System rynnowy Galeco PVC

Komentarze

Transkrypt

System rynnowy Galeco PVC
Dachrinnen-Montageanleitung
1
Dachrinnen-Montageanleitung
System rynnowy
Galeco PVC
Anzeichnen der
äußeren Rinnenhalter
zum Abbiegen.
Dachrinnen-Montageanleitung
1
Dachrinnen-Montageanleitung
Instrukcja montażu systemów
rynnowych Galeco PVC 180/125
1. Zaznacz tylną krawędź rynny po wewnętrznej stronie haka
nakrokwiowego.
Dachrinnen-Montageanleitung
2. Odegnij hak odpowiednio
do kąta połaci dachowej.
Dachrinnen-Montageanleitung
3. Zamontuj pierwszy hak. Wszystkie następne haki należy
przymocować określając ich położenie zgodnie z rozciągniętym sznurkiem zachowując spadek sznurka około 3 mm na
1 mb. Odstęp między hakami nie powinien wynosić więcej
niż 60 cm.
4. Alternatywnie do haków nakrokwiowych można stosować
Anzeichnen der
hak doczołowy.
äußeren Rinnenhalter
zum Abbiegen.
Anzeichnen der
5. Załóż zaślepki na końce rynien.
äußeren Rinnenhalter
zum Abbiegen.
6. Montuj rynny wkładając je najpierw w przednie wywinięcie
haków.
7. Połącz końce rynien łącznikami klejonymi za pomocą kleju
agresywnego. Łącznikiem klejonym można połączyć maksymalnie do 3 rynien (12 mb rynny) w jednym ciągu. Narożniki
zawsze łącz z rynną za pomocą łącznika klejonego.
8. C
o trzecią rynnę (co 12 mb rynny)
oraz przy połączeniu drugiej
Dachrinnenhalter
Dachrinnen-Montageanleitung
werden je nach Dachrynny z pierwszą rynną sklejoną
z narożnikiem należy
konieczneigung abgebogen.
Dachrinnenhalter
werden je nach Dachnie zamontować łącznik uszczelkowy. Posmaruj
uszczelki
neigung abgebogen.
łącznika środkiem poślizgowym dla umożliwienia ruchu poziomego rynny. Końce rynien umieść zgodnie z podziałką
temperatury która jest wewnątrz łącznika uszczelkowego.
Nach Anbringen der
9. W środkowym miejscu każdego
3-rynnowego ciągu połąäußeren Rinnenhalter
werden alle weiteren
Anbringen der
czonego łącznikami klejonymiRinnenhalter
wykonaj
wdertylnym Nach
wywinięciu
nach
äußeren
Rinnenhalter
Schnur ausgerichtet
werden alle weiteren
rynny nacięcie o szerokości 20und
mm.
befestigt.
Anzeichnen
der
Rinnenhalter nach der
Gefälle
3 mm
äußeren0–max.
Rinnenhalter
Schnur ausgerichtet
pro
zumMeter.
Abbiegen.
10. W wykonane nacięcie dognij mocno
listek montażowy
haka,
und befestigt.
Rinnenhalterabstand
Gefälle 0–max. 3 mm
über 60–70
cm.
pro Meter.
aby wszedł głęboko stanowiącnicht
punkt
bazowy
sklejonego
ciąRinnenhalterabstand
nicht über 60–70 cm.
gu rynnowego.
11. Dognij lekko listki pozostałych haków umożliwiając swobodne przesuwanie się rynien w kierunku poziomym.
12. Na dnie rynny odrysuj kształt otworu pod odpływ.
13. Wytnij otwór w dnie rynny używając nożyc, brzeszczota lub
niblera.
Dachrinnenhalter
14. Zamontuj odpływ.
werden je nach Dachneigung abgebogen.
15. Rury I kolana montowane są bez klejenia. Dla prawidłowego funkcjonowania systemu należy wsunąć rurę spustową
do mufy / kolanka do oporu a następnie cofnąć ją o 2 cm.
Obejmy należy montować w odległości maksymalnie 1,8 mb
od siebie. Pierwszą obejmę poniżej
mufydernależy silno skręcić.
Nach Anbringen
äußeren Rinnenhalter
Kolejne obejmy montuj luźniejwerden
umożliwiając
rurze swobodne
alle weiteren
Rinnenhalter nach der
Schnur ausgerichtet
przesuwanie się w kierunku pionowym.
