4300 Zakup usług pozostałych –
wydatki bieżące
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
4410 Podróże służbowe krajowe–
wydatki bieżące
4430 Różne opłaty i składki – wydatki
bieżące
4440 Odpis na ZFŚŚ – wydatki bieżące
4700 Wynagrodzenia bezosobowe–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Gimnazja
Wydatki osobowe nie zaliczone
3020 do wynagrodzeń– wydatki
bieżące
4210
80104
80110
– 12 –
Poz. 810
3.795,00
0,00
4.242,00
3.215,00
180,00
0,00
1.644,00
35,00
2.879,00
2.879,00
1.239,00
0,00
1.217.950,00
1.054.591,46
11.000,00
10.696,26
41.448,00
39.987,06
666.500,00
626.314,26
50.181,00
46.217,06
144.583,00
111.845,36
20.427,00
10.708,09
20.904,00
7.507,80
18.000,00
16.488,97
55.000,00
54.846,25
34.571,00
5.769,47
34.983,00
34.893,87
10.000,00
3.302,91
1.800,00
1.769,00
40.700,00
38.311,57
3.000,00
2.576,15
1.050,00
426,27
1.400,00
1.252,88
40.103,00
39.507,00
2.300,00
2.171,23
20.000,00
0,00
929.719,59
885.827,94
49.660,00
45.687,68
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Inne formy pomocy dla uczniów
Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
4010
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne– wydatki bieżące–
4040
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Składki na ubezpieczenia
społeczne– wydatki bieżące–
4110
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Składki na Fundusz Pracy–
4120 wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
– wydatki bieżące
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek– wydatki
bieżące
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
4430 Rożne opłaty i składki
4440 Odpis na ZFŚŚ
4700 Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej– wydatki bieżące
Dowożenie uczniów do szkół
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń– wydatki
bieżące
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4120 Składki na Fundusz Pracy–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
– wydatki bieżące
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek– wydatki
bieżące
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
3260
80113
80150
– 13 –
Poz. 810
1.200,00
744,00
601.340,00
598.296,69
46.790,00
46.720,62
118.360,00
115.054,13
16.870,00
12.619,92
10.520,00
9.352,23
24.669,59
23.273,99
20.000,00
2.641,83
4.820,00
3.590,02
300,00
29.290,00
235,98
29.290,00
5.900,00
320,85
121.460,00
121.460,00
121.286,56
121.286,56
160.248,00
159.883,02
7.600,00
7.513,61
130,00
96.718,00
129,50
96.698,12
7.130,00
7.114,35
19.335,00
19.331,70
2.170,00
2.151,47
600,00
2.900,00
598,82
2.836,90
6.200,00
6.172,91
6.630,00
210,00
100,00
2.030,00
6.622,37
202,75
21,26
2.027,88
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Rożne opłaty i składki
4440 Odpis na ZFŚŚ
4700 Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej– wydatki bieżące
80195 Pozostała działalność
2710 Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielna między jst na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Ochrona zdrowia
85153 Zwalniacze narkomanii
Zakup materiałów i wyposażenia–
4210
wydatki bieżące
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń– wydatki
bieżące
4170 Wynagrodzenia bezosobowe–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
Zakup materiałów i wyposażenia–
4210
wydatki bieżące
Zakup usług zdrowotnych–
4280
wydatki bieżące
Zakup usług pozostałych–
4300
wydatki bieżące
4430 Różne opłaty i składki
85195 Pozostała działalność
4280 Zakup usług zdrowotnych
Pomoc społeczna
85206 Wspieranie rodziny
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4120 Składki na Fundusz Pracy–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur ... – wydatki bieżące
3110 Świadczenia społeczne– wydatki
bieżące
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
4360
851
852
– 14 –
Poz. 810
130,00
110,88
215,00
100
7.850,00
200,00
210,56
90,00
7.850,00
199.94
900,00
900,00
900,00
900,00
91.062,00
1.000,00
81.065,36
0,00
1.000,00
0,00
83.522,00
75.875,36
7.020,00
6.949,00
8.125,00
8.124,00
13.825,00
12.490,84
9.210,00
9.210,00
45.062,00
38.901,52
280,00
6.540,00
6.540,00
5.078.441,84
68.734,00
200,00
5.190,00
5.190,00
4.915.390,70
68.712,02
56.800,00
56.778,63
10.465,00
10.464,87
1.469,00
1.468,52
2.660.000,00
2.653.200,77
10.000,00
8.441,77
2.363.790,00
2.363.789,01
51.064,00
51.063,18
5.000,00
2.087,00
213.173,00
213.066,77
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
naliczone
Składki na Fundusz Pracy–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
Zakup materiałów i wyposażenia–
4210
wydatki bieżące
Zakup usług pozostałych–
4300
wydatki bieżące
Różne opłaty i składki– wydatki
4430
bieżące
4580 Pozostałe odsetki
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami korpusu
służby cywilnej– wydatki bieżące
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy oraz niektóre
świadczenia rodzinne
4130 Składki na ubezpieczenia
społeczne– wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110 Świadczenia społeczne– wydatki
bieżące
Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od
4330
innych jednostek samorządu
terytorialnego– wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
3110 Świadczenia społeczne– wydatki
bieżące
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
Zasiłki stałe
3110 Świadczenia rodzinne– wydatki
bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń– wydatki
bieżące
3110 Świadczenia społeczne– wydatki
bieżące
Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
4010
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne– wydatki bieżące–
4040
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Składki na ubezpieczenia
społeczne– wydatki bieżące–
4110
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Składki na Fundusz Pracy–
4120 wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
Wynagrodzenia bezosobowe–
4170 wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
Zakup materiałów i wyposażenia–
4210
wydatki bieżące
4280 Zakup usług zdrowotnych–
wydatki bieżące
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
Opłaty z tyt. zakupu usług
4360
telekomunikacyjnych – wydatki
– 15 –
Poz. 810
4120
85213
85214
85215
85216
85219
1.300,00
1.280,92
8.444,00
8.398,00
743,00
742,92
3.736,00
3.736,89
2.350,00
255,31
400,00
339,00
139.566,00
127.096,84
139.566,00
127.096,84
833.628,00
777.725,74
774.081,00
724.425,45
59.547,00
53.300,29
171.658,84
136.727,86
171.599,84
136.668,86
59,00
59,00
293.191,00
256.040,63
293.191,00
256.040,63
320.097,00
308.258,78
4.400,00
4.306,53
3.000,00
3.000,00
201.907,00
198.109,12
14.850,00
14.838,50
39.190,00
35.434,29
4.770,00
4.241,13
11.350,00
10.812,15
11.258,00
10.610,21
430,00
430,00
7.700,00
7.559,40
1.205,00
1.185,77
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
bieżące
Podróże służbowe krajowe–
wydatki bieżące
4430 Różne opłaty i składki – wydatki
bieżące
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych– wydatki
bieżące
4700 Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej– wydatki bieżące
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń– wydatki
bieżące
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4120 Składki na Fundusz Pracy–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4170 Wynagrodzenia bezosobowe–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4440 Odpis na ZFŚS
85295 Pozostała działalność
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur ... – wydatki bieżące
3110 Świadczenia społeczne– wydatki
bieżące
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4120 Składki na Fundusz Pracy–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
6050 Wydatki inwestycyjne
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395 Pozostała działalność
3119 Świadczenia społeczne– wydatki
bieżące
4017 Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4117 Składki na ubezpieczenia
4410
85395
– 16 –
Poz. 810
5.310,00
5.288,49
2.480,00
247,19
11.847,00
11.847,00
400,00
349,00
72.668,00
69.146,19
165,00
164,90
32.086,00
31.416,99
2.260,00
2.154,00
11.648,00
9.716,11
740,00
639,01
24.675,00
23.961,18
1.094,00
518.899,00
120,00
1.094,00
518.481,87
119,08
351.510,00
351.505,76
213,00
212,33
47,00
37,09
19,00
5,19
60.080,00
60.071,45
44.800,00
44.800,00
62.110,00
17.609,00
17.609,00
61.730,97
17.141,15
7.560,00
1.919,00
1.919,24
6.530,00
6.139,51
1.140,00
1.071,97
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
854
900
społeczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4127 Składki na Fundusz Pracy–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4177 Wynagrodzenia bezosobowe–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4307 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń– wydatki
bieżące
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne– wydatki bieżące–
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
4120 Składki na Fundusz Pracy–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek– wydatki
bieżące
4300 Zakup usług pozostałych
4440 Odpis na ZFŚS
4700 Szkolenia
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
85415 Pomoc materialna dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów–
3260
wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4170 Wynagrodzenia bezosobowe –
wydatki bieżące
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
4260 Zakup energii– wydatki bieżące
Zakup usług pozostałych–
4300
wydatki bieżące
Różne opłaty i składki– wydatki
4430
bieżące
90002 Gospodarka odpadami
Zakup materiałów i wyposażenia–
4210
wydatki bieżące
Zakup usług pozostałych –
4300
wydatki bieżące
90003 Oczyszczanie miast i wsi
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
– 17 –
Poz. 810
160,00
150,43
300,00
300,00
7.560,00
7.560,00
370.546,00
238.430,00
319.518,92
219.578,58
7.980,00
7.973,75
158.690,00
151.593,34
12.840,00
12.075,41
30.990,00
29.097,86
4.420,00
2.852,48
7.090,00
6.269,55
530,00
500,00
700,00
9.040,00
1.150,00
176,19
9.040,00
0,00
5.000,00
0,00
132.116,00
99.940,34
132.116,00
99.940,34
1.161.252,00
23.220,00
1.141.838,37
22.942,37
700,00
680,00
11.650,00
11.647,22
450,00
210,09
8.020,00
8.010,32
2.400,00
2.394,74
487.512,00
486.972,77
700,00
181,99
486.812,00
486.790,78
64.920,00
2.150,00
16.610,00
64.221,99
1.460,00
16.607,27
41.860,00
41.855,87
4.300,00
4.298,85
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
90004
921
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
4260 Zakup energii– wydatki bieżące
4270 Zakup usług remontowych–
wydatki bieżące
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
4430 Różne opłaty i składki– wydatki
bieżące
90017 Zakłady gospodarki komunalnej
2650 Dotacja przedmiotu z budżetu dla
zakładu budżetowego– wydatki
bieżące– dotacje na zadania
bieżące
6210 Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów
budżetowych– wydatki
majątkowe – na inwestycje i
zakupy inwestycyjne
90019 Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
90095 Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
4010
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Składki na ubezpieczenia
społeczne– wydatki bieżące–
4110
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Wynagrodzenia bezosobowe–
4170 wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
Zakup materiałów i wyposażenia–
4210
wydatki bieżące
Zakup usług zdrowotnych–
4280
wydatki bieżące
Zakup usług pozostałych–
4300
wydatki bieżące
Różne opłaty i składki – wydatki
4430
bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
2480
kultury– wydatki bieżące– dotacje
na zadania bieżące
4170 Wynagrodzenia bezosobowe–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych–
– 18 –
Poz. 810
30.500,00
18.000,00
29.101,15
16.618,00
12.500,00
12.483,15
286.879,00
1.000,00
281.565,89
0,00
142.420,00
53.440,00
142.411,50
51.583,94
88.419,00
86.169,45
1.600,00
1.401,00
192.621,00
179.627,00
190.900,29
178.120,39
12.994,00
12.779,90
15.000,00
6.100,01
8.200,00
0,00
6.800,00
6.100,01
60.600,00
60.033,90
3.000,00
3.000,00
500,00
302,02
12.220,00
12.220,00
21.000,00
20.914,85
5.080,00
5.080,00
17.200,00
16.966,53
1.600,00
1.550,50
950.852,00
593.636,00
875.357,18
518.165,11
458.863,00
383.541,36
1.200,00
1.168,00
38.600,00
38.582,46
9.800,00
20.600,00
9.722,07
20.596,30
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
926
wydatki bieżące
6050 Wydatki inwestycyjne
92116 Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
2480
kultury– wydatki bieżące– dotacje
na zadania bieżące
92195 Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe–
4170 wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
Zakup usług pozostałych–
4300
wydatki bieżące
Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe
Wynagrodzenia osobowe
pracowników– wydatki bieżące–
4010
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne– wydatki bieżące–
4040
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Składki na ubezpieczenia
społeczne– wydatki bieżące–
4110
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Składki na Fundusz Pracy–
4120 wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4170 Wynagrodzenia bezosobowe–
wydatki bieżące– wynagrodzenia
i składki od nich naliczone
4210 Zakup materiałów i wyposażenia–
wydatki bieżące
4260 Zakup energii– wydatki bieżące
4300 Zakup usług pozostałych–
wydatki bieżące
6050 Wydatki inwestycyjne
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
2820
stowarzyszeniom – wydatki
bieżące– dotacje na zadania
bieżące
Zakup usług pozostałych–
4300
wydatki bieżące
Ogółem wydatki budżetu
– 19 –
Poz. 810
64.573,00
244.766,00
64.554,92
244.766,00
244.766,00
244.766,00
112.450,00
1.000,00
112.426,07
1.000,00
7.450,00
7.444,63
104.000,00
103.981,44
191.470,00
91.170,00
189.210,83
88.915,63
16.560,00
14.961,76
1.950,00
1.947,00
3.400,00
3.298,24
560,00
470,96
3.500,00
3.422,40
18.070,00
17.961,67
15.600,00
15.547,61
16.530,00
16.523,55
15.000,00
14.782,44
100.300,00
100.295,20
100.000,00
100.000,00
300,00
295,20
18.518.059,55
16.360.497,16
Realizacja wydatków budżetowych Plan wydatków budżetowych na 2015 rok wynosi 18.518.059,55 zł,
wykonano 16.360.497,16 zł co stanowi 88,35 % planu. Realizacja wydatków budżetowych stosunku do planu
wyniosła;
- wydatki bieżące PLAN 16.929.584,55 zł. WYKONANIE 15.921.797,43 zł tj. 94,05 % w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.580.957,68 zł
- dotacje na zadania bieżące – 918.024,01 zł
- wydatki na obsługę długu – 267.943,98 zł
- wydatki majątkowe PLAN 1.588.475,00 zł WYKONANIE 438.699,73 zł tj. 27,62 % W tym;
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 20 –
Poz. 810
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 438.699,73 zł
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W 2015 roku w ramach wydatków sklasyfikowanych w dziel rolnictwo
i łowiectwo wydatkowano kwotę 200.712,50 zł tj. 28,62 % planu. Środki wydatkowane były na wpłaty gmin
na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 5.035,00
zł. Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r.
Nr 52, poz. 379 ze zm.) wnioski o zwrot podatku składane były w terminie: od 01 lutego do 29 lutego 2015r.
za okres od 01 sierpnia 2014r. do 31 stycznia 2015r. i w terminie od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2015r. i za
okres od 01 lutego 2015r. do 31 lipca 2015r. W okresie tym wpłynęło do tut. Organu 163 wniosków
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej od rolników z gm. Małomice. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Kwotę
zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego,
wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia
wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada
2014 r. poz.1669 w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015r. (Dz. U. 2014r. poz.1669), stawkę zwrotu
ustalono w wysokości 0,95 zł, na 1 litr oleju. Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez producentów rolnych
łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych we wnioskach o zwrot podatku wyniosła 2.243,1698 ha.
Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych
przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wyniosła
171.473,1688 litrów. Gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym w wysokości 162.899,51 zł, i zgodnie z art. 8
ust.5 w/w ustawy otrzymała również kwotę dotacji w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji uwzględniającej
koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym ponoszonym przez gminę w wys.
3.257,99,zł, w miesiącu kwietniu i październiku 2015r. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Realizując zadania
planowane budżetem w 2015 roku wydatkowano:
- na zadania bieżące kwotę 42.396,39 zł tj. 98,60 % planu, W okresie sprawozdawczym zakupiono tłuczeń
oraz masę bitumiczną do naprawy cząstkowej dróg gminnych. Ponadto zakupiono i zamontowano znaki
drogowe. W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych przygotowywano dokumentację techniczną,
kosztorysową oraz pozwolenia na budowę projektów dotyczących przebudowy dróg gminnych na terenie
wiejskim. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarkę mieszkaniową prowadzi się na podstawie
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku (z późn. zm.) o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
uchwała
Nr XXXII/244/2001 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia
uchwała
Nr XXX/245/2001 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Przepisy gminne weszły
w życie z dniem 15 listopada 2001 roku i obowiązują do dziś. Rada Miejska uchwałą Nr XVII/102/2004
z dnia 30 kwietnia 2004 roku, uchwałą Nr XXIX/143/2012 z 17 grudnia 2013r. uchwałą
nr XXXVI/183/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. wprowadziła zmiany do uchwały w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Powyższe przepisy gminne
zmierzają do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. O kształcie polityki
mieszkaniowej decydują wszelkie działania, decyzje i plany przyszłych przedsięwzięć przy uwzględnieniu
lokalnych uwarunkowań społeczno – gospodarczych, a w szczególności finansowych, demograficznych,
urbanistycznych, infrastrukturalnych i techniczno – organizacyjnych. Ilość lokali odzyskiwanych w wyniku
naturalnego ruchu ludności systematycznie maleje w wyniku prywatyzacji zasobu mieszkaniowego.
Odzyskuje się najczęściej małe lokale (po zmarłych osobach samotnych). Największe zapotrzebowanie
istnieje na lokale 2 – 3 pokojowe, które można pozyskać w drodze kupna lub adaptacji. Wprowadzając
w życie uchwałę o ustaleniu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy, zmierzaliśmy do ograniczenia grupy osób kwalifikujących się do przydziału lokalu mieszkalnego.
Zgodnie z uchwalą wnioskodawcy muszą udokumentować dochód rodziny. Zabezpieczenie wprowadzono
również dla zarządcy lokali mieszkalnych. Zarządca przed zawarciem umowy z tytułu najmu pobiera kaucję.
