Zapraszamy na IV Festiwal Piosenki Przedszkolnej, który odbędzie

Transkrypt

Zapraszamy na IV Festiwal Piosenki Przedszkolnej, który odbędzie
Zapraszamy na IV Festiwal Piosenki Przedszkolnej, który odbędzie się 16.05.2012 roku
na Zamku w Toszku.
„Każdy przedszkolak duży i mały,
chce być zdrowy i dobrze wychowany”
Regulamin
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Festiwal Piosenki Przedszkolnej jest formą zamkniętą skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym oraz
oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. Naszym założeniem jest
popularyzacja piosenki przedszkolnej, kształcenie muzyczne poprzez zabawę, prezentacja umiejętności
artystycznych przedszkolaków oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej.
1. Organizator:
Publiczne Przedszkole
Ul. Dworcowa 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 2334196, e-mail: [email protected]
2. Termin Festiwalu:
16.05.2012r. godz. 10:00 Zamek w Toszku
Prosimy o przybycie o godzinie 9:30 w celu przygotowania się do występu.
3. Cele organizacyjne:
o Promocja i publiczna prezentacja uzdolnionych muzycznie dzieci;
o Rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki;
o Aktywizacja kulturalna środowisk dziecięcych-przedszkolnych;
o Przegląd różnych form śpiewu (indywidualnie, zespołowo);
o Prezentacja piosenek przedszkolnych propagujących zdrowy tryb życia i kulturę osobistą.
4. Zadania organizatora:
o Powołanie jury;
o Prezentacje będą oceniane w dwóch kategoriach: solista (jeden z placówki), zespół (jeden
z placówki);
o Zakup upominków i przygotowanie dyplomów;
o Oprawa artystyczna imprezy;
o O kolejności występów decyduje organizator.
5. Uczestnicy:
o W festiwalu biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 7 lat);
Każde przedszkole może zgłosić do udziału w festiwalu solistę i zespół; solistę lub zespół;
Zespół nie może liczyć więcej niż 10 osób;
Każdy podmiot wykonawczy przedstawia jedną piosenkę;
Czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 5 minut;
Utwór musi być wykonany w języku polskim;
Utwór dzieci wykonują a’capella lub z przygotowanym akompaniamentem bądź podkładem
muzycznym;
o Nauczyciel-opiekun przygotowuje podkład muzyczy do piosenki;
o Dojazd do Toszka we własnym zakresie.
o
o
o
o
o
o
UWAGA organizacyjna:
Podkład muzyczny (tylko linia melodyczna) na płycie CD, keyboard lub inne instrumenty podmiot
zapewnia sobie we własnym zakresie.
6. Kryteria oceny jury:
o Dobór repertuaru (właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne, trafność doboru
piosenki);
o Warunki głosowe;
o Interpretacja utworu;
o Ogólne wrażenie artystyczne.
7. Nagrody:
o Każdy uczestnik festiwalu otrzymuje dyplom uczestnictwa;
o Każe przedszkole oraz oddziały przedszkolne biorące udział w festiwalu otrzymują dyplomy
uczestnictwa;
o Podczas imprezy, jury przyzna 1,2,3 miejsce w kategroii solista oraz 1,2,3 miejsce w
kategorii zespół.
8. Terminarz
Zgłoszenia solistów i zespołów na załączonej karcie uczestnictwa* należy dostarczyć do dnia
30.03.2012 roku na adres:
Publiczne Przedszkole
44-180 Toszek
ul. Dworcowa 21
Po wyznaczonym terminie nie dokonujemy ewentualnych zmian.
Kontakt: Joanna Kamińska, Małgorzata Mękal, Agata Abraszek-Konopka
Tel: 32-2334196
*Kartę uczestnictwa można pobrać ze strony internetowej przedszkola (formularz poniżej); Bądź po
wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami formularz zostanie przesłany faxem