OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMANIA POMOCY DE

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMANIA POMOCY DE
Załącznik nr 2 do wniosku (wypełnia beneficjent pomocy de minimis)
OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

Nie otrzymałem w roku bieżącym do dnia złożenia tego wniosku oraz w dwóch
poprzednich latach, tj. w latach 2015-2017 żadnej pomocy de minimis.

Otrzymałem w roku bieżącym oraz w dwóch poprzednich latach tj. w latach 2015-2017
łączną pomoc de minimis w wysokości.……………….….……zł, co stanowi
……………………euro, w tym:

Pomoc de minimis w wysokości.…………………..….……zł,
co stanowi ………………………………euro

Pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w wysokości.……………………zł,
co stanowi …………………………euro

Pomoc de minimis przyznawaną przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone
w ogólnym interesie gospodarczym w wysokości.…………………..….……zł,
co stanowi ………………………………euro.
Odpowiedzialność za przekazanie wiarygodnych informacji
o otrzymanej pomocy de minimis ciąży na wnioskodawcy.
Świadom odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że informacje zawarte
w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.
Prawdziwość informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem.
….......................………………
(data złożenia oświadczenia)
…..……..........….....……………………
(czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania podmiotu)

Podobne dokumenty