Uchwała Nr XXXIII/152/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22

Transkrypt

Uchwała Nr XXXIII/152/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22
Uchwała Nr XXXIII/152/2005
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 22 marca 2005r.
w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie finansowego wsparcia zadania „ Budowa
zbiornika małej retencji dla celów rolniczych z funkcją przeciwpowodziową na potoku
Jordan w Ujeździe”.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9e, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) Rada Miejska w Ujeździe uchwala się co następuje:
§1
W celu ubiegania się przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5 ,,Gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi” na realizację zadania ,,Budowa zbiornika małej retencji dla
celów rolniczych z funkcją przeciwpowodziową na potoku Jordan w Ujeździe” – wyraŜa zgodę
na udzielenie wsparcia finansowego w wysokości do 15% kosztów realizacji w/w zadania,
jednak nie więcej niŜ 750 000,00 złotych.
§2
PowyŜsze zadanie będzie finansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej