Oswiadczenia

Transkrypt

Oswiadczenia
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
...............................................
(miejscowość, data)
.........................................
(podpis)
Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a ........................................................................................................................
zamieszkały/a ..................................................................................................................................
legitymujący/a się dowodem osobistym seria......................... Nr...................................................
wydanym przez...............................................................................................................................
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego przewidującego karę
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am karany/a za
przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
...............................................
(miejscowość, data)
..............................................
(podpis)
Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a ........................................................................................................................
zamieszkały/a ..................................................................................................................................
legitymujący/a się dowodem osobistym seria......................... Nr...................................................
wydanym przez...............................................................................................................................
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego przewidującego karę
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do
czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.
...............................................
(miejscowość, data)
..............................................
(podpis)