Zgoda małżonka poręczyciela

Transkrypt

Zgoda małżonka poręczyciela
…………………..……………….……..…………………
(Miejscowość, data)
Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z
poręczenia weksla in blanco1
1.
Oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim
……………………………………………………
Imię i nazwisko
2
……………….………………………………………
…………………………………………………………
Seria i numer dowodu tożsamości
Czytelny podpis Poręczyciela
2.
Oświadczam, że pozostaję w związku małżeńskim, w którym obowiązuje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność
3
majątkowa z wyrównaniem dorobków
……………………………………………………
Imię i nazwisko
………………………………..……………………
…………………………………………………………
Seria i numer dowodu tożsamości
Czytelny podpis Poręczyciela
3.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na poręczenie przez mojego współmałżonka weksla in blanco.
……………………………..……………… ………….…………………………………
Imię i nazwisko
Seria i numer dowodu tożsamości
1
……………………………………..………………………
Czytelny podpis współmałżonka Poręczyciela
Do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Proszę o wypełnienie tylko części oświadczenia dotyczącego aktualnego stanu cywilnego.
3
W przypadku ustanowionej rozdzielności majątkowej do oświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający powyższe.
2

Podobne dokumenty