Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – nowe

Transkrypt

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – nowe
Zapraszamy na szkolenie:
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – nowe zadania
w jednostkach systemu pomocy społecznej od 1 stycznia 2017 roku
16 stycznia 2017 r.
Adresaci:
Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i realizację nowego zadania zleconego
w Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Cel:
Uczestnicy w ramach prowadzonego szkolenia będą mogli wynieść praktyczną
wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków . Dodatkowo
uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu
szkolenia
Prowadzący:
Prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach, były pracownik kontroli
wewnętrznej oraz niezależny konsultant wielu jednostek sektora finansów
publicznych. Szkolenia otwarte i zamknięte dla jednostek sektora finansów
publicznych
prowadzi
od
1998
roku.
Autor
książek
i wielu artykułów i poradników poświęconych tematyce finansów publicznych
m.in. Biuletyn Finanse Publiczne oraz Poradnik Rachunkowości.
Miejsce:
Szczecin, ul. Krzysztofa Kolumba 86 (nowa siedziba FRDL)
Czas trwania:
9.30 – 14.30
Cena:
330,00 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników
JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia
w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe,
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.
Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.
W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch
i serwis kawowy.
Program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zakres uprawnień uregulowany w ustawie – co należy do zadań OPS;
Zakres zadań objętych koordynacją – zakres zadań asystenta rodziny;
Realizacja zadań przez asystenta rodziny – przy umowie o pracę oraz przy umowie
zlecenia;
Pisemne upoważnienie asystenta rodziny – forma upoważnienia, kto upoważnia
i w jakim zakresie;
Wniosek o podjęcie działań;
Umowa na przekazanie środków dla realizacji koordynacji – koszty realizacji
koordynacji i ich ewidencja oraz rozliczanie na poziomie OPS;
7.
Jednorazowe świadczenie w kwocie 4.000zł :
a) zasady przyznawania ;
b) zasady rozliczania;
8.
Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych : art. 3 pkt 7,
11 i 15a, art. 7 pkt 2 i 6, art. 20–22, art. 23 ust. 2–3f, ust. 4 pkt 3, ust. 6a–13, art. 23a,
art. 23b, art. 24a, art. 25 ust. 3, art. 27 ust. 1 i 2 i art. 29–32;
9. Koszty obsługi świadczenia -3% otrzymanej dotacji a środki na koordynację;
10. Sprawozdawczość w zakresie nowego zadania zleconego;
11. Pytania i dyskusja.

Podobne dokumenty