Mając na uwadze dużą liczbę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu
gminy, a małą liczbę pozyskanych lokali sygnalizuje, że gmina ma trudności w zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych. W realizacji zadania w pierwszej kolejności niezbędne są lokale socjalne, dopiero później
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 21 –
Poz. 810
lokale mieszkalne. Mając na uwadze trudną sytuację mieszkaniową Gmina Małomice w 2015r podobnie jak
w 2014r. realizowała projekt wspierany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ramach Gminnych
Programów „Aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” Po zakończeniu
projektu Gmina oddała w użytkowanie 3 nowe lokale socjalne, które weszły w skład Mieszkaniowego Zasobu
Gminy Małomice, jako lokale socjalne i przekazane zostały w użytkowanie rodzinom z dziećmi. W 2015 roku
zostały zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową i zatwierdzone przez Burmistrza Małomic
listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego zamknięto na pozycji 7,
listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego zamknięto na pozycji 24. W okresie
sprawozdawczym zarejestrowano 32 wnioski o przydział lokalu, oraz 3 wnioski o zamianę lokalu. 24 wnioski
załatwiono pozytywnie, w tym 4 wnioskodawców ujęto na listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu
mieszkalnego, 8 wnioskodawców ujęto na listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego,
wydano 11 zezwoleń na zawarcie umowy najmu na lokal socjalny na okres jednego roku oraz 1 zezwolenie
na zawarcie umowy na lokal mieszkalny na czas nieokreślony. (Dwóch wnioskodawców złożyło wniosek
ponownie, jednak ze względu na to, iż w/w znajdują się na liście osób oczekujących na przydział lokalu
zakwalifikowano je do pozytywnie rozpatrzonych). Na koniec okresu sprawozdawczego zostało bez
rozpatrzenia 6 wniosków. Pozostałe 2 wnioski załatwiono negatywnie . Ponadto przydzielono lokal socjalny i
wydano zezwolenie na najem lokalu 1 wnioskodawcy z listy osób oczekujących do przydziału lokalu
socjalnego oraz rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski z 2014r., z których 3 wnioskodawców ujęto na listę osób
zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego oraz 1 wnioskodawcę na listę osób zakwalifikowanych
do przydziału lokalu mieszkalnego, następnie zawarto umowę na lokal mieszkalny. ADMINISTRACJA
PUBLICZNA Rada Miejska Rada Miejska za okres sprawozdawczy odbyła 10 sesji zwyczajnych, 3 sesje
nadzwyczajne, podjęła 71 uchwał, ponadto skierowała do realizacji 50 interpelacji i wniosków. Pracowała wg
uchwalonego przez siebie rocznego planu pracy, który w części został wykonany. Komisje Rady Miejskiej
obradowały na 6 wspólnych posiedzeniach. Natomiast Komisja Rewizyjna dodatkowo obradowała na 1
posiedzeniu, Komisja Budżetu Gospodarki i Spraw Społecznych dodatkowo obradowała na 1 posiedzeniu.
W/w komisje do realizacji skierowały 16 wniosków. Rada Miejska w okresie sprawozdawczym podjęła 12
uchwał dotyczących zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015
rok. Rada Miejska po przyjęciu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Małomicach o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi za 2014 rok i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Zielonej Górze o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, podjęła uchwałę w
sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium za 2014 rok
– udzieliła absolutorium za 2014 rok. Rada przyjęła sprawozdania z:
- wykonania budżetu za 2014 rok;
- wykonania finansowego Biblioteki Publicznej w Małomicach za rok 2014
- wykonania finansowego Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach za rok 2014. Rada Miejska podjęła
ustalenia
kwoty jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015r,
zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach, jako przedsiębiorstwu
realizującemu na terenie gminy Małomice zadanie z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków,
taryf oraz zawartych w nich cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
planów pracy Rady Miejskiej
zmiany uchwały Nr XXXIV/177/2013 Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 15 kwietnia 2013 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zatwierdzenia rocznego
programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małomice,
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zwanego dalej
„Gminnym Programem” na lata 2015udzielenia pomocy finansowej dla
w sprawie przejęcia prawa własności gruntu będącego obecnie w użytkowaniu
wieczystym Gminy Małomice, w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta
Małomice w obrębie Śliwnik,
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Małomickiego
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 22 –
Poz. 810
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Małomice,
przyjęcia
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
przyjęcia niezabudowanych nieru
zamiany
wygaszenia użytkowania
wieczystego na działce Nr ewid. 499/3, 496/1, 489 oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi
wskazania wiceprzewodniczących rady do wystawiania polecenia wyjazdu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela ni
wyrażenia zgody na
oddanie w użyczenie na rzecz Fundacji A Priori – Klub Sportowy Karate Shinkiokushinkai Bushido części
nieruchomości zabudowanej położonej w
rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w
upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w celu
w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małomice za 2014 rok i sprawozdania finansowego
zmiany uchwały nr XXII/115/2012 Rady
Miejskiej w Małomicach z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków
w sprawie
zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
wł
w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty
zmiany
uchwały o przyjęciu statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w M
określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Małomice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Chichy, Śliwnik Gmina
zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i sportu w
samorządową instytucję Kultury Małomicki Ośrodek Kultury w
w
sprawie upoważnienia Burmistrz Małomic do ustalenia wysokości cen i opłat cen i opłat za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w Małomicach,
przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Małomice na lata 2015w
sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych
w art. 42.ust. 3 Karty Nauczyciela w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i zmianie uchwały Nr
XXXVIII/294/2002 z dnia 26.06.2002 r. w sprawie zasad udzielania zniżek oraz zwolnień od obowiązku
realizacji dydaktycznych i wychowawczych i opiekuńczych przez dyrektorów i wicedyrektorów szkół,
przedszkoli, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę
Małomice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy
obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na
terenie Gminy Małomice w 2016 roku,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych,
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji
w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami, w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami, w sprawie wzoru deklaracji na
podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami, zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
będącymi mieszkańcami gminy Małomice” zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice,
sprostowania błędu w
uchwale Rady Miejskiej w Małomicach Nr XIV/66/2015 z dnia 26 października 2015r., w sprawie wzoru
deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z
załącznikami,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na
2015r., wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion „Sprewa -Nysa-Bóbr”,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym,
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych,
przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji miasta Małomice,
przyjęcia
„Rocznego programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 23 –
Poz. 810
uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015r.,
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy
Małomice na 2016r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata
2016-2034, w sprawie planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych komisji na rok 2016,
w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata
2015-2034, Radni, Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący brali udział we wszystkich
uroczystościach gminnych. Na działalność Rady Miejskiej wydatkowano:
PLAN
Diety i ryczałty radnych
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia
itp.
Usługi materialne –
szkolenia/transport/delegacje - usługi
pozostałe
OGÓŁEM
151.047,00
2.600.00
WYKONANIE
146 347,00
1.525,74
4.400,00
470,40
158.047,00
148.343,14
tj. 96,86% planu
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych obligacji wydatkowano w 2015 roku kwotę 267.943,98 zł., tj. 60,23 % planu. Zgodnie
kredytu inwestycyjnego na przebudowę ulicy Małynicza
kredytu inwestycyjnego na przebudowę ulicy Plac Tysiąclecia w Małomicach oraz budowę
odsetki od wyemitowanych obligacji gminnych Zobowiązania Gminy
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych na dzień
31 grudnia 2015 roku wynoszą 8.204.899,69 zł. i stanowią 49,22 % kwoty wykonanych dochodów.
Zobowiązania z tytułu umowy leasingowej wynoszą 25.632,41 zł, natomiast pozostałe wymagalne
zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług ogółem wynoszą 738,83 zł. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zespół Szkół w Małomicach W roku 2015r. w Zespole Szkół w Małomicach zatrudnionych było przeciętnie:
nauczycieli na pełnych etatach nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy psycholog od
pracowników administracji (w przeliczeniu na etaty) pracowników
obsługi opiekun dzieci dojeżdżających - 1
nauczyciel na urlopie zdrowotnym
nauczyciel na świadczeniach rehabilitacyjnych –
nauczyciel na urlopie uzupełniającym – 1.
Nauczyciele na bieżąco doskonalili swoje kwalifikacje poprzez szkoleniowe rady pedagogiczne oraz udział
w zewnętrznych formach doskonalenia, które dofinansowane było, częściowo, z budżetu szkoły. Uczniowie
szkoły uczestniczyli w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Jeden
uczeń SP został laureatem wojewódzkiego konkursu z matematyki i przyrody, drugi finalistą wojewódzkiego
konkursu z przyrody. Dwoje uczniów gimnazjum zostało
finalistami wojewódzkiego konkursu
polonistycznego. Uczniowie gimnazjum zajęli I miejsce w konkursie IV edycji ogólnopolskiego programu
edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”. Nagrodą w tym konkursie był zestaw multimedialny z tablicą
interaktywną oraz laptopem. W Zespole Szkół funkcjonowały różnorodne zajęcia pozalekcyjne od
sportowych po matematyczne i informatyczne, dostosowane do zainteresowań i potrzeb dzieci i młodzieży.
Większość tych zajęć finansowana była w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN. Uczniowie mieli
zapewnioną opiekę psychologiczno-pedagogiczną, pielęgniarki szkolnej oraz logopedy. W szkole
funkcjonowała świetlica szkolna ze stołówką, z której korzystało przeciętnie 178 uczniów, w tym 97 uczniów
otrzymywało bezpłatne śniadania (m-c I-VI) i obiady finansowane ze środków OPS w Małomicach i GOPS
w Żaganiu. W ramach unijnego programu „dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach
oświatowych” korzystało przeciętnie z mleka ok. 278. Zgodnie z Rozporządzeniem RM w sprawie realizacji
przez ARR programu „Owoce w szkole” 171 uczniów kl. I-III SP otrzymywało owoce i warzywa.
Systematycznie przebiegała współpraca z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W kwietniu
2015r. przeprowadzono badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, których celem było dostarczenie
nauczycielom, uczniom i rodzicom informacji o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów. W SP uczniowie
kl. VI osiągnęli wyniki niższe niż w roku ubiegłym. W gimnazjum uczniowie uzyskali średnie punktowe
podobne jak ich rówieśnicy w powiecie. Z części matematycznej i przyrodniczej wyniki – porównywalne
jakie osiągnęli rówieśnicy w województwie. Najlepiej wypadł egzamin z języka angielskiego, gdzie nasi
uczniowie osiągnęli średnie punktowe powyżej średniej krajowej. Od 08.05.2016r. do 21.05.2016r. odbyła się
w Zespole Szkół w Małomicach ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 24 –
Poz. 810
w Gorzowie Wlkp. Środki finansowe wydatkowano na: Szkoła Podstawowa wynagrodzenie i pochodne
wynagrodzeń
dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP, delegacje
usługi remontowe
ubezpieczenia budynków i OC
odpis na ZFŚS 113.510,00 zł,
szkolenia 7.401,44 zł. W zakresie nakładów majątkowych przebudowano łazienki dla uczniów oraz
wykonano pracownie językową. Gimnazjum
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
758.071,44 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP
45.687,68 zł,
- materiały, usługi
39.414,90 zł,
- odpis na ZFŚS
29.290,00 zł.
Świetlica szkolna
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
195.619,09 zł,
- materiały, usługi,
6.945,74 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP
7.973,75 zł,
- odpis na ZFŚS
9.040,00 zł.
Wydatki Zespołu Szkół w Małomicach związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych wyniosły w 2015 roku kwotę
159.883,02 zł Szkoła Podstawowa w Chichach W okresie sprawozdawczym w szkole zatrudnieni byli:
w pełnym wymiarze godzin:
- w oddziale przedszkolnym: 1 nauczyciel,
- w szkole: 6 nauczycieli,
w niepełnym
- dyrek
pracownicy obsługi:
- pełnozatrudnieni: 1 woźna, 1 sprzątaczka,
- niepełnozatrudnieni: 1 opiekunka uczniów dojeżdżających, 2 palaczy w sezonie grzewczym2014/2015,
1 palacz w sezonie grzewczym 2015/2016. Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności zawodowe.
Doświadczeniem zawodowym nauczyciele dzielili się w ramach WDN-u. Zakończyli także szkolenia
zewnętrzne, w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie żagańskim”, nauczyciele
odbywali szkolenia finansowane przez projekt oraz uczestniczyli w pracy sieci. W związku z wprowadzeniem
nowej formuły sprawdzianu zewnętrznego 3 nauczycieli odbyło szkolenia organizowane przez OKE. 2
nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym systemu informacji oświatowej. 1 nauczyciel brał udział
w szkoleniu ,,Sekretariat szkolny w aktualnym stanie prawnym - prawidłowa dokumentacja”. Koszt szkoleń
760 zł. Szkoła współpracowała z Uniwersytetem Zielonogórskim i organizowała praktyki studenckie. Dla
uczniów klas I-VI szkoła organizowała zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia
wyrównawcze, zespoły korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia świetlicowe), finansowane z budżetu szkoły
w ramach tzw. godzin do dyspozycji dyrektora szkoły oraz realizowane w ramach art.42 KN. W oddziale
przedszkolnym z dotacji ministerialnej odbywały się następujące zajęcia dodatkowe: terapia logopedyczna,
zajęcia muzyczno-ruchowe, język angielski, język niemiecki, zakupiono tablicę interaktywną. Ze środków
Rady Rodziców oraz sponsorów finansowane były uroczystości szkolne, turnieje, konkursy, wycieczki,
wyjazdy do kina oraz imprezy dla dzieci oraz środowiska lokalnego. Współpracowano z sołtysami i radami
sołeckimi Chich i Janowca, radnymi, MOK, Policją, kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym w Żaganiu,
OPS, CPR, kilkoma teatrami, Zespołem Szkół w Małomicach, Biblioteką Publiczną w Małomicach.
W okresie sprawozdawczym uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez
KO. Odnosili sukcesy w innych konkursach i turniejach – indywidualnie lub drużynowo (4 indywidualne
tytuły laureata w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Archimedes.Plus”, I-sze i II-gie miejsce w
konkursie gminnym „Moje Małomice za następne 25 lat. Wizja przyszłości” organizowanym przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Małomicach, dzieci przedszkolne uczestniczyły w konkursie „Czyste powietrze
wokół nas” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Żaganiu, 2 tytuły
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 25 –
Poz. 810
laureata w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym „Galileo 2015” organizowanym przez Centrum Edukacji
Szkolnej, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ortograficznym „Dyktando (nie tylko) dla mistrzów”,
uczestniczyli w międzyszkolnym turnieju przyrodniczo-ekologicznym „Złoty Liść”, I-sze miejsce w
międzyszkolnym konkursie recytatorskim z języka obcego, uczniowie klas II – VI uczestniczyli w szkolnych,
gminnych i powiatowych eliminacjach konkursu recytatorskiego LKR, zespół „Nutki” zdobył wyróżnienie
na festiwalu piosenki PRO ARTE. Reprezentacja szkoły uczestniczyła w IV Zjeździe Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II w Jerzmanowej, który odbywał się pod hasłem „SPORT – narzędziem integralnego rozwoju
człowieka”. Dwie uczennice klasy szóstej Rada Pedagogiczna rekomendowała do nagrody Burmistrza za
wysokie wyniki w nauce i wysokie wyniki sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2014/2015 (kwota
650, 00zł). Ogółem szóstoklasiści na sprawdzianie zewnętrznym uzyskali wynik wysoki (70%). Środki
finansowe wydatkowano na: Szkoła Podstawowa wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 623.474,40 zł,
dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP, delegacje
materiały, pomoce
dydaktyczne, energia, woda, 5
ubezpieczenia
szkolenia 760,00 zł. Oddział przedszkolny przy
Szkole Podstawowej
wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń
dodatki mieszkaniowe,
pozostałe 6.129,00 zł. Przedszkole Publiczne
W 2015 w Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy funkcjonowały 4 grupy z podziałem; dwie kl „O”5-6
latki, jedna grupa 5 latków i jedna grupa 3-4 latki, jedna grupa zamiejscowa przedszkola z siedzibą
w Bobrzanach (3-6 latki) oraz grupa 3-4 latki z siedzibą w MOKu, od września przy ul. Chrobrego - 1 gr 3
-latków, 1 gr.4- latków i 2 gr 5-latków. Z wyżywienia korzystało średnio 65 dzieci , w tym finansowanych
przez OPS 12-14 Przedszkole jest czynne zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacyjnym od 5.45
-16.00, w Bobrzanach i w MOKu od 8.00 – 13.00. Godziny realizacji nieodpłatnej podstawy programowej są
proporcjonalnie wydłużone o czas trwania zajęć dodatkowych. Każda godzina pobytu dziecka poza czasem
realizacji podstawy programowej kosztuje 1 zł. We wszystkich grupach prowadzone są zajęcia dodatkowe
(od stycznia do końca czerwca; j.angielski 30 godz. tygodniowo , zajęcia ruchowo muzyczne i korekcyjne po
0,30 min w tygodniu. Zajęcia finansowane są w całości z budżetu przedszkola. Podczas realizacji zajęć
dodatkowych zapewniana jest opieka nauczyciela grupy. Od września j.angielski realizowany jest w ramach
podstawy programowej. Nieodpłatnie dzieci objęte były indywidualną terapią logopedyczną. Realizowana
była podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz program wychowania przedszkolnego
dopuszczony do użytku przez dyrektora „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający
rozwój aktywności dzieci” Małgorzaty Kwasniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Podstawa programowa
wzbogacana jest o realizację zadań rocznych wynikających z wniosków z nadzoru z poprzedniego roku
szkolnego oraz z aktualnej diagnozy rozwoju i zainteresowań dzieci, z potrzeb środowiska i priorytetów
kuratoryjnych. Zawierają treści z obowiązujących w przedszkolu programów; wychowawczego i profilaktyki.
Realizowano dodatkowo programy i projekty rozszerzające podstawę programowa realizowane od stycznia
2015 to „Dbamy o język Polski”, „Przedszkole przyjazne środowisku”. Przystąpiono do szwajcarskiego
nieodpłatnego projektu „dzieciństwo bez próchnicy“ uwzgledniający warsztaty z dziećmi, rodzicami
i nauczycielami. W II półroczu 2015 realizowano „Plan daltoński” oraz „Poznawanie poprzez
eksperymentowanie”. W II półroczu przy współudziale rodziców odbył się festyn rodzinny i pasowanie na
przedszkolaka, zabawa Mikołajkowa w hali sportowej, udział dzieci w wigilii dla mieszkańców Małomic
i improwizacja muzyczna, obchody Dnia 11 listopada z udziałem dzieci z klas O. Zaplanowane zadania
programowe oraz wymagania edukacyjne dla poszczególnych grup wiekowych są zrealizowane w stopniu
bardzo dobrym, zgodnie z predyspozycjami dzieci, wymogami środowiskowymi i wymogami oświatowymi.
