Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania

Transkrypt

Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
Załącznik nr 6 do SIWZ
.
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie
Lp Przedmiot dostawy
Data
wykonania
Odbiorca
.
..........................dn.......................
…....................................................
(czytelny
podpis
lub
z
podpisem
osób/osoby
do reprezentacji Wykonawcy)
pieczątka
uprawnionej

Podobne dokumenty