Informacja o nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym

Transkrypt

Informacja o nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym
Informacja o nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu
społecznymrolników (dot. taMe kierowców)
l stycznia2015 r. wchodzi w zycie ustawaz dnjaf3 październikaf0|4r. o zmianieustawyo
systemieubezpieczeńspołeczny
ch oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 20|4 r, poz, 1831),
która m.in. w ustawieo ubezpieczeniuspołecznymrolników dodałaart. 5b o treści:
,,]. Rolnik lub domovlnik,ktorv podlegając ubezpieczeniuw pełnymzakresieZ mocy ustawy,
zostatob.lętyinn1lp u,bezpieczenienl
spotecznymZ Ętułuwykonywaniaumowy,o której mowa
w art, 6 ust, 1 pkt 4 ustawyz dnia 13 października]998 r. o systemieubezpieczenspotecznych
(Dz, U, z 2013 r. poz. ]442, z pózn. zm,), lub powotanią do rady nadzorczej,podlega nadal
temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o ktorej mowa w ąrt, 6 ust, ] pkt 4
ustawy z dnia I3 października]998 r. o Systemieubezpieczeńspołecznych,lub petnienia
funkcji w radzie nadzorczej' pomimo objęcia go z tego Ętułu innym ubezpieczeniem
spotecznym'jeżeli przychód osiqgany z tego tytułuw rozliczeniu miesięcznymnie przekracza
kwoty róy,nej potowie minimalnego wynagrodzeniązą pracę, ustalonego na podstawie
odrębnychprzepisólu.
2. Rolnik lub domownik, o któłym mowa w ust. ], moze w każdymczasie odstqpic od
ubezpieczenia,składajqcw Kasie oświadczenieo odstqpieniuod tego ubezpieczenia,nie
jednak niz od dnia, w którym to oświadczenie
wcześniej
zostąłoztożonew Kasie'''
Rolnicy i domownicy,którym przeddniemwejścia
w Życieniniejszejustawywydano decyzję
o ustaniuubezpieczeniaspołecznegorolnikow w związkuz objęciemich ubezpieczeniamina
podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych'muSZą (dla przywrócenia
ubezpieczenia
spotecznego
rolników)ztozyćw Kasie RoIniczegoUbezpieczeniaSpołecznego
wnioseko objęcieich tym ubezpieczeniem
w okresie,któregodotyczy decyzja,o i|e spełniali
w okresie objętym wnioskięm warunki określonęw art. 5b ustawy o ubezpieczeniu
społecznym
rolników. Wniosekten musi byĆztoŻonyw ciągu6 miesięcyod wejścia
w zycie
ustawy,czyli nie póŹniejniz do końcaczerwcaf015 r.
odrębnie pub1ikowanyjest projekt wniosku o (ponowne)objęcie
ubezpieczeniemspołeczĄlm
rolników.Wersję edytowalną wniosku moŻna pobrać Ze strony internetowej Związku
ochotniczychStraŹyPozarnyclrRzeczypospolitej
Polskiej(http://www'zosprp'pl/)
z zakładki
prawo.
osoba, wobec której wydano decyzję dotycząc4ustaniaubezpieczeniaspołecznego
rolników,
która chce skorzystaćz projektuwniosku,powinna:
1) uzupetnićmiejscei datędziennąsporz4dzenia
wniosku;
wpisac adres oddziału Regionalnego/PlacówkiTerenowej Kasy Rolniczego
2)
Ubezpieczenia Społecznego* mozna to ustaliĆw oparciu o informacje zamieszczonena
stronie internetowejKRUS pod adresem:http://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oripttabela-z-danymi/;
3) w wolnym miejscupo słowieRolnik wpisaćswojedaneosobowęi adreszamteszkania;
4) w częściwstępnejwniosku, w wolnych po|ach,wpisać datę dzienn4 i znak decyzji
PrezesaKRUS dotyczqcejustania ubezpieczenia
społecznego
rolników,
5) na końcu wnioskuztoŻycswój podpis;
I
6) gotowywniosek (przed30 czerwca2015 r.) wystaćlistempoleconymdo adresata,bądź
złoŻycw jego biurze podawczym pamiętającby na kopii wniosku wziąć poświadczenie
ztoŻenia
wniosku.