Prowadzono współpracę z MOK, OPS, Kuratorem sądowym, Policją, dyrektorem i nauczycielami Zespołu
Szkół w Małomicach, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, z przedszkolami powiatu żagańskiego.
Kontynuowano działania promujące wśród rodziców akcje wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej
przez dzieci sześcioletnie. Prowadzone są warsztaty profilaktyki i prewencji z udziałem policji, ratownika
medycznego. Środki finansowe wydatkowano na;
§
3020
4010
4040
4110
4120
Nazwa
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Kwota wydatków
w 2015 r.
39.987,06
626.314,26
46.217,06
111.845,36
10.708,09
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
– 26 –
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywnościowych
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup pozostałych usług
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS
Szkolenia
Poz. 810
7.507,80
16.488,97
54.846,25
5.769,47
34.893,87
3.302,91
1.769,00
38.311,57
2.576,15
426,27
1.252,88
39.507,00
2.171,23
Ogółem wydatkowano1.043.895,20 zł. OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz.1356 ze zm.) art. 41 i art. 111 „Prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu należy do zadań własnych gmin...”, w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie
zadań określonych w art.111 ust.1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, o których mowa w art.18 w/w ustawy. Zarządzeniem nr 12/2015 Burmistrza Małomic z dnia
10 marca 2015r. powołana została Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Małomicach w składzie 4 osobowym. Realizacja zadań prowadzona była w oparciu o uchwałę
Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2018 w Gminie Małomice uchwalonego uchwałą Nr VI/27/2015
Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2015r. W budżecie gminy Małomice zaplanowano na 2015r.
uzyskanie dochodów w wysokości 83.522,00,zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem
piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży. Gmina
wydała w 2015r. dla przedsiębiorców - 32 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 6 zezwoleń
jednorazowych. Z tytułu wniesionych opłat za korzystanie z zezwoleń Gmina Małomice uzyskała dochody
w wysokości: 83.617,26,zł Na realizację zadań Gminy w zakresie profilaktyki przyznano środki finansowe na
następujące projekty:
1. Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach w ramach projektu
- „Mogę żyć inaczej!” w wys. 13.000,00,zł2. Przedszkola Publicznego w Małomicach w ramach projektów:
- „Bawimy się i uczymy w otoczeniu sprzyjającym zdrowiu psychofizycznemu” w wys. 4.000,00,zł- „Mówimy poprawnie” w wys. 4.000,00,zł3. „Alternatywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną” w wys. 38.652,00,zł-
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 27 –
Poz. 810
4. Powadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
i ich rodzin w wys. 7.560,00,zł- W ramach realizacji projektu „Alternatywne formy spędzania wolnego czasu
z rodziną”, którego celem ogólnym było zapobieganie patologiom związanym z nadużywaniem alkoholu
poprzez alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez społeczeństwo Gminy Małomice realizowano
następujące działania. Zadanie obejmowało realizację programu w zakresie; przeciwdziałania agresji,
wulgaryzmom, wagarom, piciu alkoholu, palenia papierosów, sposoby dbania o higienę osobistą, rola
rodziców i obowiązki członków rodziny w codziennym życiu, integracja grupy rówieśniczej połączona
z promowaniem pozytywnych wzorców, przekonanie, że niepowodzenia życiowe nie muszą prowadzić do
braku perspektyw życiowych. Na 2015 r. podobnie jak w latach ubiegłych, Małomicki Ośrodek Kultury
przygotował ofertę programową dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wywodzących się z gminy
Małomice w ramach realizacji zadania publicznego – prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji
zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, ratownictwa i ochrony ludności, pt. „Mogę żyć
inaczej!”. Całość projektu obejmowała działania MOK w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
patologiom oraz propagowania pozytywnych postaw i wzorców. Do głównych założeń projektu należało
zaliczyć zapobieganie uzależnieniom, profilaktykę przeciwalkoholową, powstrzymanie demoralizacji wśród
dzieci i młodzieży, jak również zagospodarowanie wolnego czasu w ciekawy, aktywny i atrakcyjny dla
uczestników sposób. Należy pamiętać, że przeciwdziałanie uzależnieniom ma charakter długofalowy i jest
nieodłącznym procesem życia publicznego, jak również działalności prowadzonej przez instytucje publiczne,
w tym Małomicki Ośrodek Kultury. Placówka MOK-u w okresie sprawozdawczym, działała na terenie
Gminy Małomice w miejscowościach Bobrzany, Żelisław (świetlice wiejskie) i oczywiście w Małomicach,
gdzie jest jednym z nielicznych animatorów życia kulturalnego. Działalność MOK była bogata, przez co
obfitowała w liczne propozycje spędzania wolnego czasu w okresie popołudniowym, zarówno przez dzieci
i młodzież, jak również osoby dorosłe. W ramach realizacji projektu „Mówimy poprawnie” Przedszkola
Publicznego w Małomicach prowadzono zajęcia logopedyczne od 13 stycznia do 24 listopada 2015r.
Przepracowano 30 dni tj. 120 godzin. Terapią objęto 12 dzieci : siedmioro dzieci sześcioletnich, czworo
dzieci pięcioletnich i jedno dziecko czteroletnie. Dzieci wykazywały największe opóźnienia w rozwoju
mowy bądź artykulacji. Rozpoczęcie terapii poprzedzone było badaniami przesiewowymi u dzieci. W kilku
przepadkach dzieci kierowano na konieczne konsultacje audiologiczne, foniatryczne, okulistyczne,
neurologiczne czy psychologiczne. W prowadzonej terapii uczestniczyli również rodzice dzieci. W ramach
działań przeprowadzono także konsultacji na prośbę rodziców. Systematycznie prowadzono konsultacje
z nauczycielami w przedszkolu. Dotyczyły one prowadzonych terapii oraz potrzeb i kierunków wsparcia
dzieci podczas codziennych zajęć edukacyjnych. W wyniku prowadzonych terapii uzyskano znaczna poprawę
artykulacji dzieci oraz wzrostu świadomości rodziców odnośnie potrzeby kontynuowania ćwiczeń.
Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Małomicach w ramach realizacji projektu: ”Bawimy się
i uczymy w otoczeniu sprzyjającym zdrowiu psychofizycznemu” zakupiło w 2015r. elementy wyposażenia
sal, które wspomagają aktywność zmysłów rozwijających się u dzieci w wieku przedszkolnym. W/w
zakupione elementy wyposażenia zostały rozdzielone na grupy przedszkolne w Małomicach i Bobrzanach.
W ramach realizacji projektu „Szkolne programy profilaktyki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum” z Zespołu
Szkół w Małomicach zorganizowano dla uczniów w dniu 20 marca ubr. ”Festiwal Nauki” - tj. - interaktywne
widowisko pt. ”Brr.. bardzo zimno”- eksperymenty z wykorzystaniem ciekłego azotu. Pokaz prowadziła
Grupa Pana Korka z Sosnowca. Pokaz odbył się z okazji Dnia Wiosny i Dnia Talentów. W tym dniu hala
sportowa w Małomicach zamieniła się na trzy godziny w wielkie laboratorium naukowe a uczniowie przeżyli
niezwykłą przygodę z nauką. Naukowcy zaprezentowali w bardzo atrakcyjny sposób poprzez eksperyment,
doświadczenie, pokaz naukowy, warsztaty laboratoryjne- właściwości ciekłego azotu. Uczniowie mogli
zbadać, jak bardzo niska temperatura (tj. minus 196oC) wpływa na różne materiały i przedmioty. Naukowy
maraton był dla wszystkich uczestników niezapomnianą lekcją. 15.10.2015r. odbyły się spotkania uczniów
klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjalnych z przedstawicielami Fundacji latarnia ze Strzelec
Opolskich. Były to autorskie spotkania o uzależnieniach od narkotyków, alkoholu, przemocy, dopalaczy
oparte na historiach i świadectwach z życia . Spotkania połączone były z prelekcjami na temat szkodliwości
podejmowania ryzykownych zachowań w życiu młodego człowieka oraz występów artystycznych,
prezentacji multimedialnych i opowieści. Celem prowadzących było zachęcenie młodzieży do podejmowania
świadomych i mądrych decyzji. Przeczytane przykłady z ich życia powinny przestrzec młodych ludzi by nie
ryzykowali życia i zdrowia poprzez wchodzenie w kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Udział w nich
wzięło 220 uczniów i 14 nauczycieli. Tego samego dnia odbyła się w szkole w godzinach popołudniowych
„wywiadówka profilaktyczna” dla nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół
w Małomicach. Przedstawiciele w/w Fundacji zapoznali uczestników spotkania z podstawowymi sygnałami
świadczącymi o zażywaniu środków psychoaktywnych przez dzieci, przedstawili rodzaje tych środków i ich
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 28 –
Poz. 810
nazwy. Omówili mechanizmy wchodzenia w uzależnienie i podkreślali jak ważną w życiu rolę odgrywają
prawidłowe relacje z dzieckiem i poświęcony im czas. W spotkaniu wzięło udział ok. 90 rodziców i 19
nauczycieli. W październiku ubr. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej wzięli udział w zajęciach
warsztatowych z zakresu kształtowania umiejętności prospołecznych i profilaktyki uzależnień prowadzonych
przez terapeutę uzależnień. Celem programu był trening umiejętności zachowań prospołecznych, trening
kontroli złości odreagowania napięć, zajęcia dostarczyły uczniom wiedzę na temat wpływu środków
psychoaktywnych na zdrowie i życia oraz relacje międzyludzkie. W zajęciach wzięło udział ok. 90 uczniów i
4 nauczycieli. W 2015r. prowadzony był na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach Punkt
Konsultacyjno -Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu narkotyków i ich rodzin. Udzielono łącznie
189 porady w tym: 71 porady dla kobiet, dla mężczyzn 118. Liczba osób, które podjęły leczenie odwykowe:
tj. kobiety - 8, mężczyźni 17.
WG. poszczególnych kategorii klientów udzielono porad dla: osób z problemem alkoholowym (porad:189,
dla 39 osób), dorosłym członkom rodziny z problemem alkoholowym ( w tym współuzależnionym i DDA –
29 porad dla 7 osób ), ofiarom przemocy w rodzinie – 29 porad dla 7 osób i sprawcom przemocy w rodzinie
(porad -185 dla 37 osób). Specyfika udzielonej pomocy obejmowała w większości rozmowy motywacyjne
i rozmowy wsparcia, elementy edukacji z podstaw wiedzy o chorobie, elementy psychoedukacyjne. Punkt
konsultacyjny utrzymywał kontakt z kuratorami z Sądu Rejonowego z Żagania, z grupą Anonimowych
Alkoholików „Szansa” z Małomic. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Małomicach w 2015r. Odbyła 16 posiedzeń ( w tym 9 posiedzeń bez wynagrodzenie dla członków
Komisji). 19.05.2015r. zorganizowano szkolenie dla nowych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. 23.10.2015r. przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie Gminy Małomice w siedmiu punktach tj. we wsi Bobrzany, Chichy i Janowiec. Na
podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, iż punkty sprzedaży napojów alkoholowych posiadały ważne
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za ich korzystanie były wnoszone zgodnie z
obowiązującymi przepisami. W powyższych punktach sprzedaży znajdowały się odpowiednie wywieszki o
szkodliwości spożycia napojów alkoholowych. Komisja nie stwierdziła spożywania napojów alkoholowych w
obrębie punktów sprzedaży. Ponadto prowadzono 36 postępowań wobec osób mających problemy z
nadużywaniem alkoholu, z tego 24 osób wyraziło zgodę na dobrowolne podjęcie leczenia w Punkcie
Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin. Wobec
pozostałych osób prowadzone jest dalsze postępowanie. Osoby te były wzywane na kolejne posiedzenia
Komisji. Do Sądu Rejonowego w Żaganiu skierowano pięć wniosków o zastosowanie leczenia w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu. Ponadto Gminna Komisja zaopiniowała pozytywnie 38 wniosków przedsiębiorców
o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zawierających powyżej 18% alkoholu
przeznaczonego do spożycia poza i w miejscu sprzedaży i zezwolenie jednorazowe.
NAZWA ZADANIA
Podróże służbowe.
Wynagrodzenie psychologa i psychiatry.
Szkoła
Szkolenia i publikacje.
„Alternatywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną”
Koszty utrzymania siedziby Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Środki na zakup leków wspomagających.
Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach projekt pt: „
Mogę żyć inaczej!”
Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Małomicach:
projekt „Bawimy się i uczymy w otoczeniu sprzyjającym
zdrowiu psychofizycznemu”
projekt „Mówimy poprawnie”
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin.
300,00
2.240,00
4.500,00
1.000,00
38.652,00
300,00
WYKONANIE
2015 r.
0,00
1.120,00
4.394,20
500,00
33.906,48
163,94
300,00
7.350,00
0,00
6.949,00
13.000,00
13.423,94
8.000,00
7.727,80
7.560,00
8.120,00
PLAN
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 29 –
Różne opłaty i składki (wnioski do Sądu)
RAZEM
Poz. 810
320,00
83.522,00
200,00
76.505,36
POMOC SPOŁECZNA REALIZACJA ZADAŃ USTAWOWYCH Ośrodek Pomocy Społecznej
w Małomicach jest jednostką budżetową Gminy Małomice. Powołany został uchwałą Rady Miasta
w miesiącu kwietniu 1990 roku. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu centralnego
i samorządowego. OPS realizuje zadania własne i zlecone wynikające z:
1. Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r.
2. Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004r.
3. Ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z 22 grudnia
2005 r.
4. Uchwały RM z 10.12.2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020.
5. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r.
6. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 r.
7. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
8. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych wraz z aktami wykonawczymi.
9. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
10. Ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
11. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
12. Ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
13. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej
jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:
1. prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji i wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych
i specjalnych celowych,
2. kierowanie do domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni i opłacanie lub dofinansowanie do
opłat za pobyt,
3. kierowanie na posiłki i opłacanie ich kosztów,
4. opłacanie składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy
i kwalifikowanie do ww. świadczeń,
5. organizowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
6. sprawienie pogrzebu,
7. świadczenie pracy socjalnej. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ
Budżet OPS na realizację zadań własnych, zleconych i własnych z dotacji w 2015 roku wynosił ogółem
4936671,84 zł wykonanie budżetu wyniosło 4756899,87 zł Dofinansowanie do projektu pn. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach w roku 2015
wyniósł 17 609,00 zł. POMOC ŚRODOWISKOWA- formy pomocy społecznej Pomoc społeczna jest –
zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – instytucją polityki państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Prawo do świadczeń przysługuje osobom i
rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają ustawowych kryteriów dochodowych. Pomoc
społeczna udzielana jest w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności
w przystosowaniu
do
życia
młodzieży
opuszczającej
placówki
opiekuńczo-wychowawcze,
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 30 –
Poz. 810
losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej, ekologicznej. Do m-ca września 2015r kryterium
dochodowe dla osoby samotnej wynosiło 542 zł, zaś na osobę w rodzinie 456 zł. W dniu 14 lipca 2015r. Rada
Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1058). Od 01 października 2015r. kryterium
dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00zł ( wzrost o 93 zł), dla osoby w rodzinie
514,00zł (wzrost o 58zł). Formy Pomocy Społecznej Świadczeniami z pomocy społecznej są m.in.:
1) świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
2) świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) schronienie, posiłek, niezbędne ubranie,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
d) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
e) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
f) sprawienie pogrzebu,
h) interwencja kryzysowa,
g) bilet kredytowany, W roku 2015 roku do tut. Ośrodka wpłynęło 1253 podań z prośbą o udzielenie
pomocy. Wydano około 2.195decyzji administracyjnych. Świadczeniami objęto łącznie 847 osoby
z tego 370 rodzin. Pracownicy socjalni przeprowadzili 1470 wywiadów środowiskowych. Wywiady
środowiskowe przeprowadzają pracownicy socjalni w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej,
dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się i korzystających z pomocy społecznej, w tym
również na potrzeby, świadczeń rodzinnych oraz jednostek organizacyjnych z terenu innej gminy.
Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłek stały przysługuje: a. pełnoletniej osobie
samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli
jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 634,00zł,
b. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 514,00 zł, c. kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł
W roku 2015 r. z zasiłków stałych korzystało ogółem 62 osoby na łączną kwotę 256.040,63zł Średnia
miesięczna kwota zasiłku wynosiła 344,14zł.
60
108 osób uczestniczących w Centrum
Integracji Społecznej na kwotę 36.946,00 zł. Łączna kwota na składki na ubezpieczenie zdrowotne
wynosiła w roku 2015 r – 59.910,00zł, Na wypłatę zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne w 2015 roku Ośrodek otrzymuje dotację z budżetu państwa.
Forma pomocy
Zasiłki stałe
W tym: przyznane dla osoby samotnie
gospodarującej
Pozostającej w rodzinie
Liczba osób,
którym przyznano
decyzją
świadczenia
62
Liczba
świadczeń
Kwota
świadczeń
Liczba
rodzin
558
256.041
62
49
485
238.235
49
13
73
17.806
13
Zasiłki okresowe Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego: a. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634,00zł, b. rodzinie, której dochód jest niższy od
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 31 –
Poz. 810
kryterium dochodowego rodziny tj. 514,00zł x liczba członków rodziny. Wysokość zasiłku okresowego ustala
się: a. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418
zł, b. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej
rodziny. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ww. kryteriami nie może być niższa (kwota
gwarantowana, wypłacana z budżetu państwa) niż 50 % różnicy między: a. kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, b. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Dotyczy to sytuacji, gdy różnica
wynosi mniej niż 20 zł. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala Ośrodek Pomocy Społecznej
na podstawie okoliczności sprawy. W roku 2015 r. z zasiłków okresowych skorzystało ogółem 243 osoby na
łączną kwotę 506.445,79zł.
