OFERTA WYKONANIA

Transkrypt

OFERTA WYKONANIA
FORMULARZ OFERTOWY
( pieczęć wykonawcy )
ZAŁĄCZNIK NR 1 “ OFERTA WYKONANIA”
Nazwa
Wykonawcy (Wykonawców
składających wspólną
ofertę)*
Siedziba Wykonawcy:
Miejscowość:
Ulica, nr domu, lokalu
Kod pocztowy:
Tel., Fax
NIP
REGON
______________________ ____________________________________________________________
Nr rachunku bankowego
E-mail
dla
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Piastowska 11
58-330 Jedlina – Zdrój
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Dowóz
i wydawanie posiłków dzieciom i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Jedlina-Zdrój oraz,
osobom dorosłym w pomieszczeniu stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie - Zdroju
przy ul. Piastowskiej 11” , zgodnie z zasadami określonymi w Prawie zamówień publicznych oraz
z wymogami SIWZ:
1. Składam/my ofertę cenową na wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia:
Cena netto za jeden posiłek
( z uwzględnieniem stawki „wsadu do kotła”): ..................................... złotych,
( słownie: ..................................................................................................................... )
powiększona o podatek VAT w wysokości ....... % tj.:.............................. złotych
( słownie: .................................................................................................................... )
Cena brutto : ..................................... złotych,
( słownie: ..................................................................................................................... )
2. Składając niniejszą ofertę jednocześnie oświadczamy, że:
1) zdobyłem/liśmy wszelkie niezbędne informacje, które były potrzebne do prawidłowego
przygotowania oferty oraz, że wyceniłem/liśmy wszystkie elementy niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy,
2) akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w szczególności
dotyczące postanowień umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
3) gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez
Zamawiającego tj. od dnia 2 września 2013r do dnia 30 czerwca 2014 r.,
4) usługę objętą zamówieniem wykonam/y sam/i,
5) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
6) wszystkie strony oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała
oferta składa się z ............ stron,
7) dokonaliśmy / nie dokonaliśmy podziału oferty na część jawną i niejawną. Część jawna
nie zawiera informacji i dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i może być ogólnie
udostępniona,
8) za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach ................
niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
9) przedstawiciel
Wykonawcy
uprawniona/ny
do
z Zamawiającym .............................................................................................
kontaktów
( imię i nazwisko, tel. /fax )
3. W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część naszej
oferty:
1.
..............................................................................................................................
2.
..............................................................................................................................
3.
..............................................................................................................................
4.
..............................................................................................................................
5.
..............................................................................................................................
6.
..............................................................................................................................
7.
..............................................................................................................................
8.
..............................................................................................................................
9.
..............................................................................................................................
10.
..............................................................................................................................
11.
..............................................................................................................................
.................................. dnia ........................ 2013 r.
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
....................................................................
* niepotrzebne skreślić