odpowiedzi na pytania do siwz

Komentarze

Transkrypt

odpowiedzi na pytania do siwz
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NAlODOWA
STRA1EGIA SPĆJN~CI
URZĄD MIASTA
*** *
*
*
*
* *** *
OPOLA
Dot. projektu pn. "Zawodowe
współfinansowanego
perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"
nr POKL. 09.02.00-16-034/1 1-00
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2
Podniesienie atrakcyjności ijakości szkolnictwa zawodowego
Opole dnia 26 września 2013 r.
IM-ZP.042.3.3.2013
WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
IM -ZP .042.3.3.2013
Dot. Organizacja oraz przeprowadzenie wyjazdów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych
Miasta Opola w ramach projektu "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół
zawodowych Miasta Opola".
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 200 000 euro, z zastosowaniem
ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - tekst jednolity), nazywanej
w dalszej części Prawem.
Działając na podstawie art. 38 ust. l
pytania dotyczące siwz:
2 Prawa, Zamawiający udziela odpowiedzi
na następujące
Pytanie l:
Czy zamawiający zapewnia opiekę nad uczniami w postaci nauczycieli z danej szkoły? Jeśli tak czy
wykonawca ma przewidzieć jakąś minimalną kwotę na ich wynagrodzenie?
Odpowiedź:
W opisie Zadania nr 1, 2, 3, 4 i 6 Zamawiający podał ilość opiekunów z danej szkoły. Wykonawca
w cenie oferty nie będzie uwzględniał wynagrodzenia dla nauczycieli za opiekę nad uczniami.
Pytanie 2:
Do części nr 1.
Proszę o doprecyzowanie miejsca zakwaterowania. Jaki standard ma mieć Hotel, czy może być to
również Hotel młodzieżowy spełniający opisane w SIWZ warunki? Gdzie mam być położony w
Berlinie czy może być w okolicy? Jeśli tak jaka jest max. odległość miejsca zakwaterowania od
Berlina?
Czy zamawiający określa minimalne sumy ubezpieczeń NW i KL?
Odpowiedź:
Hotel winien spełniać warunki opisane w SIWZ. Maksymalna odległość hotelu od centrum Berlina30 km.
Zamawiający informuje, iż Wykonawca powiruen objąć ubezpieczeniem wszystkich
wyjazdu (uczniów i opiekunów) następującymi formami ubezpieczenia:
• NNW w wysokości min. 5.000 zł / osobę,
• KL (ubezpieczenie obejmujące koszty leczenia, koszty transportu medycznego
w wysokości min. 100.000 euro/osobę.
Pytanie 3:
Do części nr 2.
uczestników
repatriacji)
Zamawiający chce ubezpieczyć wszystkich uczestników jednodniowej wycieczki krajowej w zakresie
NW i KL. Na imprezach odbywających się na terenie Polski w których uczestniczą obywatele Polscy
zwyczajowo uczestników ubezpiecza się tylko w zakresie NW. Nie ma na rynku firm
ubezpieczeniowych które oferowałyby ubezpieczenie KL na jeden dzień dla Obywateli Polski.
Proszę również minimalna kwotę ubezpieczenia NW.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść siwz i wykreśla zapis o ubezpieczeniu KL. Ubezpieczenia wszystkich
uczestników wyjazdu (uczniów i opiekunów) ubezpieczeniem NNW w wysokości min. 5.000zł /
osobę.
Pytanie 4:
Do części nr 3.
Czy zamawiający ma dokonaną rezerwacje zwiedzania w firmie Fiat Auto Poland SA w BielskoBiałej w podanym terminie? Jeśli nie czy dokona takiej rezerwacji?
Zamawiający chce ubezpieczyć wszystkich uczestników jednodniowej wycieczki krajowej w zakresie
NW i KL. Na imprezach odbywających się na terenie Polski w których uczestniczą obywatele Polscy
zwyczajowo uczestników ubezpiecza się tylko w zakresie NW. Nie ma na rynku firm
ubezpieczeniowych które oferowały by ubezpieczenie KL na jeden dzień dla Obywateli Polski.
Proszę również minimalna kwotę ubezpieczenia NW.
Odpowiedź:
Wykonawca dokona rezerwacji terminu wycieczki do zakładu w Tychach.
Zamawiający modyfikuje w tym zakresie treść siwz:
Jest: "Organizacja jednodniowego wyjazdu zawodowego do firmy Fiat Auto Poland SA w BielskoBiałej."
Ma być: "Organizacja jednodniowego wyjazdu zawodowego do firmy Fiat Auto Poland SA
w Tychach."
Jest: "Termin zorganizowania wyjazdu zawodowego - 11.04.2014 r."
Ma być: "Termin zorganizowania wyjazdu zawodowego - 01.04.2014 r. - 31.05.2014 r."
Zamawiający modyfikuje treść siwz i wykreśla zapis o ubezpieczeniu KL. Ubezpieczenia wszystkich
uczestników wyjazdu (uczniów i opiekunów) ubezpieczeniem NNW w wysokości min. 5.000zł /
osobę,
Pytanie 5:
Do części nr 4.
Czy zamawiający ma dokonaną rezerwację zwiedzania w firmie KRONOPOL Sp. z 0.0. w Żarach
w podanym terminie? Jeśli nie czy dokona takiej rezerwacji?