Forma pomocy
Zasiłki okresowe
W tym przyznane z powodu:
bezrobocia
długotrwałej choroby
niepełnosprawności
Innego niż wymienione w wierszach 10-13
Liczba osób,
którym przyznano
decyzją
świadczenia
243
Liczba
świadczeń
Kwota
świadczeń
Liczba
rodzin
1529
506.446
243
191
1363
461.187
191
11
17
24
39
46
81
11.290
9.750
24.219
11
17
24
Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej może być
przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw
a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie / rodzinie, która poniosła
straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach osobie / rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany
specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby /
rodziny. W roku 2015 r. z zasiłków celowych skorzystało ogółem 110 osób na łączną kwotę 53.745,44zł.
(z tego 6 rodzin otrzymało pomoc na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb z tytułu losowego na kwotę
20.000,00zł.). W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości
nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który
nie podlega zwrotowi. Z powyższej formy pomocy w roku 2015 skorzystało 58 osób i rodzin na łączną
kwotę 26.436.24 Pomoc osobom zwalnianym z zakładów karnych Zgodnie z Porozumieniem z dnia
13 czerwca 2000 r. zawartym pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem
Służby Więziennej w sprawie organizacji pomocy dla osób zwalnianych z zakładów karnych i ich rodzin
w roku 2015r Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 8 osobom po opuszczeniu zakładu karnego.
zasiłki
okresowe –
zasiłek celowy –
świadczenie
pieniężne na zakup żywności –
sfinansowanie kosztów obiadów w stołówce
Katering Halinka– 7 osób na kwotę 3.926,70zl W miesiącu czerwcu i grudniu 2015r. odbyło się spotkanie
w Areszcie Śledczym w Nowej Soli w sprawie realizacji zawartego porozumienia z 2014r. W czasie
spotkania z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności przedstawiono zasady udzielania pomocy
finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także udzielano porad w zakresie prawa
rodzinnego, spadkowego czy w zakresie prawa mieszkaniowego. Program wieloletni „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” Program realizowany jest w oparciu o uchwałę Rady Ministrów z 10.12.2013r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup
żywności lub posiłku. Pomoc w ramach programu może być przyznana, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach
rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku,
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 32 –
Poz. 810
ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu
pomocy. Udzielnie pomocy nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu
środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej. Środki na zakup
posiłku, są przekazywane przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez odpowiednio
dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym
okresie rozliczeniowym. Liczba dzieci lub uczniów, którym udzielono pomocy, nie może przekroczyć 20 %
liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu
na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. W 2015r roku z takiej formy skorzystało: 2 dzieci na
wniosek Dyrektora Szkoły w Małomicach 1 dziecko na wniosek Dyrektora SOSW w Szprotawie 1 dziecko na
wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Henrykowie 1 dziecko na wniosek Dyrektora L.O. w
Szprotawie 1 dziecko na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie Ogółem
z takiej formy pomocy skorzystało 6 dzieci. Na realizację Programu w 2015r OPS wydatkował kwotę
400.00,00 zł, z tego: z budżetu gminy – 80.000,00 zł, z budżetu wojewody – 320.000,00 zł. W miesiącu
marcu 2015 do Ośrodków Pomocy Społecznej w woj. Lubuskim wpłynęła informacja z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, iż Ośrodek nie może pokrywać całodziennego
wyżywienia dla dzieci przebywających w szkołach czy przedszkolach. Z uwagi na otrzymane wytyczne tut.
Ośrodek pokrył ze środków własnych koszty mleka i śniadań wydawanych dzieciom
w Przedszkolu Publicznym w Małomicach, Zespole Szkół w Małomicach oraz w SOSW w Szprotawie na
łączną kwotę 12.189,18zł.
Forma pomocy
Posiłek
w tym dla: dzieci
Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenia
264
173
Liczba
świadczeń
Kwota
świadczeń
Liczba rodzin
46593
30807
194403
101266
152
x
Koszt jednego posiłku średnio wyniósł 4,98zł W roku 2015r. z pomocy finansowej na dożywianie- zakup
artykułów żywnościowych w formie zasiłku celowego skorzystało 600 osób i 286 rodzin Sprawienie
pogrzebu Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem
zmarłego. W roku 2015r Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał pochówku 4 osób na kwotę 8.727,00zł Praca
socjalna, kontrakt socjalny – narzędzie pracy socjalnej Praca socjalna jako forma wsparcia ma na celu
przeciwdziałanie skutkom pojawiających się zagrożeń związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem
rodziny lub jej członków. W ramach prowadzonej pracy socjalnej z osobami i rodzinami pracownicy socjalni
podejmowali działania polegające na: wsparciu, rzecznictwie na rzecz klientów, poradnictwie, rozszerzaniu
kontaktów społecznych, edukacji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. W ramach pracy
socjalnej pracownicy socjalni OPS realizowali m.in. zadania polegające na:
- współpracy z pedagogami szkolnymi oraz kuratorami sądowymi,
- współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym,
- współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta o skierowanie na
leczenie alkoholowe,
- oraz innymi instytucjami organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Praca socjalna realizowana
jest również za pomocą kontraktu socjalnego, który jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze
świadczeń pomocy społecznej, a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu
współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej,
umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W 2015
roku zawarto 72 kontraktów socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni
świadczący pracę socjalną w wywiadach środowiskowych szczegółowo diagnozują sytuację osób i rodzin
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Poprzez analizę zasobów klienta wdrażają odpowiedni
plan pomocy i działań, który znajduje odzwierciedlenie w wywiadach środowiskowych. Usługi opiekuńcze
na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi Z godnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej osobom, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, gmina zapewnia pomoc w formie
usług opiekuńczych. Obejmują one pielęgnację chorego, sporządzanie zakupów, przygotowywanie posiłków,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 33 –
Poz. 810
wykup leków, sprzątanie pomieszczeń chorego i załatwianie spraw urzędowych. W Małomicach usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowało 5 pracowników. W 2015 roku pomocą w formie
usług opiekuńczych objęto 7 osób, natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (świadczenie
finansowane przez LUW, dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi, pacjentów PZP) objęto 2 osoby. Prócz
zatrudnionych pracowników, którzy świadczą usługi opiekuńcze, OPS systematycznie współpracuje
z CIS w Małomicach, które wspiera tut. Jednostkę w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. W 2015
zwarto porozumienie z MCIS placówka zamiejscowa w Małomicach w sprawie realizacji zadania w formie
usług opiekuńczych. Zwarta umowa określiła zadania realizowane przez pracownika socjalnego w celu
przyznania powyższej formy pomocy z zasobów MCIS. Domy Pomocy Społecznej Osobie wymagającej
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie
funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu
pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego
na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 1 decyzję
o umieszczenie w DPS. Mimo, iż umieszczenie podopiecznego w DPS jest poprzedzone bardzo wnikliwym
rozeznaniem sytuacji rodzinnej i zdrowotnej klienta, z roku na rok rośnie liczba osób wymagających tej
formy pomocy. Zadanie to jest bardzo obciążające dla budżetu gminy. W roku 2015 przebywały w DPS 3
osoby . W przypadku jednej osoby członek rodziny dopłacał do kosztów pobytu w wys. 500zł. Średni
miesięczny koszt utrzymania mieszkańca, ustala w zależności od jego zasięgu, wójt / burmistrz / prezydent,
starosta lub marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia
31 marca każdego roku. Łączny koszt pokrywania opłat za pobyt w DPS w 2015 r wyniósł
50.300.29 zł, Oprócz kierowania osób wymagających całodobowej opieki do DPS Ośrodek poszukuje miejsc
w Zakładach Opieki Leczniczej, w których koszt pobytu jest niższy niż w DPS ( od 900 zł do 1500 zł ). Jest
to doraźne rozwiązanie problemu, ponieważ pobyt w ZOL nie może przekraczać 6 miesięcy. Ponadto liczba
ZOL jest niewielka i uzyskanie w nich miejsca nie jest łatwe. INFORMACJA Z REALIZACJI
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Świadczenia
rodzinne Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach od dnia 1 stycznia 2015 r. realizuje zadania wynikające
z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz
alimentacyjny). W okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. wpłynęło 417 wniosków, w tym w sprawie:
71
wniosków o ustalenie prawa do zasiłku
5 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
1 wniosek o
55 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia się dziecka. W okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. w sprawie świadczeń
13 decyzji
odmawiających prawa do świadczeń rodzinnych i opiekuńcz
41 decyzji
17 decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W okresie od stycznia
do grudnia 2015 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało średnio miesięcznie 438 rodzin. Zasiłek rodzinny
pobierało średnio miesięcznie 210 rodziny dla
jednorazową
zapomogę wypłacono na 55 dzieci (kryterium dochodowe w wysokości 1922,00 zł na osobę w rodzinie),
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na 25 dzieci (kryterium dochodowe
do dnia 31.10.2015 r. w wysokości 574,00 zł na osobę w rodzinie oraz od dnia 01.11.2015 r. w wysokości
674,00 zł na osobę w rodzinie). Z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
korzystało średnio miesięcznie 23 rodziny na 31 dzieci. Decyzje odmawiające prawa do świadczeń
rodzinnych dotyczyły przede wszystkim przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego. Decyzje
uchylające dotyczyły m.in.: zmiany miejsca zamieszkania, rezygnacji ze świadczeń rodzinnych, uzyskania
dochodu powodującego przekroczenie kryterium dochodowego, uzyskania prawa do świadczeń w innej
instytucji. Fundusz alimentacyjny W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku w sprawie świadczeń z
funduszu alimentacyjnego przyjęto 69 wniosków. W okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. z
funduszu alimentacyjnego korzystało średnio miesięcznie 49 rodzin na 83 dzieci. W sprawie świadczeń z
funduszu alimentacyjnego wydano 74 decyzji administracyjnych, w
63 decyzji przyznając
6
1 decyzja żądająca zwrotu
nienależnie pobranego świadczenia. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również postępowanie wobec
dłużników alimentacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. w ewidencji tut. Ośrodka figuruje 54 dłużników
alimentacyjnych mieszkających na terenie gminy Małomice. Z dłużnikami alimentacyjnymi przeprowadzane
są wywiady alimentacyjne oraz odbierane oświadczenia majątkowe (w ww. okresie przeprowadzono 19
wywiadów i odebrano 19 oświadczeń majątkowych). Po przeprowadzonym wywiadzie do Powiatowego
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 34 –
Poz. 810
Urzędu Pracy kierowane były wnioski o aktywizację zawodową dłużników. W przypadku gdy dłużnik
alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił: złożenia oświadczenia
majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, bez
uzasadnionej przyczyny odmówił propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót
publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych - zostaje wszczęte
postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych staje się ostateczna, kierowany jest wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika
alimentacyjnego oraz składany jest wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksy
wysłano 8 zobowiązań do dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w
wysłano 26 wniosków do PUP o aktywizację
wydano 6 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od
wysłano 3
wnioski do Prokuratury. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku, z tytułu wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, dłużnicy alimentacyjni zwrócili 43 732,38 zł. Rodziny pobierające świadczenia
rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
m-c
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Liczba rodzin pobierających świadczenia
rodzinne
435
435
439
443
443
444
442
450
446
449
412
438
Liczba rodzin pobierających świadczenia z
funduszu alimentacyjnego
43
45
47
43
45
47
47
48
49
35
43
44
Wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
L.p.
Wyszczególnienie
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekunów
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
się dziecka
Razem świadczenia rodzinne
6.
Fundusz alimentacyjny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
464 328
244 623
461 601
447 680
145 479
256 897
Liczba świadczeń narastająco
od początku roku
4 577
2 322
3 017
375
284
496
55 000
55
2 075 608
292 377
11 126
989
Wykonanie
POMOC W FORMIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH Przyznawanie i wypłatę dodatków
mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz. 734 z późniejszymi zmianami). Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy.
Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć wydatków związanych
z utrzymaniem mieszkania. OPS realizuje to zadanie od dnia 01.01.2015r. W 2015 roku wpłynęło 138
wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 138
121
17 - odmownych (powodem odmowy były zbyt małe wydatki ponoszone na utrzymanie
mieszkania w stosunku do dochodu rodziny) Ogółem pomocą w formie dodatków mieszkaniowych objęto
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej w MałomicachSpółdzielnia Mieszkaniowa
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 35 –
Poz. 810
w Szprotawie- liczba decyzji 30 na łączną kwotę 35 5
Wspólnoty Mieszkaniowe w Gminie
Małomice - liczba decyzji 33 na łączną kwotę 34 764,34 zł W 2015 roku na wypłatę dodatków
mieszkaniowych wydatkowano
kwotę 133 717,74 zł. POMOC W FORMIE DODATKÓW
ENERGETYCZNYCH Przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10
kwietnia 1997r.- prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z póź. zm.). W 2015 roku wpłynęło 41
wniosków o ustalenie prawa do dodatku energetycznego. Wydano 41
37
- pozytywny
4 - odmownych (powodem odmowy był nie spełniony warunek posiadania dodatku
mieszkaniowego) Ogółem pomocą w formie dodatków mieszkaniowych objęto 37 gospodarstw domowych na
łączną kwotę 2 951,12 zł POMOC W FORMIE KARTY DUŻEJ RODZINY Przyznawanie Karty Dużej
Rodziny reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz. 1863). Prawo
do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której
rodzic ( rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta przysługuje
rodzinie niezależnie od dochodu. Na podstawie takiego dokumentu rodziny mogą korzystać z uprawnień jakie
znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonych na stronie internetowej MRiPS - www.mpips.gov.pl
Karta Dużej Rodziny przysługuje: rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony; dziecku w
wieku do ukończenia 18.roku życia; dziecku powyżej 18.roku życia - odpowiednio do 30 września
następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub
do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z
oświadczeniem, o których mowa w art.10 ust.4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w
wieku powyżej 18.roku życia - na okres ważności orzeczenia; dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy
zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; osobie
przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art.
37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzinyi systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do
dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w
danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej
placówce, z zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art.10 ust.4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 25.roku życia. Karta przyznawana jest bezpłatnie. W Gminie Małomice z Karty Dużej Rodziny
korzysta 54 rodzin. Zostało wydanych 229 kart, w tym: opiekunowie- 79; dzieci- 150. W 2015r. wpłynęło 18
wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Na obsługę wniosków o wydanie KDR gmina wydała kwotę
254,60 zł. POMOC W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH W 2015 roku pomocą materialną
w formie stypendiów szkolnych objęto 121 uczniów, na łączną kwotę 78 692,27 zł, w tym: wykonanie 80%
w kwocie 62 953,81 zł oraz wykonanie 20% jako kwota własna gminy 15 738,45 zł. w I półroczu (styczeń
– czerwiec) stypendium otrzymało 131 uczniów. w II półroczu (wrzesień – grudzień) stypendium otrzymało
112 uczniów. Przyznawanie i wypłatę stypendiów szkolnych reguluje ustawa z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oraz Uchwała Nr
XXVII/166/2005 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 marca 2005r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Gminy Małomice".
Stypendium szkolne jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym, która przysługuje: 1. uczniom
szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz
słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24
roku życia; 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 3. uczniom szkół
niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki; 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich
i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia. Warunki przyznania stypendium szkolnego Stypendium szkolne może otrzymać
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu
na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż
456 zł/osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust 3
-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163). Warunkiem przyznania
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 36 –
Poz. 810
stypendium przez OPS w Małomicach jest także zamieszkanie ucznia na terenie gminy Małomice oraz
złożenie wniosku. Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na wydatki dotyczące danego roku szkolnego, w tym
w szczególności na zakup podręczników do nauki w szkole, lektur, encyklopedii i innych książek
pomocniczych w procesie dydaktycznym, a także przyborów szkolnych lub innego wyposażenia ucznia
wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,
2. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (organizowana
przez szkołę np. dodatkowa nauka języka obcego, wyjazdy na tzw. Zielone szkoły, zajęcia informatyczne itp.)
3. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołą (np. naukę języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe). Dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy, opłata za internat). Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana
wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Przykładowe wydatki
kwalifikowane do stypendium szkolnego:
1. podręczniki szkolne,
2. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne,
3. lektury szkolne lub inne książki edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe, instrument muzyczny
do nauki gry,
4. artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry,
kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne
przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister lub plecak szkolny,
5. strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe szkolne
i pozaszkolne: - dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe), spodenki gimnastyczne, koszulka
gimnastyczna, getry – do 2 par na semestr,
- obuwie sportowe: adidasy, obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki
– do 2 par na semestr,
- strój na basen: spodenki, strój kąpielowy, czepek, klapki na basen,
6. wymagany statutem szkoły lub innym wewnętrznym przepisem strój szkolny lub galowy,
7. strój na zajęcia szkolne i pozaszkolne: - strój ochronny na praktyczną naukę zawodu (jeżeli podmiot
organizujący praktyki nie zapewnia uczniowi tej odzieży),
- mundurki harcerskie, zuchowe,
8. sprzęt komputerowy: komputer, monitor, drukarka,
9. czesne na naukę w szkole, płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym:
- korepetycje, nauka języków obcych, zajęcia informatyczne, nauka tańca, nauka gry na instrumentach
muzycznych, zajęcia na basenie, zajęcia plastyczne,
10. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania, zakwaterowanie
w internacie, bursie lub stancji,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 37 –
Poz. 810
11. wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną i inne imprezy wyjazdowe
związane z realizacją programu nauczania, tj. „zielona szkoła”, „szkoła zimowe” oraz wyjścia do teatru, kina.
Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub
pełnoletniego ucznia. W przypadku wydatków wskazanych w pkt 11 obowiązuje pisemne oświadczenie
podpisane przez dyrektora szkoły, zawierające imię i nazwisko ucznia, kwotę poniesionych wydatków oraz
termin wyjazdu. Na podstawie art. 90m ustawy o systemie oświaty Rada Miasta w Małomicach uchwałą z
dnia 19 maja 2015 nr VIII/45/2015 upoważniła Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. KADRA OPS
Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym
z art.17 ust.18 Ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z zapisem art. 110 ust 11 ustawy Ośrodek winien
zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik
socjalny na 2 tys. mieszkańców. Wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Małomicach posiadają wykształcenie zgodne w wymogami ustawy o pomocy społecznej. Z uwagi na
konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego pracownicy Ośrodka uczestniczą w szkoleniach m.in.
współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Ponadto w roku 2015 przyjęto 2 pracowników Urzędu
Miejskiego w Małomicach w celu realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i stypendiów szkolnych.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi Ośrodek
Pomocy Społecznej w Małomicach systematycznie współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami
działającymi na rzecz klientów tut. Jednostki. Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny Od 1
stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, która nakłada na gminę nowe obowiązki w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Artykuł 176 w /w Ustawy określa zadania własne gminy
w zakresie wspierania rodziny. Jednym z kluczowych zadań jest współfinansowanie pobytu dziecka w
rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Zasady współfinansowania
wydatków związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej określone są w art. 191 ust. 9 i 10, które
stanowią:
- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi 10% kosztów pobytu,
- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi 30% kosztów pobytu,
- w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi 50% kosztów pobytu.
Do kosztó
wydatki na opiekę i wychowanie dziecka
średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka
w placówce opiekuńczo –
wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki
dofinansowanie
świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami
świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub
środki finansowe na utrzymanie (w tym
remonty) lokalu mieszkalnego lub zmianą lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza,
wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych. W 2015 roku realizacja
powyższego zadania przedstawiała się następująco: Koszt współfinansowania pobytu dzieci w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych:
Forma pieczy zastępczej
Liczba dzieci, za które OPS ponosi
odpłatność kosztów pobytu w pieczy
zastępczej
Kwota
1
Instytucjonalna
2
2
3
36.908,69 zł
Koszt współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych:
Forma pieczy zastępczej
1
Rodzina zastępcza
spokrewniona
Liczba dzieci, za które OPS ponosi
odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej
Kwota
2
3
5
12.050,33 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Rodzina zastępcza
zawodowa
Razem
– 38 –
Poz. 810
16.178,15 zł
4
28.228,48zł
9
Ponadto, zgodnie z ustawą, rodzinom które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczych, wójt, burmistrz, prezydent, zapewnia wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz dostęp
do specjalistycznego poradnictwa. Zadaniem asystenta rodziny jest:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodzin i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenie gosp. domowego,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz
wychowawczych,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin,
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- pomoc w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich,
- udzielanie wsparcia dzieciom,
- podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i osobami
działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym
czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może
przekroczyć 15.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach od dnia 01.01.2015 r. zatrudnia 2 asystentów rodziny, ogólna
liczba rodzin do pracy wyniosła 21. W roku 2015 OPS przystąpił do konkursu ofert w ramach Resortowego
programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W wyniku złożonego wniosku otrzymano
dofinansowanie do wynagrodzeń dla 2 asystentów na kwotę 45.000zł. PODSUMOWANIE Ośrodek Pomocy
Społecznej w Małomicach udziela kompleksowego wsparcia na rzecz osób i rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej. Podejmowana działalność ośrodka nie ogranicza się wyłącznie do przyznawania
świadczeń, ale też do podejmowania działalności profilaktycznej przez pracowników Sekcji Pracy Socjalnej.
Zatrudniona kadra w naszej jednostce systematycznie bierze udział w szkoleniach. W półroczu 2015 r. odbyły
z zakresu stosowania
z zakresu superwizji dla pracowników sekcji pracy socjalnej;
pomoc społeczna aktualne
z zakresu
radzenie sobie w trudnych sytuacjach relacyjnych w kontaktach z klientem-szkolenie
dla pracowników socjalnych. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Małomicki
Ośrodek Kultury DOCHODY
Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych na początek roku
Źródła dochodów
- dotacja podmiotowa
- najem pomieszczeń
- pozostałe przychody
- pokrycie amortyzacji
OGÓŁEM PRZYCHODY
Plan
3.850,00
Wykonanie
2.757,43
458.863,00
7.973,00
16.530,00
8.062,00
495.278,00
383.541,36
7.973,00
16.529,52
8.061,06
418.862,37
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 39 –
Poz. 810
WYDATKI
Wyszczególnienie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
w tym:
- ekwiwalenty i napoje
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Umowa o dzieło
Umowa zlecenie
Składki ZUS
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
- programy komputerowe
- materiały na imprezy kulturalne
- prasa i wydawnictwa
- znaczki pocztowe
- środki czystości
- artykuły biurowe
- sprzęt sportowy
- materiały budowlane
- materiały elektryczne
- artykuły do prowadzenia zajęć w sekcjach
- opał
- pozostałe materiały
Zakup energii i wody, w tym:
- MOK
- Świetlica w Bobrzanach
- Świetlica w Żelisławiu
- MOK – gaz
Zakup usług remontowych w tym:
- usługo serwisowe
- usługi remontowe
- remont instalacji elektrycznej
Zakup pozostałych usług w tym:
- przeglądy elektryczne
- szkolenia
- usługa Haker Biznes
- usługi telefoniczne i internetowe
- wywóz nieczystości stałych
- wywóz nieczystości płynnych
- opieka informatyka
- pozostałe usługi
- usługi kominiarskie
- usługi transportowe
- usługi koncertowe
- monitoring,
- zajęcia taneczne
- zajęcia muzyczne
- usługi radia i telewizji
Podróże krajowe
Plan
1.500,00
Wykonanie
1.054,86
207.650,00
15.000,00
5.370,00
39.921,00
5.377,00
39.715,00
192.585,05
11.902,00
5.369,42
34.481,37
2.127,67
31.136,38
251,00
1.818,00
1.600,00
300,00
1.946,00
2.500,00
500,00
1.000,00
1.553,00
647,00
250,41
1.817,45
1.429,34
0,00
1.945,68
1.642,66
66,25
0,00
1.552,83
646,20
2.500,00
25.100,00
34.752,00
10.500, 00
3.042,00
1.210,00
20.000,00
3.968,00
1.723,00
3.000,00
245,00
108.089,00
1.342,00
2.000,00
1.565,00
4.300,00
2.187,00
300,00
1.600,00
32.000,00
1.000,00
1.000,00
31.611,00
1.926,00
5.534,00
20.000,00
1.724,00
3.000,00
1.504,09
20.281,47
26.084,30
9.970,85
3.041,80
1.209,78
11.861,87
2.022,80
1.609,80
168,00
245,00
81.956,44
0,00
1.180,00
1.462,44
4.243,49
2.187,56
280,32
930,00
12.061,82
530,00
413,42
31.611,00
1.800,00
5.533,33
18.000,00
1.723,06
1.394,56
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Różne opłaty i składki w tym:
- ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia
- ubezpieczenia OC
- opłata ZAIKS-u, MPLC
- abonament telewizyjny
- pozostałe opłaty
Świadczenia urlopowe
Amortyzacja
Stan środków obrotowych na koniec roku
OGÓŁEM WYDATKI
– 40 –
Poz. 810
10.694,00
1.738,00
1.709,00
6.000,00
697,00
550,00
5.880,00
8.062,00
6.300,00
495.278,00
6.630,17
1.738,00
0,00
3.645,66
696,60
549,91
5.674,79
8.061,06
8.381,50
418.862,37
Małomicki Ośrodek Kultury działał w okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Małomice
w miejscowościach Bobrzany, Małomice, Żelisław, gdzie animował życie kulturalne. Nasza działalność była
bardzo bogata i obfitowała w liczne propozycje spędzania wolnego czasu w okresie popołudniowym,
zarówno przez dzieci i młodzież, jak również osoby dorosłe. Na 2015 r. Małomicki Ośrodek Kultury
przygotował ofertę programową dla dzieci i młodzieży z gminy Małomice w ramach realizacji zadania
publicznego - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
pt. „Mogę żyć inaczej!”. Całość projektu obejmuje działania MOK na rok 2015 w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom, patologiom oraz propagowania pozytywnych postaw i wzorców. Oprócz powyższego,
organizowaliśmy i współorganizowaliśmy różnego rodzaju imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne.
W naszym obiekcie funkcjonowały sale: taneczna, projekcyjna, gier, komputerowa, plastyczna, dziecięca
a także dla dorosłych. Wobec tego nasza działalność obfitowała w liczne propozycje spędzenia wolnego czasu
w okresie popołudniowym. Dla dzieci i młodzieży funkcjonowały sekcje: taneczna (nauka tańca hip- hop),
plastyczna (rozwijanie zdolności manualnych przy użyciu różnych technik plastycznych), foto-wideo (nauka
posługiwania się aparatem cyfrowym, cyfrową kamerą wideo), szachowa, wokalna oraz ZUMBA. Osoby
dorosłe rozwijają swoje umiejętności biorąc udział w zajęciach tanecznych (nauka tańca towarzyskiego),
ZUMBA (taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów
fitness), aerobik (ćwiczenia gimnastyczne wykonywane w rytm muzyki) oraz w zajęciach komputerowych
(nauka obsługi komputera). Przy Małomickim Ośrodku Kultury działa zespół śpiewaczy „Małomiczanki”,
który został utworzony w 2007 r. Ma on w dorobku wiele wyróżnień: w tym Dyplom z Zielonej Góry,
z Regionalnego Przeglądu Grup Śpiewaczych „Włóczęga”, statuetkę i platynową płytę, Złoty Mikrofon z
Gościeszowic, Puchar za Najlepszy Tekst o Borach Dolnośląskich z Gozdnicy. W repertuarze ma około 100
melodii ludowych, biesiadnych, wojskowych, patriotycznych oraz religijnych. Oprócz „Małomiczanek” przy
Małomickim Ośrodku Kultury działają także zespoły „Quatro” oraz „WC”. Wszystkie zespoły, w okresie
sprawozdawczym, brały udział w licznych przeglądach piosenki oraz biesiadach muzycznych, a także
występowały podczas różnego rodzaju uroczystości organizowanych na terenie naszej gminy. Najmłodszym
zespołem są „MUZAKI”, które skupiają w swoich szeregach dzieci szlifujące swoje talenty wokalne,
muzyczne oraz aktorskie. Na zajęcia zespołu uczęszcza około 35 dzieci. W Małomickim Ośrodku Kultury
działała także grupa przedszkolna dla dzieci w wieku 3-4 lat. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
w systemie pięciogodzinnym (od godz.8:00 do godz. 13:00). Dla osób zainteresowanych naszymi
propozycjami utworzyliśmy harmonogram zajęć i podaliśmy do wiadomości użytkowników godziny,
w jakich sale tematyczne będą dostępne dla przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych. W 2015r.
przeprowadzono następujące imprezy kulturalne:
- 11.01. – W restauracji „Halinka” zorganizowano XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dochód ze zbiórki został przeznaczony na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach
pediatrycznych i onkologicznych oraz na godną opiekę medyczną seniorów.
- 23.01. – W restauracji „Halinka” odbył się koncert „Kolęda na cały rok” w wykonaniu zespołu „Muzaki”
oraz zaproszonych gości: grupy „Beezee” oraz skrzypaczki Magdaleny Hrab. Na saksofonie zagrał główny
pomysłodawca koncertu Paweł Krawczonek.
- 01.02. – Odbył się II zjazd w III Lidze Województwa Lubuskiego w szachach (grupa południe), w którym
wystąpiła drużyna MOK Małomice.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 41 –
Poz. 810
- 17.02.-28.02. – Ferie Zimowe- zorganizowaliśmy różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży wg
poniższego programu: Wtorek: x-box-owy zawrót głowy, zajęcia w sali komputerowej, warsztaty
fotograficzno - filmowe (od. 16:00 do 17:30), zajęcia szachowe (od 17:00 do 20:00). Środa: x-box-owy
zawrót głowy, zajęcia w sali komputerowej - konkurs na najładniejszą prezentację multimedialną. Czwartek:
x-box-owy zawrót głowy, zajęcia w sali komputerowej, lepienie figur śniegowych. Piątek: x-box-owy zawrót
głowy, zajęcia w sali komputerowej, Ferie z Muzakami (od 16:00 do 17:30), zabawy plastyczne dla dzieci
(od 17:00), projekcje filmowe (15:30 - film animowany, 19:00 - film fabularny), zajęcia szachowe (od
17:00). Sobota: x-box-owy zawrót głowy (od 17:00 do 20:00), turniej szachowy dla dzieci i młodzieży do lat
16 o "Puchar Burmistrz Małomic" (godz. 11:00), zajęcia w sali komputerowej, Ferie z Muzakami (od 14:00
do 16:00), projekcje filmowe (12:30 - film animowany, 18:00 - film fabularny).
- 20.02. – W Małomicach w hali sportowej na zaproszenie Małomickiego Ośrodka Kultury Agencja
Artystyczna EDU-ARTIS przedstawiła spektakl interaktywny pt. „Z wizytą w Smerfowym Lesie”.
- 07.03. – W restauracji „Halinka” z okazji Dnia Kobiet odbyło się spotkanie. Goście mogli zobaczyć występy
artystyczne w wykonaniu dzieci z Przedszkola Publicznego oraz zespołu „Małomiczanki”, „Quatro” i „Bis”.
- 21.03. – Powitanie wiosny, konkurs na najładniejszą Marzannę, zabawy w plenerze i ognisko. Wszystkie
uczestniczące dzieci w konkursach otrzymały słodkie upominki.
- 09.04. – Miały miejsce Gminne Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs
przeprowadzono w III kategoriach wiekowych:
- 01.05. - W hali sportowej młodzież wzięła udział w turnieju piłki siatkowej „O puchar Burmistrz Małomic”.
- 03.05.- Na placu Konstytucji 3-goMaja 1 odbyły się obchody rocznicy Konstytucji 3-go Maja.
- 07.05. - 16.05. – Wystawa fotografii pt. ”Prześladowani Chrześcijanie XXI w.”, której organizatorem jest
Stowarzyszenie „Głos Prześladowanych Chrześcijan” przy współpracy z Małomickim Ośrodkiem Kultury.
- 23.05. – Przez Małomice przejechali kolarze uczestniczący w XXIII Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim
„Bałtyk – Karkonosze Tour”.
- 28.05. – Wolontariusze z Publicznego Gimnazjum w Małomicach oraz Małomicki Ośrodek Kultury zaprosili
seniorów na spotkanie z policjantami pod hasłem „Razem dla bezpieczeństwa seniorów”.
- 30.05.- Na terenie MOK-u odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Liczni zgromadzeni uczestnicy wzięli
udział w wielu zabawach i konkurencjach sportowych, w których zdobyli atrakcyjne nagrody. W ramach
edukacji teatralnej zobaczyli spektakl pt. „Jaś i Małgosia” w wykonaniu aktorek z Krakowskiej Agencji
„Kanon”.
- 12.06. – W hali sportowej przy pl. Tysiąclecia 3 zespół „Muzaki” dał koncert dla mieszkańców Małomic
podsumowujący całoroczną pracę dzieci a grupa taneczna COOL KIDS dała popis taneczny.
- 13.06. – Na placu Tysiąclecia 3 odbył się Charytatywny Maraton „Zumba dla Julki”. Podczas imprezy
zbierano pieniądze potrzebne na leczenie Julii Baran. Zgodnie z coroczną tradycją, mieszkańcy Małomic
powitali Nowy Rok na wspólnej zabawie przy budynku Urzędu Miejskiego. Były życzenia od Burmistrz
Małomic Małgorzaty Sendeckiej, symboliczna lampka szampana oraz pokaz fajerwerków. Pomimo chłodu,
jak co roku, wszyscy bawili się świetnie. 11- 12.07.15r. - Dni Małomic – na terenie rekreacyjnym przy
zalewie wodnym odbyły się Dni Małomic. W sobotę i niedzielę dla mieszkańców Małomic i okolic pani
Burmistrz Małgorzata Sendecka, Rada Miejska oraz Małomicki Ośrodek Kultury zaprosili wiele gwiazd
polskiej estrady (Long & Junior, Piękni i Młodzi, After Party, Kolorowe Gitary). Gwiazdą wieczoru był
zespół Blue Cafe. Uczestnicy imprezy mieli także okazję obejrzeć występy artystyczne zespołów lokalnych,
paradę motocyklistów, turniej piłki kajakowej oraz działającego przy Małomickim Ośrodku Kultury zespołu
Muzaki. W sobotę dodatkową atrakcją była dyskoteka. 03.10.2015r. - Wieczorek taneczny z okazji XVII
Lubuskiego Tygodnia Seniora - Zgodnie z siedemnastoletnią tradycją obchody Lubuskiego Tygodnia
Seniora promują aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu rodzinnym, środowiskowym i społecznym.
Od samego początku tej inicjatywy, biorą w niej udział seniorzy z Gminy Małomice. Jednym z punktów
obchodów XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora w naszej gminie było uroczyste spotkanie, które odbyło się 3
października w restauracji „Halinka”. Uczestniczyło w nim 130. seniorów. 31.10.2015r. - Zabawa z okazji
Halloween – W sobotę, 31 października, w restauracji „Halinka” odbyło się spotkanie dla dzieci z okazji
Halloween. Współorganizatorem imprezy był Małomicki Ośrodek Kultury. Oprócz kilku nietypowych
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 42 –
Poz. 810
konkurencji, w których wszystkie dzieci chętnie brały udział, było też mnóstwo dobrej zabawy, śpiewu
i tańca. Uczestnicy spisali się również na medal, jeżeli chodzi o iście „upiorne” przebrania. 10.11.2015r.
- Obchody Święta Niepodległości - W Zespole Szkół w Małomicach odbyły się gminne obchody 97. rocznicy
Narodowego Święta Niepodległości. Udział w nich wzięły władze gminy, zaproszeni goście, młodzież
szkolna oraz mieszkańcy Małomic. Podczas uroczystej akademii wspomniano najważniejsze wydarzenia oraz
osoby, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Burmistrz Małomic, pani
Małgorzata Sendecka, zachęcała w swoim wystąpieniu do tego, aby kochać swój kraj, takim jakim jest – ze
wszystkimi jego zaletami i wadami oraz aby nie wstydzić się postaw patriotycznych. Uroczystość, występami
artystycznymi, uświetnili: wychowankowie Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Małomicach,
Zespołu Szkół w Małomicach oraz zespół wokalny „Małomiczanki”. Przed rozpoczęciem uroczystości,
przedstawiciele instytucji lokalnych oraz młodzieży szkolnej złożyły wieńce przed Pomnikiem Wdzięczności
na Placu Konstytucji 3 Maja.