1
2
1
3
Montageanleitung_Dachr_1111.indd 2
2
Montageanleitung_Dachr_1111.indd 2
3
und befestigt.
Gefälle 0–max. 3 mm
pro Meter.
Rinnenhalterabstand
nicht über 60–70 cm.
1
2
3
1
Anzeichnen der
äußeren Rinnenhalter
zum Abbiegen.
4
42
Alternativ zu 3
können auch
Stirnbretthalter
Dachrinnenhalter
eingesetzt
werden.
werden je nach Dachneigung abgebogen.
7
53
Montageanleitung_Dachr_1111.indd 2
10
Montageanleitung_Dachr_1111.indd 2
Nach Anbringen der
äußeren Rinnenhalter
werden alle weiteren
Rinnenhalter nach der
Schnur ausgerichtet
und befestigt.
Aufstecken
des 3 mm
Gefälle 0–max.
Rinnen-Endbodens.
pro Meter.
Rinnenhalterabstand
nicht über 60–70 cm.
4
6
Montageanleitung_Dachr_1111.indd 2
13
Alternativ zu 3
können auch
Stirnbretthalter
Eindrehen
Dacheingesetzt der
werden.
rinne über die Nase
des Rinnenhalters.
5
4
2
1
Anzeichnen der
äußeren Rinnenhalter
zum Abbiegen.
4
2
12
2
3
Dachrinnenhalter
werden je nach Dachneigung abgebogen.
Anzeichnen der
äußeren Rinnenhalter
zum Abbiegen.
43
2
5
Alternativ zu 3
können auch
Stirnbretthalter
Dachrinnenhalter
eingesetzt werden.
werden je nach Dachneigung abgebogen.
7
5
3
6
Montageanleitung_Dachr_1111.indd 2
Nach Anbringen der
äußeren Rinnenhalter
werden alle weiteren
Rinnenhalter nach der
Schnur ausgerichtet
und befestigt.
0–max. 3 mm
Alternativ zu Gefälle
3
können auchpro Meter.
Rinnenhalterabstand
Stirnbretthalter
nicht über 60–70 cm.
Dachrinnenhalter
eingesetzt werden.
werden je nach Dachneigung abgebogen.
5
3
8
Montageanleitung_Dachr_1111.indd 2
Zur Befestigung
der
Nach
Anbringen der
Dachrinne
die Feder
äußeren
Rinnenhalter
nur leicht
andrücken,
werden
alle
weiteren
damit eine ordnungsRinnenhalter
nach der
gemäßeausgerichtet
Ausdehnung
Schnur
gewährleistet
und
befestigt. ist.
Aufstecken
des 3 mm
Gefälle
0–max.
Rinnen-Endbodens.
pro
Meter.
Rinnenhalterabstand
nicht über 60–70 cm.
Alternativ zu 3
können auch
Stirnbretthalter
Dachrinnenhalter
eingesetzt werde
werden je nach D
neigung abgebog
5
43
Nach Anbringen d
äußeren Rinnenh
werden alle weite
Rinnenhalter nac
Schnur ausgerich
und befestigt.
0–max.
Aufstecken
des 3
Alternativ zu Gefälle
3
Meter.
Rinnen-Endbode
können auchpro
Rinnenhalterabst
Stirnbretthalter
nicht über 60–70
eingesetzt werden.
57 6
Zur Befestigung der
Dachrinne die Feder
nur leicht andrücken,
damit eine ordnungsEindrehen der Da
gemäße Ausdehnung
rinne über die Na
gewährleistet
desist.
Rinnenhalter
Aufstecken des
Rinnen-Endbodens.
10
8 8
6
6
9
Der Abstand der
Anzeichnen
des
Rinnen, zur Aufnahme
Ablaufloches.
der Dehnung, ergibt
sich aus der Verlegetemperatur (siehe
Markierung auf dem
Eindrehen
Verbinder).der Dachrinne über die Nase
des Rinnenhalters.
Nach Anbringen der
äußeren Rinnenhalter
werden alle weiteren
Rinnenhalter nach der
Schnur ausgerichtet
und befestigt.
Aufstecken
des 3 mm
Gefälle
0–max.
