1.Stan na początek roku § 0690 Wpływy z opłat za korzystanie ze

Transkrypt

1.Stan na początek roku § 0690 Wpływy z opłat za korzystanie ze
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady
Miejskiej w Kłodawie Nr 98/07 z
dnia 20 września 2007 roku
Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok
1.Stan na początek roku
16 000
Dz. 900 rozdz. 90011
105 000
105 000
§ 0690
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
121 000
Razem przychody
Planowane wydatki
Dz. 900 rozdz. 90011
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
edukacja ekologiczna
zakup pojemników na odpady
komunalne
§ 4300 Zakup usług pozostałych
urządzanie terenów zielonych
(zadrzewień, zakrzewień)
opracowanie raportu o gospodarce
odpadami
badanie gleby
§ 6110
120 000
21 500
1 500
20 000
23 500
17 000
4 000
2 500
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
realizacja inwestycji związanych z
ochroną środowiska
75 000
Planowany stan środków na koniec roku
75 000
1 000

Podobne dokumenty