05.12.2015r. - Mikołajkowy Turniej Tańca „Battle Of Małomice II”w restauracji „Halinka” odbył się Otwarty Mikołajkowy Turniej Tańca Freestyle „Battle Of Małomice II”. To
była wspaniała mikołajkowa impreza taneczna! Organizatorami turnieju byli: Małomicki Ośrodek Kultury
oraz Burmistrz Małomic Pani Małgorzata Sendecka, zaś współorganizatorem Szkoła Tańca „RONIN” i
Biblioteka Publiczna w Małomicach. Turniej sędziowali: Sandra Niezgoda – wieloletnia tancerka Formacji
Tanecznej „Crazy Dance”, uczestniczka wielu festiwali, turniejów i mistrzostw ogólnopolskich, zdobywczyni
wielu nagród tanecznych. 06.12.2015r.- Mikołajki z Muzakami - W restauracji „Halinka” odbyła się impreza
pn. „Mikołajki z Muzakami”. Podczas niej kolejny koncert dały dzieci z zespołu „Muzaki”, działającego przy
Małomickim Ośrodku Kultury. Głównym bohaterem tego dnia miał być oczywiście św. Mikołaj, ale zanim
rozdał on grzecznym dzieciom prezenty, zgromadzeni widzowie mogli podziwiać występy wokalne i
taneczne „Muzaków”. Dzieci po raz kolejny pokazały, że robią ogromne postępy i otrzymały od widowni
zasłużone owacje. Równie ciepło został przyjęty także św. Mikołaj, który przy pomocy elfów podarował
dzieciom upominki. 19.12.2015r.- Wspólne kolędowanie przy wigilijnej kolacji - W restauracji „Halinka”
odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy Małomice. W tegorocznej uroczystości
udział wzięło blisko 200 osób. Oprócz wielu wigilijnych potraw, które znalazły się na stołach, wspólnego
kolędowania i dzielenia się opłatkiem, uczestnicy spotkania mogli obserwować występy artystyczne,
utrzymane w świątecznej konwencji, w wykonaniu dzieci z Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy
w Małomicach, zespołu „Muzaki” z Małomickiego Ośrodka Kultury oraz grupy śpiewaczej „Małomiczanki”.
31.12.2015r. - 01.01.2016r.- Powitanie Nowego Roku na placu przy budynku Urzędu Miejskiego w
Małomicach. W okresie sprawozdawczym Małomicki Ośrodek Kultury prowadził codzienną działalność,
która polegała na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom i młodzieży. W tym okresie przeprowadzaliśmy
m.in. warsztaty komputerowe, zajęcia taneczne, wokalne, rękodzieła artystycznego, zajęcia plastyczne,
bajkowe wieczory, gry i zabawy stolikowe, wycieczki piesze, zajęcia rekreacyjne i sportowe oraz wiele
innych inicjatyw. Ponadto w MOK działały stałe sekcje zainteresowań. Oferowaliśmy także bezpłatny dostęp
do sieci internetowej. Wykonywaliśmy nagłośnienia i dekoracje na różne okoliczności, których
organizatorami były inne instytucje. Przez cały okres sprawozdawczy przeprowadzane były w Małomickim
Ośrodku Kultury bezpłatne projekcje filmowe, również w technologii 3D. Odbyło się 115 seansów, w których
udział wzięło 2660 widzów. W okresie sprawozdawczym wykonywaliśmy także inne działania na rzecz
społeczeństwa oraz instytucji i stowarzyszeń, które z nami współpracują, m.in. użyczaliśmy pomieszczenia
i sprzęt na organizację spotkań, zebrań stowarzyszeń i instytucji, podczas których nie prowadzono
działalności zarobkowej; wykonywaliśmy ogłoszenia informujące o wydarzeniach na terenie gminy,
przygotowywaliśmy informacje na stronę internetową gminy, prowadziliśmy dokumentację fotograficzną
imprez i udostępnialiśmy ją w Internecie, itp. Ponadto na naszej stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych prezentujemy wiele zdjęć z organizowanych przez nas imprez oraz z codziennej
działalności. Sprawozdanie z działalności warsztatów foto – wideo w roku 2015 Warsztaty foto – wideo
realizowane w roku kalendarzowym 2015 w Małomickim Ośrodku Kultury skupiały w swojej działalności od
6 do 9 uczestników, odbyło się 39 spotkań podczas których zapoznano się z techniką tworzenia fotografii,
krótkich filmów wideo oraz obróbką cyfrową zgranego materiału. Priorytetem we wszystkich działaniach
było pokazanie uczestnikom innego spojrzenia na otaczający świat, pokazanie im nowych możliwości
rozwoju. Treści zawarte w programie w zakresie zdobywania informacji o fotografii, fotografowaniu oraz
wideofilmowaniu pozwoliły na zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności i doświadczeń. Uczestnicy
mogli zaspokajać swoje potrzeby praktyczne, zainteresowania osobiste, rozwijać poczucie estetyki, smaku
artystycznego. Do realizacji programu utworzona została strona internetowa na najpopularniejszym portalu
społecznościowym (https://pl-pl.facebook.com/warsztatyfotowideo), stanowiąca opis działań oraz pokazanie
efektów pracy uczestników, udostępniająca wykonane na zajęciach fotografie w postaci galerii oraz materiały
wideo. Uczestnicy zajmowali się także fotograficznym dokumentowaniem życia społeczności lokalnej. Dla
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 43 –
Poz. 810
pełnego osiągnięcia zamierzonych celów zrealizowano przeprowadzenie warsztatów plenerowych, podczas
których uczestnicy grupy mogli wykorzystać w praktyce zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu
fotografii i wideofilmowania. Warsztaty rozpoczęły swoją działalność w październiku 2014 roku,
a zakończono w czerwcu 2015r. Na zajęcia uczęszczały chętne osoby, które posiadały własne cyfrowe
aparaty fotograficzne i/lub kamery wideo. Celem głównym warsztatów było: rozwijanie zainteresowań
sztuką fotograficzną, nabywanie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym oraz pełnym
wykorzystaniem jego funkcji, poprawnemu rejestrowaniu scen wideo oraz nabywanie umiejętności
fotografowania i wideofilmowania. Osiągnięto główne cele szczegółowe, tj. nabycie wiadomości z zakresu
teorii fotografii, wideofilmowania, poznanie programów komputerowych, którymi można edytować zdjęcia,
materiał wideo, rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu, wskazywanie źródeł
i dostarczanie wiedzy na temat historii regionu, rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem
najbliższego środowiska przyrodniczego, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt,
rozumienie potrzeby ochrony przyrody, kultury i dziedzictwa narodowego, rozwijanie inwencji, wyobraźni
i wrażliwości plastycznej uczniów, rozwijanie i wzbogacanie poczucia estetyki i piękna, poczucia spełniania
ważnej roli w dokumentowaniu życia, kształtowanie umiejętności dostrzegania i uchwycenia piękna
otaczającego świata, wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczestników, umożliwienie
uczestnikom wykonywania samodzielnie zdjęć, scen wideo różnymi technikami i w różnych warunkach,
prowadzenie dokumentacji fotograficznej, umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich prac w postaci
galerii zdjęć, albumów oraz materiałów wideo, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć (zajęcia
przy stanowiskach komputerowych, zajęcia w terenie). Warsztaty foto-wideo dały możliwość uczestnikom
brania udziału w procesie poznawczym jak i praktycznym stosowaniu wiedzy i umiejętności. Zadaniem
warsztatów było dostarczenie satysfakcji płynącej z efektów własnej pracy, a nabyte wiadomości techniczne
oraz umiejętności praktyczne oraz wyrobione poczucie piękna i estetyki było końcowym i oczekiwanym
rezultatem. W okresie sprawozdawczym MOK prowadził nadzór merytoryczny nad dwiema świetlicami
wiejskimi w miejscowościach Bobrzany i Żelisław. Świetlice realizowały program imprez kulturalnych,
podobnie jak Małomicki Ośrodek Kultury. Świetlica wiejska w Bobrzanach W 2015 roku przeprowadzono
następujące imprezy kulturalne:
1. W lutym dzieci uczestniczyły w zajęciach, które miały na celu naukę robienia pisanek wielkanocnych
i palm wielkanocnych.
2. W lutym odbył się konkurs plastyczny pt. „Świat wokół nas”.
3. 30 maja zorganizowaliśmy Dzień Dziecka. Dzieci uczestniczyły w konkursach, grach i zabawach oraz
karaoke, ponadto grillowały. Uczestnicy konkursów otrzymali za udział w nich nagrody i słodycze.
4. W lipcu odbyły się warsztaty kulinarne dla dzieci „Pieczemy ciasteczka”. Dzieci czynnie uczestniczyły
w wyrabianiu ciasta, wykrawaniu go foremkami oraz układaniu na blasze.
5. W sierpniu zorganizowano kolejne warsztaty kulinarne pt. „Robimy rogaliki”. Dzieci uczyły się
przygotowywać kruche rogaliki. Następnie same wykrawały ciasto i smarowały je marmoladą oraz układały na
blaszkach.
6. W październiku zorganizowano konkurs plastyczny „Nasza jesień jest kolorowa”. Dzieci uczestniczyły
w konkursie, wykonując prace różnymi technikami przy wykorzystaniu naturalnych materiałów, m.in.
suszonych liści, kwiatów, traw, zbóż. Zwycięzcy otrzymali upominki ufundowane przez Radę Sołecką.
7. W grudniu odbyło się spotkanie z Mikołajem. Podczas niego Mikołaj rozdał dzieciom paczki
ufundowane przez Radę Sołecką. Dzieci brały udział w wielu konkursach, m.in. w tańcu z Mikołajem. Panie z
Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały słodki poczęstunek oraz herbatę dla uczestników. Świetlica wiejska
w Żelisławiu Luty to czas ferii, więc organizowaliśmy wycieczki, bitwy na śnieżki ,kuligi, zjazdy na sankach
na pobliskiej górce. Nie obyło się bez smakołyków czyli pieczenia ciasteczek, itp. Oprócz tego prowadzone
były podstawowe zajęcia w świetlicy. 8 marca zaprosiłam wszystkie panie na ich święto czyli Dzień Kobiet.
Przyszło 20 Pań i było bardzo wesoło, i w końcu wszystkie miały czas żeby porozmawiać oraz się pośmiać,
oderwać się od domowych obowiązków. W marcu w naszej świetlicy zostały zorganizowane zajęcia ruchowe,
które odbywają się 3 razy w tygodniu przy muzyce. W marcu w końcu nadeszła upragniona wiosna.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 44 –
Poz. 810
Powitaliśmy ją topiąc pseudomarzannę na naszej rzece Bóbr. Było bardzo wesoło, bo zebrało się dużo dzieci
i młodzieży a w tym roku nawet namówiliśmy starszych na zabawę z nami. I co najdziwniejsze, oni najlepiej
się bawili, rozśmieszając nas wszystkich. W kwietniu na Święta Wielkanocne zorganizowaliśmy malowanie
pisanek. Przyszykowaliśmy gazetkę świąteczną, stroiliśmy krzyż oraz zorganizowaliśmy spotkanie
wielkanocne dla dzieci i młodzieży przychodzącej do świetlicy. Podzieliliśmy się jajkiem po święconce,
wypiliśmy herbatkę i rozeszliśmy się do domów, oczywiście umówieni na lany poniedziałek. 26 maja w
naszej świetlicy odbył się dzień mamy i taty. Oczywiście zaproszeni zostali rodzice. Przygotowaliśmy dla
nich wiele atrakcji oraz poczęstunek, który same upiekłyśmy. Niestety musiałyśmy ściągać ich na siłę, bo
wszyscy strasznie zapracowani:) Ale świetlica to nie tylko zabawa i wolny czas, to także pomoc w nauce, na
która poświęcamy czas w naszej świetlicy. Dnia 7 czerwca zorganizowany został u nas Dzień Dziecka na
placu koło świetlicy. Zabawę zaczęliśmy popołudniu od poczęstunku i zabawy a potem zaczęły się konkursy
dla dzieci i maluszków. Dzieci bardzo chętnie brały udział w konkursach i zabawach, takich jak: śpiewanie ,
recytowanie wierszyków, tor przeszkód, skakanie na konikach-wyścigi, przeciąganie liny, konkurs
plastyczny. Dnia 5 września na placu zabaw koło świetlicy wiejskiej został zorganizowany Festyn Rodzinny
połączony z festynem z okazji Zakończenia Lata. Impreza rozpoczęła sie około godziny 18-tej. Zabawę
zaczęliśmy od poczęstunku oraz konkursów dla najmłodszych: wyścigi na konikach, przeciąganie liny, tor
przeszkód i prezentacja wierszyków, piosenek oraz kto najlepiej zatańczy. Główną atrakcją dla dzieci była
zjeżdżalnia dmuchana. Dzieci bardzo dobrze sie bawiły a przy tym także rodzice i goście, którzy chętnie
uczestniczyli w zabawie i konkursach. W trakcie podawane były potrawy z grilla oraz inne przysmaki
przygotowane na festyn. Gdy się ściemniło, rozpaliliśmy ognisko i rozpoczęło się karaoke. Każdy mógł
zaśpiewać i pokazać, co potrafi. Było przy tym wiele zabawy. W trakcie karaoke można było piec kiełbaski
oraz ziemniaki w ognisku, które zostało specjalnie przygotowane. O godzinie 20:00 rozpoczął się pokaz
slajdów, zdjęc zebranych przez wiele lat ze wszystkich imprez i z tego co się działo na wsi. 21 listopada
zorganizowaliśmy bal przebierańców, w którym uczestniczyły dzieci przebrane w postacie z bajek. 5 grudnia
zorganizowaliśmy Mikołajki z poczęstunkiem i zabawą. Rozmawialiśmy o tym, co dzieci dostały od Mikołaja
i co jest ich marzeniem dostać pod choinkę. Dzieci bardzo radośnie spędziły czas, podczas którego bawiły się
i częstowały słodyczami przywiezionymi przez Mikołaja. Biblioteka Od 01 stycznia 2008r. Biblioteka
Publiczna w Małomicach, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Małomicach Nr XIV/66/2007 z dnia
30.10.2007r., prowadzi działalność jako samorządowa instytucja kultury. Wpisana została do rejestru
instytucji kultury w gminie pod pozycją 2/2008. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Małomice. Nadzór nad
Biblioteką sprawuje Burmistrz Małomic. Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie i
udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
upowszechnianie wiedzy i nauki oraz promocja kultury. Dotacja podmiotowa dla biblioteki (dział 921, rozdz.
92116), ustalona została na podstawie uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia
17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok oraz uchwały nr
VI/24/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok, na ogólną kwotę 244.766,00 złotych.
Przyznane dotacje celowe z Programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
- w kwocie 4.625,00 zł. na realizację zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”
(umowa nr 8200/2015 z dnia 17.07.2015r.),
- w kwocie 17.500,00 zł. na realizację zadania pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek. 2015”
(umowa nr 65/KDB3/IK/2015 z dnia 02.11.2015r.) realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.
Przychody
Wyszczególnienie
Dotacja podmiotowa
Inne przychody :
- dotacja celowa Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek”
- dotacja celowa Instytutu Książki pn. „Kraszewski. Komputery dla
bibliotek. 2015”
Przychody własne, z tego:
wpływy z usług bibliotecznych – 1.554,60 zł.
za sprzedaną makulaturę – 64,10 zł.
Razem;
Wykonanie
w PLN
244.766,00
Plan
w PLN
244.766,00
4.625,00
17.500,00
4.625,00
17.500,00
1.618,70
1.618,70
268.509,70
268.509,70
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 45 –
Poz. 810
Wydatki
Wyszczególnienie
zakup zbiorów bibliotecznych, w tym:
dotacja celowa z BN – 4.625,00 zł.
zakup z wpływów własnych – 1.618,70 zł.
Prenumerata prasy
Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów
i licencji
Zakup energii elektrycznej
Zakup gazu
Zakup wody
Środki czystości
Zakup artykułów biurowych
Zakup papieru ksero
Zakup materiałów do zajęć plastycznych i wystaw
Wywóz nieczystości
Naprawa i przeglądy ksero i urządzeń komputerowych
Przeglądy: gaśnic, c.o., elektryczne
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (abonament, opłaty pocztowe)
Opłaty RTV i inne
Opłaty serwisowe CPDB
Usługi informatyka,
Zakup 5 zestawów komputerowych, w tym:
dotacja celowa z IK – 17.500,00 zł.
środki własne – 3.100,00 zł.
Remont schodów wejściowych do biblioteki
wynagrodzenia pracowników, w tym:
nagrody – 7.165,00 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne
Fundusz pracy
Opłaty za szkolenia i dokształcanie pracowników
Badania lekarskie pracowników
Wypłata świadczeń urlopowych
Opłaty BHP, ppoż.
Ekwiwalent za pranie i odzież ochronną dla pracowników
Składki za ubezpieczenie obiektu i sprzętu
Delegacje krajowe
Zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego
Razem:
Wykonanie
Plan
21.452,99
21.452,99
3.666,14
3.666,14
2.165,74
2.165,74
3.279,34
6.979,60
289,43
582,79
4.627,27
597,11
1.188,55
574,64
822,38
1.093,96
605,65
111,70
2.086,90
258,30
3.279,34
6.979,60
289,43
582,79
4.627,27
597,11
1.188,55
574,64
822,38
1.093,96
605,65
111,70
2.086,90
258,30
20.600,99
20.600,99
25.266,86
25.266,86
138.117,60
138.117,60
24.985,35
1.737,50
150,00
320,00
3.828,76
1.229,15
178,40
716,00
608,56
387,04
268.509,70
24.985,35
1.737,50
150,00
320,00
3.828,76
1.229,15
178,40
716,00
608,56
387,04
268.509,70
Na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z stan zobowiązań, w tym wymagalnych
wyniósł 0,00 zł. oraz zgodnie ze sprawozdaniem Rb N stan należności z tytułu środków finansowych na
rachunku bankowym wyniósł 0,00 zł. Zbiory biblioteczne Księgozbiór w woluminach ogółem w dniu
31.12.2014r. - 19.499 Zakupiono od 01.01.2015r. – 31.12.2015r. (na kwotę 20.258,37 zł.) - 801 Stan
faktyczny na dzień 31.12.2015r.
