OŚWIADCZENIE Oświadczam, że rodzeństwo

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że rodzeństwo
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że rodzeństwo - brat/siostra*
............................................................................................. (imię i nazwisko kandydata)
- ................................................................... (imię i nazwisko rodzeństwa kandydata) w roku
szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja jest wychowankiem przedszkola
.……………………………………….
……………………………………………………………………....... od ………………
(wpisać od kiedy). (nazwa przedszkola)
*
niepotrzebne
……………………………………………….
skreślić
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
Miejscowość i data …………………………………………………………
Drawsko Pomorskie, dnia…………………………….
POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA WOLI ZAPISU DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA W DRAWSKU POMORSKIM
Potwierdzam
wolę
zapisu
dziecka:
…………...........................................................................................
imię i nazwisko dziecka
numer PESEL dziecka
do Przedszkola w Drawsku Pomorskim , do którego dziecko zostało zakwalifikowane do
przyjęcia.
czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych:
…………………………………………

Podobne dokumenty