Zał,:
l' Wnioseko pollowneobjęcieubezpieczeniem
społecznyrn
rolników
2. Wniosęko objęcieubezpieczeniem
rolników
społecznym
3. lnformacjadodatkowa
informację przygotowal
adw. Krzys'ztofM. Miazga
23 XI] 20].ł r,
dnia .......
2015r.
oddział Regionalny*/PlacówkaTęrenowa*
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne
go
Rolnik:
WNIOSEK
o objęcieubezpieczeniemspołecznymrolników
Rolnik wnosi o objęciego ubezpięczęnięmspołecznymrolników w okresie, którego dotyczy decyzja PrezesaKasy Rolniczego UbezpięczęniaSpołecz.
nęgo z dnia
. r., znak
o ustaniu ubezpieczenia spotecznegorolnikow w zwiqzku z objęciem go ubęzpieczeniamina podstawieprzepisów o systemieubezpl'eczenspołecznych.
UZASAD]VIEI{IE
Prezes Kasy Rolniczego lJbezpieezenla Społecznegowydat powołanę
powyżej decyzję dotycz4cq ustania ubezpieczenta społecznego rolników w
zwlqzku z objęciem Rolnika ubezpieazenlamlna podstawie przepisów o systemie ubezpieczenspołecznych.Rolnik w okresie objętympostanowieniamidecyt1t spełniałwymogi, które ustanawiaart' 5b wprowadzony do ustawy z dnia
20 grudnia1990r. o ubezpieczeniuspołecznym
rolników (Dz. IJ. z2013 r, poz.
1403, z poźn,zm.) moc4 przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 października
20|4 r. o zmianie ustawy o systemieubezpieczeń społecznychoraz niektórych
innychustaw(Dz. U. z 2014r. poz. 1831).
Wobec powyzszego Rolnik, na podstawie art. 4 ust. I i 2 ustawy z dnia
23 paŹdzięrnika2014 r. o zmianie ustawy o systemieubezpieczeńspołecznych
oraz niektorychinnych ustaw,wnosijak na wstępiewniosku.
podpis Rolnika
* - niepotrzebneskreślić
Projeht
Uwago! l,rzed v,1,pełnienienvniosku ttąleźl,zapoznaćsię z inforntacjązanieszczonq na odvrocie
Dane osobt'skladającejlyuiosek:
ilnię i nazrvisko:
adreszarnieszkania:
PESEL
NKP
WNIOSEK
o objęcieubezpieczeniemspolecznymrolnikórvw okresielYykonywania
umony z|ecenia,umorYyagencyjnej'umo$y o śrviadczenie
uslug
Wrtoszęo objęcieubezpieczeniern
społecznym
rolnikóww okresie'....
w którym z tego ubezpieczeniazostałenr(-am)
wyłqczonyladecyzjqz drria
znak:.
