Lublin, dnia 4 grudnia 2006 roku - Szpital Neuropsychiatryczny im

Transkrypt

Lublin, dnia 4 grudnia 2006 roku - Szpital Neuropsychiatryczny im
Lublin, dnia 4 grudnia 2006 roku
SzNSPZOZ. N-ZP-3721-69/06
Zawiadomienie o wyborze oferty
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19, poz. 177, z póżn. zm.) zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
I. Zamawiający:
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2.
II. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: dostawa jaj
III. Wybór najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem:
1. Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy):
2. Wykonawca: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Woli Przybysławskiej 179, 21-080 Garbów
3. Cena oferty wybranej: 34 608 zł. (z VAT).
4. Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną

Podobne dokumenty