ZASADY PRAWA I FUNKCJONOWANIA SĄDÓW 0.29 mb

Transkrypt

ZASADY PRAWA I FUNKCJONOWANIA SĄDÓW 0.29 mb
ZASADY PRAWA
I FUNKCJONOWANIA
SĄDÓW


ZASADA NIERETROAKTYWNOŚCI
(lex retro non agit –
- prawo nie działa wstecz)
zakaz karania za czyn, który w chwili jego
popełnienia nie był przestępstwem,
a
znamion przestępstwa nabrał w świetle
nowych przepisów
Zakaz orzekania kary surowszej, niż ta,
która obowiązywała w chwili popełniania
czynu
ZASADY PRAWA
NULLUM CRIMEN SINE LEGE
nie ma przestępstwa,
jeżeli nie nastąpiło
złamanie prawa
ZASADY PRAWA
IGNORANTIA IURIS NOCET
nieznajomość prawa szkodzi,
nie można powoływać się na
brak znajomości przepisów
prawa
ZASADY PRAWA
PRAWO DO OBRONY
podczas procesu, każdy ma
prawo bronić się sam lub
korzystać z pomocy obrońcy
(obrońca z wyboru lub z urzędu)
ZASADY PRAWA
ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI
osoba
oskarżona
za
popełnienie
przestępstwa nie może być uznawana
za winną dopóki jej wina nie zostanie
udowodniona
ZASADY PRAWA
IN DUBIO PRO REO
zasada, która nakłada na sąd
obowiązek rozstrzygania
wszelkich wątpliwości na korzyść
oskarżonego
ZASADY PRAWA
ZASADA JAWNOŚCI PROCESU
KARNEGO
sprawowanie kontroli społecznej
nad wymiarem sprawiedliwości,
pełni funkcję edukacyjną,
z ważnych powodów może być
ograniczona
ZASADY PRAWA
ZASADA PRAWDY MATERIALNEJ
zobowiązuje organy prowadzące
postępowanie karne do ustalenia
wszystkich faktów i okoliczności
popełnienia przestępstwa
ZASADY PRAWA
ZASADA OBIEKTYWIZMU
bezstronny stosunek sądu do
oskarżonego i oskarżyciela,
obowiązek wysłuchania obu stron
ZASADY PRAWA
ZASADA SWOBODNEJ OCENY
DOWODÓW
w ocenie środków dowodowych sąd
kieruje się zasadami logicznego
rozumowania, własną wiedzą i
doświadczeniem życiowym
ZASADY PRAWA

Podobne dokumenty