......'..wzwiązkuz objęciemubezpieczeniem
społecznym
w ZUS z tytułuwykonywaniaumowyzlecenia*,
umowyo świadczenie
umowyagencyjnej*'
usług'do którejstosujesięprzepisydotyczęce
zlecenia*
ośrviat|czam,
żew okresie,za który'rr'nioskuję
o objęcieubezpieczeniem
spolecznymrolnikórv:
1) przychod osiqgany z tytułuvĘ,konywanejumowy/umów*.* rozliczęniu miesięcznym
przekroczyV nie przekrocz1'}*kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzęnia
Za pracę,
2) prowadzilent(-am)/ nie prolvadziłem(am) działalność(-ci) rolnicz4(ej)/ stale
pracolvałeln(-am)/nie pracowałem(-arn)*w gospodarstwierolnym o powierzchni
przeliczeniowychi/lubdzialespecjalnymprodukcjirolnej*,
......,....,ha
3) podlegałenr(am)/nie podlegałern(-anr)*
innetnu ubezpieczeniuspołecznemu,nriałem
(-am)/ nie miałem(-arrr)*ustalone prawo do emerytury lub renty, świadczeńz
ubezpieczeńspołecznych'
Ja Ilifejpodpisany/my
niżejpodpisanił:
l ) ośtviadczaln,lośrviadczanry*,
Źe powyiszę dane zostały podane zgodnie z prawdą i śrviadomy/(.a)
jestell/śrviadontijesteśnry*
odporviedzialnoŚci
zart.233 $ 1 Kodeksukarnego'
2) zobotviqzujęsię/zoborviqzujemy
sięt do informorvaniaKRUS o rvszelkichzmianach mającycll rvplytv na
podIeganie
ubezpieczeniu
społecznentu
ro|nikórvrv terntiniel4 dni od ich zaistnienia.
(nticjscotvość,
rok' lnicsiqc.dzieli)
(nliejscorr,ośÓ'
rok, lniesiąc,dzień)
(podpisttnioskoda*'oy'
seriai nr dorvoduosobistęgo
lub paszponrr)
(podpis lolnika, seria i r dorr'odttosobist€ B o lub paszponu)
* . niepotrzebIte
skreś|ić
*t - rvpisaćtl'pr4padku za|ączrna dodatkorvych
dokutnentórv
**ł - łvypęhićgdy ttlliosek składaosobaniezobolviqzana
do oplacaniaskładek
INFORMACJE
I
l .
Rolnik lub domorvnik, który podlegającubezpieczeniuspołecznemurolników w pełnym
zaktęsię Z mocy ustawy został objęty ubezpieczenięrnz tytułu wykonywania umowy
usług,do której stosuje się
umowy zlecęnia lub innej umowy o świadczenie
agenc1.jnej,
rolników pomimo
przepisydotyczącezlecenia,podleganadai ubezpieczeniuspołecznelnu
w rozliczeniu
jeŻeli
z
tego
ty.tułu
przychod
osiqgarry
go
irurym ubezpieczenienr,
objęcia
kwoty iownej połowienrinimalnegorłynagrodzeniaZa ptacę,
nriesięcziry'''ni" p,,*zekiacza
ustalonegona podstawieodrębnychprzepisów.
Informacja na temat wysokości kwot minimalnego wynagrodzenia, w tym za lata
poprzednie(do końca 2a02r. kwot najniŻszegowynagrodzenia)dostępnajest na stfonie
adtesetn:
Polityki
Społecznej pod
i
interrretorvej Ministerstwa Pracy
-pracy/rvyrlagrodzenia/.
gov.
pl/prarvo
http://www.mpips.
2..Rolnicy i domownicy, którynr przed dnienr 0l stycznia 2015r.wydano decyzję o ustaniu
ubezpieczenia spolecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniami na
mogqz|oŻyÓw Kasie Rolniczego
podstawieprzepisólv o systemieubezpieczeńspołecznych,
UbezpieczeniaSpołecznegowniosek o objęcieich tyrn ubezpieczeniemw okr.esie'ktorego
dotyczy decyzja,o ile spełrrialiw okresieobjętymwnioskiemwarunki okeślonew pkt 1'
3 . Wniosek, o którym mowa r,r.pkt f , moŻebyćzłoŻonyrv terminie6 rniesięcyod dnia wejścia
w iycie ustaw)rz dnia 23 paŻdziernika2014r. o zmianie ustally o systemie ubezpieczeń
społecznychoraz niektÓrych innyclr ustaw
Dla składękna ubezpieczeniespołecznerolników za okr.esyprzywrócenia do ubezpięczenia
roiników oborviqzujeustawowytemin ich płatności.