Zamawiający chce ubezpieczyć wszystkich uczestników jednodniowej wycieczki krajowej w zakresie
NW i KL. Na imprezach odbywających się na terenie Polski w których uczestniczą obywatele Polscy
zwyczajowo uczestników ubezpiecza się tylko w zakresie NW. Nie ma na rynku firm
ubezpieczeniowych które oferowały by ubezpieczenie KL najeden dzień dla Obywateli Polski. Proszę
również o podanie minimalnej kwoty ubezpieczenia NW.
Odpowiedź:
Zamawiający nie ma dokonanej rezerwacji zwiedzania w firmie KRONOPOL Sp. z 0.0.
Zamawiający modyfikuje w tym zakresie treść siwz:
Wykreśla się zapis "Organizacja jednodniowego wyjazdu zawodowego do firmy KRONOPOL Sp.
z 0.0. w Żarach."
Ponadto Zamawiający modyfikuje treść siwz:
Jest: "Organizacja jednodniowego wyjazdu zawodowego na Międzynarodowe Targi Budownictwa
BUDMA 2014 w Poznaniu.
l. Liczba osób: 20. UCZl110W oraz 2. opiekunów
z Zespołu
Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu."
Ma być: "Organizacja
jednodniowego
wyjazdu zawodowego
na Międzynarodowe
Targi
Budownictwa BUDMA 2014 w Poznaniu.
l. Liczba osób: 40. UCZl1lOW oraz 4. opiekunów
z Zespołu
Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu."
Jest: "wyżywienie: 1. obiad dwudaniowy z napojem i deserem dla 22. osób",
Ma być: "wyżywienie: 1. obiad dwudaniowy z napojem i deserem dla 44. osób".
IM-ZP.042.3.3 .20 13
Strona 2 z 3
Zamawiający modyfikuje treść siwz i wykreśla zapis o ubezpieczeniu KL. Ubezpieczenia wszystkich
uczestników wyjazdu (uczniów i opiekunów) ubezpieczeniem NNW w wysokości min.5.000zł /
osobę.
Pytanie 6:
Do części nr 5.
Proszę o uściślenie pojęcia pakiet ubezpieczenia
Odpowiedź:
Pakiet ubezpieczenia: to ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdu (uczniów) ubezpieczeniem
NNW w wysokości min. 5.000zł / osobę.
Pytanie 7:
Do części nr 6.
Czy zamawiający zna dokładne nazwy firm które chce odwiedzić lub czy może podać miejscowości
w których mają się znajdować.
Czy zamawiający określa minimalne sumy ubezpieczeń NW i KL?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie zna wszystkich dokładnych nazw firm i ich lokalizacji. Wymienione
w opisie przedmiotu zamówienia miejsca powinny spełniać następujące kryteria:
• park wiatrowy: moc ponad 50 kW; kryterium spełnia np. "Home Reef' zlokalizowany około
20km od portu Esbjerg,
• gospodarstwo ekologiczne: powinno prowadzić produkcję roślinną i zwierzęcą oraz wytwarzać
i dystrybuować produkty organiczne na większą skalę. Dzięki spełnieniu tych kryteriów zostaną
osiągnięte cele wyjazdu szkoleniowego dla wszystkich grup zawodowych, dla których planowany
jest wyjazd; kryteria spełnia np. Farma Aarstiderne w okolicy Barritskov,
• farma produkcji serów - powinna produkować typowe regionalne sery duńskie, np. blue Castello,
havarti, danbo, esrom, fontina, itp.
Zamawiający informuje, iż Wykonawca powiruen objąć ubezpieczeniem wszystkich
wyjazdu (uczniów i opiekunów) następującymi formami ubezpieczenia:
• NNW w wysokości min. 5.000 zł / osobę,
• KL (ubezpieczenie obejmujące koszty leczenia, koszty transportu medycznego
w wysokości min. 50.000 zł/osobę.
uczestników
repatriacji)
Pytanie 8:
W nawiązaniu do zadania nr 3 (wyjazd zawodowy do firmy Fiat w Bielsko Białej) pragnę
poinformować Państwa, że po kontakcie z kierownictwem zakładu Fiat otrzymałam informację
o braku możliwości zwiedzania zakładu w podanym terminie i w każdym innym, w związku z tym
mam pytanie: czy Zespół Szkół Mechanicznych ma zagwarantowany w jakiś sposób wstęp do tego
zakładu (np. szkoła ma podpisaną umowę z zakładem na organizację tego typu wyjazdu)? W innym
wypadku nie mamy możliwości zapewnienia grupie wejścia na teren zakładu Fiat.
Odpowiedź:
Wykonawca dokona rezerwacji terminu wycieczki do zakładu w Tychach.
Zamawiający modyfikuje w tym zakresie treść siwz:
Jest: "Organizacja jednodniowego wyjazdu zawodowego do firmy Fiat Auto Poland SA w BielskoBiałej."
Ma być: "Organizacja jednodniowego wyjazdu zawodowego do firmy Fiat Auto Poland SA
w Tychach."
Jest: "Termin zorganizowania wyjazdu zawodowego - 11.04.2014 r."
Ma być: "Termin zorganizowania wyjazdu zawodowego - 01.04.2014 r. - 31.05.2014 r."
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień
Publicznych, na stronie
internetowej Zamawiającego: www.bip.um.opole.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Opola.
Z-ca Przewodniczącego
Komisji Przetargowej
~
IM-ZP.042.3.3 .2013
3o$aMi0
Strona 3 z 3

Podobne dokumenty