- 20.300 Materiały audiowizualne ogółem egz. w dniu 31.12.2014r.
- 258 Zakupiono od 01.01.2015r. – 31.12.2015r. (na kwotę 1.194,62 zł.) - 60 Stan faktyczny na dzień
31.12.2015r. – 318 Ogółem na zbiory biblioteczne wydatkowano kwotę: 21.452,99 zł. Wskaźnik zakupu na
jednego czytelnika wynosi 1,4 wolumina. W 2015r. zaprenumerowano 16 tytułów czasopism (w tym 2
fachowe) na kwotę 3.666,14 zł. Część opisowa W okresie sprawozdawczym w bibliotece zarejestrowano
ogółem 593 czytelników, z czego 170 do lat 19. W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 6.836
osób, w tym: 1.413 użytkowników skorzystało z internetu. Wypożyczono 7.840 książek, 1.400 egz. zbiorów
specjalnych (filmów DVD) oraz 1.032 egz. czasopism; ze zbiorów na miejscu skorzystało 1.313 osób,
udostępniono im ogółem 2.556 książek i czasopism, udzielono 5.400 informacji. W ramach wypożyczeń
międzybibliotecznych, z innych bibliotek sprowadzono dla czytelników książki, których biblioteka nie
posiada w swoich zbiorach. W zakresie upowszechniania czytelnictwa W okresie sprawozdawczym
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 46 –
Poz. 810
biblioteka
proponowała
swoim
czytelnikom
różnorodny
program
działań
kulturalnych
i oświatowych. Podjęte zostały działania zmierzające do zachęcenia dzieci do korzystania z biblioteki.
Dokonywały się one poprzez wycieczki uczniów szkoły oraz przedszkola z terenu gminy, jak również
poprzez wizyty bibliotekarki w przedszkolu. Spotkania te obejmowały lekcje biblioteczne, pogadanki, głośne
czytanie oraz zajęcia plastyczne. Reasumując, zajęcia prowadzone w bibliotece, a także poza placówką,
miały za zadanie przede wszystkim kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze, jak też
formować pozytywną postawę wobec książki i czytania. Głośne czytanie dzieciom miało za cel rozwijanie
umiejętności słuchania języka literackiego, pobudzanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i
przeżyć, naukę języka i myślenia, wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa, dostarczanie wiedzy oraz
wzorców dobrych zachowań. Natomiast zajęcia plastyczne miały za zadanie kształtować indywidualne
umiejętności dziecka, nauczyć go pracy w grupie, rozwijać jego zainteresowania plastyczne
i umiejętności praktyczne, rozwijać oraz kształtować wyobraźnię i aktywność twórczą. Uczestnicząc
w powyższych zajęciach dzieci poznawały różnorodne techniki oraz formy plastyczne, rozwijały sprawność
manualną, kształtowały również koordynację wzrokowo-ruchową. Inną metodą promocji książki i biblioteki
było przygotowywanie wystaw książkowych oraz gazetek ściennych. Miały one charakter tematyczny, były
poświęcone konkretnemu tematowi, upowszechniały autorów, rocznice wydarzeń historycznych oraz życia
kulturalnego. W bibliotece ogółem odbyło się 84 imprez, w których udział wzięło 1.330 osób;
zorganizowanych zostało ogółem: 41 wystaw, w tym 36 ekspozycji prac, które dzieci wykonywały na
zajęciach organizowanych w bibliotece. Konkursy Z okazji 25 rocznicy pierwszych demokratycznych
wyborów do SAMORZĄDU LOKALNEGO, w bibliotece ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci
w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych ph. „Moje Małomice za następne 25 lat. Wizja
przyszłości”. Konkurs odbywał się pod patronatem Burmistrz Małomic i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się pod koniec miesiąca czerwca. Ogółem wpłynęło 46 prac,
z których komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. W bibliotece można było oglądać wystawę
pokonkursową tych prac. Wycieczki do biblioteki: STYCZEŃ 13.01., 19.01., 27.01. – bibliotekę odwiedziła
grupa przedszkolna „Leśne skrzaty”, dzieci po wysłuchaniu bajek pt. „Podróże pingwinów”
R. Nadobnik, „Zajączki: dzień z tatą”, wykonywały następujące prace plastyczne: wyklejały pingwiny
z kolorowego papieru oraz misie polarne z papierowych talerzyków, na Dzień Babci i Dziadka maluchy
wykonały serca, które następnie ozdobiły (45 osób), 21.01., 26.01. – w bibliotece gościliśmy klasy I a i I b
ze Szkoły Podstawowej w Małomicach, ze względu na trwający w tym czasie karnawał dzieci malowały,
a następnie ozdabiały maski karnawałowe (35 osób), LUTY 03.02., 10.02 – z wycieczką do biblioteki
przyszły dzieci z grupy przedszkolnej „Leśne skrzaty”, maluchy wysłuchały bajek „Mroźna noc”
N. Butterworth oraz „Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham” S. McBratney, przedszkolaki wyklejały
i malowały zimowe pejzaże,
a z okazji zbliżających się Walentynek wyklejały walentynkowe flamingi (30
osób), MARZEC 03.03., 10.03., 17.03., 24.03. – dzieci z grupy przedszkolnej „Leśne skrzaty” podczas
wizyty w bibliotece wysłuchały bajek: „Nowi przyjaciele Małego Kermita” L. Gikow, „Poznaj Baletkę: mała
balerina Kopciuszka”, „Urodziny Mikiego” E. D. Risco oraz „Zając” D. Gellner; podczas zajęć plastycznych
maluchy wyklejały i malowały wiosenne motyle, tworzyły żonkile z nakrętek po napojach oraz bociany z
płatków kosmetycznych, a z okazji zbliżającej się Wielkanocy przedszkolaki malowały wielkanocne jaja,
kurczaki i zające (53 osoby),
11.03. – bibliotekę odwiedziła klasa II a ze Szkoły Podstawowej w
Małomicach, dzieci podczas zajęć plastycznych wykonały wiosenne kwiaty z kolorowego papieru (20 osób),
KWIECIEŃ 01.04., 08.04., 17.04., 22.04. – dzieci z grupy przedszkolnej „Leśne skrzaty” podczas zajęć
plastycznych wyklejały kwiatową łąkę, malowały biedronki wykonane ze starych gazet, z kolorowego
papieru wykonały pszczółki oraz tęczowe słoneczka, maluchy wysłuchały również wierszy J. Brzechwy oraz
opowiadań z książki W. Laskowskiego „Gdzie nocuje słoneczko” (44 osoby),
15.04. – bibliotekę
odwiedziła klasa III a ze Szkoły Podstawowej w Małomicach, podczas zajęć plastycznych dzieci wykonały
wiosenne witraże (24 osoby),
24.04. – w bibliotece zorganizowano zajęcia plastyczne dla osoby
niepełnosprawnej, podczas których powstały figurki z masy solnej (3 osoby), 28.04. – w bibliotece gościła
klasa I b ze Szkoły Podstawowej w Małomicach, uczniowie wyklejali wizerunki bajkowych postaci metodą
wydzieranek (18 osób). MAJ 06.05., 20.05., 28.05. – bibliotekę odwiedziła grupa przedszkolna „Leśne
skrzaty”, dzieci wysłuchały wiersza M. Konopnickiej „W ogrodzie”, wierszy o jaskółkach oraz historyjek z
książki „Wścibscy” D. Gellner, podczas zajęć plastycznych dzieci wyklejały kwiaty z makaronu, malowały
pieski na folii oraz kleiły jaskółki z papieru (35 osób),
15.05. – w bibliotece gościliśmy osobę
niepełnosprawną, dla której zorganizowano zajęcia plastyczne, podczas których malowano wcześniej
wykonane figurki z masy solnej (3 osoby), CZERWIEC 12.06. – bibliotekę odwiedziła klasa II b ze Szkoły
Podstawowej w Małomicach, podczas zajęć plastycznych uczniowie, przy użyciu różnych materiałów,
wyklejali podwodny świat (16 osób),
16.06. – w bibliotece gościliśmy grupę przedszkolną „Leśne
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 47 –
Poz. 810
skrzaty”, przy użyciu plasteliny, dzieci stworzyły makietę plaży (9 osób),
25.06.
– grupa przedszkolna „Leśne Skrzaty” odwiedziła bibliotekę, aby obejrzeć wystawę pokonkursową Moje
Małomice za następne 25 lat. Wizja przyszłości (12 osób). PAŹDZIERNIK 02.10. – wycieczka grupy
przedszkolnej „Leśne skrzaty” – czytanie bajki „Jesienne zabawy” N. Usenko, malowanie farbami jesiennych
liści (12 osób),
16.10. – wizyta osoby niepełnosprawnej w bibliotece, malowanie na folii jesiennych
pejzaży (6 osób), 23.10. – wycieczka grupy przedszkolnej „Leśne skrzaty” – czytanie wierszy o jesieni,
klejenie jesiennych drzew z bibuły (13 osób). LISTOPAD 06.11. – wycieczka grupy przedszkolnej „Leśne
skrzaty” – czytanie opowiadania „Wiatr i słońce” B. Czarnik, malowanie farbami latawców (8 osób),
20.11. – wycieczka grupy przedszkolnej „Leśne skrzaty” – czytanie opowiadania D. Głośnickiej „Zapasy
wiewiórki”, malowanie oraz wyklejanie piórami wiewiórek
(16 osób),
27.11. – wycieczka grupy
przedszkolnej „Leśne skrzaty” – czytanie bajki „Język zwierząt”, klejenie jeży z papierowych talerzyków (16
osób), 27.11. – wizyta osoby niepełnosprawnej w bibliotece, tworzenie świątecznych choinek z szyszek (12
osób). GRUDZIEŃ 04.12. – wycieczka grupy przedszkolnej „Leśne skrzaty” – czytanie bajki „Zimowy
staruszek”
K. Polaka, kolorowanie obrazków z Mikołajem (11 osób),
17.12. – wycieczka grupy
przedszkolnej „Leśne skrzaty” – malowanie farbami aniołków (18 osób). Wizyty w przedszkolu : STYCZEŃ
08.01. – dzieci 3-4-letnie wysłuchały bajki „Bałwanek”, następnie wyklejały oraz malowały bałwanki z
wykorzystaniem płatków kosmetycznych i pasty do zębów (17 osób), 13.01. – przedszkolaki z grupy 5-6
latków malowały i wyklejały karmniki dla ptaków po uprzednim wysłuchaniu bajki „Powrót jaskółki” (23
osoby), 20.01. – czytanie dzieciom 5-letnim bajki „Kraina Lodu: zimowa opowieść”, ozdabianie masek
karnawałowych (17 osób), 27.01. – czytanie dzieciom 5-6-letnim bajki „Albert Le Blanc” N. Butterworth,
wyklejanie polarnych misiów z papierowych talerzyków (17 osób). LUTY 03.02. – czytanie dzieciom 3-4
letnim bajki „Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham” S. McBratney, wyklejanie walentynkowych motyli
(16 osób),
10.02. – czytanie dzieciom 5-6-letnim bajki „O jeżu, który znalazł przyjaciela” A.
Onichimowskiej, malowanie walentynkowych serc (17 osób). MARZEC
05.03. – czytanie 5-letnim
dzieciom bajek z książki „Złota księga bajek: przygody Dzwoneczka i przyjaciółek”, wyklejanie i malowanie
motyli (15 osób), 12.03. – czytanie 5-6-letnim dzieciom bajki „Tupcio Chrupcio: umiem się dzielić”,
wyklejanie bocianów z płatków kosmetycznych (13 osób), 17.03. – czytanie 3-4-letnim dzieciom bajki „Ja
nie chcę do przedszkola” S. Blake, wyklejanie i malowanie biedronek wykonanych ze starych gazet (13
osób),
24.03. – czytanie 5-6-letnim dzieciom bajki „Zając” D. Gellner, wyklejanie i malowanie
wielkanocnych zajęcy z papierowych talerzyków (23 osoby), 31.03. – czytanie 5-letnim dzieciom bajki
„Martynka i przygody od środy” G. Delahaye, klejenie wielkanocnych owieczek z papierowych talerzyków
(18 osób). KWIECIEŃ 15.04. – czytanie 5-6 letnim dzieciom książki „100 bajek” J. Brzechwy, malowanie
pszczółek wykonanych z rolek po papierze toaletowym (18 osób), 21.04. – czytanie bajki „O rybaku i
złotej rybce”, wyklejanie rybek ze zniszczonych płyt CD (14 osób), 29.04. – czytanie bajki „Jak kredki
tęczę malowały”, kolorowanie tęczy (14 osób), 30.04. – czytanie bajki „Tęcza” K. Polaka, wyklejanie
kwiatowej tęczy (18 osób). MAJ 07.05. – czytanie bajki „Franklin wielkim odkrywcą”, wyklejanie balonów
z papieru (22 osoby), 21.05. – czytanie opowiadania „Morska rybka”, malowanie rybek na folii (16 osób),
28.05. – dzieci malowały kwiaty na folii (17 osób). CZERWIEC
09.06. – czytanie opowiadania
„Bliźniaczki”, malowanie rybek w akwariach, wykonanych z papierowych talerzyków (18 osób), 09.06. –
czytanie bajki „Złotowłosa i trzy misie”, kolorowanki do bajki (11 osób). WRZESIEŃ 22.09. – czytanie
bajki „Elmer i ciocia Zelda” D. McKee dzieciom 5-letnim, kolorowanie obrazków z Elmerem (20 osób),
25.09. – czytanie bajki „Elmer i motylek” D. McKee grupie przedszkolnej „Leśne skrzaty”, kolorowanie
obrazków z Elmerem (10 osób), PAŹDZIERNIK 01.10. – czytanie bajki „Elmer i motylek” D. McKee
dzieciom 3-letnim, kolorowanie obrazków
z Elmerem (18 osób), 08.10. – czytanie bajki „Elmer na
szczudłach” D. McKee dzieciom 4-letnim, kolorowanie obrazków z Elmerem (17 osób), 09.10. – czytanie
opowiadań „Jesień jeżyka” Z. Poletyło oraz „Deszcz i borowik” B. Czarnik grupie przedszkolnej „Leśne
skrzaty”, kolorowanki z jesiennymi motywami (17 osób),
15.10. – czytanie opowiadania N. Usenko
„Jesienne zabawy” dzieciom 5-letnim, wyklejanie jesiennych drzew przy użyciu bibuły (19 osób), 16.10.
– czytanie bajki „Po co są muchomory?” L. Fabisińskiej grupie przedszkolnej „Leśne Skrzaty”, klejenie
muchomorów z kolorowego papieru (10 osób), 22.10. – czytanie opowiadania „Jesień jeżyka” Z. Poletyło
dzieciom 3-letnim, wyklejanie słonecznikiem wcześniej przygotowanych jeży (18 osób), LISTOPAD 03.11.
– czytanie bajki D. Głośnickiej „Zapasy wiewiórki” dzieciom 4-letnim, malowanie oraz wyklejanie piórami
wiewiórek (10 osób), 24.11. – czytanie bajki E. Stadtmüller "Jak się dzięcioł z sową pogodził" dzieciom 5letnim, malowanie oraz wyklejanie sów z papierowych talerzyków (21 osób), GRUDZIEŃ
03.12.
– czytanie bajeczki „Zimowy staruszek” K. Polaka dzieciom 3-letnim, wyklejanie Mikołaja z kolorowego
papieru (15 osób). Ferie zimowe: Ferie zimowe w bibliotece przebiegały ph. „W krainie baśni, bajek i
bajeczek”. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w dniach 16.02.-27.02.2015 r. w godzinach
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 48 –
Poz. 810
1200 -1400
słuchały czytanych bajek, opowiadań oraz wierszy m.in. bajki E.
