Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego na grafikę

Transkrypt

Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego na grafikę
Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego
na grafikę komputerową
pt. „Logo Bezpiecznego Internetu”
dla uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum nr 41 w Łodzi.
I. Cele konkursu:
1. Szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz wyrabianie odpowiednich
nawyków.
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży.
3. Ukazywanie możliwości techniki komputerowej w twórczości artystycznej.
4. Poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej.
5. Zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu
z komputerem.
6. Pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów.
II. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Ewa Ostrowska - nauczycielka informatyki.
III. Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I - III Publicznego Gimnazjum nr 41 w Łodzi.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Zadanie uczestników polega na samodzielnym (przez jednego autora) wykonaniu
w dowolnym programie graficznym projektu: Logo Bezpiecznego Internetu.
2. Przy wykonywaniu pracy konkursowej nie można korzystać z gotowych elementów
graficznych.
3. W przypadku naruszenia praw autorskich i oddania nie swojej pracy na konkurs uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
4. Logo powinno zawierać treści i grafikę promującą bezpieczne korzystanie z Internetu.
5. Pracę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
lub dostarczyć na płycie CD/DVD do nauczyciela informatyki (sala 207).
pliku
6. Nazwa
musi
zawierać
nazwisko
i
imię
autora
oraz
klasę,
(np. nazwisko_imię_klasa). Pracę należy zapisać w formacie .bmp (mapa bitowa).
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
8. Do pliku z pracą należy dołączyć kartę informacyjną (plik tekstowy) zawierającą
następujące dane:

imię i nazwisko autora pracy,

klasę,

informację, w jakim programie została wykonana praca,
9. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz umieszczania wizerunku
uczestnika w materiałach promocyjnych i na stronie WWW gimnazjum. Organizator
zastrzega sobie prawo do zachowania wszystkich nadesłanych prac i ich późniejszego
wykorzystania do celów promocyjnych.
V. Ocena prac:
Oceny prac dokona niezależna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
Komisja Konkursowa oceni:
1. walory plastyczne pracy, samodzielność, oryginalność,
2. estetykę wykonania pracy,
3. wykorzystanie narzędzi programu graficznego,
4. zgodność z tematem i celem konkursu,
5. inwencję twórczą,
6. wypełnienie wymagań technicznych.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na wystawie w holu głównym szkoły.
VI. Termin konkursu:
1. Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2017 roku.
2. Prace otrzymane po terminie nie będą oceniane.
3. O wynikach konkursu organizator poinformuje uczestników do dnia 15 marca 2017r.
na stronie internetowej szkoły.
VII. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.
Życzę ciekawych pomysłów i miłej atmosfery podczas pracy.
Organizator konkursu: Ewa Ostrowska

Podobne dokumenty