Regulamin konkursu plastycznego pt. ”Moja skarbonka”

Transkrypt

Regulamin konkursu plastycznego pt. ”Moja skarbonka”
Regulamin konkursu plastycznego pt. ”Moja skarbonka”
I.
Organizator
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piszu, 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 2a.
II. Cel konkursu
Zachęcenie dzieci do zainteresowania się tematyką oszczędzania.
III. Adresaci konkursu
Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych, którzy wykonają prace
indywidualnie.
IV. Tematyka konkursu
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne o tematyce „Moja skarbonka”.
V. Miejsce i termin konkursu
Konkurs odbędzie się w dniu 29.06.2014 r. w placówkach Organizatora, obchodzących
Święto Spółdzielczości Bankowej pod nazwą „Dzień z Bankiem Spółdzielczym”.
VI. Zasady konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką
plastyczną, np.: rysowanie, malowanie.
2. Prace powinny mieć format nie większy niż A3.
3. Każdy z uczestników składa jedną pracę.
4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie informacje:
- imię i nazwisko oraz wiek autora pracy
- telefon kontaktowy
- imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
5. Przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu składa oświadczenie, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora
konkursu przez przedstawiciela ustawowego uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i
niegraniczonej zgody na wykonanie reprodukcji nagrodzonych prac, oraz na ich
ekspozycję i wykorzystanie w celach reklamowych lub marketingowych.
7. Prace z chwilą ich złożenia stają się własnością Organizatora i nie są zwracane
uczestnikom po zakończeniu konkursu. Organizator ma natomiast prawo do dalszego
przekazywania praw do tych prac.
VII.
Eliminacje konkursowe
Pierwszy etap
1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa, w składzie 3 osobowym. Komisję Konkursową
powołuje Dyrektor Oddziału i jej przewodniczy.
2. Komisja Konkursowa wyłania trzy najlepsze prace i sporządza protokół według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Drugi etap
1. Wyłonione w pierwszym etapie prace zostaną oznaczone symbolami od A do C i
zaprezentowane w placówkach banku w miejscu ogólnodostępnym.
2. W okresie od 30.06.2014 r. do 03.07.2014 r. odbędzie się głosowanie wszystkich
zainteresowanych osób na prace wyłonione w pierwszym etapie. W celu głosowania w
placówkach banku umieszczone zostaną urny do głosowania.
3. Podsumowanie wyników odbędzie się w dniu 04.07.2014 r. Komisja Konkursowa podliczy
głosy i sporządzi protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu.
4. W przypadku dwóch prac o najwyższej i jednocześnie równej liczbie głosów o wyborze
pracy decyduje Przewodniczący Komisji.
5. O wynikach konkursu Organizator powiadomi laureatów konkursu telefonicznie w dniu
04.07.2014 r.
VIII.
Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników.
2. Każdy z uczestników po złożeniu pracy otrzyma nagrodę rzeczową.
3. Zwycięzcy konkursu wyłonieni przez Komisje Konkursowe zostaną nagrodzeni dyplomem
oraz nagrodą rzeczową o wartości do 100 zł brutto.
4. Nagrody zostaną wręczone w placówkach banku w terminach uzgodnionych z laureatami
konkursu.
IX.
Postanowienia końcowe
1. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa i Kodeksu Cywilnego.
3. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie przez
Organizatora konkursu swojej pracy oraz danych osobowych do celów marketingowych.
Organizator zapewnia uczestnikom konkursu prawo wglądu do danych osobowych oraz
ich poprawiania. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).