rms... / .x

Transkrypt

rms... / .x
rms... / .x
a: Nr XXXVII/359/2005 Rady Gminy Otawa z dnia 16 grudnia 2005r.
uchwata Nr XXI/1 41/2008 Rady Gminy Otawa z dnia 1 2 marca 2008 roku,
uchwata NrXLVIII/31 4/2009 Rady Gminy Otawa z dnia 27 listopada 2009r
uchwata NrXV/1 41/201 2 Rady Gminy Otawa z dnia 27 lutego 201 2r
] I 'Lli
^,
]*],, .,»»
granica obszaru objetego ptojektem planu mtejscowego
granica obszaru objgtego planem miejscowym
linie rozgraniczajqce tereny o roznym przeznaczeniu
lub roznych zasadach zagospodarowania
linie zabudowy nieprzekraczalne
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
tereny zieleni urzadzonej
tereny drog publicznych - klasy dojazdowej
tereny drog publicznych - klasy lokalnej
granica strefy obserwacji archeologicznej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PHZESTRZENNEGO
TCRENU W OBBgBE WSISTANOWICE
WGMINIEOtAWA
ZAtACZNIK NR 1 DO UCHWALY NR XXIX/159/2012
RADY GMINY otAWAz dnia 30 maja 2012 r.
' '
/
^?--'~~.
'~~~^~'&^S°~~?
I
i25.9. :.*~.'...-.-..-•
',
;''"*20lV3i:''J.f .".''.',:;.."•.•""
-.;";' jfc%i
"""'•' • ./'•-'""-'/''-^
/
•'
I

Podobne dokumenty