Piotrowskiej „Tupcio Chrupcio: przedszkolak na medal”, wierszy W. Chotomskiej „Nasze ptaki”, opowiadań
o
podczas zajęć plastycznych dzieci malowały makietę smerfowej
wioski, do której z plasteliny wykonały smerfowe postaci, ze zniszczonych płyt CD tworzyły ślimaki,
wyklejały witraże, z masy solnej lepiły bajkowe postaci, które następnie malowały farbami, z kolorowego
papieru wyklejały postaci kosmitów, które następnie przyklejały na wcześniej wykonaną mapę kosmosu,
ponadto dzieci kolorowały obrazki z
dzieci odgadywały zagadki dotyczące bajek i
ba
w ostatnim dniu ferii dzieci uczestniczyły w seansie filmowym w Małomickim Ośrodku Kultury,
oglądały bajkę pt. „Dzwoneczek i tajemnica piratów”, W miesiącu maju w bibliotekach całego kraju, w
ramach obchodów Tygodnia Bibliotek organizowane są różne imprezy kulturalne. Obchody 2015 roku
przebiegały pod hasłem „Wybieram bibliotekę”. Z tej okazji nasza biblioteka zaprosiła Burmistrz Małomic
oraz dyrektorki instytucji oświatowych i MOK-u, do przeczytania dzieciom wybranych bajek. W specjalnie
przygotow
12 maja
dzieci z klasy II a ze Szkoły Podstawowej w Małomicach wysłuchały baśni „Kwiat paproci”, przeczytanej
przez panią Renatę Rynkiewicz, dyrektorkę Przedszkola Publicznego
13 maja dzieci z
grup przedszkolnych „Leśne Skrzaty”, „Krasnoludki” oraz „Biedroneczki” wysłuchały bajki „Brzydkie
14 maja grupy
przedszkolne „Muchomorki” oraz „Stokrotki” wysłuchały opowiadania „Długi, gruby i bystrooki” z książki
pt. „Śpiewająca lipka: bajki Słowian Zachodnich”. Bajkę przedszkolakom przeczytała pani Renata Fuławka,
wicedyrektor Zespołu Szkół
15 maja dzieci z klas I a i I b Szkoły Podstawowej
w Małomicach wysłuchały historii „Czarodziejskie słowo” W. Osiejewej z książki pt. „Czarodziejskie słowa:
wartościowe teksty dla dzieci”, którą przeczytała im pani Małgorzata Sandecka, burmistrz Małomic. Każde
spotkanie relacjonowane było na portalu społecznościowym Facebook i cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem. Lekcje biblioteczne, które odbywały się w bibliotece miały za zadanie nauczyć dzieci:
Jak korzystać ze zbiorów bibliotecznych?
oraz
Pogadanki 11.12. – z okazji Dnia Górnika spotkanie
dzieci w wieku przedszkolnym z panem Markiem Karolczakiem, który opowiadał dzieciom o pracy górnika
(12 osób). Biblioteka starała się realizować zadania we współpracy z działającymi placówkami oświatowymi
oraz Małomickim Ośrodkiem Kultury. W roku 2015 biblioteka podjęła również współpracę
z wolontariuszami z małomickiego Szkolnego Koła Wolontariatu „Bratek”, która obejmowała organizację
czasu wolnego osobie niepełnosprawnej, poprzez przeprowadzanie zajęć plastycznych. KULTURA
FIZYCZNA I SPORT Stadion Miejski W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Stadionu Miejskiego
wydatkowano kwotę 11.715,64
materiały i wyposażenie ( wapno, nawozy sztuczne
j, paliwo do kosiarki, materiały do naprawy wertykulatora, materiały do naprawy zraszaczy i bojlera
elektrycznego, zakup pomp)
usługi i energia (wywóz nieczystości, energia elektryczna,
ubezpieczenia, naprawa sprzętu)
6.559,33 zł. Ośrodek Sportów Wodnych, Zalew wodny
W ramach utrzymania Ośrodka Sportów Wodnych i zalewu wodnego wydatkowano kwotę 72.321,62 zł.
opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę 8.908,47 zł, wynagrodzenie
zakup materiałów i wyposażenia (materiały do
rowery
parasole słonecz
przyłącze
pozostałe 7.688,31 zł Boisko sportowe i szatnia w Janowcu
W ramach utrzymania boiska sportowego i szatni w Janowcu wydatkowano kwotę 4.739,34 zł, w tym;
- zakup energii 2.328,85 zł
- zakup materiałów (nawozy sztuczne, paliwo) – 730,49 zł
- usługa sprzętowa, wykonanie wykopu 1.680,00 zł. Zadania w zakresie upowszechniania sportu Na
podstawie Uchwały nr LII/335/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Małomice – komisja
Budżetu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Małomicach z udziałem Burmistrz Małomic i Sekretarza
Gminy przyznała dotacje w łącznej kwocie 100.000,00 zł dla 5 klubów sportowych.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 49 –
Poz. 810
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach
za 2015 roku Dział 900 Rozdział 90017
Lp
1
2
3
4
PRZYCHODY
Wpływy ze sprzedaży usług, w tym:
- za czynsz
- za wodę i ścieki
- z tytułu usług
- wynagrodzenie zarządcy
- przyjęcie nieczystości płynnych
Wpływy z tytułu odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje z budżetu w tym:
- do 1 m2 zarządzanych lokali komunalnych
- do 1 m2 utrzymania czystości
5
6
Pokrycie amortyzacji
Inne zwiększenia
RAZEM
STAN ŚRODKÓW
NA POCZĄTEK ROKU
OGÓŁEM PRZYCHODY
WYDATKI
1 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do
wynagrodzeń
2 Wydatki na wynagrodzenia osobowe
pracowników
3 Dodatkowe wynagrodzenia roczne –
zakładowy fundusz nagród
4 Składki na ubezpieczenia społeczne
5 Składki na fundusz pracy
6 Umowa o dzieło i zlecenie
7 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:
-paliwo
-art. biurowe
- prenumerata i wydawnictwa
-mat. hydrauliczne
-mat. budowlane
-mat. elektryczne
-części zamienne i narzędzia
-pozostałe materiały
- środki czystości
- paliwo z dotacji
- części zamienne z dotacji
- zakup programów komputerowych
8
9
Zakup energii w tym:
-za gaz
-za energie
- energia - przepompownia
Zakup usług remontowych w tym:
-pozostałe usługi
PLAN
1.543.225,00
149.127,00
102.127,00
WYKONANIE
1.480.113,58
268.600,37
914.744,91
164.636,64
111.800,64
20.331,02
105.719,99
92.864,87
145.884,83
102.126,67
47.000,00
0,00
0,00
1.692.352,00
119.690,00
43.758,16
18.189,08
90.692,00
1.933.464,35
196.293,62
1.812.042,00
PLAN
6.439,00
2.129.757,97
WYKONANIE
5.750,36
540.566,00
539.205,65
39.330,00
36.762,92
91.305,00
8.504,00
100.888,00
68.864,00
90.209,68
7.113,83
98.705,61
65.501,88
6.023,00
9.574,00
3.008,00
16.816,00
5.034,00
2.592,00
3.364,00
6.542,00
1.039,00
13.500,00
312,00
1.060,00
172.921,00
12.950,00
152.063,00
7.908,00
93.810,00
3.880,00
5.278,14
8.161,12
2.867,49
16.762,37
5.030,27
2.588,79
3.316,42
5.750,80
938,62
13.438,64
311,39
1.057,83
172.35,05
12.949,15
151.500,68
7.907,22
90.491,89
3.879,89
Uwagi
UWAGI
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
10
11
12
13
14
15
16
17
18
-remonty sprzętu
-fundusz remontowy wspólnot
- remonty elektryczne
- konserwacja stacji transform.
- konserwacja systemu alarmowego
- usuwanie awarii
- naprawa sprzętu z dotacji
- remonty ogólnobudowlane
- remonty instalacyjne
- remont przyłącza wodnego
Zakup usług zdrowotnych
Zakup pozostałych usług w tym:
- usługi kominiarskie
- monitoring
- pozostałe usługi z dotacji
- wywóz nieczystości stałych
- fundusz remontowy we wspólnotach
- zalicz. na fundusz eksploat. we wspólnotach
- przegląd pieca gazowego
- przegląd elektryczny budynków zakł.
- przegląd gazowy lokali mieszkalnych
- koszty zarządu
- wynagrodzenie zarządcy
- dozór techniczny
- usługi koparko – ładowarką
- usługi pocztowe
- pozostałe usługi
- badania wody, ścieków
- odbiór osadów
- opłata leasingu operacyjnego samochodu
DACIA
- czyszczenie zbiornika
- przegląd urządzeń grzewczo – komin.
- wynajem WUKO
- czyszczenie przepompowni ścieków
- usługi informatyczne
- odczyty wodomierzy
- pozostałe usługi – leasing agregat
- przegląd gazowy na bud. użytk.
- deratyzacja
- pomiary elektryczne w lokalach
mieszkalnych
- przegląd techniczny sprzętu
- usługi zduńskie
- pakiet trans. dla kart SIM
- pielęgnacja drzew
Opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe
Różne opłaty i składki – ubezpiecz.
Odpis ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetu – podatek
od środków transportowych
Opłaty za korzystanie ze środowiska w tym:
-opł. za pobór wody gruntowych
– 50 –
Poz. 810
6.320,00
9.301,00
13.219,00
9.600,00
700,00
3.700,00
7.946,00
32.881,00
5.608,00
655,00
336,00
303.923,00
1.735,00
6.975,00
4.694,00
32.272,00
60.657,00
2.037
525,00
6.902,00
391,00
70.226,00
3.561,00
1.023,00
445,00
4.786,00
3.694,00
7.355,00
2.850,00
3.677,00
6.315,09
9.110,05
12.736,79
9.600,00
600,00
3.692,74
7.945,44
30.350,39
5.607,41
654,09
336,00
299.094,77
1.620,00
6.764,88
3.915,04
32.270,28
60.656,94
2.036,39
525,00
6.901,50
335,79
70.225,10
3.557,18
1.023,00
445,00
4.557,71
3.318,95
7.205,00
2.826,00
3.676,46
4.840,00
4.840,00
165,00
5.670,00
5.760,00
1.175,00
4.939,00
12.200,00
58,00
1.230,00
1.000,00
165,00
5.670,00
3.840,00
1.175,00
5.209,88
4.460,08
12.199,54
55,00
1.201,25
548,73
1.650,00
33.249,00
972,00
12.000,00
7.825,00
2.125,00
13.837,00
14.956,00
25.400,00
1.241,00
1.650,00
33.248,07
972,00
12.000,00
7.743,19
1.897,65
12.425,06
13.674,12
25.096,00
1.241,00
20.080,00
20.080,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 51 –
Poz. 810
-opł. za wprowadzenie ścieków
Pozostałe odsetki
Podatek od towarów i usług
Koszty post. sądowego i komorniczego
Odsetki
Szkolenia
Wydatki na inwestycje
Wydatki na zakupy inwestycyjne
Rezerwa na inwestycje
Odpisy amortyzacji
Inne zmniejszenia
RAZEM
Podatek dochodowy od osób prawnych
Stan środków na koniec okresu
sprawozdawczego.
OGÓŁEM
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
13.733,00
6.347,00
5,00
1.813,00
14.345,00
147,00
5.266,00
110.520,00
22.106,00
18.351,00
0,00
1.684.903,00
0,00
127.139,00
13.733,00
6.347,00
4,07
1.812,73
12.165,92
147,00
5.265,81
79.350,00
22.105,78
31.000,00
18.299,87
229.827,54
1.887.665,38
26.192,00
216.011,38
1.812.042,00
2.129.868,76
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej ul. Chrobrego, ul. Wiśniowa
–
Zakup sprężarki –
Zakup pompy – 7.764,
Montaż systemu kamer
na oczyszczalni –
Utwardzenie alei na cmentarzu w Małomicach – 79.350,00 zł Zestawienie
przychodów i rozchodów budżetu za 2015 roku
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
Przychody budżetu
1.
Z kredytów krajowych
-
-
2.
Z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
-
-
3.
Z wolnych środków, o których mowa w art. 217. Ust.
2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
922.732,00
922.732,92
4.
Ze sprzedaży innych papierów wartościowych ( ze
sprzedaży obligacji Komunalnych)
500.000,00
500.000,00
5.
Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych
-
-
6.
Inne źródła (kredyt krótkoterminowy)
RAZEM PRZYCHODY(1+2+3+4+5+6)
7.
Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu
1.422.732,00
1.422.732,92
17.411.667,55
16.668.038,14
18.834.399,55
18.090.771,06
316.340,00
316.340,40
Rozchody budżetu
8.
Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek
w tym; na realizację programów i projektów z
udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy o finansach publicznych
96,06
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 52 –
Poz. 810
9.
Wykup obligacji samorządowych
-
-
10.
Udzielone pożyczki
-
-
11.
Inne
-
-
316.340,00
316.340,40
18.518.059,55
16.360.497,16
18.834.399,55
16.676.837,56
RAZEM ROZCHODY(8+9+10+11)
12.
Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki budżetu
88,54
Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2015 roku
Dział
010
Teść
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750
Pozostała działalność
Dochody
- dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
- zakup materiałów i wyposażenia
- różne opłaty i składki
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751
Urzędy Wojewódzkie
Dochody
- dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Dochody
- dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
- różne opłaty i składki
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dochody
- dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- podróże służbowe krajowe
Plan
Wykonanie
%
166.157,52
166.157,52
166.157,52
3.257,99
162.899,53
166.157,50
166.157,50
166.157,50
3.257,99
162.899,51
100
65.200,00
65.200,00
65.200,00
46.929,00
5.000,00
11.900,00
1.371,00
65.200,00
65.200,00
65.200,00
46.929,15
5.000,00
11.899,85
1.371,00
100
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
100
14.523, 00
14.523,00
14.523,00
7.400,00
433,00
62,00
4.063,00
2.058,00
507,00
14.523, 00
14.523,00
14.523,00
7.400,00
433,17
61,74
4.063,00
2.058,59
506,50
100
100
100
100
100
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 53 –
Wybory do Sejmu i Senatu
Dochody
- dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- podróże służbowe krajowe
Poz. 810
8.782,00
8.782,00
8.782,00
3.860,00
310,00
45,00
2.250,00
2.064,00
253,00
8.661,30
8.661,30
8.661,30
3.860,00
309,42
44,10
2.250,00
1.945,39
252,39
98,63
6.371,00
6.371,00
6.371,00
2.280,00
294,00
54,00
2.160,00
1.216,00
367,00
6.357,51
6.357,51
6.357,51
2.280,00
293,95
41,91
2.159,99
1.215,58
366,08
99,79
752
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Dochody
- dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- podróże służbowe krajowe
OBRONA NARODOWA
1.800,00
1.800,00
1.800,00
800,00
1.000,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
800,00
1.000,00
100
801
Pozostałe Wydatki obronne
Dochody
- dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
OŚWIATA I WYCHOWANIE
18.253,60
18.253,60
18.253,60
18.253,60
18.253,60
18.253,60
18.253,60
18.253,60
100
15.349,59
15.349,59
15.349,59
15.349,59
15.349,59
15.349,59
15.349,59
15.349,59
100
2.650.000,00
2.650.000,00
2.650.000,00
2.644.759,00
2.644.759,00
2.644.759,00
2.363.790,00
51.064,00
5.000,00
213.173,00
1.300,00
2.363.789,01
51.063,18
2.087,00
213.066,77
1.280,92
Szkoły podstawowe
Dochody
- dotacje celowe- zadanie zlecone
Wydatki
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
852
Gimnazja
Dochody
- dotacje celowe- zadanie zlecone
Wydatki
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dochody
dotacje celowe- zadanie zlecone
Wydatki
świadczenia społeczne
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
98,63
99,79
100
100
100
99,81
99,81
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 54 –
zakup usług pozostałych
różne opłaty i składki
pozostałe odsetki
szkolenia
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Dochody
-dotacja celowa – zadanie zlecone
Wydatki
-składki na ubezpieczenia zdrowotne
Dodatki mieszkaniowe
Dochody
-dotacja celowa – zadanie zlecone
Wydatki
-świadczenia społeczne
- zakup materiałów i wyposażenia
Ośrodki pomocy społecznej
Dochody
-dotacja celowa – zadanie zlecone
Wydatki
-świadczenia społeczne
- zakup materiałów i wyposażenia
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody
-dotacja celowa – zadania zlecone
Wydatki
-składki ubezpieczenia społeczne
-wynagrodzenie bezosobowe
Pozostała działalność
Dochody
-dotacja celowa – zadanie zlecone
Wydatki
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE
DOCHODY
WYDATKI
Poz. 810
8.444,00
743,00
3.736,00
2.350,00
400,00
8.398,00
742,92
3.736,89
255,31
339,00
67.406,00
67.406,00
67.406,00
67.406,00
67.186,84
67.186,84
67.186,84
67.186,84
4.058,84
4.058,84
4.058,84
3.999,84
59,00
3.010,12
3.010,12
3.010,12
2.951,12
59,00
3.044,00
3.044,00
3.044,00
3.000,00
44,00
3.044,00
3.044,00
3.044,00
3.000,00
44,00
99,68
99,68
74,17
74,17
100
100
99,97
6.204,00
6.204,00
6.204,00
924,00
5.280,00
6.201,90
6.201,90
6.201,90
921,90
5.280,00
99,97
91,26
279,00
279,00
279,00
213,00
47,00
19,00
254,61
254,61
254,61
212,33
37,09
5,19
3.028.378,55
3.028.378,55
3.021.708,97
3.021.708,97
91,26
99,78
99,78
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 55 –
Poz. 810
Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach wyodrębnionych
jednostek oświatowych za 2015 roku Rachunek dochodów wyodrębnionych przy Szkole
Podstawowej w Małomicach
Wyszczególnienie
Dochody:
- wpływy z usług,
- darowizny
- pozostałe
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego.
Ogółem dochody
Wydatki:
- wydatki rzeczowe,
- środki żywnościowe.
- zwrot do budżetu
Stan środków koniec okresu sprawozdawczego.
Ogółem wydatki
Plan
Wykonanie
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
137.564,73
400,00
0,00
137.964,73
5.000,00
145.000,00
0,00
0,00
150.000,00
5.843,93
131.871,83
248,97
0,00
137.964,73
Rachunek dochodów wyodrębnionych przy Szkole Podstawowej w Chichach
Wyszczególnienie
Dochody:
- wpływy z usług,
- darowizny
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego
Ogółem dochody
Wydatki:
- wydatki rzeczowe,
- zwrot do budżetu
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.
Ogółem wydatki
Plan
Wykonanie
5.000,00
5.000,00
614,00
614,00
5.000,00
5.000,00
600,01
13,99
0,00
614,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 56 –
Poz. 810
Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy w 2015roku
Lp.
Dział
Jednostka organizacyjna
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych
900 GOSPODARKA
Miejski Zakład Gospodarki
1
KOMUNALNA I OCHRONA Komunalnej w Małomicach
ŚRODOWISKA
3
921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Małomicki Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Cel dotacji
Plan
Wykonanie
%
Dotacja przedmiotowa
- do 1 m2 utrzymania czystości
- do 1 m2 zarządzanych lokali komunalnych
Dotacja celowa
Dotacja podmiotowa
-Zadania własne
179.627,00
178.120,39
99,17
12.994,00
458.863,00
12.779,90
383.541,36
98,36
83,59
244.766,00
244.766,00
100
900,00
900,00
100
897.150,00
820.107,65
91,42
43.000,00
43.000,00
100
4.000,00
4.000,00
100
21.000,00
21.000,00
100
30.000,00
30.000,00
100
2.000,00
2.000,00
100
11.000,00
10.696,26
97,24
111.000,00
1.008.150,00
110.696,26
930.803,91
99,73
92,33
Dotacja podmiotowa
-Zadania własne
801 OŚWIATA I
Powiat żagański
4
Dotacja celowa
WYCHOWANIE
- Pomoc finansowa
Razem dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
926 KULTURA FIZYCZNA I
5
Dotacje celowa
SPORTOWA
MKS ISKRA M-ce
- Cele publiczne, działalność bieżąca,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
UKS TRAPER
-Cele publiczne, działalność bieżąca,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
KP TRAPER Chichy
-Cele publiczne, działalność bieżąca,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
MKK VIKING Małomice
-Cele publiczne, działalność bieżąca,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
KSK BUSHIDO Małomice
-Cele publiczne, działalność bieżąca,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
801 OŚWIATA I
Przedszkola niepubliczne na
Dotacja celowa
6
WYCHOWANIE
terenie innej Gminy do których
- zadania własne
uczęszczają dzieci z terenu Gminy
Małomice
Razem dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
Ogółem dotacje
Burmistrz Małomic
Małgorzata Sendecka