Budynek dmuchaw - bip.niebylec.pl

Transkrypt

Budynek dmuchaw - bip.niebylec.pl
PRZEDMIAR ROBÓT
BranŜ a k osz torysu:
Bu dowlan a
In we stycja:
Mode rn iz acja i roz bu dowa ocz ysz cz aln i ście k ów "Nie byle c"
Bu dyne k dm uch aw
Adres:
Dz. nr 458/4 , 166/5 , 166/ 7
Niebylec
Inwestor:
Gmina Niebylec
Adres:
Niebylec 170
38-114 Niebylec
Wykonawca:
Adres:
Sporządził:
mgr inŜ. Michał Gruchała
Sprawdził:
Uwagi
Budynek agregatu prądotwórczego jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, przykrytym dachem
dwuspadowym o pochyleniu 45 stopni. W ramach zadania zaprojektowano modernizację budynku polegającą na
usunięciu fundament ów dmuchaw oraz powiększeniu otworu drzwiowego.
Data opracowania
lipiec 2012r.
Inwestor
Lp
Kod
O pis, lok aliz acja i wylicz e n ia
Jm .
Ilości sk ładowe
Raz e m
1
2
3
4
5
6
1
O cz ysz cz aln ia scie k ów w mie jscowości Nie byle c - k od C PV
wspóln e go słownik a z am ówie ń : 45252127-4
1.1
S T028
Roboty roz biórk owe
1.1.1
KNR 4-01
0701-0400
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni
ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach
m2
1,2*2,0
m2
1.1.2
KNR 4-01
0349-0200
Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej
m3
1,2*2,0*0,325
m3
1.1.3
KNR 4-01
0212-0300
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
m3
0,8*1,5*0,7*5
m3
1.1.4
KNR 4-01
0108-0900
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km
m3
4,2+0,78
m3
1.1.5
KNR 4-01
0108-1200
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na kaŜdy nast ępny 1 km
Krotność = 4
m3
4,2+0,78
m3
1.2
C PV:
45262520-2,
45261213-0,
45410000-4,
45432112-2,
45262522-6 ;
S T007, S T009,
S T010, S T013,
S T014
Roboty k on stru kcyjn o - bu dowlan e
1.2.1
KNR-W 2-05
0208-0400
MontaŜ konstrukcji stalowej podparć,zawieszeń i osłon o masie
elementu do 50 kg - nadproŜa z ceowników C240
t
2*1,6*0,0332
t
Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/2 x 1/2
cegły "na pełno". Zaprawa z wapna suchogaszonego
m
1.2.2
KNR 4-01
0324-0400
1.2.3
KNR 2-02
0803-0200
1.2.4
KNR 2-18
0501-0400
1.2.5
KNR 2-02
0205-0100
1.2.6
KNR 2-02
0604-0202
1.2.7
KNR 2-02
1102-0100
1.2.8
KNR 2-02
1102-0300
1.2.9
KNR-W 2-02
1027-0200
1.2.10
KNR-W 2-02
1510-0100
1,2
m
T ynki zwykłe II kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie.
m2
0,25*1,2+0,25*2*2,0+0,3*1,6
m2
P odłoŜa o grubości 25 cm z materiałów sypkich - zasypanie otworów
po fundamentach dmuchaw, grubość zasypki 50cm
Krotność = 2
m2
1,5*0,7*5
m2
ANALOGIA: Zalanie otworów po fundamentach dmuchaw grubość
10cm, beton B-15
m3
0,15*1,5*0,8*5
m3
Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy termozgrzewalnej
na lepiku. Roztwór asfaltowy do gruntowania
m2
1,5*0,7*5
m2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cement owej grubości
20 mm,zatart ej na ostro.
m2
0,7*1,5*5
m2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cement owej,dodatek
lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.
Krotność = 8
m2
0,7*1,5*5
m2
Drzwi zewnętrzne pełne,jednoskrzydłowe bez naświetli o pow.ponad
1,5m2,dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i farbą
olejną nawierzchniową
m2
1,2*2,0
m2
Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farbą emulsyjną powierzchni
wewnętrznych tynków gładkich
m2
0,25*1,2+0,25*2*2,0+0,3*1,6
m2
2,400
2,400
0,780
0,780
4,200
4,200
4,980
4,980
4,980
4,980
0,106
0,106
1,200
1,200
1,780
1,780
5,250
5,250
0,900
0,900
5,250
5,250
5,250
5,250
5,250
5,250
2,400
2,400
1,780
1,780