Rinnen-Endbodens.
pro
Meter.
Rinnenhalterabstand
nicht über 60–70 cm.
Der Abstand der
Rinnen, geschoben
zur Aufnahme
Anschlag
werden u
der Dehnung,
gezogen
werden.ergibt
Rohrschellen
sich aus
VerlegeJeweils
die der
erste
Schelle, unte
temperatur
(sieheRohrschelle
Weitere
montierte
Markierung
dem
fest
anziehen auf
(Dehnung).
Eindrehen
der DachVerbinder).
rinne über die Nase
Der Verlegevorgang bei der Ka
des Rinnenhalters.
aber aus technischen Gründe
Fallrohre werden auch hier, wie
Regenfallrohre und
Rohrbogen
So
finden Siewerden
die richtige R
im hier
Steckverfahren,
Die
angegebenen m2-We
Dosenohne
Verklebung,
ein
Anhaltspunkt
zur Findun
bohrer
Festpunktausbildung
montiert.
Deh- und DIN
Laut
DIN ENDie
12056-3
Zur Befestigung
der
zum
kontrollierten
nung eine
ist gewährObjekt
Berechnung de
Dachrinne die
Feder
Dehnungsausgleich.
Ausbohren
oder
leistet,
wenn
die
Festpunktausbildung
werden,
um
die Rinnengröße
g
nur jedem
leicht andrücken,
Bei
mittleren
Ausschneiden
des
Fallrohre
und Rohrzum kontrollierten
damit eine ordnungsRinneneisen,
einer
Ablaufloches.
bogen
bis zum
Dehnungsausgleich.
Anzeichnen des
gemäßewerden
Ausdehnung
Rinnenlänge,
den
Falz
PROTEKTOR-Da
Anschlag geschoben
und
dann wiederBei
2 cm
auseinander
jedem
mittleren
gewährleistet
ist.ausim
Federbereich
gezogen werden.
Rohrschellen
werden im Abstand
von 2 mAblaufloches.
gesetzt.
einer
zuRinneneisen,
entwässernde
Grundklinken
und unterhalb
Feder festder Rohrmuffe,
Jeweils die erste
Schelle,
fest
Rinnenlänge,
den Falz Rege
rissfläche
desanziehen.
Daches
andrücken.
Weitere montierte
Rohrschellen dienen der Führung.
imbis
Federbereich
ausca. Diese
50 m2nicht
D
fest anziehen (Dehnung).
klinken und Feder
fest
bis ca. 80 m2
D
andrücken.
10
6
1310
11
7
9 9
11
12
Anzeichnen des
Ablaufloches.
1110 12
8
14
13
11
15
Eindrehen der Dachrinne über die Nase
des Rinnenhalters.
bis ca. 150 m2
Der Verlegevorgang bei08.11.2011
der Kastenrinne
ist identisch. Es müssen
13:51:42
ca. 220werden.
m2
aber aus technischen Gründen alle Rinnenteilebis
geklebt
Fallrohre werden auch hier, wie unter Bild 13 beschrieben,08.11.2011
gesteckt.
13:51:42
D
D
Regenfallrohre
PROTEKTOR-Dach
So finden Sie die richtige Rinne für Ihre Dachentwässerung.
Rohrbogen wer
zu entwässernde GrundDie hier angegebenen m2-Werte der Dachgrundrissflächen
Rege
im sind
Steckverfah
rissfläche
des
Daches
ein Anhaltspunkt zur Findung der richtigen Dachrinnengröße.
ohne
Verklebu
m2
D
Laut DIN EN 12056-3
und der
DIN 1986-100 sollte bis
für ca.
das15jeweilige
Der Abstand
montiert. DieDoD
2
Objekt eine Rinnen,
Berechnung
des Regenwasserabflusses
erstelltist gewD
zur Aufnahme
bis ca. 30 nung
m
boh
Ausbohren oder
werden, um die
genau zu ermitteln.
derRinnengröße
Dehnung, ergibt
2
leistet,
wenn
bis ca. 80 m
D
Ausschneiden
des
Fertig
montierter
Anzeichnen
des
sich aus
der VerlegeFallrohre und R
Ablaufloches.Ablaufloches.