społecznego
pobiera się odsetki za zrvłokępocząwszy od dnia
od nieopłaconejrv tertninienależności
następnegopo upł1lqli. terlnitru płatności,w wysokościi na zasadaclr okr.eślorrych
przepisarniustawy ordynacja podatkowa.Nieoptaconaw tel.minienaleznośćmoże byc
przymusowo,w nryślobowiązującychprzepisów o postępowaniuegzekucyjnym
ściqgnięta
w adrninistracji,rvrazz kosztami.
uznajesię osoby,które podlegajq
5 . Za osoby podlegaj4ceinnemuubezpieczeniuspołecznemu
oborvi4zkowymubezpieczeniomemerytalnemui rentowymna podstawieprzepisów ustawy
o systenrieubezpieczeń społecznychlub objęteprzepisanrio zaopattzeniuemerytalnym.
Do kręgrrtakiclr osób zalicza się m.in' osoby wykonującepracę na podstawieumowy o
pracę' osoby pobierajqce zasiłek dla bezr.obotnychczy tez prowadzqce pozarolniczą
gospodarczą.
w tytnpozaro1rriczq
działalność
działalrrość,
KASA RoLNlczEGo UBEzP|EczENlA
sPoŁEczNEGo
Szanowni Państwo'
przepisyw zakresieubezpieczenia
obowiązująceod 1 stycznia2015r,znowe|izowane
pzewidujq
roInikow
dIa:
społecznego
t.
W ZUs z tytułu
roInikówł domowników,ktorzy zostali objęci ubezpieczeniami
wykonywania
da|szegopod|egania
umowyz|ecenia(w tym strażakÓw
oSP) moŹ|iwośÓ
podwarunkiem,
społecznemu
roIników,
ubezpieczeniu
że;
rownejpołowie
minima|n
ego wynagrodzeniaza pracę,
ro|niczaprowadzonaw
ro|nikoww pełnymzakresiez mocy ustawy(działa|noŚĆ
produkcji
gospodarstwie
powyzej1 ha pze|iczeniowego
ro|nej).
lubdziałspecja|ny
tl
którzy,przed 1 stycznia 2015r.zosta|iwyłączeniz tego
ro|nikowi domownikÓw,
powszechnym
ubezpieczenia
w związkuz objęciem
społecznym
ubezpieczeniem
w ZUS
z tytułu
wykonywanej
że:
umowyzleceniapodwarunkiem,
umowydo dnia30 czerwca2015r.,
minionenie przekraczakwotyrównejpołowie
minima|nego
wynagrodzenia
za pracę
obowiązującego
Wdanymokresie.
Ważne!
jak
prawo do świadczen
z ubezpieczenia
zdrowotnego
osoby zainteresowanej,
jej rodzinyzgłoszonych
pzez nią do tego ubezpieczenia'
i członkÓw
Niezgłoszenie
tego faktuna bieŻącomożeskutkowaĆ
ustaniemtego ubezpieczenia
z okresem
wstecznym
orazponiesieniem
kosztówIeczenia'
ubezpieczenia
społecznego
ro|nikow,
w Kasieoświadczenie
składając
w tejsprawie.
jednak
Ubezpieczenie
to ustaje
nie wcześniej
niżod dnia,w którymoświadczenie
o odstąpieniu
od ubezpieczenia
zostało
w Kasie'
złozone
DodatkowoKasa zawraca uwagę' Że rolnik i domownikpod|egający
ubezpieczeniu
społecznemuro|nikÓw przy jednoczesnympodleganiuubezpieczeniuspołecznemu
w ZUS z tytułu
wykonywanej
umowyzlecenia,nie ma moŹ|iwości
skorzystania
z prawado
- rentowe
finansowania
ze środkow
budzetupaństwaskładki
na ubezpieczenie
emerytalno
w związkuze sprawowaniem
osobistej
opiekinaddzieckiem.
Szczegołowychinformacjiw tym zakresie,udziełajqjednostkiKRUS właściwe
dla miejsca
połoŻeniagospodarslwarolnego' Baza teleadresowajednostek dostępnana stronie
pl.
internetowej
KRUS pod adresem: vvww.krus.qov.

Podobne dokumenty