Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości

Transkrypt

Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości
Raport bieżący 10/2016 z dnia 8 kwietnia 2016
Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę z grupy
kapitałowej Archicom S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zarząd Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2016 r.
spółka zależna od Spółki zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości położonej w
dzielnicy Krzyki za cenę 33.069 tys. zł netto, pod warunkiem zawieszającym nieskorzystania przez
Gminę Wrocław z przysługującego jej prawa pierwokupu. Nieruchomość przeznaczona jest w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na usługi, w tym m.in. biura, i umożliwia
zrealizowanie budynków biurowo-usługowych o łącznej powierzchni najmu ok. 24.000 m2.
Wartość powyższej transakcji nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
O zawarciu umowy przenoszącej własność ww. nieruchomości Spółka poinformuje odrębnym
raportem bieżącym.

Podobne dokumenty