Część I – szkolenie USG dla lekarzy dyżurujących w izbie przyjęć i

Transkrypt

Część I – szkolenie USG dla lekarzy dyżurujących w izbie przyjęć i
Nr sprawy: WZ.272.1.28.2015
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
........................................................
/ pieczęć wykonawcy /
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa............................................................................................................................................
Siedziba.........................................................................................................................................
Nr telefonu/faks..............................................................................................................................
nr NIP.............................................................................................................................................
nr REGON.....................................................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego:
Powiat Pucki, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck
Zobowiązania wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na przeprowadzenie usługi szkolenia specjalistycznego w zakresie USG
oraz opaskowania żylaków przełyku, zobowiązujemy się do realizacji ww. usługi za cenę:
Część I – szkolenie USG dla lekarzy dyżurujących w izbie przyjęć i RTM:
netto........................................................................................................................................................................................ zł
(słownie: ...................................................................................................................................................................................)
podatek VAT......% tj. ............................................................................................................................................................. zł
cena brutto.............................................................................................................................................................................. zł
(słownie: ...................................................................................................................................................................................)
Część II – szkolenie opaskowania żylaków przełyku dla lekarzy wykonujących gastroskopię:
netto........................................................................................................................................................................................ zł
(słownie: ...................................................................................................................................................................................)
podatek VAT......% tj. ............................................................................................................................................................. zł
cena brutto.............................................................................................................................................................................. zł
(słownie: ...................................................................................................................................................................................)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Cena łączna szkoleń obejmująca część I i część II:
netto........................................................................................................................................................................................ zł
(słownie: ...................................................................................................................................................................................)
podatek VAT......% tj. ............................................................................................................................................................. zł
cena brutto.............................................................................................................................................................................. zł
(słownie: ...................................................................................................................................................................................)
Oświadczamy, że:
a)
oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej jego realizację.
b)
oświadczamy, że zamówienie publiczne wykonamy w terminie do 21.11.2015 r.,
c)
oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu,
d)
postanowienia projektu umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
........................................................ nr tel. ......................................................................................
........................................................ nr tel. ......................................................................................
…………………..dnia………………..
……………………………………………………….
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.