deklaracja właściwości użytkowych

Transkrypt

deklaracja właściwości użytkowych
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DoP No.: CE – 002-PCS2350-2SPHW3420 – CE
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony
znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
Pustak ceramiczny stropowy niekonstrukcyjny: NR
Nazwa handlowa: Porotherm 23/50; -B
Producent:
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa
Zakład produkcyjny:
Zakład Lębork, ul. Łączna 2, 84-300 Lębork
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
6820NR23/5
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element
umożliwiający identyfikację wyrobu bud.:
682023/5
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie
lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Pustak ceramiczny do konstrukcji belkowopustakowych systemów stropowych
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
nie dotyczy
system 2+
7. Deklaracja wł. użytkowych dot. wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
EN 15037-3:2009+A1:2011
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Jednostka Notyfikowana:
ul. Kłobucka 23 A, 02-699 Warszawa
Numer identyfikacyjnej
Jednostki Notyfikowanej:
1434
Wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
Przeprowadził:
stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji
2+
W systemie:
Wydał:
Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
8. W przypadku dekl.wł.użytk. dotyczącej wyr.bud., dla którego wydana została europejska ocena tech.:
nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:
Właściwości użytkowe
Zasadnicze charakterystyki
Nośność
Odporność na ogień
Wytrzymałość mechaniczna
klasa R1
min 1,9 kN
Klasa odporności ogniowej
R30 (wg EN 15037-1, Tablica K1)
Reakcja na ogień
Euroklasa A1 (wg Dok. Tech.: 1/2014)
51 dB
wartość obliczeniowa
wg EN 15037-1, zał. L
Izolacyjność od dźwięków
uderzeniowych
83 dB
wartość obliczeniowa
wg EN 15037-1, zał. L
Odporność cieplna
Szczegóły geometryczne
Gęstość
2
Opór cieplny
0,38 m K/W (wg EN 1745)
Wymiary minimalne:
szerokość x wysokość x długość
400 x 223 x 250 [mm]
Wymiary minimalne
Klasa N2
Odchyłki wymiarowe
produkcyjne
Gęstość brutto w stanie
suchym
EN 15037-3:2009+A1:2011
Izolacyjność akustyczna od
dźwięków powietrznych
Zharmonizowana spec.
techniczna
Klasa T1
3
700 kg/m (klasa 0,7)
Trwałość
F0
Warunki obojętne (wg EN 771-1)
Substancje niebezpieczne
NPD
–
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał:
Warszawa, 12.02.2014
Manager ds. Zarządzania Systemami Jakości
dr inż. Robert Dynarowski
podpis:

Podobne dokumenty