Ausbohren
oder
Ablaufstutzen.
temperatur (siehe
Ausgabe
37z
bogen
bis
PROTEKTOR-Dachrinnen
halbrund
Ausschneiden
de
Markierung
auf
dem
Anschlag geschoben werden und dann wieder 2 cm auseinan
Ablaufloches.
Verbinder).
zu entwässernde
Grund- werden. Rohrschellen werdenDachrinne
gezogen
im Abstand
von 2 m gese
Regenfallrohr
rissfläche des Daches
halbrund
Galeco PVC 180/125
Jeweils die erste Schelle, unterhalb der
Rohrmuffe, fest anzieh
Montageanleitung_Dachr_1111.indd 1
bis ca. 50
m2
DNRohrschellen
75
8tlg. (NW
Weitere
montierte
dienen
der100)
Führung. Diese n
fest
bis ca. 80
m2 anziehen (Dehnung).
DN 85
7tlg. (NW 125)
Dosenbohrer
Aufstecken des
Rinnen-Endbodens.
6
Ustawienia
rury spustowej
1211 9
12
Typ rynny / rozmiar rury
bis ca. 150 m2
180 / 125
DN 100
6tlg. (NW 150)
Der
bei der Kastenrinne
ist180)
identisch. Es müs
bis ca. 220
m2Verlegevorgang
DN 125
5tlg. (NW
aber aus technischen Gründen alle Rinnenteile geklebt werd
Fallrohre werden auch hier, wie unter Bild 13 beschrieben, geste
2
PROTEKTOR-Dachrinnen
kastenförmig
So finden Sie die richtige Rinne für Ihre Dachentwässeru
zu entwässerndeFestpunktausbildung
GrundDachrinne
Regenfallrohr
Die
hier angegebenen
m2-Werte der
Dachgrundrissflächen s
rissfläche
des
Daches
DosenzumAnhaltspunkt
kontrolliertenzur Findung derkastenförmig
ein
richtigen Dachrinnengrö
m22
DN 50
10tlg. (NW 68)
bohrer bis ca. 15Laut
Dehnungsausgleich.
DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 sollte für das jewei
2
Bei
bis ca. 30Objekt
m jedem
DN 75
8tlg. (NW 83)
einemittleren
Berechnung
des Regenwasserabflusses
erst
Rinneneisen,
Ausbohren oder
um dieeiner
Rinnengröße
genau
zu (NW
ermitteln.
bis ca. 80werden,
m2
DN 85
6tlg.
115)
Fertig montierter
Rinnenlänge, den Falz
Ausschneiden des
Ablaufstutzen.
Ausgabe 37aus11/11 10 GZ 15003
im Federbereich
Ablaufloches.
Fertig montierter
klinken undPROTEKTOR-Dachrinnen
Feder fest
halbrund
Ablaufstutzen.
andrücken.
220 m
440 m
Eindrehen der Dachrinne über die Nase
des Rinnenhalters.
12
zu entwässernde Grundrissfläche des Daches
Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechubis1,
32-083 Balice
ca. 50 m
DN 75
ca. 80 m
DN 85
www.galeco.pl, bis
[email protected]
bis ca. 150 m
DN 100
www.galeco.info, [email protected]
ca. 220 m
DN 125
infolinia: 801 623 626*
Montageanleitung_Dachr_1111.indd 1
Montageanleitung_Dachr_1111.indd 2
Anzeichnen der
äußeren Rinnenh
zum Abbiegen.
Regenfallrohr
2
2
Montageanleitung_Dachr_1111.indd
1
08.11.2011
13:51:42
Dachrinne
halbrund
8tlg. (NW 100)
7tlg. (NW 125)
2
6tlg. (NW 150)
2
5tlg. (NW 180)
PROTEKTOR-Dachrinnen kastenförmig
zu entwässernde
*Koszt połączenia
jak za Grundpołączenie
lokalne.
Regenfallrohr
rissfläche des Daches
Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.
Fertig montierter
Ablaufstutzen.
Montageanleitung_Dachr_1111.indd 1
Dachrinne
kastenförmig
bis ca. 15 m2
DN 50
10tlg. (NW 68)
bis ca. 30 m2
DN 75
8tlg. (NW 83)
bis ca. 80 m2
DN 85
6tlg. (NW 115)
Ausgabe 37 11/11 10 GZ 15003

Podobne dokumenty