Informacja dotycząca dofinansowania organizacji sportu, kultury

Transkrypt

Informacja dotycząca dofinansowania organizacji sportu, kultury
Informacja dotycząca dofinansowania organizacji sportu, kultury,
rekreacji i turystyki.
I.
Zgodnie z § 12 rozporządzenia MPiPS z dnia 25 czerwca 2002r. w
sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze
środków PFRON (Dz.U. Nr 96 poz.861 z 2002r.
z późn.zm.) wniosek
o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych należy złożyć w terminie do 30 listopada roku
poprzedzającego realizację zadania.
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Częstochowy,
pobiera się i składa, w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPS
w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, p.21, tel. 363-18-19.
II . Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
III. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, które:
1) prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych
przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób
niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji
zadania,
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych
z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości
nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
4) nie mają zaległości wobec Funduszu oraz w ciągu 3 lat nie były
stroną umowy z PFRON, która została rozwiązana z powodu przyczyn
leżących po stronie podmiotu składającego wniosek.
IV. Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do MOPS właściwego
dla miejsca siedziby podmiotu lub powiatowego centrum pomocy rodzinie
właściwego dla
miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych
wnioskiem o dofinansowanie.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych
przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie
ze środków Funduszu.
V. Wniosek powinien zawierać:
1) informacje ogólne o wnioskodawcy z podaniem nazwy, adresu
siedziby, numeru NIP oraz REGON, nazwy i numeru konta
bankowego oraz krótkim opisem działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych,
2) dane osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy,
3) informacje dotyczące organizowanego zadania z podaniem nazwy
imprezy,
ilości
uczestników,
kosztu
imprezy
i terminu
i wnioskowanej wysokości dofinansowania wraz z podaniem innych
źródeł finansowania zadania,
4) informację o przyznanych wcześniej środkach PFRON.
Do wniosku należy dołączyć:
-------------------------------1) kopię statutu wnioskodawcy,
2) kopię dokumentu poświadczającego prawną formę istnienia zakładu:
a) wyciąg z rejestru sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
dla
jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
3) kopię innych dokumentów żądanych przez przyznającego dofinansowanie
w zależności od potrzeb,
4) dokument
poświadczający
upoważnienie
osób
do
reprezentowania
wnioskodawcy i do zaciągania zobowiązań w jego imieniu,
5) kosztorys organizowanego zadania,
6) dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych
z innych źródeł na sfinansowanie zadania
w wysokości nie objętej
dofinansowaniem PFRON,
7) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest zakład pracy chronionej do wniosku
należy dołączyć:
a/ potwierdzoną kopię decyzji o przyznaniu statusu ZPCh,
b/ informację o wysokości i sposobie wykorzystania środków PFRON za
okres 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku,
c/ informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie 3 kolejnych
lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami
o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej
dla przedsiębiorców.
8) w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą należy załączyć do
wniosku informację jak w podp.7 c.
VI. Dofinansowania do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych dokonuje się w ramach środków finansowych, przyznawanych
dla Miasta Częstochowy, na dany rok kalendarzowy z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
VII. Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa
zawarta przez Prezydenta Miasta z wnioskodawcą.
VIII. Podstawą rozliczenia umowy jest dochowanie warunków umowy, w tym
między innymi przedłożenie dokumentów rozliczeniowych:
1) oryginałów faktur, stosownych umów, innych dowodów poniesionych
kosztów,
wystawianych
bezpośrednio
na
wnioskodawcę
po
dniu zawarcia umowy, dokumentujących całość wydatków poniesionych
na realizację zadania, zawierających na odwrotnej stronie opis
przeznaczenia wydatkowanych środków naniesiony w sposób trwały
i zatwierdzonych do zapłaty przez upoważnione osoby,
3) sprawozdania opisowego z przebiegu realizacji zadania wraz ze
szczegółowym
kosztorysem
powykonawczym
i
zestawieniem
faktycznie poniesionych kosztów,
4) listy osób niepełnosprawnych uczestniczących w imprezie z podaniem
adresu zamieszkania.
IX. W przypadku
stwierdzenia, że koszty całości zadania są niższe niż
przewidywane w kosztorysie, wnioskodawca otrzyma dofinansowanie obejmujące
do 60 % ogółu faktycznie poniesionych kosztów zadania.
W przypadku, gdy koszty realizacji zadania przekroczą kwotę wynikającą
z kosztorysu, różnicę pokrywa wnioskodawca.
Podstawa prawna wg stanu na dzień 01.01.2012 r.:
- ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst
jednolity - Dz.U. Nr. 127 z 2011r., poz. 721 z późn. zmianami),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25.06.2002
r.
w
sprawie
określenia
rodzajów
zadań
powiatów,
które
mogą
być
finansowane
ze
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).