9/2007 - Przegląd Budowlany

Transkrypt

9/2007 - Przegląd Budowlany
SPIS TREŚCI
Kolegium Redakcyjne:
prof. dr hab. inż. M. Abramowicz
mgr inż. arch. W. Korzeniewski
prof. dr hab. inż. K. Jaworski
prof. dr hab. inż. L. Runkiewicz
mgr inż. J. Tworek
Rada Programowa:
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Mieczysław Król
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Sekretarz
dr inż. Anna Halicka
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Antoni Biegus
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
dr inż. Roman Gąćkowski
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko
dr inż. Andrzej B. Nowakowski
dr inż. Henryk Raszka
prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko
prof. dr hab. inż. Adam Zybura
Okładka: maxit sp.z o.o.,
marka DEITERMANN
Ogłoszenia krajowe i zagraniczne
– zamówienia i przesyłki kierować
na adres redakcji.
Cena 1 egz. 15,00 zł
Prenumerata i sprzedaż:
tel./faks (22) 826-67-00, tel. (22) 828-27-20
RYNEK BUDOWLANY
4 Od Przewodniczącego PZITB Wiktora Piwkowskiego
RAPORT
5 Budowlańcy poszukiwani
AKTUALNOŚCI
7 Fabryka w Leszczach idzie pełną parą • Dzień Budowlanych – 5 października
2007 r. • Fachowe Regiony • Żory najbezpieczniejsze w Polsce • Budujcie
u nas! • Podłoga maxit – nawet w Arsenale! • W Łodzi powstaje największy
aquapark w Polsce • Hochtief Polska generalnym wykonawcą osiedla
w Poznaniu
MATERIAŁY I TECHNOLOGIE
11 Europrodukt dla Gruntu Tytan; Kotwa montażowa do betonu; Nowa szybka zaprawa montażowa
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
12 Rynek wymaga innowacyjności – wywiad z Robertem Kaczorem,
dyrektorem handlowym firmy Swisspor Polska
17 Troska o pracowników gwarancją sukcesu – rozmowa z Richardem Burleigh,
dyrektorem Oddziału Budownictwa Ogólnego w Warszawie, Skanska S.A.
19 Nowe rozwiązania wielkoformatowe GESTETNER
20 Certyfikacja rusztowań – Layher
22 Styropian marki Rigips
ARTYKUŁY PROBLEMOWE
KONSTRUKCJE - ELEMENTY - MATERIAŁY
23 Procesy istotne w przebiegu biologicznej biodegradacji konstrukcji żelbetowych
(cz. II) – Beata Cwalina, Zofia Dzierżewicz
29 Metody lokalizacji wad konstrukcji betonowych – metoda ultradźwiękowa (cz. I)
– Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk
37 Metody badań odporności betonu na ścieranie w świetle wymagań normowych
– Elżbieta Horszczaruk
EKSPLOATACJA I MODERNIZACJA
41 Ocena metod termomodernizacji budynków – zalety, wady, najczęściej
popełniane błędy – Elżbieta Radziszewska-Zielina
50 Usterki i uszkodzenia cieplno-wilgotnościowe attyk budynków mieszkalnych
– Maciej Niedostatkiewicz, Marek Krzaczek
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
58 Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem algorytmów
ewolucyjnych – Magdalena Rogalska, Wojciech Bożejko, Zdzisław Hejducki
P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y 9/ 2 0 0 7
Redakcja:
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-67-00, tel.: (22) 828-27-20
Internet: www.przegladbudowlany.pl
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelna:
Agnieszka Stachecka-Rodziewicz
[email protected]
Marketing i reklama:
Grażyna Furmańczyk
[email protected]
Sekretariat: Hanna Zapaśnik
[email protected]
Korekta: Jacek Grzybowski
Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-86-34
FORUM
NASZE SPRAWY
63 O literaturze niepięknej – Jacek Karski
64 VIII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa – Szczyrk;
XVIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia
a Budownictwo 2007” – Bielsko-Biała
Przygotowanie DTP:
Fabryka Promocji tel. (22) 448-57-56
www.fabryka-promocji.pl
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca i zachowuje sobie prawo do skrótów,
zmian tytułów i wprowadzania śródtytułów.
Nie ponosi też odpowiedzialności za treść
reklam zamieszczonych na łamach czasopisma.
Nakład 11 500 egz.
PRZEG L Ą D B U D O W L A N Y 9/2007
3

Podobne dokumenty