Návštěvní řád Prameníku v Bělovsi

Transkrypt

Návštěvní řád Prameníku v Bělovsi
Regulamin Źródła wody mineralnej w Běloves I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich odwiedzających i korzystających ze źródła
2. Źródło jest otwarte w okresie: listopad – kwiecień od godz. 7:00 do 18:00
maj – październik od godz. 6:30 do 22:30
3. Właściciel źródła nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u korzystających z powodu nie przestrzegania
niniejszego regulaminu.
4. Jednorazowe pobranie ilości wody mineralnej wynosi maksymalne 15 litrów na osobę. Jedna osoba może
jednocześnie korzystać z maksymalnie 2 kranów.
5. Naturalna woda mineralna IDA zawiera podwyższoną ilość arsenu. Z uwagi na skład chemiczny, zalecana jest
konsultacja lekarska dotycząca spożywania większej ilości wody IDY, uwzględniająca indywidualny stan zdrowia
konsumenta.
II. Prawa i obowiązki właściciela źródła
1. Właściciel może pociągnąć do odpowiedzialności użytkownika źródła jeżeli ów nie stosuje się do niniejszego
regulaminu lub niszczy ujęcie.
2. Właściciel ma prawo do zamknięcia źródła na dany okres, zwłaszcza niezbędny do sprzątania ujęcia.
III. Prawa i obowiązki użytkowników źródła
1. Każdy użytkownik jest zobowiązany:
‐ chronić i oszczędnie użytkować źródło i jego wyposażenie, ewentualne awarie zgłaszać na nr tel.
00420491426186,
‐ utrzymywać porządek, śmieci i odpadki wyrzucać jedynie do miejsc do tego przeznaczonych
‐ zachowywać się stosownie i kulturalnie.
2. W obrębie ujęcia zabrania się palenia papierosów oraz picia napojów alkoholowych.
3. Zakazane jest wprowadzanie na teren ujęcia zwierząt, zwłaszcza psów.
Ważne numery telefoniczne
Straż pożarna
Pogotowie
Policja
Straż miejska
Zintegrowany system ratunkowy
150
155
158
156
112
IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Miasta dnia 28. 05. 2013 i obowiązuje od 01. 06. 2013.

Podobne dokumenty