ZMIANA i TOŻSAMOŚĆ

Transkrypt

ZMIANA i TOŻSAMOŚĆ
ZMIANA i TOŻSAMOŚĆ
Zmiana – Stan
Frederick Taylor – zmiana ma miejsce
wtedy, gdy zarządzający zadają organizacji
nowy cel.
Zmiana – Stan
Zmiana planowana – model kostki lodu (The Ice Cube
Model) - Kurt Lewin (1951).
Zmiana – Stan
Zmiana planowana – model kostki lodu (The Ice Cube Model) Kurt Lewin (1951).
Zmiana – Stan
Zmiana jako naturalna cecha
organizacji:
 Ekologia populacji (population
ecology) – organizacje zmieniają
się, by sie dostosowad do
otoczenia, można
zaobserwowad ewolucje
populacji organizacyjnych –
Michael Hannan i John Freeman
(1977);
Zmiana organizacyjna jako
proces
Możliwośd zmiany
zawarta w kulturze
– czy i jak
„zarządzad
zmianą”?
Ekologia zmiany…
• Jakie są naturalne procesy zmiany?
• Jak się w nich orientowad?
• Czy można na nie wpływad, nie narażając
organizacji?
Ekologia zmiany…
• Jakie są naturalne procesy zmiany?
• Jak się w nich orientowad?
• Czy można na nie wpływad, nie narażając
organizacji?
… odpowiedź zawarta jest w kulturze
Model dynamiki kulturowej
Wartości
Założenia
Artefakty
Symbole
Mary Jo Hatch
Etapy zmiany kulturowej
Manifestacja założeo polega na tym, że wartości powstają
na bazie tego, co na podstawowym planie przyjęte jest
jako prawdziwe i ważne w danej kulturze.
 Realizacja to urzeczywistnianie założeo w postaci
artefaktów
 Symbolizacja – niektóre artefakty zyskują rangę symboli w
procesie symbolizacji, stają się narzędziem do zrozumienia
tego, jak funkcjonuje rzeczywistośd organizacji.
 Interpretacja – symbole są interpretowane i proces ten,
podobnie jak wszystkie pozostałe, jest dwustronny: z
jednej strony do interpretacji symboli służą istniejące
założenia, a z drugiej, symbole mogą wspierad lub burzyd
aktualne założenia.

Czym jest naturalna zmiana?
 Proces dynamiki kulturowej ma charakter
kołowy, koło zamyka się i powtarza ciągle, stale
w podobnym, ale nie identycznym, kształcie.
 Nagłe radykalne zmiany powodują utratę
znaczeo kulturowych a więc i sensu.
Zmiana odgórna…
…może byd
ryzykowna, gdy
mają miejsce na
etapie realizacji i
interpretacji
(kierownictwo wprowadza nowy
język i inne artefakty) – kultura w
wchłania te nowości w sposób
zgodny z własnymi założeniami.
Czy zmiana celowa jest w ogóle
możliwa?
 Tak – wykorzystując kulturowe procesy
uczenia się: intensywne lub naturalne.
 Zmiana naturalna – gdy zarząd świadomie
wykorzystuje swoją rolę symboliczną w
organizacji, nawigując po naturalnych
cyklach zmian kultury.
 Zmiana intensywna – gdy założenia są
symbolicznie podważane przez symbole.
Rola zarządu w procesie zmian
 Potencjał
symboliczny.
 Dawanie przykładu
innym uczestnikom
kultury.
Ingvar Kamprad
Tożsamośd organizacji - Stan
• Ciągłośd w czasie i przestrzeni
• Spójnośd ról
• Wrażenie sprawczości (Alvesson,
1994)
• Interakcja z innymi
• Odrębnośd, wywołanie wrażenia
indywidualności (Czarniawska,
1997).
Geneza pojęcia tożsamości
organizacji
• Historycznie tożsamośd potrzebna była
organizacjom przede wszystkim dla celów
sprawozdawczości –kategoria osobowości
prawnej.
• Pojęcie zapożyczone z psychologii i filozofii.
• Organizacje jako superosoby (Barbara
Czarniawska, 1997).
Tożsamośc organizacji jako proces
Ekspresja: tożsamośd wyraża
Znaczenia kulturowe
Kultura
Refleksja: osadza
Tożsamośd w kulturze
Odzwierciedlanie: tożsamośd
Odzwierciedla wizerunki innych
Otoczenie
Tożsamośd
Impresja tożsamości
Tworzy wizerunki innych
Model tożsamości organizacji Hatch & Schultz.
Źródło: Hatch i Schultz (2002, s. 991).
Proces tworzenia tożsamości
 Odzwierciedlanie (Mirroring) – proces
odzwierciedlania tożsamości w wizerunkach
innych;
 Refleksja (Reflecting) – proces osadzania
tożsamości w znaczeniach kulturowych;
 Ekspresja (Expressing) – proces wyrażania siebie
przez kulturę poprzez deklaracje
tożsamościowe;
 Impresja (Impressing) – proces pozostawiania
odbicia przez ekspresje tożsamościowe na
innych (Mary Jo Hatch & Majken Schultz, 2002).
Funkcje tożsamości organizacyjnej
• Strategicznie tożsamośd jest ustalona przez
rynek na którym firma działa, bazę klientów,
itd.;
• Kulturowo tożsamośd jest wewnętrznym
poczuciem przynależności i spójności,
przekonaniem co do tego, „kim jesteśmy”
(Majken Schultz, Mary Jo Hatch & Mogens
Holten Larsen, 2000).
Dysfunkcje tożsamości
 Narcyzm – jedynie ekspresja i refleksja:
samouwielbienie, samozachwyt.
 Hiperadaptacja – jedynie odzwierciedlanie i
impresja: utrata kultury, hiperrealnośd (Hatch
& Schultz, 2002).
 Depresja – uwiąd obu stron procesu (Ciuk &
Kostera, 2010).
Dysfunkcje tożsamości
Narcyzm
John William Waterhouse
Dysfunkcje tożsamości
Hiperadaptacja
Fond-Ecran Image
Dysfunkcje tożsamości
Depresja
Tożsamośd a kultura
 Tożsamośd organizacji jest wyrazem kultury
 …a jednocześnie punktem oparcia dla jej
tworzenia…